منابع پایان نامه درمورد اعراب مسلمان

دانلود پایان نامه ارشد

فهرست مطالب
عنوان صفحه

چکيده
مقدمه 1
فصل اوّل:
كليات تحقيق
1-1- بيان مسأله 14
1-2- فرضيه ها و پرسش‌هاي تحقيق 18
1-3- اهداف تحقيق 18
فصل دوّم:
كليات تحقيق
2-1- پيشينه‌ي تحقيق 20
فصل سوم:
روش تحقيق
3-1- روش تحقيق 22
3-2- جامعه آماري 22
3-3- ابزار گردآوري داده‌ها 22
3-4- محدويت‌هاي تحقيق 23
فصل چهارم:
تجزيه و تحليل ابيات ملاپريشان
4-1- خداشناسي از ديدگاه ملاپريشان 25
4-1-1- بِسْمِ الله 25
4-1-2- شناخت خداوند 40
4-1-3- قديم بالذات 70
4-2- نبوّت و ولايت از ديدگاه ملاپريشان 77
4-2-1- نبوّت 77
4-2-2- چهارده معصوم 100
4-2-3- شير و برنج 107
4-2-4- ياعلي 118
4-3- انسان كامل از ديدگاه ملاپريشان 127
4-3-1- مِعراج نَبيّ اكرم 127
4-3-2- دربيان مقام انسان 152
4-3-3- صفات پسنديده 155
4-4- تقابل عقل وهوش از ديدگاه ملاپريشان 160
4-4-1- گفت و گوي عقل و هوش 160
4-5- ديدگاه ملا پريشان درباره صوفي نماها 171
4-5-1- خودستايي 171
4-5-2- دَر رَدِّ صُوفيَه مُنْكِران نماز 175
4-6- مَرمُوزات از ديدگاه مُلاپريشان 182
4-6-1- مرموزات ملا 182
فصل پنجم:
خلاصه ي تحقيق، نتيجه گيري و پيشنهادات
5-1- خلاصه‌ي تحقيق 187
5-2- نتيجه گيري 188
5-3- پيشنهادها 190
منابع و مآخذ 191

مقدمه
شرايط سياسي، اجتماعي لرستان
منطقه‌ي لرستان درشمال غربي ايران واقع شده است. اغلب ساکنان اين منطقه را قوم لر و لک تشکيل مي‌دهد. طوايف لر كوچك قبايلي مخلوط از كردهاي آسياي صغيرولرهاي ايراني هستندكه در بين عراق عرب و عراق عجم، ييلاق و قشلاق مي‌كردند و خراج خود را به ديوان بغداد مي‌دادندو كمتر حاكمي ازخود داشتند. (ر. ك. ميرنصرت الله، 1387: 23)، لرستان و عيلام دردوره ي ساساني ازلحاظ تقسيمات كشوري جزو سرزمين (پَهلَه) يا (پَهلَو) بوده است، يعني استان بزرگي كه بعدها اعراب آن را (‌جبال) يعني (كوهستان) ناميدند و مناطق مختلفي از ايران ازجمله شهرهاي: اصفهان، ري، همدان، كرمانشاه، دينور، ماسَبَذان، مِهر جَانقَذَي، نهاوند، قم، قزوين و… در بر مي‌گرفته است.
ازميان اين شهرهاومناطق يادشده نواحي(عيلام ولرستان) به ترتيب بر(ماسَبَذان) و (مِهرجَانقَذَي)که منطقه سيمره بوده منطبق مي‌شده است، هردو نام تا قرن اوّل اسلامي برسرزبان جاري ودركتاب ها درج بوده است. در زمان ساسانيان مردم منطقه سيمره به اردشيربابکان درتاسيس دولت ساساني کمک کردند، مردم منطقه سيمره درسال 21هجري به تصرف اعراب مسلمان درآمدند.(ر. ک. خودگو، 1378: 13 – 14)
پادشاهان تيموري و شاهزادگان بر مذهب حنفي بودند، اما تصور نمي‌شود معتقدان به ساير مذاهب چون: اهل سنت و شيعيان را به پيروي از مذهب خود مجبوركرده باشند. اين امر آزاد انديشي و آزادمنشي برخي از شاهان و شاهزادگان تيموري را در امر مذهب و حكومت نشان مي‌دهد. با وجودي که پادشاهان تيموري از مذهب حنفي پيروي مي‌کردند، شيعه قدرت گرفت ودرقرن‌هاي هفتم وهشتم با وجود دفاع دولت تيموري از مذهب تسنن، اندك اندك مذهب تشيع روبه قوت وقدرت نهاد و بر منابرخطبه به نام امامان شيعه خوانده شد. اين وضعيت موجب شد شاعران شيعه به ذکرومنقبت پيامبراسلام وامامان شيعه بپردازند. تاجايي که درهمين دوران وکمي بعد ازآن، شاعران اهل تسنن لب به ذکرامامان شيعه بازکردند. ازآن بين جامي شاعر قرن نهم را مي‌توان نام برد. شيعيان درزمان شاهرخ که ارادت خاصي به آل علي عليه‌السلام داشت، سعي کردندموقعيت خود را مسجل کنند امّا موفق نشدند. همين امرمقدمه‌اي براي موفقيت شيعه دردوره‌هاي بعدي شد. (ر. ک. صفا ذبيح الله، 1379: 35 – 36).
در مقدمه ديوان ملاپريشان كه توسط مرحوم اسفنديار غضنفري امرايي جمع‌آوري شده است، به ذكرفرقه حروفيه اشاره شده است. ايشان متذكرمي‌شوندكه ملا از پيروان فرقه‌ي حروفيه و از مبلغان اين فرقه در لرستان بوده است. مؤسس فرقه حروفيه، فضل‌الله نعيمي استرآبادي (740 ـ 796 يا 800 ـ 804) بوده، كه در نيمه دوم قرن هشتم مي‌زيسته است. (ر. ك. ديوان ملاپريشان: الف ـ ث)
در سال (796 يا800 ويا804) به دست ميران شاه (جلال الدين) فرزند تيموركشته و سوزانده شد. از زندگي فضل‌الله نعيمي استرآبادي اطلاعي در دست نيست، وي يك اثرمشهوربه نام {جاويدان} كبيردارد، نعيمي مدعي حلول است. دشمنان فضل‌الله سعي کرده‌اند تا افکار و سخنانش راباطل وبي‌ارزش جلوه دهند چون، فرقه حروفيه مانندفرقه اسماعيليه ازرمزبراي بيان اصطلاحات عرفاني استفاده مي‌کردند. سرانجام مورد تنفربودند، تا اين که فضل‌الله بدست ميرانشاه فرزندتيمورکشته شد. سرانجام يکي از طرفداران او به نام (احمد لر) به خون خواهي وي پرداخت، سرانجام پيروانش در بلاد اسلامي پراکنده شدند، تا اين که به تبليغ پرداختند. اينان براي بيان عقايد خود ازحروف الفبا به صورت رمزاستفاده مي‌کردند، وبراي اشياء دوبطن بيان مي‌کردند: يکي باطن که نامحسوس وهمان روح است، ديگري ظاهر که محسوس وقابل رويت است. درنتيجه قوت ازلي همان ذات مطلق که باطن ونامحسوس است وظاهرسي ودوحرف الفباست، که وسيله افاضه ازباطن به ظاهر مي‌باشد. (ر. ک. ذبيح الله صفا، 1379: 38-39).

لك‌ها چه قومي هستندودرکجا ساکنند؟
بايدگفت قوم لك يكي ازقديمي‌ترين اقوام كهن ايران است، لک‌ها درمناطق مركزي زاگرس، شمال وجنوب آن بين استانهاي همدان، كرمانشاه، لرستان، ايلام و شمال خوزستان قراردارند و به آن لكستان مي‌گويند. اين منطقه شامل شهرهايي چون: اسدآباد، ملاير، نهاوند، توسيركان، كرمانشاه، هرسين، صحنه، كنگاور، جلالوند، هليلان، خرم‌آباد، بروجرد، نورآباد، الشتر، كوهدشت، رومشكان ودره‌شهراسکان دارند. اين مردم زباني مخصوص به نام لكي دارند كه ازنظرريشه‌اي باگويش‌هاي كلهري، لري، اورامي و بختياري يك ريشه مشترك دارند. (ر. ک. كوچكي رشيد، 1387: 12)

مذهب اقوام لر
از دوران پيش ازاسلام تاكنون مذاهب و مسالك گوناگوني درلرستان رواج داشته است، اين مذاهب چه در قالب ابتدايي نظير توتميسم وچه درقالب پيشرفته آن همانند: زرتشت و اسلام، نقش شاياني درزندگي اجتماعي و فرهنگي اين مرز و بوم داشته‌اند. پيش از اسلام مذهب باستاني ساكنان دره‌هاي زاگرس ونواحي غربي ايران، مرکز پرستش رّب‌الارباب بوده است. همان طوري كه زماني(گيلگمش)، قهرمان افسانه‌اي را مردم بين‌النهرين به خدايي برگزيدند. درلرستان معابد و پرستشگاه‌هايي بوده که مسلمانان پيروزسعي درازبين بردن آنها وتبليغ دين اسلام مي‌کردند، مردم لرستان به دين اسلام مذهب اهل تسنن که دين خلفا بود روي آوردند.قرن هفتم دوره حاكميت مغولان بر ايران واتابكان لربرلرستان بوده است. اين دوره مذهب تسنن بيشترين پيروان را درلرستان داشت. برخي ازامراي لركوچك به مذهب اهل سنت سخت پاي‌ بند بودند.
چنان كه يكي ازامراي معروف، به نام بدرالدين مسعود(658 ـ640 ه.ق) از فقهاي بزرگ درمذهب سني شافعي به شمارمي‌آمد. ازقرن هشتم به بعد بخصوص ازنيمه دوم قرن هشتم، اتابكان لركوچك ومردم لرستان همگام با برخي مناطق ايران به تدريج به آيين تشيع گرايش پيداكردند. تاآغاز قرن دهم زمان تشكيل دولت صفويه جمع كثيري ازمردم لرستان به مذهب تشيع روي آورده بودند. از جمله عوامل گرايش به مذهب تشيع را مي‌توان به اين موارد اشاره نمود: يکي تساهل مذهبي مغولان، ايلخانان وگرايش برخي از سلاطين به مذهب شيعه. ديگري قيام‌ها وجنبش‌هاي مردمي تحت لواي اين آيين مقدس كه شامل قيام: سربداران خراسان‌، مرعشيان مازندران و حروفيه بوده است. معروف‌ترين اين قيام‌هاي سياسي و مذهبي قيام حروفيه بود، که دردوره تيموري شکل گرفت. هدف اين قيام مبارزه با حكومت جابرانه ي تيموريان براساس تفسير و تأويل حروف الفبا بود، رهبراين جنبش فضل الله استرآبادي بود. (ر. ک. خودگو،1378: 158 – 163)

گستره‌ي جغرافيايي زبان لكي
زبان لكي دربين بعضي ازطوايف لرستان همانند: دلفان، سلسله، بيرانوند وبرخي طوايف طرحان رايج است. گستردگي اين زبان درخارج ازلرستان چشم گيراست، در مناطق وسيعي از استان كرمانشاهان چون: هرسين، دهستان‌هاي عثمانوند، جلالوند و به گفته‌ي مجمل‌التواريخ آنهايي كه (وند) دارند از جمله ايلات: زنگنه، كلهر و اقوام: احمد‌وند‌،كاكاوند، قلي علي‌وند، جلال‌وند، جليل‌وند، مافي‌وند، بهتولي‌وند، قوريه‌وند، خليل‌وند، خواجه‌وند، زبيره‌وند، نانكي‌وندو بوجولوند بودند، كه درگذشته جزوپشتكوه لرستان به شمارمي‌آمدند. اين اقوام درمنطقه هليلان استان ايلام تا استان كرمانشاهان ساكن بوده‌اند، همچنين محدوده زبان لكي ازمنطقه، رازان درشمال شرقي خرم‌آباد شروع و به صورت نيم دايره‌اي تاغرب ادامه يافته است. اين مناطق درلرستان شامل: هرو، اليشتر، خاوه ودلفان را در برگرفته است، سپس ازكرمانشاه مناطق هرسين، قسمت جنوبي هرسين درودفرامان (اين منطقه امروزه درکنارجاده هرسين کرمانشاه قراردارد)، عثمان‌وند و جلال‌وند را دربرمي‌گيرد. زبان لكي مناطق لرستان باگويش‌هاي: گوراني وكرمانشاهي همبستگي فراواني دارد. (ر. ک. امان اللهي بهاروند، 1385: 55 – 57).
زبان کردي نام يک دسته از زبان‌هاولهجه‌هاي مردم ساکن درنواحي کردنشين کشورهاي: عراق، ايران و ترکيه است وبه دودسته تقسيم مي‌شوند: 1-کردي دِمْلي که خاص نواحي غربي است. 2- كردي گوراني خاص نواحي جنوبي است وخودشان به لهجه‌هاي مختلفي تقسيم مي‌شوند ودر زبان کردي گوراني بيشتر کتب مذاهب اهل حق بدان نوشته مي‌شود. زبان کردي اخص را کرمانجي مي‌نامندکه به لهجه‌هاي مختلفي به نام مُکري، سليمانيه‌اي، سنندجي، کرمانشاهي و زندي تقسيم مي‌شوند. زبان کردي شمالي بالهجه غربي يکي است ومردم اين منطقه ادبيات خود را به اين زبان مي‌نويسند، امّا با اين همه بازهم مانند اکثر زبان‌هاي دنيا از تأثير زبان همسايگانش درامان نمانده است.
زبان و لهجه‌هاي جنوبي شامل زبان فارسي ميانه(پهلوي) که از زبان پارسي سرچشمه مي‌گيرد، آثارزبان فارسي ميانه پهلوي مربوط به بعدازظهوراسلام است. اين زبان ازنظرسياسي، اجتماعي ومذهبي تحت نفوذ دين اسلام قرار مي‌گيرد، دستوروقواعد زبان فارسي دنباله همان زبان فارسي ميانه پهلوي است. زبان فارسي تنها زباني است که تحت تاثير لهجه‌هاي ايراني نواحي شرقي قرارگرفته است، همچنين لهجه‌هاي جنوبي که شامل زبان‌هاي: لري وبختياري است به زبان(لري) معروف شده‌اند، امّا اين لهجه‌ها گسترش چنداني نداشته‌اند. لري امروزي نسبت به لري گذشته بسيار ساده شده و صورت تصريفي اين لهجه‌ها از بين رفته است، تاجايي که صورت افعال در لهجه‌ها بسيار ساده شده است. صورت‌هاي تازه‌اي براي اداي تفاوت زبان‌ها و وجوه افعال رواج يافته است ولهجه لري از دوماده ماضي ومضارع ساخته مي‌شود. (ر.ک. يارشاطر احسان، 1373: 18 – 20)
برخي از طوايف لرستان به زبان لكي تكلم ميكنند، كه به گويش (كلهري) يعني شاخه اي ازگويشهايي كه به اصطلاح(كردي جنوبي) ناميده ميشوند پيوند دارد. قديميترين منبعي كه ازشعبات ايرانيان باستان يعني پارسيان و مادها نام مي برد، (كتاب تاريخ) نوشته هرودت مورخ نامداريوناني است، که متجاوز از2400 سال پيش مي زيسته است. ظاهراً ازمنطقه قيلاب لرستان ديدن كرده است ازده طايفه پارسي كه لرها جزوآنها به شمارمي آيندنام برده است.(ر.ک. امان اللهي بهاروند، 1385: 128 – 129)
لكها ازنظرفرهنگ ومنش با لرها همانند هستند ودرتمام وجوه اعتقادي وكنش‌هاي فرهنگي و بومي با يكديگر همسان و هم رفتارند. از قديمي‌ترين آثاري كه واژه‌هاي لكي و لري درآن فراوان به كار رفته دوبيتي‌هاي: باباطاهر و قطران تبريزي است. لكي زبان شعر و بيان حال، عشق و اعتقاد و يا حماسه و احساس بوده است. ازاين روتعدادي ديوان شعربه زبان لكي درلرستان به چاپ رسيده است. ازجمله ديوان ملاپريشان لك، توسط اسفنديار غضنفري، سروده‌هاي يارسان توسط ماشااله سوري و…. لك نام قوم اصيل ايراني است، كه دردره سيمره حد فاصل بين استان‌هاي: همدان

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه رایگان درباره فاکتورهای موفقیت، سیستم ERP، صنعت خودرو، دارایی ها Next Entries منابع پایان نامه درمورد لكي، ملاپريشان، دلفان، حروفيه