منبع پایان نامه درباره زبان و فرهنگ، شاخص توسعه، سلامت روان، مصرف مواد

دانلود پایان نامه ارشد

روري کلي بر فرضيه هاي پژوهش
198
5-3-
مروري بر نتايج و نوآوري يافته ها
214
5-4-
محدوديت ها
215
5-5-
پيشنهادها
217

فهرست منابع
219

چکيده انگليسي
239

فهرست جداول

شماره
عنوان
صفحه

2-1
ساختارهاي سلامت اجتماعي با توجه به سطوح تحليل و پيوستار اندازه گيري
87
2-2
روند طولي شاخص کيفيت زندگي ايران طي سالهاي 2005-2010
99
2-3
مقدار و رتبه ي سلامت اجتماعي در هر يک از استان هاي کشور بر اساس شاخص ترکيبي سلامت اجتماعي
103
2-4
رتبه ي شاخص توسعه ي انساني سال 2011 کشورهاي خاور ميانه و شمال افريقا
107
3-1
ويژگي هاي جمعيت شناختي شرکت کنندگان
151
4-1
پايايي پرسشنامه ها
161
4-2
خلاصه آمار توصيفي متغير اضطراب اجتماعي در پيش آزمون و پس آزمون گروههاي مختلف
162
4-3
خلاصه آمار توصيفي متغير سلامت اجتماعي در پيش آزمون و پس آزمون گروههاي مختلف
164
4-4
خلاصه آمار توصيفي متغير کيفيت زندگي در پيش آزمون و پس آزمون گروه هايمختلف
166
4-5
آزمون کلموگروف- اسميرنوف براي بررسي نرمال بودن توزيع متغيرهاي وابسته
169
4-6
آزمون لوين براي برابري واريانس خطا براي متغير اضطراب اجتماعي
170
4-7
آزمون باکس براي برابري ماتريسهاي کوواريانس براي متغير اضطراب اجتماعي
170
4-8
آزمونهاي چندمتغيري طرح اندازه گيري مکرر براي اضطراب اجتماعي
171
4-9
آزمونهاي درونگروهي و بينگروهي طرح اندازهگيري مکرر براي متغير اضطراب اجتماعي
171
4-10
آزمون شفه براي مقايسه زوجي متغير اضطراب اجتماعي بين گروههاي مختلف
172
4-11
آزمون لوين براي برابري واريانس خطا براي اضطراب اجتماعي
173
4-12
آزمون باکس براي برابري ماتريسهاي کوواريانس مؤلفههاي اضطراب اجتماعي
174
4-13
آزمونهاي چندمتغيري طرح اندازه گيري مکرر مؤلفههاي اضطراب اجتماعي
175
4-14
آزمونهاي درونگروهي و بينگروهي طرح اندازهگيري مکرر مؤلفههاي اضطراب اجتماعي
176
4-15
آزمون شفه براي مقايسه زوجي اضطراب اجتماعي بين گروه هاي مختلف
177
4-16
آزمون لوين براي برابري واريانس خطا براي کيفيت زندگي
178
4-17
آزمون باکس براي برابري ماتريسهاي کوواريانس براي متغير کيفيت زندگي
179
4-18
آزمونهاي چندمتغيري طرح اندازهگيري مکرر براي کيفيت زندگي
179
4-19
آزمونهاي درون گروهي و بين گروهي طرح اندازه گيري مکرر کيفيت زندگي
180
4-20
آزمون شفه براي مقايسه زوجي کيفيت زندگي بين گروههاي مختلف
180
4-21
آزمون لوين براي برابري واريانس خطا براي مؤلفههاي کيفيت زندگي
182
4-22
آزمون باکس براي برابري ماتريسهاي کوواريانس مؤلفههاي کيفيت زندگي
183
4-23
آزمون طرح اندازه گيري مکرر براي مؤلفه هاي کيفيت زندگي
183
4-24
آزمونهاي درونگروهي و بينگروهي طرح اندازه گيري مکرر مؤلفههاي کيفيت زندگي
184
4-25
آزمون شفه براي مقايسه زوجي کيفيت زندگي بين گروههاي مختلف
186
4-26
آزمون لوين براي برابري واريانس خطا براي سلامت اجتماعي
188
4-27
آزمون باکس براي برابري ماتريسهاي کوواريانس براي متغير سلامت اجتماعي
189
4-28
آزمونهاي چندمتغيري طرح اندازه گيري مکرر براي سلامت اجتماعي
189
4-29
آزمونهاي درونگروهي و بينگروهي طرح اندازهگيري مکرر سلامت اجتماعي
190
4-30
آزمون شفه براي مقايسه زوجي سلامت اجتماعي بين گروههاي مختلف
190
4-31
آزمون لوين براي برابري واريانس خطا براي مؤلفههاي سلامت اجتماعي
192
4-32
آزمون باکس براي برابري ماتريسهاي کوواريانس مؤلفههاي سلامت اجتماعي
192
4-33
آزمون طرح اندازه گيري مکرر براي مؤلفههاي سلامت اجتماعي
193
4-34
آزمونهاي درونگروهي و بينگروهي طرح اندازهگيري مکرر مؤلفههاي سلامت اجتماعي
194
4-35
آزمون شفه براي مقايسه زوجي سلامت اجتماعي بين گروههاي مختلف
195

فهرست نمودارها

شماره
عنوان
صفحه

4-1
مقايسه اضطراب اجتماعي سه گروه در پيش آزمون و پس آزمون
163
4-2
مقايسه اضطراب اجتماعي سه گروه در پيش آزمون، پس آزمون و پيگيري
163
4-3
مقايسه سلامت اجتماعي سه گروه در پيش آزمون و پس آزمون
165
4-4
مقايسه سلامت اجتماعي سه گروه در پيش آزمون، پس آزمون و پيگيري
166
4-5
مقايسه کيفيت زندگي سه گروه در پيش آزمون و پس آزمون
167
4-6
مقايسه کيفيت زندگي سه گروه در پيش آزمون، پس آزمون و پيگيري
168
4-7
تغييرات اضطراب اجتماعي در سه گروه
173
4-8
تغييرات کيفيت زندگي در سه گروه
181
4-9
تغييرات سلامت اجتماعي در سه گروه
191

فصل اول: کليات تحقيق

1-1- مقدمه
تقريباً 50000 سال پيش احتمالاً در جايي از آفريقا انسان جديد متولد شد. جهشهاي ژنوم انسان منجر به تغييراتي در مغز او شد که قابليتهاي سطح بالايي را براي توسعه زبان و فرهنگ و ادراک خويشتن در اين گونه جديد فراهم مي آورد. اين تغييرات همچنين، منجر به رشد و توسعه ي سيستم هاي پيچيده اجتماعي گرديد که باعث استقلال گسترده اين گونه از شرايط محيطي شد. براي نگهداري سيستمهاي اجتماعي، انسان ها سطوح بالاي انگيزش را جهت رقابت براي کسب تأييد و حمايت ديگران به کار بستند (گيلبرت1، 2001). روابط اجتماعي يک عنصر حياتي در زندگي انسان هاست. کميت و کيفيت روابط اجتماعي ارتباط نزديکي با مرگ و مير دارد و افزايش آن به عنوان يک مؤلفهي کليدي مرتبط با سلامتي ميباشد ( تئو، لريگو و راجرز2، 2013). گونه ما نياز دارد تا دوست داشته شود، ارزشمند باشد، مورد تأييد والدين باشد، با همسالانش روابط حمايتي برقرار کند، زوج مطلوب را به خود جذب کند و در انواع روابط اجتماعي به طور موفقيت آميزي حضور يابد. نتيجه اين که انسان ها به طور طبيعي از ارزشيابي منفي همنوعان خود مي هراسند. حالت غير انطباقي اين ترس و نگراني تکاملي و انطباقي اختلال اضطراب اجتماعي3 (SAD) است. از يک ديدگاه تکاملي اضطراب اجتماعي نقش مهمي را در بازداري فرد از عمل کردن به طريقي که او را در معرض خطر طرد شدن از جامعه ي اجتماعي قرار دهد ايفا مي کند، و لذا آن را ترس از طرد شدن توصيف کرده اند (هدمن، استروم، استونکل و مورتبرگ4، 2013).
اختلال اضطراب اجتماعي مشکلات عديده اي را در مراحل مختلف زندگي فرد پديد مي آورد و بر کارکرد جسمي، تحصيلي، شغلي و اجتماعي وي تأثير مي گذارد (دمير، کاراستين، ارالپ دمير و اويسال5، 2013، ونگ، سارور و بيدل6، 2012). برخلاف ساير اختلالات اضطرابي که در آنها فرد قادر به اجتناب ورزيدن از موقعيت هاي اضطراب آور است، افراد دچار اضطراب اجتماعي به اجبار با موقعيتهايي اجتماعي مواجه ميشوند که واکنش اضطرابي آنها را به طور روزمره تحريک ميکنند و کيفيت زندگيشان را تحليل ميبرند (کالوت، اوروئه، کامارا و هانکين7، 2013؛ کالوت، اوروئه و هانکين، 2013 ؛ روم، ملي، ثورسن،آندريسن و روزبرگ 8، 2012؛ سونگ9 و همکاران، 2012). مهمترين مسألهاي که از مطالعات اضطراب اجتماعي برداشت مي شود اهميت قابل توجه تشخيص و درمان زودهنگام است. در دو دههي اخير حجم زياد تحقيقات به عمل آمده منجر به ابداع راهبردهاي درماني مؤثري براي درمان اين اختلال تضعيف کننده شده است. بنابراين در حال حاضر مقايسه کارايي و تداوم تأثير درمانها از اهميت بسزايي برخوردار ميباشد.

1-2- بيان مسأله
اختلال اضطراب اجتماعي (SAD) که از طريق مشخصهي ترس از مشاهده و ارزيابي توسط ديگران شناخته ميشود به عنوان يک اختلال از طبقه اختلالهاي اضطرابي، يکي از رايجترين و مزمن ترين اختلالات رواني با شروع زودرس و دورهاي مداوم (کائوت و گوير10، 2014؛ رپي، مکلئود، کارپنتر، گاستون، فري و پيترز11، 2013؛ هدمن، استروم، استونکل و مورتبرگ، 2013؛ سونگ و همکاران، 2012؛ چارترند، کاکس، ال گابالاوي و کلارا12، 2011؛ لمپ13، 2009؛ ولز و کارتر14، 2006)، شايعترين نوع اختلال اضطرابي و سومين اختلال رواني از نظر شيوع در بين جمعيت عمومي است (سونگ و همکاران، 2012؛ فهم، بيسدو، جاکوبي و فيدلر15، 2008). شيوع کلي اين اختلال تقريباً 13 درصد است و در جايگاه سوم اختلالهاي روانپزشکي پس از اختلال افسردگي اساسي و وابستگي به الکل قرار دارد (نيکلسون16، 2008) و اگر درمان نشود با دورهاي مزمن و پنهان مزمن همراه ميگردد (کاستا کابرال مولولو، بزرا دي منزس، ويگن و فونتنلله17 ، 2012؛ لمپ، 2009) و اختلال اساسي در کار و حوزههاي اجتماعي، عملکردهاي علمي، خانوادگي و شخصي (کوکرتز، گيلدبرانت، کارلستروم، واپلينگ و بودلاند18، 2014؛ دمير، کاراستين، ارالپ دمير و اويسال19، 2013؛ ونگ، سارور و بيدل، 2012؛ چارترند، کاکس، ال گابالاوي و کلارا20، 2011) ايجاد ميکند و سبب کاهش کيفيت زندگي فرد (رپي و همکاران، 2013؛ سونگ و همکاران، 2012؛ کاستا کابرال مولولو، بزرا دي منزس، ويگن و فونتنلله ، 2012؛ ويدمن، فرناندز، لوينسون، آگوستين، لارسن و رودباق21، 2012؛ روم، ملي، ثورسن، آندريسن و روزبرگ، 2012؛ ونگ، سارور و بيدل؛ 2012) سلامت رواني و اجتماعي ضعيف، حمايت اجتماعي پايين، اختلالات مصرف مواد و ساير اختلالات رواني همراه، مانند اختلال خلق و اختلالات اضطرابي (چارترند، کاکس، ال-گابالاوي و کلارا، 2011؛ ونگ سارور و بيدل؛ 2012) ميشود.
شروع اختلال معمولاً در دوره نوجواني است، اگرچه برخي مطالعات نشان دادهاند که اختلال ميتواند در سن هشت سالگي نيز تشخيص داده شود (کالوت، اوروئه و هانکين، 2013). کائوت و گوير (2014) بيان ميکنند که شروع SAD به طور معمول در سن 10 سالگي و حداکثر اوايل دههي بيست مي باشد. در حدود 50 درصد موارد SAD در سن 13 سالگي و 90 درصد زمان شروع تا رسيدن به سن 23 سالگي ميباشد. اين اختلال همچنين يکي از سختترين اختلالات اضطرابي نسبت به درمان ميباشد و کمترين اثر درماني را نسبت به ساير اختلالات اضطرابي هم در بزرگسالان و هم در کودکان نشان داده است (رپي و همکاران، 2013؛ هادسون، رپي، لينهام، ووثريچ و اشنايرينگ22، 2010). به اين دلايل بهبود و روشهاي جديد براي درمان اختلال اضطراب اجتماعي بسيار ضروري ميباشد.
ظهور نظريههاي شناختي در آسيب شناسي رواني به افزايش علاقه به ويژگيهاي شناخت و تنظيم آن منجر گرديده است. نوعي از عوامل شناختي که در تداوم اختلال اضطراب اجتماعي نقش دارند، طرح وارهها هستند (کالوت، اوروئه، کامارا و هانکين، 2013). طرح وارهها، الگوها يا درون مايههاي عميق و فراگيري هستند که از خاطرهها، هيجان و شناخت وارهها و احساسهاي بدني تشکيل شده اند، در دوران کودکي و نوجواني شکل گرفته اند، در مسير زندگي تداوم دارند و به شدت ناکارآمد هستند. آنها ممکن است هسته اصلي اختلالات شخصيت، مشکلات منش شناختي خفيفتر و بسياري از اختلال هاي مزمن محور يک قرار بگيرند (يانگ، کلوسکو و ويشار23، 2003). طرحواره درماني براي درمان بيماران مبتلا به مشکلات منش شناختي مزمني که به قدر کافي از رفتاردرماني شناختي کلاسيک کمکي دريافت نميکردند تدوين گرديد. طرحواره درماني بر پايه رفتاردرماني شناختي کلاسيک بنا شده و بر ريشههاي تحولي مشکلات روانشناختي در دوران کودکي و نوجواني، استفاده از تکنيکهاي برانگيزاننده24 و ارائه مفهوم سبکهاي مقابلهاي ناسازگار تأکيد دارد. بسياري از مطالعات پژوهشي نشان دادهاند که رفتاردرماني شناختي براي بسياري از اختلالهاي روان شناختي از کارايي و اثربخشي لازم برخوردار است، اما در مطالعات پيگيري تنها 50 درصد از بيماران به بهبودي معنادار باليني دست مي يابند (ماسکويچ25، 2008). رفتاردرماني شناختي در سطح شناخت واره، رويکرد بالا به پايين را اتخاذ ميکند. به عنوان مثال در اختلالهاي اضطرابي از سطح نگراني شروع مي کند، سپس به مفروضههاي زيربنايي و در نهايت به طرح وارهها ميپردازد (داگاس و رابي چاود26، 2007)، اما در طرحواره درماني اين روند برعکس دنبال

پایان نامه
Previous Entries دانلود پایان نامه درمورد آموزش و پرورش Next Entries منبع پایان نامه درباره پردازش اطلاعات، علائم اضطراب، افراد مبتلا