پایان نامه درمورد باورهای دینی، جرم شناسی، بهداشت روان، بهداشت روانی

دانلود پایان نامه ارشد

بند دوم: خدمت به خلق خدا و بهداشت روانی 49
بند سوم: شکر نعمات الهی و بهداشت روانی 50
بند چهارم: تقویت اراده و بهداشت روانی 52
گفتار سوم: باورهای دینی و بهداشت اخلاقی 56
بند اول: تعدیل شهوت جنسی 58
بند دوم: تعدیل خشم و غضب 60
بند سوم: تعدیل مال پرستی 63
بند چهارم:تعدیل جاه طلبی 65
مبحث دوم:مبانی اجتماعی 68
گفتار اول:باورهای دینی و اتحاد و همزیستی مسالمت آمیز 68
گفتار دوم:باورهای دینی و عدالت اجتماعی 72
بخش دوم: شیوه های تعدیل و گرایش های مجرمانه با تکیه بر باورهای دینی
فصل نخست: تعدیل و پیشگیری اولیه از گرایش های مجرمانه 76
مبحث اول: باور به خداوند و معاد 76
گفتار اول: باور به خداوند 77
بند اول: باور به آگاهی خداوند 78
بند دوم: باور به دعا و اجابت آن توسط خداوند 80
گفتار دوم: باور به معاد 83
مبحث دوم: باور به توصیه های دینی 86
گفتار اول:توصیه به بردباری و گذشت از دیگران 87
گفتار دوم: توصیه به عفت 89
بند اول: عفت چشم 91
بند دوم: عفت زبان 93
بند سوم: عفت شکم 95
بند چهارم: عفت جنسی 97
گفتار سوم: توصیه به امر به معروف و نهی از منکر 100
فصل دوم: تعدیل و پیشگیری ثالث از گرایش های مجرمانه 102
مبحث اول: توبه 102
گفتار اول: تاثیر توبه در سقوط مجازات 103
گفتار دوم: آثار اصلاحی تربیتی _ توبه 105
بند اول: برقراری ارتباط مجدد با خالق 106
بند دوم: بازسازگاری اجتماعی بزهکار 108
بند سوم:اعاده حیثیت از مجرم 111
مبحث دوم: عفو و گذشت 113
گفتار اول: تاثیر عفو و گذشت در سقوط مجازات 113
گفتار دوم: آثار اصلاحی و درمانی عفو و گذشت 116
بخش سوم: مطالعه میدانی گرایش های مجرمانه در زندانیان استان گلستان
فصل نخست: جامعه آماری و نمونه تحقیق 120
مبحث اول: روش تحقیق 120
گفتار اول: متغیرها و تعریف آنها 121
گفتار دوم: خلاصه و روش اجرا 122
مبحث دوم: ابزار سنجش 123
گفتار اول: روش آزمون 124
گفتار دوم: روش نمره گذاری 124
فصل دوم: تحلیل داده ها و نتیجه گیری 125
مبحث اول: نتایج تحقیق 160
مبحث دوم: ارائه پیشنهادات 160
گفتار اول: پیشنهادات در زمینه پیشگیری از جرم 160
گفتار دوم : پیشنهادات در زمینه تعمیق نگرش مذهبی اشخاص 161
نتیجه گیری 162
پیشنهاد ها 164
منابع و ماخذ 165

چکیده:
همواره تدابیر پیشگیرانه با توجه به کارایی و موفقیت نسبی در مهار و یا کم کردن آمار بزهکاری نقایص و خلاءهای فراوانی نیز در خود دارند.اما نهاد دین با توجه به همخوانی با فطرت و عقل و طبیعت انسانی و با توسل به مکانیزم هایی باور پذیر و کاربردی می تواند نقش موثر و کم نقصی در تعدیل گرایشات مجرمانه و پیشگیری موثر از وقوع جرائم ایفا نماید.این مکانیزم ها سعی در جاذبه زدایی از جرائم و برهم زدن معادلات مجرمانه گاه بوسیله بشارت به امری سودمندتر از جرم و یا ترسی شدیدتر از مجازات،به نحو بازدارنده ای اهداف پیشگیرانه جرم شناسی و جرم شناسان را دل خود دارند.به نحوی که فرد هیچ نسبتی با جرم برقرار نمی کند و اگر هم مرتکب جرمی گردد به یک تناقض در درون خود می رسد.به کارگیری باورها و توصیه های دینی نقش موثری در ساختن یک شخصیت باثبات و هویتی پایدار و آرامش روان فرد ایفا می نماید،بطوریکه این باور و اعتقاد و شخصیت منسجم با بهره گیری از توصیه ها و برنامه های دین مدارانه می تواند در ساختن انسانی مقاوم در برابر تحریکات و ترغیبات و لذت ها و حس کینه و انتقام و طمع و شهوات و دیگر انحرافات و رزائل اخلاقی مقاومت نماید.باورهای دینی و باورمندی به طور دقیق ذهن انسان و وجدان اخلاقی و فطرت او را هدف قرار می دهد.خلوت های ذهنی مجرمانه را خنثی و آن را تربیت می کند و از طریق توصیه ها و اعمال تدابیر قابل پذیرش برای افراد نقش بسزایی در متعادل سازی گرایشات انسانی و تعدیل در روان و رفتارهای مجرمانه افراد ایفا می نماید.در نتیجه نقشی که دین در تعدیل گرایشات مجرمانه به عنوان مقدمه وقوع جرم دارد و این پژوهش نیز به دنبال آن است و با مطالعه بر روی زندانیان نیز به دست آمد،رسیدن به یک نظریه تعدیلی با ایجاد یک نهاد پیشگیرانه در درون افراد است،که حتی اگر انسان هیچ تدبیر پیشگیرانه ای را نیز در مقابل خود نبیند و فرصت بزهکاری دور از چشم های مراقبتی مهیا باشد باز هم به دلیل ایجاد یک عامل پیشگیر موثر در درون،خود فرد عدم انجام جرم را با دلایل دینی و عقلی انتخاب می کند.
کلیدواژگان: باور،دین،تعدیل،گرایش،گرایش مجرمانه

مقدمه:
جرم این مهمان ناخوانده اجتماع همواره باعث خسارات مادی و معنوی فراوانی به فرد و جامعه ای می شود که در آن زیست می کند.مکاتب مختلف و تئوری های حقوقی بسیاری برای پیشگیری و جلوگیری از وقوع جرائم راهکار ارائه کرده اند.اما بسیاری از آنها از دادن یک طرح کلی و جامع برای جلوگیری از وقوع جرم ناکام مانده اند.در این میان آنچه که در مواجهه افراد با جرم اهمیت دارد نقش اراده و انگیزه های روانی و محرک های وقوع یک فعل خلاف قانون و یا نظم اجتماعی و حتی انحرافات است.هنوز راه حل جامعی که بتواند عوامل زمینه ساز وقوع جرم،همچون طمع،شهوت،خشم،میل به شکستن هنجارهای اجتماعی،جاه طلبی،انتقام و دیگر مواردی که محرک های روانی وقوع یک جرم هستند را مهار کند ارائه نشده است.وقتی که فردی مستقیما در معرض وقوع یک پدیده مجرمانه قرار می گیرد نه پیشگیری وضعی و نه پیشگیری اجتماعی نمی تواند مانع کاملی برای مهار عنصر روانی و انگیزشی و در نهایت عدم ارتکاب آن توسط وی باشد.حال اینکه دین و اعتقادات مذهبی و استفاده از مکانیزم های پیشگیرانه مانند امر به معروف ونهی از منکر،فروخوردن خشم،زکات،نماز،حرمت شرب خمر،منع زنا،رعایت حق النّاس،اعتقاد به معاد و دیگر مکانیزم ها و دستورات کاربردی دینی می تواند مانع موثر و بی واسطه افراد در ارتکاب جرم قرار بگیرد و در تعدیل گرایش افراد به سمت جرم موثر واقع شود.دین و باورهای دینی بهترین راه حل برای برای عدم وقوع جرم یا کاستن از زهر آن است.آمارهای نیروی انتظامی و سایر دستگاه ها نیز نشان دهنده کاهش وقوع جرائم در ماه های رمضان و محرم نسبت به ماه های دیگر سال است.
در مقدمه مبانی جرم شناسی دکتر کی نیا این استاد مسلم جرم شناسی که یکی از انگیزه های اصلی این پژوهش نیز بود چنین آمده است:«در این کتاب برای مبارزه با ریشه های فساد،به عامل ایمان و پرورش صحیح مذهبی بیش از هر عامل دیگر تکیه کرده ایم و اصرار ورزیده ایم زیرا ایمان به خدا،ایمان به مبداء هستی و ابدیت،بزرگترین عامل بازدارنده از لغزشها و رذائل است.»1
بیان موضوع:
ریشه بسیاری از جرائم و انحرافات در ذهن و روان آدمی شکل می گیرد.به طور کلی جرم محصولی از انباشت عقده ها،خواسته،نداشتن ها،تحریکات و ترغیبات بیرونی و غرائضی است که انسان در یک پروسه ای در ذهن خود عناصر آن را در کنار هم گذارده و با محاسبه سود و زیان دست به ارتکاب آن می زند.حال آنکه در هر مرحله از این انباشت باورهای دینی و اعتقادات مذهبی می تواند وارد شود و عامل محرک وقوع جرم را خنثی و کفه گرایشات مجرمانه را متعادل سازد.مطلبی که نگارنده به آن اعتقاد کامل دارد.امروزه با گسترش روز افزون جرائم و به وجود آمدن جرائم جدید که حیات اجتماعی و انسانی را به خطر می اندازد و همچنین با بالا رفتن آمار جرائم سیاه و جرائم آپارتمانی که اکثرا کشف نمی شوند یا اگر هم کشف شود متهمی در آن یافت نمی گردد و همینطور آمار بالای زندانیان،پدیده تورم کیفری و مشکلاتی که چه از نظر اجتماعی و چه از نظر اقتصادی و فرهنگی و موارد دیگری که از مجازات کردن افراد گریبان فرد و اجتماع را می گیرد ما را هر چه بیشتر به سمت روشهای پیشگیرانه سوق می دهد.با عدم بازدارندگی بسیاری از کیفرهایی که در برابر جرائم در نظر گرفته می شود و عدم جبران کامل خسارتهای بزه دیده و برچسب خوردن بزهکار در جامعه نیاز به روشهای پیشگیری از جرم بیش از پیش احساس می شود.اگر به این موارد جرائم بدون بزه دیده و جرائم با رضایت را نیز اضافه کنیم رقم بالایی از جرائم را شاهد خواهیم بود که دست دستگاه عدالت کیفری از آنها به دور مانده است.همچنین بسیاری از موارد پیشگیری اعم از وضعی (موقعیت مدار)و اجتماعی نمی توانند به طور کامل با عدم وقوع یک پدیده مجرمانه مقابله نمایند.با مشاهده و مطالعه بسیاری از جرائم در می یابیم که تقریبا همه پدیده های مجرمانه اعم از جرائم و انحرافات ریشه در روان و غرائظ انسان دارد که فرد در مهار و یا تعدیل آنها ناموفق بوده است.عواملی همچون حسد،حرص،طمع و خشم و دیگر صفات مذموم انسانی محرک و جنباننده بسیاری از جرائم هستند که در نفس و درون آدمی واقع شده اند.حال اینکه آموزه های دینی می تواند ضمن برآورده کردن اهداف روشهای پیشگیری از بسیاری انحرافات که زمینه ساز وقوع جرم نیز هستند جلوگیری نماید و باعث به وجود آمدن تعادل در روان فرد و عاملی در جهت پیشگیری از بسیاری جرائم و کاهش آمار جنایی گردد.
سوالات تحقیق:
1- آیا باور های دینی در تعدیل گرایش های مجرمانه انسان و کاهش تمایل انسان به سمت جرم موثر است؟
2- آیا پیشبرد یک سیاست جنایی درونی نقشی در مهار گرایش مجرمانه و انجام بزه دارد؟
3- آیا می شود با تکیه بر باورهای دینی نظام فایده و هزینه را در ذهن مجرم تغییر داد؟
4- آیا باورهای دینی تاثیری در خلوت مجرمانه و انباشت انگیزه ها دارد و باعث سوق دادن گرایشات انسان بسوی امور مثبت می گردد؟

فرضیه های تحقیق:
1- اعتقاد به باورهای دینی و الهی به نحو موثری در تعدیل گرایش های مجرمانه و کاهش گرایش افراد به سمت جرم موثر است.
2- باورهای دینی بر روان آدمی اثر می گذارد و باعث کنترل غرایض و عاملی برای متعادل کردن آن،همچنین کاهنده میل و گرایش انسان به جرم عمل می نماید.
3- تکیه به باورهای مذهبی و مکانیزم های دینی با برهم زدن نظام سود و زیان وقوع جرم در ذهن مجرمان موثرترین وکم هزینه ترین راه حل به عنوان یک عامل بازدارنده فردی و طبیعی در برابر روش های گوناگون بازدارندگی می باشد.
4- باورهای دینی به نحو تاثیر گذاری در خلوت مجرمانه افراد نفوذ کرده و مانع انباشت عقده و انگیزه برای ارتکاب جرم می گردد و باعث می شود روان آدمی به سمت خوبی ها و گرایشات انسانی حرکت کند.

اهداف تحقیق:
1-بررسی تاثیر باورهای دینی بر روان و کنترل عواطف و هیجانات درونی در برخورد با پدیده های بیرونی برای جلوگیری از وقوع جرم.
2-بررسی تاثیر اعتقادات دینی در آرامش روانی افراد و نقش آن در متعادل نمودن گرایشات مجرمانه و انحرافات.
3- بررسی میزان بازدارندگی اولیه،ثانوی و ثالث و جلوگیری از تالی فاسد و میل دوباره مجرم با تکیه بر باورهای دینی.
4-بررسی میدانی و مطالعه بر روی نمونه های عینی و مدل های واقعی بر روی زندانیان استان گلستان به منظور دست یابی میزان ایمان و باور اعتقادی آنان.

کاربردهای تحقیق:
1-استفاده و بهره برداری آماری و پژوهشی محققان و جرم شناسان،روانشناسان از داده های عینی و مطالعات میدانی این تحقیق
2- استفاده محققان علوم اجتماعی و عالمان الهیات و علوم مرتبط به منظور بهره گیری از مباحث تئوری این پژوهش

روش تحقیق:
در این تحقیق از دو روش کتابخانه ای و میدانی و روش توصیفی-استنباطی استفاده شده است.روش کتابخانه ای که با مطالعه کتاب،پایان نامه،مجلات،مقالات و تقریرات اساتید این رشته و سایت های اینترنتی و گرته برداری و جمع آوری اطلاعات،تجزیه و تحلیل آنها و در نهایت توصیف آنها انجام گرفته است.وروش میدانی و عملی نیز با حضور در صحنه عینی و مطالعه بر روی مدل های واقعی زندانی و با ابزار پرسشنامه باز بر روی جامعه آماری مشخص (50 نفر از زندانیان) از جرائم متنوع آزمون به عمل آمد،که بعد از جمع آوری و نمره دهی و تجزیه و تحلیل و ارائه نتایج آن در راستای موضوع و ماهیت تحقیق به خواننده برای درک بهتر مطلب کمک می کند.

معرفی پلان و ساختار تحقیق:
این تحقیق شامل سه بخش و هر بخش شامل دو فصل و هر فصل شامل دو مبحث و هر مبحث شامل چند گفتار و هر گفتار شامل چند بند می باشد.بخش اول و دوم آن مربوط به

پایان نامه
Previous Entries تحقیق درمورد مواد مخدر، هزینه های جاری Next Entries پایان نامه درمورد باورهای دینی، باور دینی، ادیان توحیدی، تعالیم اسلام