دانلود پایان نامه ارشد با موضوع محدودیت ها، سلسله مراتبی، سلسله مراتب، میانجیگری

دانلود پایان نامه ارشد

صحت اطلاعات مندرج در این فرم بر اساس محتوای پایان نامه و ضوابط مندرج در فرم را گواهی می نمایم.
نام استاد راهنما: سمت علمی: امضاء :
نام دانشکده: رییس کتابخانه:

فهرست
فصل اول(كليات) 1
1-1- معرفی تحقیق 2
1-2- ضرورت و اهمیت تحقیق 2
1-3- سؤالات تحقیق 3
1-4- روش گردآوری داده ها و جمعیت آماری 3
1-5- ساختار پایان نامه 4
1-6- زبان مازندرانی در بستر تاریخ 6
1-7- پیشینه ی تحقیقات 9
1-7-1- کتاب ها 9
1-7-2- پایان نامه ها 10
1-7-3- مقالات 11
1-8- تاريخچه ي بابل 13
1-8-1- موقعيت جغرافيايي و جمعيتي شهرستان بابل 15
1-8-2- نقشه ی استان مازندران به تفکیک شهرستان ها 17
1-8-3- نقشه ی شهرستان بابل 18
1-9- بررسی های روانشناختی زبان در حوزه ی دوزبانگی 19
1-9-1- مدلهای سلسله مراتبی حافظه ی دوزبانه 19
1-9-1-1- مدل تداعی واژه 19
1-9-1-2- مدل میانجیگری مفهومی 20
1-9-2- مدل سلسله مراتبی تجدید نظر شده 21
1-9-3- مدل اصلاح شده ی سلسله مراتبی تجدید نظر شده 24
1-9-4- بازنمایی حافظه ی دوزبانه در سطح واژه 25
2-5-4-1- مدل توزیعی بازنمایی حافظه 26
فصل دوم ( مفاهیم بنیادی) 28
2-1- تعریف دوزبانگی 29
2-1-1- چرا باید دوزبانگی را تعریف کنیم 29
2-1-2- تلاشی برای ارائه ی تعریفی مناسب از دوزبانگی 30
2-1-3- بررسی تعریف های ارائه شده 36
2-2- انتقال و تداخل واژگانی- معنایی 39
2-2-1- روش شناسی در تجزیه و تحلیل تداخل ها 42
2-2-2- مقایسه ی تداخل واژگانی با رمزگردانی 42
2-2-3- بازنمايي گرافيكي طرحواره اي تداخل واژگانی در تولید پاره گفت آمیخته ی .. 44
2-2-3-1 – شرح مدل تداخل واژگانی 45
2-2-4- عوامل مؤثر در ایجاد تداخل واژگانی- معنایی و انتقال 53
2-2-5- نتیجه گیری 60
2-3- رمزگردانی 62
2-3-1- درباره ی اصطلاح رمزگردانی 62
2-3-2- انواع رمزگردانی 65
2-3-3- دلایل رمزگردانی 67
2-3-4- رمزگردانی متناسب و نامتناسب 82
2-3-5- رمزگردانی ارجاعی و بیانی 84
2-3-6- رمزگردانی موقعیتی و استعاری 84
2-3-7- گردش هاي كنترل شده و خودكار 85
2-4- نقش درونداد در رمزگردانی و آمیختگی زبانی 88
فصل سوم ( مباحث نظری) 93
3-1- مقدمه 93
3-2- مطالعات ساختاری و محدودیت ها در رمزگردانی 95
3-3- مطالعات توصیفی 95
3-4- رهیافت های دستور سوم و محدودیت های روساختی پاپلاک و سنکاف 97
3-4-1- اصل محدودیت تکواژ آزاد 97
3-4-2- اصل محدودیت معادل 97
3-5- رهیافت های اصل مبنا با مکانیسم های خاص 99
3-5-1- مدل همگرایی ساخت سازه ی ولفوورد 100
3-5-2- محدودیت های زیر مقوله ای بنتاهیلا و دیویس 101
3-5-3- محدودیت های جوشی 102
3-5-3-1- محدودیت نامتقارن 102
3-5-3-2- محدودیت اقلام طبقه ی بسته 103
3-5-4- محدودیت حاکمیت دی سیولو و همکاران 104
3-5-5- محدودیت های هسته ی نقشی بلازی و همکاران 106
3-6- مدل های رمزگردانی بر اساس اصول همگانی بدون در نظر گرفتن مکانیسم ها یا محدودیت خاص 108
3-6-1- مدل قالب زبان ماتریکس میرس اسکاتن 109
3-6-1-1- فرضیه ی زبان ماتریکس 109
3-6-1-2- اصل ترتیب تکواژی 109
3-6-1-3- اصل تكواژ سیستمی 109
3-6-2- مدل اصل هسته- متمم ماهوتیان 110
3-6-3- رهیافت کمینه گرا ی مک سوان 115
3-7- خلاصه و جمع بندی 120
فصل چهارم ( توصیف و تحلیل داده ها) 121
4-1- مقدمه: مسأله ی دستوری بودن گردش ها 122
4-2- مدل ها و محدودیت گردش ها و سنجه ی آنها با داده های مازندرانی- فارسی 124
4-2-1- محدودیت تيم و گامپرز 124
4-2-2- محدودیت پفاف 126
4-2-3- محدودیت های همگانی پاپلاک و سنکاف 126
4-2-3-1- اصل محدودیت تکواژ آزاد 127
4-2-3-2- اصل محدودیت معادل 127
4-2-4- مدل همگرایی ساخت سازه ي وولفورد 128
4-2-5- محدودیت هاي زير مقوله اي بنتاهیلا و دیویس 129
4-2-6- محدودیت های جوشی 129
4-2-6-1- محدودیت نامتقارن 130
4-2-6-2- محدودیت اقلام طبقه ی بسته 131
4-2-7- محدودیت حاکمیت دی سیولو و همکاران 131
4-2-8- محدودیت های هسته ی نقشی بلازی و همکاران 132
4-2-9- مدل قالب زبان ماتریکس میرس اسکاتن 134
4-2-9-1- فرضیه ی زبان ماتریکس 134
4-2-9-2- اصل ترتیب تکواژی 134
4-2-9-3- اصل تکواژ سیستمی 135
4-2-10- مدل اصل هسته- متمم ماهوتیان 135
4-2-10- 1- بررسی مدل اصل هسته- متمم 136
4-2-11- رهیافت کمینه گرای مک سوان 139
5-فصل پنجم ( دستاوردها و نتایج) 144
5-1- دستاوردها 145
5-2- پیشنهادهایی برای مطالعات بعدی 147
کتابنامه 148
واژه نامه 164

فهرست نقشه ها و نمودارها

نقشه ی 1-1- نقشه ی استان مازندران به تفکیک شهرستان ها 17
نقشه ی 1-2- نقشه ی شهرستان بابل 18
نمودار 1-1- مدل تداعی واژه 20
نمودار 1-2- مدل میانجیگری مفهومی 20
نمودار 1-3- مدل سلسله مراتبی تجدید نظر شده 22
نمودار 1-4- مدل اصلاح شده ی سلسله مراتبی تجدید نظر شده 25
نمودار 1-5- مدل توزیعی بازنمایی حافظه ی دوزبانه 26
نمودار 2-1- بازنمايي گرافيكي طرحواره اي تداخل واژگانی در تولید پاره گفت آمیخته ی .. 44
نمودار 2-2- توانش دو زیرنظام زبانیِ گویشور دوزبانه در حوزه ی زبان 46
نمودار 1-3- سازماندهی قوه ی نطق گویشور دوزبانه براساس برنامه ی کمینه گرا 119

فصل اول

1-1- معرفی تحقیق
– بخشی از این تحقیق، به خطاهای واژگانی- معنایی گویشوران مازندرانی دوزبانه در فارسی گفتار می پردازد. خطاهای زبانی دلایل گوناگونی دارند. همچون خطاهای درون زبانی، خطاهای ناشی از آموزش و.. . اما در این تحقیق، تنها به خطاهایی می پردازیم که ناشی از تداخل زبانی هستند. همچنین در تداخل زبانی نیز تنها بر روی خطاهای واژگانی گویشوران تمرکز نموده ایم. در این تحقیق، فقط یک سوی تداخل زبانی (دخالت توانش زبانی ِمازندرانی گویشوران دوزبانه بر روی فارسی گفتاری آنها) مورد بحث قرار خواهد گرفت.
– از محورهای اساسی دیگر، مساله رمزگردانی است. در این راستا، ابتدا به بحث های تاریخی درباره ی مطالعات رمزگردانی اشاره می کنیم،سپس به انواع رمزگردانی می پردازیم. در ادامه، دلایلی را بر می- شمریم که موجب می شود گویشور دوزبانه ی مازندرانی– فارسی رمزگردانی کند. این دلایل یا زبانی و یا غیرزبانی هستند.
– انتخاب تعریفی که متناسب با شرایط دوزبانگی در حوزه ی مورد مطالعه باشد نیز از جمله اهداف این تحقیق است.
– مسأله ی مهم دیگری که در این پروژه مورد بررسی قرار می دهیم، ابتدا معرفی رهیافت های نظری و محدوديت هايي است که تقریباً در سی سال اخیر راجع به تعاملات ساختاری بین دو زبان در جریان رمزگردانی ارائه شده اند. عمده ترین تمرکز این پایان نامه، سنجشِ صحت و سقم این رهیافت ها بر اساس دادهای رمزگردانی مازندرانی- فارسی است.

1-2- ضرورت و اهمیت تحقیق انجام تحقیق
کریستال ( 1997) تخمین می زند که حدود دوسوم کودکان دنیا در محیط دو زبانه رشد پیدا می کنند و بیش از نیمی از جمعیت جهان دو زبانه اند. در سالهای اخیر تبعات زبانی، آموزشی، اجتماعی، سیاسی و نیز شمار بسیار زیاد گویشوران دو زبانه، ضرورت انجام این تحقیق را در سطح جهان و بالطبع در ایران موجب شده است. در این باره تحقیقات دامنه داری در سطح دنیا در حال انجام است. اما در باره ی دوزبانگی در ایران و خصوصاً جمعیت دوزبانه ی مورد نظر این تحقیق (مازندرانی،بابلی)، مطالعات ناچیزی انجام شده است. با اینکه بسیاری از جمعیت ایران را دوزبانه ها تشکیل می دهند، اما هنوز هیچ برنامه ی مدونی برای آموزش دوزبانه ها تدوین نشده است.
حاصل تحقیق می تواند در برنامه ریزی های زبانی و خصوصاً آموزشی مورد استفاده قرار گیرد.
1-3- سوالات تحقیق :
سوالاتی که در جستجوی پاسخ آن هستیم:
1- با وجود تعاریف بسیاری که برای دو زبانگی و شخص دو زبانه ارائه شده است، بهترین تعریف برای شرایط دوزبانگی در منطقه ی مازندران( بابل) چیست؟
2- دو توانش زبانی گویشور دوزبانه ی مازندرانی– فارسی، در سطح واژگانی چه تعاملاتی با یکدیگر دارند و آیا توانش زبانی مازندرانی در گفتار زبان فارسی آنان موجب تداخل میشود یا نه؟ دلایل زبانی و غیر زبانی تداخل در سطح واژگانی چیست؟
3- میزان رمزگردانی به چه عوامل زبانی و غیر زبانی بستگی دارد؟ به عبارت دیگر، دلایل اصلیِ زبانی و غیر زبانی در رمزگردانی چیست ؟
4- آیا رهیافت های نظری ساختاری و محدودیت های اعمال شده که تاکنون برای رمزگردانی ارائه شده- اند (از جمله محدوديت هاي روساختي پاپلاک وسنکاف، مدل همگرای سازه ای وولفورد، محدودیت حاکمیت دی سیولو و همکاران، محدودیت هسته نقشی بلازی و همکاران، محدودیت های جوشی، محدودیت های زیرمقوله ای دیویس و بنتاهیلا، محدودیت زبان ماتریکس میرس اسکاتن، مدل اصل هسته-متمم ماهوتیان و رهیافت کمینه گرای مک سوان) در گردش های بین زبانی مازندرانی– فارسی مورد تایید قرار می گیرند یا نه؟
1-4- روش گردآوری داده ها و جامعه ی آماری:
نگارنده برای گردآوری داده ها از دو روش استفاده نموده است:
1- مشاهدات طبیعی1
تقریباً تمامی داده های جمع آوری شده ی نگارنده بدین روش گردآوری شده است. زیرا همانطور که لیپسکی (1978) و والدوس (1981) بدان اشاره نمودند، داده های رمزگردانی را تنها می توان در جوامعی جمع آوری نمود که رمزگردانی در آن از لحاظ اجتماعی،سبک گفتاری ارزشمند تلقی شود. در غیراینصورت، گویشوران ممکن است نسبت به آن بی میل باشند.
نکته ی دیگر این است که هر چه محیط صمیمی تر باشد و گویشور بداند که با وجود گردش و رمزگردنی مخاطب منظور او را درک می کند و رمزگردانی جزئی از هنجار زبانی جامعه ی زبانی می باشد، در این صورت میزان رمزگردانی بیشتر می گردد. نگارنده بخش اعظم داده های خود را از ثبت مستمر مکالمات رمزگردانی شده ی خانواده ی خویش گردآوری نموده است. تعداد گویشوران11 نفر و گستره ی سنی آنها از 2سال تا 71 سال بوده است. همچنین از خانم گویشوری 45 ساله خواسته شد که درباره ی غذاهای محلی و آداب و رسوم مازندرانی صحبت کند که حاصل آن ضبط 33 دقیقه ای بوده است. علاوه بر این، نگارنده در هر یک از مکالمات فارسیِ گویشوران مازندرانی که حضور می یافت، به گفتار فارسی آنها توجه کرده و موارد تداخل زبانی و رمزگردانی را ثبت می نمود. از این طریق نیز به داده های بسیار با ارزشی دست یافتيم.
2- تنها در یک مورد از روش قضاوت جمله بنیاد2 استفاده نمودم. به باور مک سوان(61:1997)، داده های طبیعی با اینکه بسیار سودمند هستند، اما نمی توانند به ما بگویند که چه چیزی نمی تواند اتفاق بیفتد. تنها در یک مورد، به گویشورانی چند جمله را دادم و از آنها خواستم که بگویند کدام جمله خوش ساخت ( قابل قبول، معمول) و کدام یک بد ساخت ( غیر معمول، کم کاربرد) است.

1-5- ساختار پایان نامه
فصل اول به پیشینه ی مطالعات در زمینه ی زبان مازندرانی می پردازد. مطالعات در زمینه ی زبان مازندرانی را در سه بخش کتاب ها، پایان نامه ها و مقالات معرفی نمودیم. همچنین، به تاریخچه ی مختصری از زبان مازندرانی از قبل از ورودآریاییان تا شرایط کنونی آن اشاره داشته ایم. بخش دیگری از فصل یک به تاریخچه ی

پایان نامه
Previous Entries منابع مقاله درمورد شورای امنیت، حقوق بشر، جامعه بین المللی، سازمان ملل Next Entries دانلود پایان نامه ارشد با موضوع واژه نامه، دریای خزر، پایان نامه ها، زبان عربی