دانلود تحقیق در مورد حداکثر قدرت، ورزشکاران، روش پژوهش

دانلود پایان نامه ارشد

2-2-3 اعمال عضلاني 26
2-2-4 نقش کتف در عملکرد شانه ورزشکاران 30
2-2-5 اپيدميولوژي آسيب شانه در ورزشکاران پرتاب از بالاي سر 31
2-2-6 کاهش فضاي تحت اخرمي 32
2-2-7 کينماتيک مجموعه شانه و ريتم اسکاپولوهومرال 33
2-2-8 اثرات مشارکت در فعاليت‌هاي ورزشي پرتاب از بالاي سر بر کينماتيک کتف 37
2-2-9 تغييرات کينماتيک کتف 38
2-2-10 نقص عملکردي اسکاپولوتراسيک در ورزشکاران بالاي سر با درد شانه 41
2-2-11 تغيير الگوي فراخواني عضلات 42
2-2-12 روش‌هاي اندازه‌گيري کينماتيک مجموعه شانه 44
2-2-12-1 تحليل استاتيک دوبعدي 44
2-2-12-1-1 راديوگرافي 44
2-2-12-1-2 گونيامتر و اينکلينومتر 46
2-2-12-2 تحليل دوبعدي ديناميک 47
2-2-12-2-1 ديجيتال فلوروسکوپي 47
2-2-12-3 تحليل سه‌بعدي استاتيک 47
2-2-12-3-1 Roentgen stereophotogrammetry analysis (RSA) 47
2-2-12-3-2 Electromechanical, electromagnetic, and active optical digitizers 48
2-2-12-3-3 تکنولوژي پيشرفته تصويربرداري 49
2-2-12-4 تحليل سه‌بعدي ديناميک 50
2-2-12-4-1 Electromagnetic and active optical tracking with bone pins 50
2-2-12-4-2 Electromagnetic and active optical tracking with skin sensors 51
2-2-12-4-3 passive video-based motion capture 52
2-3 پيشينه تحقيق 55
2-3-1 پوزيشن استراحت کتف 55
2-3-1-1 پوزيشن استراحت کتف در آزمودنيهاي سالم 55
2-3-1-2 پوزيشن استراحت کتف در بيماران با گيرافتادگي شانه 57
2-3-1-3 پوزيشن استراحت کتف در بيماران با ناپايداري گلنوهومرال 57
2-3-2 حرکات کتف در طي الويشن شانه 57
2-3-2-1 حرکات کتف در طي الويشن در آزمودني‌هاي سالم 57
2-3-2-2 حرکات کتف در بيماران با گيرافتادگي شانه 59
2-3-2-3 حرکات کتف در طي الويشن شانه در افراد با ناپايداري گلنوهومرال 60
2-3-3 کينماتيک کتف و ريتم اسکاپولوهومرال 61
2-3-4 کينماتيک کتف و ريتم اسکاپولوهومرال در شانه برتر و غير برتر 62
2-3-5 تأثير بار خارجي بر کينماتيک کتف و ريتم اسکاپولوهومرال 63
2-3-6 بررسي الگوي فراخواني و فعاليت عضلات شانه نرمال در طي ابداکشن شانه 64
2-3-7 فعاليت و الگوي فراخواني در بيماران با نشانه‌هاي گيرافتادگي شانه و ناپايداري گلنوهومرال 65
2-3-7-1 سطح فعاليت عضلاني در بيماران با گيرافتادگي شانه 65
2-3-7-2 سطح فعاليت عضلاني در افراد با ناپايداري گلنوهومرال 66
2-3-7-3 الگوي فراخواني عضلات در افراد با گيرافتادگي شانه 66
2-3-8 هم انقباضي عضلات مجموعه شانه 67
2-3 نتيجه‌گيري کلي 71
2-3-1 نتيجه‌گيري کلي مرور مقالات در مورد پوزيشن استراحت کتف و حرکت آن در طي الويشن 71
2-3-2 نتيجه‌گيري کلي مرور مقالات در مورد الگوي فراخواني و سطح فعاليت عضلات شانه در طي الويشن 73

فصل سوم: روش شناسي تحقيق
3-1 مقدمه 79
3-2 روش پژوهش 79
3-2-1 جامعه آماري 79
3-2-2 نمونه آماري 79
3-2-2-1 روند گزينش آزمودني‌ها 80
3-2-2-2-1 شرايط ورود به مطالعه 80
3-3 متغيرهاي پژوهش 80
3-3-1 متغير مستقل 80
3-3-2 متغير وابسته 80
3-4-3 ابزار تحقيق 81
3-5 روش جمعآوري اطلاعات 82
3-5-3 مرحل? اول جمعآوري اطلاعات 82
3-5-3-1 روش اندازهگيري قد 82
3-5-3-2 روش اندازهگيري جرم 82
3-5-1-3 روش اندازه‌گيري حداکثر قدرت ايزومتريک ابداکتورها 83
3-5-2 مرحله دوم جمعآوري اطلاعات 84
3-5-2-1 آزمون‌هاي پايايي ابزارهاي اندازه‌گيري 84
3-5-2-1-1 پايايي آزمون‌هاي EMG 84
3-5-2-1-2 پايايي آزمون‌هاي چرخش بالايي کتف براي محاسبه ريتم اسکاپولوهومرال 85
3-5-2-2 اطلاعات الکتروميوگرافي 85
3-5-2-2-1 محل قرارگيري الکترودها 86
3-5-2-2-1-1 دلتوئيد مياني 86
3-5-2-2-1-2 دلتوئيد قدامي 86
3-5-2-2-1-3 عضله تحت خاري 87
3-5-2-2-1-4 ذوزنقه فوقاني 88
3-5-2-2-1-5 ذوزنقه مياني 88
3-5-2-2-1-6 ذوزنقه تحتاني 89
3-5-2-2-1-7 دندانه‌اي قدامي 89
3-5-2-2-1-8 پشتي بزرگ 90
3-5-2-3 روش جمع‌آوري و تجزيه‌وتحليل اطلاعات الکتروميوگرافي 90
3-5-2-4 روش اندازه‌گيري MVIC عضلات 95
3-5-2-5 روش اندازه‌گيري ريتم اسکاپولوهومرال 96
3-5-2-5-1 اندازه‌گيري ريتم اسکاپولوهومرال با تکنيک عکس گرفتن 97
3-5-2-5-2 روش اندازه‌گيري ريتم اسکاپولوهومرال با استفاده از اينکلينومتر 98
3-5-4 روش آماري 100
3-5-4-1 آمار توصيفي 100
3-5-4-2 آمار استنباطي 100
فصل چهارم: نتايج
4-1 مقدمه 102
4-2 آمار توصيفي 102
4-2-1 اطلاعات و ويژگي‌هاي دموگرافيک آزمودنيهاي تحقيق 102
4-2-2 اطلاعات مربوط به حداکثر قدرت ايزومتريک ابداکتورها در گروه‌هاي مختلف تحقيق 103
4-2-3 اطلاعات مربوط به ميزان چرخش بالايي کتف در زواياي مختلف ابداکشن بازو در سطح اسکاپشن 104
4-2-3-1 اطلاعات مربوط به ميزان چرخش بالايي کتف در زواياي مختلف ابداکشن بازو در سطح اسکاپشن با اندازه‌گيري‌هاي انجام‌شده توسط اينکلينومتر 104
4-2-3-2 اطلاعات مربوط به ميزان چرخش بالايي کتف در زواياي مختلف ابداکشن بازو در سطح اسکاپشن با اعمال بار خارجي با اندازه‌گيري‌هاي انجام‌شده توسط اينکلينومتر 105
4-2-3-3 اطلاعات مربوط به ريتم اسکاپولوهومرال در زواياي مختلف ابداکشن بازو در سطح اسکاپشن با اندازه‌گيري‌هاي انجام‌شده توسط اينکلينومتر 105
4-2-3-4 اطلاعات مربوط به ريتم اسکاپولوهومرال در زواياي مختلف ابداکشن بازو در شرايط اعمال بار خارجي با اندازه‌گيري‌هاي انجام‌شده توسط اينکلينومتر 106
4-2-3-5 اطلاعات مربوط به ميزان چرخش بالايي کتف در زواياي مختلف ابداکشن بازو در سطح اسکاپشن با استفاده از تکنيک عکس گرفتن 107
4-2-3-6 اطلاعات مربوط به ميزان چرخش بالايي کتف در زواياي مختلف ابداکشن بازو در سطح اسکاپشن با اعمال بار خارجي با تکنيک عکس گرفتن 108
4-2-3-7 اطلاعات مربوط به ريتم اسکاپولوهومرال در زواياي مختلف ابداکشن بازو در سطح اسکاپشن با تکنيک عکس گرفتن 108
4-2-3-8 اطلاعات مربوط به ريتم اسکاپولوهومرال در زواياي مختلف ابداکشن بازو در شرايط اعمال بار خارجي با تکنيک عکسگرفتن 109
4-2-4-1 اطلاعات مربوط به الگوي فراخواني عضلات مجموعه شانهي گروه‌هاي مختلف تحقيق در طي ابداکشن بازو در سطح اسکاپشن 110
4-2-4-2 اطلاعات مربوط به الگوي فراخواني عضلات مجموعه شانهي گروه‌هاي مختلف در طي ابداکشن بازو در سطح اسکاپشن در شرايط اعمال بار خارجي 111
4-2-4-3 اطلاعات مربوط به سطح فعاليت عضلات مجموعه شانه (برحسب درصد MVC) گروه‌هاي مختلف تحقيق در زواياي مختلف ابداکشن بازو در سطح اسکاپشن 112
4-2-4-3-1 اطلاعات مربوط به سطح فعاليت عضلات مجموعه شانهي گروه‌هاي مختلف تحقيق در طي ابداکشن بازو در سطح اسکاپشن 113
4-2-4-3-2 اطلاعات مربوط به سطح فعاليت عضلات مجموعه شانهي گروه‌هاي مختلف در زواياي مختلف ابداکشن بازو در سطح اسکاپشن (حالت نگه‌داري پوزيشن، ايستا) 116
4-2-4-4 اطلاعات مربوط به نسبت هم انقباضي عضلات مجموعه شانهي گروه‌هاي مختلف در طي ابداکشن بازو در سطح اسکاپشن 120
4-2-4-4-1 اطلاعات مربوط به نسبت هم انقباضي عضلات مجموعه شانهي گروه‌هاي مختلف تحقيق در طي ابداکشن بازو در سطح اسکاپشن 120
4-2-4-4-2 اطلاعات مربوط به نسبت هم انقباضي عضلات مجموعه شانهي گروه‌هاي مختلف تحقيق در حالت نگهداري ابداکشن بازو در سطح اسکاپشن 124
4-2-4-4-2-1 اطلاعات مربوط به نسبت هم انقباضي عضلات مجموعه شانهي گروه‌هاي مختلف تحقيق در زواياي مختلف ابداکشن بازو در سطح اسکاپشن 124
4-3 آمار استنباطي 128
4-3-1 پايايي ابزارهاي تحقيق 128
4-3-1-1 پايايي اندازه‌گيري چرخش بالايي کتف با استفاده از اينکلينومتر 128
4-3-1-2 پايايي اندازه‌گيري چرخش بالايي کتف با تکنيک عکسگرفتن 129
4-3-1-3 روايي اندازه‌گيري چرخش بالايي کتف با استفاده از اينکلينومتر و تکنيک عکس گرفتن 130
4-3-1-4 پايايي آزمون‌هاي مربوط به حداکثر انقباض ايزومتريک اختياري عضلات (MVIC) 131
4-3-1-5 پايايي آزمون‌هاي مربوط به الگوي فراخواني عضلات مجموعه شانه 132
4-3-1-6 پايايي آزمون‌هاي مربوط به سطح فعاليت عضلات مجموعه شانه در طي ابداکشن بازو در سطح اسکاپشن 134
4-3-2 آزمون‌هاي تعيين نرمال بودن توزيع داده‌هاي تحقيق 142
4-3-2-1 آزمون‌هاي تعيين نرمال بودن توزيع داده‌هاي چرخش بالايي کتف با استفاده از اينکلينومتر 142
4-3-2-2 آزمون‌هاي تعيين نرمال بودن توزيع داده‌هاي چرخش بالايي کتف با استفاده از تکنيک عکس گرفتن 143
4-3-2-3 آزمون‌هاي تعيين نرمال بودن توزيع داده‌هاي الگوي فراخواني عضلات مجموعه شانه 144
4-3-2-4 آزمون‌هاي تعيين نرمال بودن توزيع داده‌هاي سطح فعاليت عضلات مجموعه شانه 146
4-5 آزمون فرضيههاي تحقيق 153
4-5-1 فرضيه اول 154
4-5-2 فرضيه دوم 159
4-5-3 فرضيه سوم 172
4-5-4 فرضيه چهارم 185
4-5-5 فرضيه پنجم 196
فصل پنجم: بحث و نتيجهگيري
5-1 مقدمه 205
5-2 چکيده پژوهش 205
5-3 بحث و بررسي 216
5-3-1 نقش سيستم حسي حرکتي 217
5-3-1-1 مکانيسمهاي مسئول پايداري عملکردي مفصل 221
5-3-1-1-1 هم انقباضي عضلات گلنوهومرال و اسکاپولوتراسيک 221
5-3-1-1-2 ثبات رفلکسي 222
5-3-1-1-3 انقباض اوليه عضلاني 223
5-4 مقايسه نتايج تحقيق حاضر با مطالعات قبلي 225
5-4-1 الگوي فراخواني عضلات 225
5-4-2 سطح فعاليت عضلات 228
5-4-3 نسبت هم انقباضي عضلات مجموعه شانه 234
5-4-4-1 پوزيشن استراحت کتف 245
5-4-4-2 حرکت کتف در طي الويشن 247
5-5 محدوديتهاي تحقيق حاضر 251
5-6 نتيجه‌گيري کلي 252
5-6 پيشنهادهاي پژوهشي 253
5-7 پيشنهادهاي کاربردي 253

فهرست شکل‌ها
عنوان
صفحه
شکل 2-1: رابطه بين حرکات کتف و بازو 25
شکل 3-1: روش اندازه‌گيري حداکثر قدرت ايزومتريک ابداکتورها 84
شکل 3-2: محل قرارگيري الکترودها براي عضله دلتوئيد مياني 86
شکل 3-3: محل قرارگيري الکترودها براي عضله دلتوئيد قدامي 87
شکل 3-4: محل قرارگيري الکترودها براي عضله تحت خاري 87
شکل 3-5: محل قرارگيري الکترودها براي عضله فوق خاري 88
شکل 3-6: محل قرارگيري الکترودها براي عضله ذوزنقه مياني 88
شکل 3-7: محل قرارگيري الکترودها براي عضله ذوزنقه تحتاني 89
شکل 3-8: محل قرارگيري الکترودها براي عضله دندانه‌اي قدامي 89
شکل 3-9: محل قرارگيري الکترودها براي عضله پشتي بزرگ 90
شکل 3-10: شکل شماتيک از انجام آزمون‌هاي ابداکشن شانه براي جمع‌آوري اطلاعات EMG 92
شکل 3-11: انجام ابداکشن شانه در 45 درجه ابداکشن در سطح اسکاپشن با اعمال بار خارجي 93
شکل 3-12: روش اندازه‌گيري چرخش بالايي کتف با استفاده از تکنيک عکس گرفتن 98
شکل 3-13: روش اندازه‌گيري چرخش بالايي کتف با استفاده از اينکلينومتر 100

فهرست جدول‌ها
عنوان
صفحه
جدول 2-1: نسبتهاي گلنوهومرال به کل حرکت بازو و گلنوهومرال به کتف در دامنه‌هاي مختلف ابداکشن بازو 35
جدول 2-2: خلاصه مطالعات انجام‌شده در مورد کينماتيک کتف 72
جدول 2-3: خلاصه مطالعات در مورد الگوي فراخواني عضلات

پایان نامه
Previous Entries منبع پایان نامه درباره 135، غير، قدامي، دلتوئيد Next Entries دانلود تحقیق در مورد حداکثر قدرت