منابع تحقیق با موضوع فیزیوگرافی، عوامل محیطی، کهگیلویه و بویراحمد، اطلاعات هواشناسی

دانلود پایان نامه ارشد

بررسی ساختار جنگل و خاک در دو تودهی تخريب شده و كمتر تخريب شده بلوط ایرانی در جنگلهای زاگرس جنوبی، (جنگلهای حوزهي یاسوج)
چک‍يده
مطالعه حاضر با هدف بررسی ساختار جنگلشناسی و خاک در دو تودهی طبیعی بلوط ایرانی با شدت دستخوردگی و تخریب متفاوت صورت گرفته است. برای رسیدن به این هدف ابتدا پس از جنگلگردشی در جنگلهای حوزهی شهرستان بویراحمد، دو تودهی جنگلی با وضعیت تخريبيافتگی متفاوت، تودهی با درجهی تخریب بیشتر (رویشگاه مختار) و تودهی كمترتخريبشده (رویشگاه سرآبتاوه) در مجاورت هم به فاصلهی تقریبی 10 کیلومتر انتخاب شدند. نمونهبرداری در دو تودهی مورد بررسی به روش تصادفیسیستماتیک با استفاده از شبکه آماربرداری 250×150 متر صورت گرفت. تعداد 47 قطعهنمونه با مساحت 1000 مترمربع در رویشگاه مختار، و در رویشگاه سرآبتاوه 52 قطعه نمونه برداشت شد. در قطعه نمونههای اصلی پارامترهای جنگلشناسی شامل نام و تعداد گونههاي درختي و درختچهاي، ارتفاع کل، ارتفاع تنه، ارتفاع تاج، قطر برابر سینه، قطر در ارتفاع 50 سانتیمتری از سطح زمین، قطر بزرگ و کوچک تاج اندازهگیری شد. جهت بررسی زادآوری گونههای درختی و درختچهای در مرکز هر قطعه نمونهی اصلی از یک میکروپلات 200 مترمربعی (به شعاع 8 متر) استفاده شد. به منظور مقایسهی خصوصیات فیزیکوشیمیایی خاک در دو تودهی مورد مطالعه، در هر یک از آنها بطور تصادفی تعداد 10 نمونه خاک از عمق 0 تا 20 سانتیمتری برداشت گردید. نتایج آنالیز واریانس نشان داد از لحاظ خصوصیات جنگلشناسی تعداد پایه، تعداد جستگروه، تعداد کل جست، ارتفاعکل، ارتفاع تنه، ارتفاع تاج، آشکوببندی، مساحت تاج و درصد تاجپوشش بین دو منطقهی مورد مطالعه تفاوت معنیداری وجود دارد. نتایج مقایسه میانگینها نشان داد که میانگین ارتفاع کل، ارتفاع تاج و آشکوب بندی در رویشگاه سرآبتاوه بیشتر از رویشگاه مختار بود، اما میانگین پارامترهای تعداد پایه، تعداد جست گروه، تعداد جست، ارتفاع تنه، مساحت تاج و درصد تاج در رویشگاه مختار بیشتر بود. نتایج آنالیز همبستگیها نشان داد در رویشگاه سرآبتاوه بین ارتفاع از سطح دریا و تعداد جست همبستگی منفی و معنی دار وجود داشت. در رویشگاه مختار بین ارتفاع از سطح دریا با پارامترهای درصد پوشش علفی، قطر برابر سینه، قطر در ارتفاع 5/0 متر، سطح مقطع برابر سینه، مساحت تاج و درصد تاج پوشش همبستگی مثبت و معنی دار و با تعداد پایه و تعداد جست گروه و تعداد جست همبستگی منفی و معنی دار وجود داشت. در رویشگاه مختار بین شیب با درصد پوشش علفی، ارتفاع کل، ارتفاع تنه و ارتفاع تاج درخت همبستگی منفی و معنی دار وجود داشت. نمودار توزیع تعداد درختان بلوط ایرانی در طبقات قطری در هر دو توده به صورت چوله به راست و حالت کمشونده دارد که نشان دهنده تودههای ناهمسال و نامنظم است. نتایج آنالیز واریانس فاکتورهای خاکی در دو رویشگاه نشان داد از لحاظ فاکتورهای pH، ماسه، مقدار ماده آلی، سیلت درشت و سیلت ریز بین دو رویشگاه اختلاف معنیداری وجود دارد به طوری که مقدار pHو ماسه در رویشگاه مختار و مقدار مقدار ماده آلی، سیلت درشت و سیلت ریز در رویشگاه سرآبتاوه بیشتر بود. نتایج بررسی تنوع زیستی نشان داد از لحاظ کلیهی شاخصهای غنا، تنوع و یکنواختی بین دو توده اختلاف معنیداری وجود دارد که به استثناء شاخص سیمپسون، سایر شاخصها در رویشگاه سرآبتاوه بالاتر بود. نتایج زادآوری نیز نشان داد که در رویشگاه سرآبتاوه برای 11 گونهی درختی و درختچهای و در رویشگاه مختار برای 7 گونهی درختی و درختچهای زادآوری در میکروپلاتها مشاهده گردید. طبق نتایج بدست آمده در سرآبتاوه، 72/35 درصد نهالها دانهزاد و 28/64 درصد آنها شاخهزاد بودند، اما در رویشگاه مختار 58/5 درصد نهال به صورت دانهزاد و 42/92 درصد نهالها شاخهزاد بودند. در منطقه کمترتخریبشده سرآبتاوه، صفات رویشی مساحت تاج، تعداد جست، تعداد جستگروه و تعداد پایه همبستگی مثبت و معنیداری با تعداد زادآوری بلوط داشتند. اما در منطقه مختار، سطح مقطع برابر سینه و مساحت تاج همبستگی منفی با تعداد زادآوری داشتند. بهطور کلی نتایج زادآوری نشان داد که در هر دو رویشگاه مورد بررسی وضعیت زادآوری بسیار ضعیف و نگران کننده است. نتایج آنالیز واریانس و مقایسهی میانگین عوامل غیر زنده در دو تودهی مورد مطالعه نشان داد که از لحاظ عوامل تخریب چرای دام، شاخهزنی و بهرهبرداری غیرمجاز تفاوت معنیداری بین دو رویشگاه وجود دارد بهطوری که میانگین حضور این عوامل در رویشگاه مختار بیشتر از رویشگاه سرآبتاوه بود. همچنین نتایج آنالیز تجزیه به مولفههای اصلی نشان داد که بر اساس پارامترهای رویشی گونههای موجود دو رویشگاه مورد مطالعه قابل تفکیک نبوده و درصد ضریب کاپا پایین بدست آمد. نتایج کلی این تحقیق نشان میدهد که در رویشگاه سرآبتاوه که از سال 1382 تحت طرح صیانت جنگلها به صورت قرق درآمده است، از لحاظ اکثرشاخصهای تنوع زیستی و زادآوری وضعیت بهتری را نسبت به رویشگاه مختار نشان میدهد. با توجه به تفاوت ساختار افقی و عمودی در دو توده مورد بررسی میتوان نتیجه گیری کرد که مسلما ساختار افقی و عمودی جنگل طی 10 سال قرق جنگل تغییر محسوسی نمیکند و این تفاوت در ساختار افقی و عمودی دو توده مورد بررسی به تفاوتهای طولانی مدت در دو توده برمیگردد، که این تفاوتها ممکن است تفاوتهای رویشگاهی و یا دخالتهای انسانی باشند.
واژههای کلیدی: ساختار جنگل، خاک، تودهی تخریبشده، تودهی کمترتخریبشده، بلوط ایرانی، یاسوج

فهرست مطالب

عنوان . صفحه
فصل اول- مقدمه و کلیات 1
1-1- مقدمه 1
1-2- کلیات 6
1-2-1- ساختار 6
1-2-2- ویژگیهای ساختاری 7
1-2-3- ویژگیهای عمومی بلوط ایرانی 8
1-2-3-1- گسترشگاه گونه بلوط ایرانی 8
1-2-3-2- ویژگیهای اکولوژیک بلوط ایرانی 9
1-2-3-3- ويژگیهای جنگلشناسی بلوط ایرانی 9
1-2-4- مصارف و کاربردهای بلوط ایرانی: 11
1-2-5- عوامل تخریب در جنگلهای زاگرس 12
1-2-6- خاک 12
1-2-6-1- خصوصیات فیزیکی خاک 13
1-2-6-2- خصوصیات شیمیایی خاک 14
1-2-6-2-1- pH 14
1-2-6-2-2- پتاسیم 15
1-2-6-2-3- سديم خاک 15
1-2-6-2-4-EC 15
1-2-6-2-5- آهک 16
1-2-6-2-6- ماده آلی 16
1-2-6-2-6- فسفر 16
1-2-7- تنوع زیستی 17
1-2-7-1- شاخصهای تنوع زیستی 18
1-2-7-2- شاخص‌ها و نمايه‌هاي رياضي براي اندازه‌گيري تنوع 18
1-2-7-2-1- شاخص‌هاي تنوع گونه‌اي 18
1-2-7-2-2- شاخص‌هاي غناي گونه‌اي 19
1-2-7-2-3- شاخص يكنواختي 19

فصل دوم- سابقه تحقیق 21
2-1- مطالعات انجام شده در زمینهی ساختار جنگل 21
2-2- مطالعات انجام شده در زمینهی خاک جنگل 26
2-3- مطالعات انجام شده در زمینهی تنوع زیستی و زادآوری 29

فصل سوم- مواد و روشها 33
3- 1- منطقه مورد مطالعه 33
3-1-1- اطلاعات هواشناسی 34
3-1-2- اطلاعات زمين شناسي 35
3-2- روش انجام کار 37
3-2-1- روش نمونهبرداری 37
3-2-2- روش محاسبه پارامترهای جنگلشناسی 37
3-2-3- روش مطالعه تنوع زیستی 39
3-2-4- محاسبهی شاخص ارزش اهمیت (IVI) 40
3-2-5- روش نمونهبرداری خاک 41
3-2-6- روش آزمايشگاهي خصوصیات شيميايي و فيزيکي خاک 41
3-2-6-1- اندازهگيريpH خاک 41
3-2-6-2- اندازه‌گيري هدايت الکتريکيEC خاک 42
3-2-6-3- اندازه‌گيري پتاسيم قابل جذب 42
3-2-6-4- اندازه گيري کربن آلي (مواد آلي خاک) 42
3-2-6-5- اندازه‌گيري ميزان آهک خاک (درصد کربنات کلسيم تبادلی خاک) 43
3-2-6-6- اندازه‌گيري سديم خاک 44
3-2-6-7- تعيين بافت خاک به روش هيدرومتری 44
3-2-6-8- اندازه‌گيري فسفر قابل جذب خاک 45
3- 3- روش تجزیه و تحلیل دادهها 46
3- 3- 1- آنالیز آماری 46
3-3-2- آنالیز پارامترهای ساختار جنگل 47
3-3-3- آنالیز خاک 47
3-3-4- آنالیز دادههای تنوع زیستی 48
3-3-5- آنالیز دادههای زادآوری 48

فصل چهارم- نتایج 49
4-1- بررسی ساختار جنگل 50
4-1-1- نتایج بررسی ساختار افقی جنگل 59
4-1-1-نتایج پراکنش درختان در طبقات قطری 61
4-1-2- ساختار عمودی توده: 63
4-2- نتایج بررسی خاک 70
4-3- نتايج بررسی تنوع زيستي 75
4-4- نتايج زادآوري گونه‌هاي درختي و درختچه‌اي 80
4-5- نتایج عوامل غیر زنده (عوامل تخریب) 84
4-6- نتایج عوامل رویشی 85
فصل پنجم: بحث و نتیجهگیری 92
5-1- ساختار 92
5-1-1- ساختار افقی 92

5-1-2- ساختار عمودی 94
5-2- بررسی خاک 96
5-3- بررسی تنوع زیستی 98
5-4- زادآوری 102
5-5- نتیجهگیری کلی 106
پیشنهادات 109
منابع مورد استفاده 110

فهرست جدولها

عنوان . صفحه
جدول 1-1- گونههای همراه بلوط ایرانی…………………………………………………………………………………………………. 11
جدول 3-1- موقعیت جغرافیایی استان کهگیلویه و بویراحمد و شرایط اقلیمی محدوده مورد مطالعه……………………. 35
جدول 3-2- فرمولهای مربوط به شاخصهای تنوع زیستی ……………………………………………………………………….. 39
جدول 3-3- طبقهبندی عوامل محیطی…………………………………………………………………………………………………… 40
جدول 3-4- فرمولهای مورد استفاده برای تعیین شاخص ارزش اهمیت……………………………………………………….. 41
جدول 4-1- گونههای درختی و درختچهای موجود در دو رویشگاه تخریبشده و کمترتخریبشده……………………… 49
جدول 4-2- مقایسه میانگین از لحاظ تراکم و صفات رویشی درختان بلوط ایرانی در دو رویشگاه مورد مطالعه………. 50
جدول4-3- مقایسهی میانگین برخی از مؤلفههای ساختاری دو رویشگاه سرآبتاوه و مختار………………………………… 51
جدول 4-4- همبستگی اسپیرمن بین پارامترهای رویشی درختان بلوط ایرانی در رویشگاه سرآبتاوه ……………………. 52
جدول 4-5- مقایسه همبستگی اسپیرمن بین پارامترهای رویشی درختان بلوط ایرانی در رویشگاه مختار …………….. 53
جدول 4-6- همبستگی بین پارامترهای رویشی درختان با عوامل محیطی در دو رویشگاه سرآبتاوه و مختار…………….54
جدول4-7- آنالیز واریانس پارامترهای رویشی بلوط ایرانی با عوامل فیزیوگرافی در رویشگاه سرآبتاوه ………………….. 55
جدول4-8- آنالیز واریانس پارامترهای رویشی بلوط ایرانی در عوامل فیزیوگرافی در رویشگاه مختار……………………… 56
جدول4-9- آنالیز واریانس ناپارامتریک پارامترهای رویشی در ارتباط با عوامل فیزیوگرافی در منطقهی سرآبتاوه ……. 56
جدول 4-10- آنالیز واریانس ناپارامتریک پارامترهای رویشی در ارتباط با عوامل فیزیوگرافی در منطقهی مختار ……..57
جدول 4-11- مقایسه میانگین دانکن بین پارامترهای رویشی در عوامل فیزیوگرافی در رویشگاه سرآبتاوه ……………. 57
جدول 4-12- مقایسه میانگین دانکن بین پارامترهای رویشی در عوامل فیزیوگرافی مختلف در رویشگاه مختار …….. 58
جدول4-13- فراوانی تعداد پایههای مربوط به هر گونه درختی در دو رویشگاه جنگلی …………………………………….. 59
جدول 4-14- فراوانی پایههای دانهزاد مربوط به هر گونه درختی و درختچهای در دو رویشگاه مورد مطالعه………….. 60
جدول 4-15- فراوانی پایههای شاخهزاد (جستگروه) مربوط به هر گونه درختی و درختچهای دو رویشگاه مورد مطالعه………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 60
جدول 4-16- فراوانی تعداد جست مربوط به

پایان نامه
Previous Entries منبع پایان نامه درباره علائم اضطراب، گروه کنترل، آموزش توجه، طرح پژوهش Next Entries منبع پایان نامه درباره گيري، بيمار، پايايي، ارزيابي