منبع پایان نامه درباره استان خوزستان، فیزیولوژی، تجزیه واریانس، محصولات زراعی

دانلود پایان نامه ارشد

3-1-5-7 برداشت 77
3-1-6 اندازهگیری صفات مورد بررسی 78
3-1-6-1 صفات فیزیولوژیک 78
3-1-6-2 صفات مورفولوژیک 78
3-1-6-3 عملکرد و اجزای عملکرد 79
3-1-6-3-1 تعداد خوشه در واحد سطح 79
3-1-6-3-2 تعداد دانه در خوشه 79
3-1-6-3-3 وزن هزار دانه 79
3-1-6-3-4 عملکرد دانه و شاخص برداشت 79
3-1-6-4 محاسبات آماری 80
3-2 اجرای مدل AquaCrop 80
3-2-1 معرفی مدل AquaCrop 81
3-2-2 توصیف مدل AquaCrop 83
3-2-3 معرفی کلی نرم افزار ET0Calculator 85
3-2-4 واسنجی مدل 86
3-2-4-1 دادههای اقلیمی 86
3-2-4-2 دادههای مربوط به خاک 88
3-2-4-3 پارامترها و دادههای گیاهی 89
3-2-4-3-1 پارامترهای ثابت 90
3-2-4-3-2 دادهها و پارامترهای مخصوص کاربر 91
3-2-4-4 عوامل مدیریتی 92
3-3 دوره شبیهسازی 92
3-3-1 شرایط اولیه (Initial Condition) 92
3-3-2 اجرای شبیهسازی 93
3-4 ارزیابی مدل AquaCrop و بررسی صحت مدل 94
3-5 تجزیه آماری و منطقهبندی 95
3-6 روند تغییرات عملکرد دانه 96
3-7 تاریخ کاشت تحت شرایط دیم 96
3-8 پایان دوره رشد و طول دوره رشد 97
3-9 پتانسیل عملکرد تحت شرایط دیم 98
فصل چهارم: نتایج و بحث 103
4-1 صفات فیزیولوژیک 103
4-1-1 شاخص سطح برگ 103
4-2 صفات مورفولوژیک 106
4-2-1 تعداد شاخههای فرعی 106
4-2-2 ارتفاع بوته 108
4-2-3 قطر ساقه 109
4-3 عملکرد و اجزاء عملکرد 111
4-3-1 تعداد خوشه در بوته 111
4-3-2 تعداد دانه در خوشه 114
4-3-3 وزن هزار دانه 116
4-3-4 عملکرد دانه 118
4-3-5 عملکرد بیولوژیک 120
4-3-6 شاخص برداشت 123
4-4 روابط میان عملکرد و اجزاء عملکرد 125
4-5 واسنجی مدل در شرایط منطقهای خوزستان 126
4-6 شبیهساز رشد سایهانداز 128
4-7 شبیهسازی روند تجمع ماده خشک اندامهای هوایی 130
4-8 ارزیابی مدل AquaCrop در شرایط آب و هوایی خوزستان 132
4-8-1 ارزیابی ماده خشک اندامهای هوایی 132
4-8-2 ارزیابی عملکرد دانه 133
4-9 شبیه سازی عملکرد پتانسیل کینوا در مناطق دیمخیز استان خوزستان 135
4- 10 پهنهبندی آگرواکولوژیکی استان خوزستان بر مبنای پتانسیل عملکرد کینوا در مناطق دیمخیز 139
4-11 بارنگی مناطق 142
4-12 شروع کشت (تاریخ کشت) 143
4-13 طول دوره رشد کینوا 144
4-14 آنالیز ریسک تولید 145
فصل پنجم: نتیجهگیری نهایی و پیشنهادها 149
5-1 نتیجهگیرینهایی 149
5-2 پیشنهادها 151
منابع 155

فهرست جداول
عنوان صفحه

جدول 3-1 آمار هواشناسی ایستگاه هواشناسی شهرستان هفتکل طی مدت اجرای آزمایش (سال 93-1392) 70
جدول 3-2 خصوصیات فیزیکی و شیمیایی خاک مزرعه در زمان شروع آزمایش (سال 93-1392) 71
جدول 3-3 میانگین پارامترهای هواشناسی مربوط به سال های 1383 تا 1393 81
جدول 3-4 برخی پارامترهای تجزیه شیمیایی خاک 88
جدول 3-5 پارامترهای گیاهی مربوط به مراحل فیزیولوژیکی کینوا 90
جدول 4-1 تجزیه واریانس صفات فیزیولوژیک 104
جدول4-2 برشدهی اثر متقابل تاریخ کاشت و سطوح تأمین آب بر شاخص سطح برگ 104
جدول4-3 مقایسه میانگین سطوح تأمین آب در هر تاریخ کاشت بر میزان شاخص سطح برگ 105
جدول 4-4 تجزیه واریانس صفات مورفولوژیک 106
جدول4-5 برشدهی اثر متقابل تاریخ کاشت و آبیاری بر تعداد شاخههای فرعی 107
جدول4-6 مقایسه میانگین سطوح آبیاری در هر تاریخ کاشت بر تعداد شاخههای فرعی 107
جدول4-7 برشدهی اثر متقابل تاریخ کاشت و آبیاری بر ارتفاع بوته 108
جدول4-8 مقایسه میانگین سطوح آبیاری در هر تاریخ کاشت بر ارتفاع بوته 108
جدول4-9 برشدهی اثر متقابل تاریخ کاشت و آبیاری بر قطر ساقه 110
جدول4-10 مقایسه میانگین سطوح آبیاری در هر تاریخ کاشت بر قطر ساقه 110
جدول4-11 برشدهی اثر متقابل تاریخ کاشت و آبیاری بر تعداد خوشه در بوته 111
جدول4-12 مقایسه میانگین سطوح آبیاری در هر تاریخ کاشت بر تعداد خوشه در بوته 112
جدول4-13 تجزیه واریانس عملکرد و اجزاء عملکرد 113
جدول4-14 برشدهی اثر متقابل تاریخ کاشت و آبیاری بر تعداد دانه در خوشه 115
جدول4-15 مقایسه میانگین سطوح آبیاری در هر تاریخ کاشت بر تعداد خوشه در بوته 115
جدول4-16 برشدهی اثر متقابل تاریخ کاشت و آبیاری بر وزن هزار دانه 117
جدول4-17 مقایسه میانگین سطوح آبیاری در هر تاریخ کاشت بر وزن هزار دانه 117
جدول4-18 برشدهی اثر متقابل تاریخ کاشت و آبیاری بر عملکرد دانه 118
جدول4-19 مقایسه میانگین سطوح آبیاری در هر تاریخ کاشت بر عملکرد دانه 119
جدول4-20 برشدهی اثر متقابل تاریخ کاشت و آبیاری بر شاخص برداشت 123
جدول4-21 مقایسه میانگین سطوح آبیاری در هر تاریخ کاشت بر شاخص برداشت 123
جدول 4-22 ضرایب همبستگی ساده بین عملکرد و اجزای عملکرد 125
جدول 4-23 نتایج حاصل از واسنجی مدل برای برخی صفات و عملکرد 127
جدول 4-24 پارامترهای مورد استفاده شبیهسازی 127
جدول 4-25 پارامترهای واسنجی شده برای واکنش کینوا به شبیهسازی 128
جدول 4-26 پتانسیل عملکرد کینوا برآورد شده برای شهرستانهای دیم استان خوزستان 136
جدول 4- 27 مقدار پتانسیل عملکرد کینوا مناطق تقسیمبندی شده در خوزستان 139

فهرست اشکال
عنوان صفحه

شکل 1-1 نمایش گرافیکی مفاهیم CC و LAI 14
شکل 1-2 معرفی نرمافزار ETOCalculator 15
شکل 3-1 نمای یک کرت آزمایشی 72
شکل 3-2 نقشه کلی طرح آزمایشی 72
شکل 3-3 بذر کینوا رقم سانتا ماریا 73
شکل 3-4 تهیه زمین 74
شکل 3-5 نمای یک کرت کاشته شده و جوانه زدن کینوا 75
شکل 3-6 آبیاری اولیه به روش آبپاشی و آبیاری کرتی 75
شکل 3-7 کرت تنک شده و کرت وجین شده 76
شکل 3-8 سمپاشی 77
شکل 3-9 مرحله برداشت کینوا 78
شکل 3-10 ساختار محاسباتی AquaCrop 83
شکل 3-11 نمایش منوی اصلی مدلAquaCrop 85
شکل 3-12 نمایش منوی اصلی نرمافزار ET0Calculator 86
شکل3-13 معرفی اطلاعات هواشناسی به نرمافزار ET0Calculator 87
شکل 3-14 نمایی از چگونگی ذخیرهسازی فایل محاسباتی نرمافزار جهت معرفی به مدل 87
شکل 3-15 معرفی اطلاعات نوع خاک به مدل 88
شکل 3-16 معرفی اطلاعات گیاه به مدل 90
شکل 3-17 معرفی طول دوره شبیهسازی به مدل 92
شکل3-18 معرفی شرایط رطوبتی اولیه به مدل 92
شکل 3-19 نمایش نمونهای از نتایج عددی مدل 93
شکل 3-20 نمایش نمونهای از نتایج گرافیکی مدل 93
شکل 3-21 معرفی نرمافزار Rainbow 99
شکل 3-22 نمایش منوی اصلی نرمافزار Rainbow 99
شکل4-1 تأثیر تاریخ کاشت بر عملکرد بیولوژیک 120
شکل4-2 تأثیر آبیاری بر عملکرد بیولوژیک 121
شکل 4-3 مقایسه روند تغییرات سایهانداز شبیهسازی شده و مشاهده شده در طول دوره رشد کینوا 129
شکل 4-4 مقایسه روند تجمع ماده خشک اندامهای هوایی در طول دوره رشد کینوا 131
شکل 4-5 مقایسه بین ماده خشک کل شبیهسازی و مشاهده 133
شکل 4-6 مقایسه بین عملکرد دانه شبیهسازی شده و مشاهده شده 134
شکل 4- 7 احتمال (50%) تولید عملکرد کینوا در مناطق دیمخیز خوزستان در خاک لومیرسی در سالهای مختلف (2004-2014). 138
شکل 4- 8 احتمال (50%) طول دوره رشد کینوا در مناطق دیمخیز استان خوزستان در سالهای مختلف (2014- 2004). 138
شکل 4- 9 پهنهبندی مناطق مختلف خوزستان بر حسب پتانسیل عملکرد دانه 141
شکل4- 10 پهنهبندی مناطق دیمخیز استان خوزستان بر مبنای مقدار بارندگی 142
شکل4- 11 پهنهبندی مناطق دیمخیز استان خوزستان برای شروع کشت 143
شکل4- 12 پهنهبندی مناطق دیمخیز استان خوزستان بر مبنای طول دوره رشد کینوا 144
شکل4- 13 توزیع احتمال عملکرد (عملکرد بیش از یک مقدار معین) در مناطق دیم خوزستان 145

فصل اول
مقدمه

از جمله ارکان اصلی توسعه پایدار هر کشور، تأمین غذای کافی با قیمت مناسب برای افراد آن جامعه است. در عصر حاضر با توجه به محدودیت منابع و افزایش روزافزون جمعیت و در نتیجه افزایش تقاضا برای محصولات غذایی، ایجاب میکند از منابع محدود به نحو بهینه استفاده شود (کمالی و همکاران، 1387). مدیریت پایدار منابع نیازمند سیاستها و برنامهریزیهایی بر پایه اطلاعات از این منابع است (فائو1، 1996).
برنامه ریزی دقیق برای مدیریت پایدار منابع و تولید در مقیاس منطقهای مستلزم در اختیار داشتن برآورد قابل قبولی از عملکرد محصولات زراعی است تا بتوان با تعیین نیاز بازار مصرف در مورد توسعه کاشت یک محصول یا کاهش آن و یا سایر برنامهریزیهای مرتبط با نظامهای تولید در سطح کلان به نوعی پیش آگاهی دست یافت. به نظر میرسد آنچه باید در گام نخست مورد توجه قرار گیرد این است که چه گیاهی باید در هر منطقه خاص توسعه یابد، چه مدیریتهایی باید در زمینهسازی آن مورد توجه قرار گیرند و چه مدیریتهای جایگزینی را میتوان در نیل به این هدف پیشنهاد کرد (لانسیگان2 و همکاران، 1998). در این راستا پهنهبندی آگرواکولوژیکی به عنوان ابزاری برتر برای تحقیقات دقیق میتواند کمک زیادی به محققین کند.
پهنهبندی اگرواکولوژیکی برای شناسایی پتانسیلها و محدودیتهای منابع مرتبط به کار برده میشود. بوم کشتها به عنوان واحدهای جغرافیایی پایه بکار گرفته میشوند و اطلاعات محلی و منابع مرتبط با رشد گیاهان زراعی و توانایی بالقوه آنها مورد استفاده قرار میگیرند. استفاده تخصصی از زمینهای کشاورزی و مدیریت سیستم زمین بر طبق پتانسیلها و محدودیتهای پهنههای اگرواکولوژیکی، بهترین راه برای دستیابی به پایداری در سیستمهای تولید میباشد (فائو، 1978).
با توسعه مدلهای شبیهسازی رشد گیاهان، بانکهای اطلاعات جغرافیایی (GIS)3 محققین تلاش گستردهای را برای پهنهبندی اگرواکولوژیک محصولات مختلف در مقیاس منطقهای آغاز کردهاند. در این روش با تقسیم کردن یک منطقه جغرافیایی به واحدها یا پهنههایی همگن با حداکثر شباهت از نظر خصوصیات خاک و اقلیم، عملکرد پتانسیل محصول زراعی در هر پهنه بوسیله یک مدل شبیهسازی پیشبینی شده و با انتقال نتایج به محیط GIS نقشه عملکرد پتانسیل در مقیاس منطقهای تهیه میشود (فیشر4 و همکاران، 2002 ). با استفاده از این روش مناطق زراعی مناسب کشت گیاهان مشخص شده و از کشت محصولات در مناطقی که از کارایی کمی برخوردارند، جلوگیری میشود. به این ترتیب عملاً کشت محصولات زراعی بر اساس نیازهای واقعی آنها در عرصههای زراعی مشخص شده و نظامهای پایدار زراعی طرحریزی میشوند.
ایران در جغرافیای جهانی در منطقه خشک قرار گرفته و با توجه به فقر منابع آبی، منابع طبیعی تجدید شونده آن از حساسیت و شکنندگی زیادی برخوردار هستند که عدم توجه کافی و بهرهبرداری بدون برنامه و غیر اصولی باعث تخریب هر چه بیشتر این منابع خدادادی خواهد شد. بنابراین لزوم مطالعه و برنامهریزی دقیق کاملاً محسوس است. با وجود اهمیت این موضوع، تحقیقات انجام شده در ایران در ارتباط با پهنهبندی و پتانسیلیابی محصولات زراعی بسیار محدود بوده و عمدتاً بر روشهای اقلیمی و برآورد کیفی متمرکز هستند. افزایش تولیدات زراعی برای تغذیة جمعیت در حال رشد کشور، اولویت اصلی بخش کشاورزی کشور است. توسعة سطح زیر کشت و بکارگیری اراضی با حاصلخیزی پائین یکی از راهکارهای موجود برای افزایش تولیدات زراعی است.
استان خوزستان نیز با بیش از سه ميليون اراضی دارای پتانسیل کشت و کار، علی رغم وجود دشتهای وسیع در مناطق مختلف متأسفانه به دلایل مختلف از جمله وجود تنشهای غیرزنده محیطی مانند خشکی، شوری، گرما، سرما، و عدم حاصلخیزی خاک و نهایتاً عملکرد پائین توجیه اقتصادی نداشته و امکان کشت و بهربرداری از اراضی توسط گیاهان زراعی مرسوم امکان پذیر نیست. تحت چنین شرایطی استفاده از گیاهان جدید و متحمل به تنشهای محیطی یک راهکار کارآمد برای افزایش

پایان نامه
Previous Entries منابع پایان نامه درمورد صوفي، ولايت، 2)، نكات Next Entries منبع پایان نامه درباره استان خوزستان، محصولات زراعی، امنیت غذایی، پهنه بندی