دانلود پایان نامه درمورد مشارکت مردم، انتقال اطلاعات، صدور انقلاب، علم اقتصاد

دانلود پایان نامه ارشد

واژگان کليدي
کارآمدي سياسي، تکليف گرايي، دين و سياست، نظام سياسي اسلام، امام خميني، بنيانگذار جمهوري اسلامي

فهرست مطالب
عنوان صفحه
مقدمه)طرح تحقيق) 1
1. طرح مساله ، بيان هدف و ضرورت آن 1
2. پرسش هاي پژوهش 2
3. فرضيه هاي پژوهش 3
4. مفاهيم و متغيرها 3
5 .سابقه پژوهش 4
1. 5. انديشه سياسي بنيانگذار جمهوري اسلامي 4
2. 5. مباحث نظري پيرامون کارآمدي سياسي 5
3. 5. کارآمدي از منظر اسلام يا بنيانگذار جمهوري اسلامي 5
1. 3. 5 .کتاب ها 5
2. 3. 5. مقالات مرتبط 6
4. 5. پايان نامه 7
6. روش پژوهش 7
7. سازمان دهي پژوهش 8
بخش يکم (مفاهيم و کليات)
فصل اول. بررسي مفهوم کارآمدي 10
1.معناي لغوي و اصطلاحي کارآمدي 11
1. 1. کارآمدي در ادبيات فارسي 11
2 . 1. کارآمدي در ادبيات لاتين 11
3 . 1 . کارآمدي درعلم اقتصاد 12
4. 1. کارآمدي در علم مديريت 13
5. 1. کارآمدي در علم سياست 13
فصل دوم . كارآمدي نظام سياسي 15
1. مفهوم نظام سياسي 15
2. روش تحليل سيستم ها 16
1. 2. ورودي نظام 17
1. 1. 2. تقاضاها 17
2. 1. 2. حمايت ها 17
1. 2. 1. 2. كم و كيف داده ها 18
2. 2. 1. 2. فرآيند سياسي كردن 19
2. 2. فرآيند تبديل 20
3. 2. خروجي ها 20
4. 2. وضعيت محيط 20
5. 2. نتايج 20
6. 2. بازخورد 20
فصل سوم. تحليل كارآيي و كاركردهاي نظام سياسي 22
1. كارويژه تبديل و استحاله 22
2. كارويژه تطابق به صيانت و سازگاري 23
3. كارويژه هاي قابليتي 23
فصل چهارم. عناصر کارآمدي نظام سياسي 25
1. نقش اهداف در تعيين کارآمدي يک نظام 26
2. نقش امکانات در تعيين کارآمدي يک نظام 27
1. 2. امکانات مادي 27
2 . 2 . امکانات کيفي و معنوي 28
3. نقش موانع در تعيين کارآمدي يک نظام 28
?. 3 . موانع داخلي 28
2. 3. موانع خارجي 29
فصل پنجم. نکات تکميلي در شناخت کارآمدي 29
1. نسبي بودن کارآمدي 29
2. نقش مراحل در کارآمدي 30
3. نقش اجزاء يک سيستم در کارآمدي 30
4. حکومت کارپرداز يا برنامه دار 31
5 . مردم و كارآمدي نظام سياسي 32
فصل ششم. جايگاه کارآمدي در نظام هاي سياسي 32
1. اثبات صحت و اتقان يك ايدئولوژي 34
2. رابطه كارآمدي و مشروعيت 34
2-1. تعريف مشروعيت 34
1 . 2 .1. انواع مشروعيت 35
2-2. رابطه كارآمدي و مشروعيت 37
3. كارآمدي و اعتماد سياسي 42
4. كارآمدي و اقتدار ملي 42
4-1. تعريف اقتدار 42
4-2. رابطه كارآمدي و اقتدار ملي 43
5. كارآمدي و توسعه 44
5-1. رابطه كارآمدي و توسعه 44
6. كارآمدي در انقلاب ها 45
6-1. تعريف انقلاب 45
6-2. رابطه انقلاب با نظام سياسي 46
فصل هفتم. پيامدهاي ناکارآمدي 46
بحران هاي ناشي از ناكارآمدي 47
1. بحران هويت 47
2. بحران مشروعيت 48
3. بحران توزيع 49
4. بحران مشاركت 49
5. بحران نفوذ 51
6. بحران يكپارچگي و ادغام 52
فصل هشتم. شاخصه هاي کارآمدي 53
بخش دوم ( اصول انديشه سياسي بنيانگذار جمهوري اسلامي)
مقدمه 57
فصل يکم. روش شناسي انديشه سياسي بنيانگذار جمهوري اسلامي ايران 59
1. روش تحليل سيستمي 60
2. روش بحران 61
3. روش مفهومي 62
4. روش تحليل گفتماني 64
5. روش راهبردي 67
6. روش ميان رشته اي 68
فصل دوم. زندگينامه علمي – سياسي بنيانگذار جمهوري اسلامي 69
1. تحولات دوران کودکي و نوجواني (1300-1281) 69
2. تحولات دوران تحصيل (1339-1300) 71
1. 2 .آثار علمي 71
2 . 2. پيامدهاي جنبش مشروطه 73
3 . 2. به قدرت رسيدن رضا خان 74
4. 2. حکومت محمدرضا شاه 75
3. تحولات دوران مرجعيت ديني (1357- 1339) 78
1-3.جهت گيري هاي امام در سال هاي 1339 تا 1343 79
2-3. جهت گيري هاي امام در سال هاي 1343 تا 1356 82
3-3. جهت گيري هاي امام در سال هاي 1356 تا 1357 85
4. تحولات دوران رهبري نظام سياسي (1368- 1357) 87
فصل سوم؛ بنيادهاي نظري انديشه سياسي بنيانگذار جمهوري اسلامي ايران 88
1. مباني فلسفي؛ معرفت شناسي و هستي شناسي 89
2. مباني انسان‏شناسي و جامعه‏شناسي 90
3. مباني کلامي و اعتقادي 93
4. مباني فقهي – اصولي 94
فصل چهارم؛ اصول انديشه سياسي بنيانگذار جمهوري اسلامي 98
1. ضرورت بر پايي حکومت 99
2. ماهيت حکومت 99
3. ابزاري بودن حکومت براي تحقق ارزش هاي اسلامي 100
4. ضرورت تشکيل حکومت اسلامي در عصر غيبت 100
5. ضرورت حفظ نظام اسلامي 101
6. جايگاه مردم در حکومت اسلامي 102
7. اختيارت حاکم اسلامي 102
8. انعطاف پذيري و تدريجي بودن 103
نتيجه گيري 104
بخش سوم (کارآمدي سياسي و تکليف گرايي در انديشه بنيانگذار جمهوري اسلامي)
مقدمه 108
فصل يکم. بررسي کارآمدي سياسي از منظر بنيانگذار جمهوري اسلامي 108
1. اهداف حکومت 109
1. 1 . اهداف غايي 110
2. 1. اهداف متوسط 111
1. 2 . 1. تعليم و تربيت 111
2. 2 . 1. آزادي 112
3. 2 . 1.حاكميت قانون اسلام 113
4. 2 . 1. عدالت، امنيت و رفاه 114
1 . 4. 2 . 1. برقراري عدالت هدف ارسال پيامبران 114
2 . 4. 2 . 1. عدالت، امري فطري و عقلاني 114
3 . 4. 2 . 1. عدالت صفت الهي است و احکام اسلام نيز مبتني بر آن 114
4 . 4. 2 . 1. عدالت، ارزشي برتر و تغيير نا پذير و شاخص حکومت اسلامي 114
5 . 4. 2 . 1. اجراي عدالت، زمينه ساز توسعه معنوي و ايجاد محيط امن 115
6 . 4. 2 . 1. اجراي عدالت، تکليفي انساني و ديني 115
5. 2 . 1. استقلال و خودکفايي 117
2. امکانات کارآمدي 118
1 . 2 . اصول 118
1. 1. 2 . مشروعيت الهي 119
2. 1. 2 . مباني اعتقادي و فقهي 119
3. 1. 2 . رعايت مصلحت عمومي 120
4. 1. 2 .توجه به مقتضيات زمان و مکان 121
5. 1. 2 . مردمسالاري ديني 122
6. 1. 2 . خدمتگزاري 122
2 . 2 . ابزار 123
1. 2. 2 . نظارت و کنترل همگاني 123
2. 2. 2 . نيروي انساني متعهد و متخصص 124
3. 2. 2 . مشارکت و همکاري 125
4. 2. 2 . قواعد و مقررات مناسب 125
5. 2. 2 . حسن تدبير و مديريت 126
6. 2. 2 . جلب اعتماد و رضايت مردم 126
3. موانع کارآمدي سياسي 127
1 . 3. انحراف از ارزش هاي اسلامي 128
2 . 3.انحراف فکري، مفاسد اخلاقي و سياسي 128
3 . 3. تجمل پرستي، اسراف و کاغذبازي در ادارات 128
4 . 3. جدايي دولت ها از مردم و انزواي روحانيت 129
5 . 3. سختگيري و فشار بر مردم 129
6 . 3. رابطه سالاري 130
7 . 3. دولت فراگير و تداخل مسئوليت ها 130
8 . 3. غفلت از اصلاحات 130
9 . 3. اختلاف و قانونگريزي 130
10 . 3. وابستگي و پذيرش سلطه بيگانگان 131
جمع بندي 131
فصل دوم. تکليف گرايي از ديدگاه بنيانگذار جمهوري اسلامي 133
مقدمه 133
1. مفهوم تکليف مداري 133
1. 1. تعريف لفوي تکليف 133
2. 1. تکليف از نظر اصطلاحي 134
3. 1. تکليف در ادبيات لاتين 134
4. 1. تکليف گرايي کانت 135
5. 1. جمع بندي 136
2. چيستي تکليف و تکليف گرايي 137
1. 2. انگيزه هاي سياست ورزان 137
1. 1 . 2. پاسخ به غرايز طبيعي 137
2. 1 . 2. تأمين نيازهاي انساني 138
3. 1 . 2. وظيفه الهي و ديني 139
4. 3. 1 . 2.جمع بندي 140
3. تکليف گرايي درآموزه هاي اسلامي 141
1 . 3. تکليف گرايي در قرآن 141
2 . 3 .تکليف گرايي در سيره و سنت معصومين(ع) 143
4. تبيين مفهوم تکليف گرايي از ديدگاه بنيانگذار جمهوري اسلامي 144
5. متعلق تکليف از ديدگاه بنيانگذار جمهوري اسلامي 147
6. انواع تکليف از ديدگاه بنيانگذار جمهوري اسلامي 149
1 . 6. تكليف الهي و شرعي 150
2 . 6. تكليف عقلي و وجداني 150
2 . 6. تكليف ملي، اجتماعي و عمومي 150
7. مراحل تکليف گرايي 151
1 . 7. تكليف شناسي 151
2 . 7. عمل به تكليف 151
3 . 7. انگيزه الهي در انجام تكليف 151
8. شاخصه هاي تکليف گرايي 151
9. تکليف گرايي در سيره سياسي بنيانگذار جمهوري اسلامي 152
1 . 9. تكليف گرايي در قيام 152
2 . 9. تکليف گرايي در حفظ اسلام 152
3 . 9. تکليف گرايي در نهضت انقلاب اسلامي 152
4. 9. تکليف گرايي در تشکيل حکومت ديني 153
5 . 9. تکليف گرايي در ولايت فقيه 153
6 . 9. تکليف گرايي در دفاع مقدس 154
7 . 9. تکليف گرايي در برنامه ريزي مدبرانه 154
8 . 9. تکليف گرايي در حفظ نظام اسلامي 155
9 . 9. تکليف گرائي در تأمين مصالح کشور 155
10 . 9. تکليف گرايي در دفاع از سرزمينهاي اسلامي 156
11 . 9. تکليف گرايي در تشکيل هسته هاي حزب الله 156
12 . 9. تکليف گرايي در صدور انقلاب و سياست خارجي 157
13 . 9. مامور به وظيفه نه نتيجه 158
10. آثار و نتايج ديدگاه تکليف گرايانه 159
1. 10. اطمينان و آرامش روحي 160
2. 10 . احساس پيروزي در همه حالات 160
3. 10 . استقبال از خطر و عدم توجه به ميزان کاميابي 160
4. 10 . قاطعيت و طرد مسامحه 161
5. 10 . جديت بيشتر در انجام وظيفه 162
6. 10 . شرعي شدن همه رفتارهاي سياسي 162
7. 10 . اهتمام به احکام شرعي در عرصه اجتماع 163
11. جمع بندي 163
بخش چهارم(مقايسه کارآمدي سياسي در انديشه بنيانگذار جمهوري اسلامي با ساير نظريات)
مقدمه 166
فصل يکم. مروري بر نظريه هاي کارآمدي 167
1. نظريه توفيق 167
1. 1. نقد و بررسي 168
2. نظريه سيستم 168
1. 2. نقد و بررسي 169
3. نظريه رضايت مردم 169
1. 3. نقد و بررسي 169
4. نظريه تكليف ‌مداري 170
1. 4. نقد و بررسي 170
. نظريه عملي كارآمدي 171
1. 5 . نقد و بررسي 171
فصل دوم. تطبيق نظريه هاي کارآمدي با ديدگاههاي بنيانگذار جمهوري اسلامي 172
1. نظريه ترکيبي با محوريت انجام تکليف 172
1. 1. تکليف محوري 172
2. 1. جامعيت؛ 173
3. 1. ارتقاء سطح کارآمدي؛ 174
فصل سوم. کاربرد نظريه سيستمي در تکليف گرايي 176
1. مشروعيت 177
2. کارويژه هاي نظام سياسي 178
1 .2 . كارآيي نظارت 179
2 .2 . كارآيي استخراجي 180
3 .2 . كارآيي توزيعي 181
4 .2 . كارآيي پاسخگويي 181
5 .2 . كارآيي نمادين و سمبليک 182
3. ورودي ها (مشارکت مردمي) 183
1. 3. بيان تقاضا ها و منافع 183
2 . 3. تأليف منافع و خواسته ها 183
يکم. نقش مردم در مقبوليت و مشروعيت جامعه شناختي 184
دوم. نقش مردم در کارآمدي انقلاب و نظام اسلامي 185
1.انتخابات و تعيين نوع نظام، رهبران و کارگزاران 185
2. نظارت بر مسئولين نهادهاي حکومتي، انتقاد سازنده، تذکر و برخورد با تخلفات 185
3. حفاظت و پاسداري از نظام اسلامي 185
4. تلاش براي تحقق اهداف 186
5. تأمين امنيت 186
6. مشارکت اقتصادي 186
4.خروجي ها (قواي سه گانه) 187
1. 4. قانونگذاري ( قوه مقننه) 188
1 . 1. 4 . کارکرد قانونگذاري 188
2. 1 . 4 . کارکرد نظارتي 189
2 . 4. اجراي قوانين ( قوه مجريه) 190
1. 2 . 4 . ويژگي هاي دولتمردان کارآمد 191
2. 2 . 4 . وظايف و کارکردها 192
3 . 4 . ضمانت اجراي قوانين(قوه قضائيه) 193
1. 3 . 4. انتظارات از قوه قضائيه 194
4. 4 . جمع بندي 195
فصل چهارم. شاخصه هاي کارآمدي سياسي بر اساس نظريه تکليف گرايي 197
1. مرحله تشخيص تکليف 197
1 .1. اهميت دادن به اطلاعات 197
2. 1 . اهتمام به کارشناسي 198
3. 1. تدوين استراتژي کلان 198
4. 1. اهتمام به برنامه ريزي 198
5. 1. ايجاد نظام تصميم سازي 198
6. 1. رعايت دو اصل اساسي 198
2. در مرحله انجام تکليف 198
1. 2 . ايجاد ساز و کار مناسب 198
2. 2. استفاده متناسب و متوازن 198
3. 2. احراز ابتکار عمل 198
4. 2. مواجهه جدي 198
5. 2. تلاش و تدبير 197
6. 2. توجه مستمر به غايت تربيتي 199
ساير شاخصه هاي كارآمدي نظام اسلامي از منظر تکليف گرايي 199
نتيجه گيري 199
بخش پنجم (نتيجه گيري و راهکارهاي پيشنهادي)
مقدمه 203
فصل اول. تأثيرات تکليف گرايي بر کارآمدي سياسي 210
1. مشروعيت نظام سياسي 211
2. انگيزه 212
3. اهداف 212
4. برنامه ريزي 213
5. سعي و تلاش عملي 213
فصل دوم. راهکارهاي پيشنهادي 216
1. در مرحله تبديل 217
1. 1. دريافت و انتقال اطلاعات. 217
2. 1. تحليل اطلاعات 217
3. 1. تدوين سياست ها و

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه رایگان با موضوع آموزش و پرورش Next Entries دانلود پایان نامه درمورد دانشگاه الزهراء، مشارکت مردم