پایان نامه رایگان درباره اولویت‌بندی، آزمون فریدمن، مقایسات زوجی، فرهنگ سازمانی

دانلود پایان نامه ارشد

2-2 ضرورت بررسي شاخص‌هاي عملكردي ERP 17
2-3 فاكتورهاي عملكردي سيستم‌هاي ERP: 22
2-4 انواع مدل‌هاي ارزيابي عملكرد 22
2-4-1 تعريف انواع مدل‌هاي ارزيابي عملكرد 24
2-4-1-1 مدل تعالي سازماني (EFQM) 25
2-4-1-2 مديريت بر مبناي هدف (MBO) 25
2-4-1-3 هوشين كانري (Hoshin Kaneri) 25
2-4-1-4 مدل بررسي تاثير سرمايه‌گذاري در بخش فناوري اطلاعات بر عملكرد سازمان 27
2-1-4-5 مدل خلق ارزش سيستم‌هاي ERP 27
2-5 كارت امتيازي متوازن 30
2-6 معرفي وجوه كارت امتيازي متوازن 31
2-6-1 وجه مالي 33
2-6-2 وجه مشتري 34
2-6-3 وجه رشد و يادگيري 34
2-6-4 وجه فرآيندهاي داخلي 34
2-7 مدل پیشنهادی و شاخص های تحقیق 42
2-7-1 دیدگاه فرآیندهای داخلی 44
2-7-1-1 شفافیت اطلاعاتی و ساده سازی فرآیندها 44
2-7-1-2 کاهش زمان سیکل 44
2-7-1-3 کاهش هزینه ها و ضایعات 44
2-7-1-4 کارایی برنامه ریزی تولید 44
2-7-2رشد و یادگیری 45
2-7-2-1 بهبود فرهنگ سازمانی 45
2-7-2-2بهبود قابلیت ها و توانایی مدیران 46
2-7-2-3 بهبود قابلیت های کارکنان 46
2-7-2- 4کسب منافع استراتژیک برای سازمان 46
2-7-3دیدگاه مشتریان 46
2-3-3-1 بهبود سیستم ارتباط با مشتریان 46
2-7-3-2 کاهش زمان انتظار 47
2-7-3-3 بهبود کیفیت محصولات 47
2-7-3-4 افزایش رضایت مشتریان 47
2-7-4 دیدگاه مالی 47
2-7-4-1 نرخ بازگشت سرمایه ( ROI ) 47
2-7-4-2 نرخ بازگشت دارایی ها (ROA) 47
2-7-4-3 بهره وری مالی سازمان 47
2-7-4-4 حاشیه سود 48
2-8 بررس فاکتورهای موثر در موفقیت پیاده سازی ERP 48
2-8-1 مدیریت ارشد 48
2-8-2 قهرمان پروژه 49
2-8-3 کمیته راهبری 50
2-8-4 مشاوران پیاده سازی 50
2-8-5 شایستگی تیم پروژه 50
2-8-6 همکاریهای بین فروشنده و مشتری 52
2-8-7 ابزار فروشندگان 52
2-8-8 پشتیبانی فروشنده 52
2-8-9آموزش کاربر 52
2-8-10 مدیریت انتظارات 53
2-8-11 انتخاب با دقت بسته مناسب 53
2-8-12 مدیریت پروژه 54
2-8-13 سفارشی سازی 55
2-8-14 تجزیه و تحلیل و تغییر داده ها 56
2-8-15 مهندسی مجدد فرآیندها 57
2-8-16زیر ساخت فناوری اطلاعات 57
2-8-17 منابع تخصیصی 58
2-8-18 مدیریت تغییر 58
2-8-19 ایجاد اهداف مشترک 58
2-8-20 آموزش فرآیندهای کسب و کار جدید 59
2-8-21 ارتباطات درون سازمانی 59
2-8-22 همکاری درون سازمانی 60
2-8-23 مستند سازی 60
2-8-24 فرهنگ سازی ERP در سازمان 60
2-8-25 سازماندهی پروژه 61
2-8-26 تهیه برنامه زمان بندی تفضیلی اجرای پروژه 61
2-8-27 آموزش تیم اجرای پروژه 62
2-8-28 آغاز اجرای سیستم با ماژولی که از شانس موفقیت بالاتری برخوردار است 62
2-9 فاکتورهای موثر در موفقیت ERP در سه فاز 62
2-10 مباحث انسانی در پیاده سازی پروژه ERP 63
2-11 فاکتورهای موفقیت ERP در کسب و کارهای کوچک 66
2-12 عوامل کلیدی موفقیت ERP از دیدگاه پانورما 66
2-13 فاکتورهای موثر در موفقیت ERP از دیدگاه پاستور 67
2-14 اثرات موفقیت پیاده سازی ERP 68
2-14-1 حسابداری 69
2-14-2 هزینه ها 70
2-14-3 تولید و تدارکات 71
2-14-4روابط عرضه کننده و مشتری 71
2-14-5 مدیریت اطلاعات 72
2-14-6 سازمان و فرهنگ 72
2-15ارتباط بین ساختارهای تشکیل دهنده موفقیت پیاده سازی ERP 74
2-15-2 ارتباط بین مهندسی مجدد و فرهنگ سازی 75
2-15-3 ارتباط فرهنگ سازمانی و مدیریت تغییر 76
2-16 تاریخچه ای از شرکت هواپیمایی هما 76
2-17دوران طلایی 78
2-17 چارت سازمانی 80
فصل سوم روش تحقيق
مقدمه 83
3-1 روش تحقیق 83
3-1-1 روش تحقیق بر اساس هدف 83
3-1-2 روش تحقیق براساس نحوه گردآوری داده ها 84
3-2- ابزار تحقیق 84
3-2-1 روش کتابخانه ای 85
3-2-2 پرسشنامه 85
3-3 مقایسه سنجش متغیرها 86
3-3-1 طیف لیکرت 86
3-3-2 ) طیف مقایسه زوجی 86
3-4 ) قابلیت اعتماد ( پایایی )پرسشنامه های تحقیق 86
3-5 ) قابلیت اعتماد( روایی ) پرسشنامه های تحقیق 87
3-6 ) جامعه آماری 88
3-7) مورد پژوهی(مطالعه موردی) 88
3-8) مدل اجرایی تحقیق 88
3-9) روش دلفی 91
3-10) آزمون فریدمن 91
3-11- تکنیک بردار ویژه 92
3-12- اعتبار سنجی ابزار تحقیق 94
3-13- جمع آوری نظر خبرگان 95
3-14 فرآيند تحليل شبكه‌اي (ANP) 95
3-14-1 ابر ماتريس يك سيستم بازخوردي 98
3-14-2 سلسله مراتب كنترل و طرح يك سؤال 101
3-14-3- منافع، هزينه، فرصت‌ها، تهديدها و نرخ‌گذاري شاخصهاي موثر 102
3-14-4- اولويت‌ها در ابر ماتريس 102
3-15- محاسبه نرخ سازگاري 105
3-16- تجميع نظر خبرگان 106
3-17 فرآیند تحلیل شبکه ANP 109
3-17-1 تشریح مختصری از فرآیند تحلیل شبکه ANP 110
فصل چهارم تجزيه و تحليل داده‌هاي تحقيق
مقدمه 112
4-1) فرضیه آماری اول 112
4-1-1)آزمون فریدمن 113
4-1-2)استفاده از روش آلفای کرونباخ جهت تعیین پایایی پرسشنامه مربوط به منظر مالی 113
4-2) فرضیه آماری دوم 115
4-2-1) استفاده از روش آلفای کرونباخ جهت تعیین پایایی پرسشنامه مربوط به منظر مشتری 116
4-2-2)آزمون فریدمن 117
4-3) فرضیه آماری سوم 118
4-3-1)روش آلفای کرونباخ 119
4-3-2)آزمون فریدمن 120
4-4)فرضیه آماری چهارم 121
4-4-1) روش آلفای کرونباخ 122
4-4-2)آزمون فریدمن 123
4-5) فرضیه آماری پنجم: 125
4-6 مدل سازی 125
4-7 ماتریس مقایسات زوجی: 126
4-8 وزن‌هاي بدست آمده از فرآيند تحليل شبکهاي برای گزینه ها 138
4-9 محاسبه سوپر ماتریس نامتوازن 139
4-10 محاسبه سوپر ماتریس متوازن 140
4-11 محاسبه ماتریس حددار 141
4-12) محاسبه اوزان گزینه ها با استفاده از نرم افزار Super decision و تحلیل خروجی ها 143
4-12-1)نتایج حاصل از پرسشنامه مقایسات زوجی ومقیاس 9 فاصله ای 143
4-12) 5 گام حل روش ANP توماس الساعتی 146
4-12-1-ساخت مدل و تبدیل مسئله / موضوع به یک ساختار شبکه ای 146
4-12-2-تشکیل ماتریس مقایسه دودویی و تعیین بردارهای الویت 146
4-12-3-محاسبه اندازه ناسازگاری ماتریس های مقایسات زوجی 147
4-12-4 تشکیل سوپر ماتریس نامتوازن 147
4-12-5 تشکیل سوپرماتریس موزون ( w ) 148
4-13)نتیجه گیری نهایی 148
فصل پنجم نتيجه‌گيري و پيشنهادات
مقدمه 149
5-1-نتایج و دستاوردها 150
5-1-1- پاسخ به سوالات تحقیق 151
5-2 پیشنهاد برای تحقیقات آینده 154
5-2-1 پیشنهاد اجرایی 154
5-2-2 پیشنهاد تحقیقاتی 154
5-3 محدودیت های این تحقیق 155
منابع و مآخذ 155
منابع فارسي: 171
منابع انگليسي: 173
پيوستها و ضمائم 156
پیوست الف 157
پرسشنامه 157
Abstract 170

فهرست جداول
جدول (1-1) مدل مفهومی تحقیق 6
جدول 2-1 استفاده از کارت امتیاز متوازن برای ارزیابی عملکرد فناوری اطلاعات 42
جدول 2-2 شاخص های مورد استفاده در ارزیابی عملکرد سیستمERP 43
جدول 2-3 مدل فاکتورهای بحرانی موفقیت ERP هولاند و لایت 48
جدول 2-4 معیارهای فروشنده نرم افزار 54
جدول شماره 2-5 ابعاد فرهنگ سازمانی هرلی و هال 61
جدول 2-4 چارچوب پیاده سازی ERP 63
جدول 2-7 فاکتورهای موفقیت از دیدگاه پاستور 68
جدول 3-1 طیف لیکرت 86
جدول 3-2- طیف مقایسات زوجی 86
جدول 3 – 3 : مقادیر شاخص تصادفی RI به ازای n ، برگرفته از مرجع 106
جدول 3 – 4 : حد بالای CR برای سازگاری بودن ماتریس مقایسات زوجی بر گرفته از مرجع 106
(جدول 4-1 ) میانگین رتبه ای شاخص های منظر مالی 115
(جدول 4-2 ) خروجی آزمون فریدمن 115
(جدول 4-3 ) میانگین رتبه ای شاخص های منظر مشتری 118
(جدول 4-4 ) خروجی آزمون فریدمن 118
(جدول 4-5 ) میانگین رتبه ای شاخص های منظر فرآیند داخلی 121
(جدول 4-6) خروجی آزمون فریدمن 121
(جدول 4-7) میانگین رتبه ای شاخص های منظر رشد و یادگیری 124
(جدول 4-8 ) خروجی آزمون فریدمن 124
جدول 4-9 جدول مقایسات زوجی شاخص ها 126
جدول 4-10 الویت شاخص های محور مالی با توجه به اهمیت وزن نسبی آن ها 127
جدول 4-11 الویت شاخص های محور مشتری با توجه به اهمیت وزن نسبی آن ها 128
جدول 4-12 الویت شاخص های محور رشد و یادگیری با توجه به اهمیت وزن نسبی آن ها 129
جدول 4-13 مقایسات زوجی گزینه ها 130
جدول 4-14 اولویتبندی گزینهها بر اساس شاخص نرخ بازگشت سرمایه 130
جدول 4-15 اولویت بندی گزینه‌ها بر اساس شاخص نرخ بازگشت دارایی 130
جدول 4-16 اولویت بندی گزینه‌ها بر اساس شاخص نرخ بهره وری مالی 131
جدول 4-17 اولویت‌بندی گزینه‌ها بر اساس شاخص حاشیه سود 131
جدول 4-18 اولویت بندی گزینه‌ها بر اساس شاخص بهبود سیستم ارتباط با مشتری 132
جدول 4-19 اولویت‌بندی گزینه‌ها بر اساس شاخص کاهش زمان انتظار 132
جدول 4-20 اولویت‌بندی گزینه‌ها بر اساس شاخص بهبود کیفیت محصولات 132
جدول 4-21 اولویت‌بندی گزینه‌ها بر اساس شاخص افزایش رضایت مشتریان 133
جدول 4-22 اولویت‌بندی گزینه‌ها بر اساس شاخص شفافیت اطلاعات 133
جدول 4-23 اولویت‌بندی گزینه‌ها بر اساس شاخص ساده سازی فرآیند 134
جدول 4-24 اولویت‌بندی گزینه‌ها بر اساس شاخص توسعه محصولات جدید 134
جدول 4-25 اولویت‌بندی گزینه‌ها بر اساس شاخص کاهش زمان سیکل 135
جدول 4-26 اولویت‌بندی گزینه‌ها بر اساس شاخص کاهش هزینه ها و ضایعات 135
جدول 4-27 اولویت‌بندی گزینه‌ها بر اساس شاخص کاهش زمان سیکل 135
جدول 4-28 اولویت‌بندی گزینه‌ها بر اساس شاخص کاهش هزینه ها و ضایعات 136
جدول 4-29 اولویت‌بندی گزینه‌ها بر اساس شاخص کاهش برنامه ریزی تولید 136
جدول 4-30 اولویت‌بندی گزینه‌ها بر اساس شاخص بهبود ارتباط با تامین کنندگان 136
جدول 4-31 اولویت‌بندی گزینه‌ها بر اساس شاخص بهبود فرهنگ سازمانی 137
جدول 4-32 اولویتب‌ندی گزینه‌ها بر اساس شاخص بهبود توانایی مدیران 137
جدول 4-33 اولویت‌بندی گزینه‌ها بر اساس شاخص بهبود قابلیت کارکنان 138
جدول 4-34 اولویت‌بندی گزینه‌ها بر اساس شاخص کسب منافع استراتژیک 138
جدول 4-35 وزنهاي بدست آمده از فرآيند تحليل شبکه‌اي برای گزینه ها 138
جدول4-36 نتایج حاصل از پرسشنامه مقایسات زوجی 144
جدول 4-37 وزنهاي بدست آمده از فرآيند تحليل شبکه‌اي برای مناظرو زیرشاخص ها 146
جدول 4-38 وزنهاي بدست آمده از فرآيند تحليل شبکه‌اي برای گزینه ها 146
جدول 4-39 مقدارعددي ترجیحات (قضاوت شخصی) 147
جدول 4-40 شاخص ناسازگاري تصادفی 147
جدول 5-1 وزنهاي بدست آمده از فرآيند تحليل شبکه‌اي برای مناظرو زیرشاخص ها 154
جدول 5-2 وزنهاي بدست آمده از فرآيند تحليل شبکه‌اي برای گزینه ها 154

فهرست شكلها
شکل 2-1 سهم بازار تامین کنندگان 18
شكل 2-2 متوسط زمان انتظار 19
شكل 2-3 انتظارات سازمان‌ها از سيستم جديد 20
شكل 2-4 منافع محقق شده مالي 21
شكل 2-5 شماي كلي از انواع مدل ارزيابي عملكرد 24
شکل 2-6 تاثیر IT بر عملکرد سازمان 27
شكل 2-7 زنجيره ارزش معرفي شده توسط چاند 29
شكل 2-8 كمك ERP به بهبود عملكرد سازماني 30
شكل 2-9- مدل كارت امتيازي متوازن همراه با وجوه چهارگانه 33
شكل 2-10 مدل تاثيرات فرآيندي EPR و ارزيابي عملكردي سازمان 36
شكل 2-11 مدل ديگري از تاثير ERP بر شاخص‌هاي BSC 36
شكل 2-12 مدل ولچو 37
شكل 2-13شاخص‌هاي عملكردي يك كارخانه توليدي (آلفا) برحسب شاخص‌هاي BSC 38
شکل 2-14 مدلBSC برای ارزیابی عملکرد ERP 39
شکل 2-15 روابط داخلی بین شاخص های BSC 40
شکل 2-16 روابط بین شاخص های BSC در این تحقیق 42
شکل 2-17 شایستگی های کلیدی در موفقیت پیاده سازی ERP 52
شکل 2-18 مدل فرآیند انتخاب نرم افزار ERP 53
شکل 2-19 ارزیابی کاربر کلیدی 74
شکل 2-20 ارتباط بین فرهنگ سازمانی و BPR 76
شکل 2-21 چارت سازمانی هما 81
شکل 3 – 1 : جزییات یک سلسله مراتب سه سطحی 96
شكل 3-2: تفاوت ساختاري ميان يك شبكه خطي و يك شبكه غيرخطي 96
شكل 3-3: انواع مؤلفه‌هاي يك شبكه 98
شكل 3-4: ابرماتريس يك شبكه 99
شکل 3 – 5 : ساختار و ابر ماتریس یک سلسله مراتب 100
شكل 3-6: ساختار و ابرماتريس يك هولارچي 100
شکل 3 – 7 شمای کلی از مسیر تحقیق 109
شکل 4-1 سوپرماتریس وزن دهی نشده 148

فصل اول كليات

پایان نامه
Previous Entries منبع پایان نامه درمورد ، توضیع، تهیۀ، Next Entries پایان نامه رایگان درباره عوامل کلیدی موفقیت، عوامل کلیدی، کارت امتیازی متوازن، عملکرد سازمان