منابع مقاله با موضوع شرق شناسی، قرآن کریم، تفسیر قرآن، علوم قرآن

دانلود پایان نامه ارشد

واژگان کلیدی: محمد عابد الجابری، شناسایی قرآن، مدخل إلی القرآن، عقل عربی

فهرست مطالب

عنوان صفحه
مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….1
فصل اول: کلیات تحقیق ………………………………………………………………………………………………………………………………………3
1- بیان مساله ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 4
2- پیشینه ی علمی………………………………………………………………………………………………………………………………………………..5
3- مسائل و پرسش های تحقیق……………………………………………………………………………………………………………………………6
4- اهداف و ضرورت ها / فواید علمی و کاربردی تحقیق……………………………………………………………………………………..7
فصل دوم: زندگی نامه و کتاب شناسی محمد عابد الجابری ………………………………………………………………………………..9
2 – 1 زندگی نامه………………………………………………………………………………………………………………………………………………..10
2 – 1 – 1 زندگی نامه……………………………………………………………………………………………………………………………………….10
2 – 1 – 2 تألیفات…………………………………………………………………………………………………………………………………………….12
2 – 1 – 3 مقالات……………………………………………………………………………………………………………………………………………….14
2 – 1 – 4 جوايز و دستاوردهای علمی…………………………………………………………………………………………………………….15
2 – 2 كتاب شناسی تفصيلی از جابری بر اساس سير زمانی…………………………………………………………………………..18
فصل سوم: بررسی اندیشه های جابری در زمینه ی میراث و علوم قرآنی ………………………………………………………….23
3 – 1 مروری بر آرای غير قرآنی جابری……………………………………………………………………………………………………………..24
3 – 1 – 1 ابن خلدون………………………………………………………………………………………………………………………………………..25
3 – 1 – 2 ابن رشد…………………………………………………………………………………………………………………………………………….25
3 – 1 – 3 پروژه ی نقد عقل عربی و نقدهای وارد بر آن………………………………………………………………………………….26
3– 1 – 3 – 1 تکوین العقل العربی……………………………………………………………………………………………………………………27
3– 1 – 3 – 2 بنیة العقل العربی……………………………………………………………………………………………………………………….28
3– 1 – 3 – 3 دو اصل و یک روش نظام معرفتی……………………………………………………………………………………………..30
3 – 1 – 3 – 4 تقسیم بندی نقدهای وارد شده بر جابری………………………………………………………………………………..32
3 – 1 – 3 – 5 العقل السیاسی العربی……………………………………………………………………………………………………………….35
3 – 2 بررسی و نقد آرای قرآنی محمد عابد الجابری………………………………………………………………………………………….37
3 – 2 – 1 معرفی کتاب مدخل إلی القرآن الکریم؛ الجزء الأول: فی التعریف بالقرآن……………………………………..37
3 – 2 – 1 – 1 بخش اول: خوانش هایی در باره ی
محیط قرآن کریم(قراءات فی محیط القرآن الکریم)……………………………………………………………………………………………37
3 – 2 – 1 – 2 بخش دوم کتاب: قرآن کریم:
روند ایجاد و شکل گیری(القرآن: مسار الکون و التکوین)…………………………………………………………………………………..41
3– 2 – 1 – 3 بخش سوم کتاب: القصص فی القرآن الکریم(قصص در قرآن کریم)……………………………………….43
3 – 2 – 2 نقد تعریف قرآن جابری……………………………………………………………………………………………………………………50
3 – 2- 3 نقد اصطلاح پدیده ی قرآنی در نوشته های جابری…………………………………………………………………………..53
3 – 2 – 4 نقد واکاوی های قرآنی جابری طبق ترتیب نزول…………………………………………………………………………….55
3– 2- 5 نقد دیدگاه جابری در باره ی امی بودن پیامبر(ص)……………………………………………………………………………58
فصل چهارم: مقایسه ی آرای جابری در زمینه ی علوم قرآنی با دیگر جریان های فکری ………………………………..64
4 – 1 – 1 پیرامون تفسیر و انواع آن………………………………………………………………………………………………………………..66
4 – 1 – 2 روش تفسیر قرآن به قرآن علامه محمد حسین طباطبایی……………………………………………………………..68
4 – 1 – 3 جابری و تفسیر قرآن به قرآن…………………………………………………………………………………………………………..71
4 – 1 – 3 – 1 تفسیر قرآن به قرآن؛ تفسیر النص بالنص (تفسیر متن به متن)……………………………………………..71
4– 2 – 1 الف: زندگی نامه ی شیخ محمد عبده……………………………………………………………………………………………….77
4– 2 – 2 ب: زندگی نامه ی محمد رشید رضا………………………………………………………………………………………………….78
4 – 2 – 3 سبک تفسیری المنار………………………………………………………………………………………………………………………..79
4 – 2 – 3 – 1 عقل در تفسیر المنار…………………………………………………………………………………………………………………84
4 – 2 – 4 اندیشه ی تفسیری محمد عابد الجابری…………………………………………………………………………………………..85
4 – 3 – 1 زندگی نامه ی نصر حامد ابوزید……………………………………………………………………………………………………….89
4 – 3 – 2 بررسی تطبیقی میان دو کتاب «مفهوم النص» و «مدخل الی القرآن الکریم» …………………………….89
4 – 4 – 1 زندگی نامه ی محمد ارکون……………………………………………………………………………………………………………..94
4 – 4 – 2 بنیادهای قرائت معاصر قرآن کریم……………………………………………………………………………………………………94
4– 4 – 2 – 1 التاریخانیة(تاریخی نگری)………………………………………………………………………………………………………….95
4– 4 – 2 – 2 التأویل(هرمنوتیک)…………………………………………………………………………………………………………………….96
الف: تأویل بر محور زمانی……………………………………………………………………………………………………………………………………..96
ب: تأویل بر محور غایات(تأویل مقاصدی)…………………………………………………………………………………………………………..96
4– 4 – 2 – 3 به کارگیری روش های علوم انسانی………………………………………………………………………………………….98
4 – 4 – 2 – 4 عقل گرایی در تفسیر متن قرآنی……………………………………………………………………………………………98
فصل پنجم: تأثیر جریان شرق شناسی بر اندیشه ی محمد عابد الجابری ………………………………………………………102
5 – 1 – 1 پیرامون شرق شناسی و پسا شرق شناسی……………………………………………………………………………………103
5 – 1 – 2 اندیشه ی محمد عابد الجابری پیرامون ابعاد مختلف دانش شرق شناسی………………………………….105
5 –2–1 محمد عابد الجابری و جمع قرآن………………………………………………………………………………………………………108
5 –2–2 نولدكه، جابری و عدم جمع قرآن در زمان پيامبر(ص)…………………………………………………………………….111
5 – 3 منتقدان و اندیشه ی شرق شناسی محمد عابد الجابری……………………………………………………………………..115
5– 4 – 1 روش ها و ابزار کار جابری……………………………………………………………………………………………………………….120
5 – 4 – 1- 1 نظام معرفتی (اپیستمه ی) فوکویی…………………………………………………………………………………………120
5- 4- 1- 2 رویکرد ساختارگرایی……………………………………………………………………………………………………………………121
5- 4- 1 – 3 ناخودآگاه معرفتی ژان پیاژه………………………………………………………………………………………………………122
فصل

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه ارشد رایگان با موضوع اعجاز قرآن، معرفت حقیقی، صراط مستقیم، شرق شناسان Next Entries منابع مقاله با موضوع قرآن کریم، تمدن اسلامی، جهان اسلام، زبان فارسی