پایان نامه با کلید واژه های ساختار سازمانی، نیروی انسانی، بانکداری الکترونیک، استراتژی ها

دانلود پایان نامه ارشد

تقدیم به :

خانواده عزیزم به ویژه پدر و مادرم که در تمامی مراحل زندگی و گذرگاه های سخت وصعب العبور زندگی بعد از خداوند متعال بزرگترین پشتیبانم بودند و همچنین تقدیم به تمام ره پویان علم و آنانکه به دنبال ارتقاء درجات علمی کشور و دغدقه پیشرفت ایران عزیز رادارندوبه امید پیشرفت کشور عزیزمان ایران

فهرست

عنوان……………………………………………………………………………………………..………………………………………………………
صفحه
چكيده…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
1
فصل اول : كليات تحقيق

1-1) مقدمه ………………….………………………………………………………………………………………………………………………
3
1-2) بیان ساله………………….…………………………………………………………………………………………………………………….
4
1-3) اهميت و ضرورت انجام حقيق…………………………………………………….……………………………………………………
6
1-4) اهداف تحقيق …………………………………….………………………………………………………………………………………..
7
1-4-1) هدف کلی…………………………………………………..………………………………………………………………………
7
1-4-2) اهداف جزئي…………………………………………………………………………………………………………………………
7
1-5) فرضيه‏هاي تحقیق……………….…………….……………………………………………………………………………………………
8
1-6) قلمرو حقيق…………………………..……………………………………………………………………………………………………….
10
1-6-1)قلمرو وضوعي……..………………………………………………………………………………………………………………..
10
1-6-2) قلمرو مکاني ………………………………………………………………………………………………………………………..
10
1-6-3) قلمرو زماني حقيق………………………………..……..………………..……………………………………………………….
10
1-7)تعريف واژه‏ها و اصطلاحات فني و تخصصی (به صورت مفهومی و ملیاتی)…………………………………………..
10
1-7-1) تعاريف مفهومي ………………….…………………………………………………………………………………………….
10
1-7-2) تعاريف عملياتي…………….…….………………………..………………………………………………………………………
11
فصل دوم: ادبيات و پیشینه تحقيق

2-1) مقدمه……………………….…………………..………………………………………………………………………………………………..
15
2-2) مباني نظري……………………..…………………..…….…………………………………………………………………………………..
17
2-2-1)تعاریف تغییر وتحول………………………………………………………………………………………………………………
17
2-2-2)ابعاد و مختصات تغییر……………………………………………………………………………………………………………..
18
2-2-3)عوامل مؤثر در ایجاد تغییر………………………………………………………………………………………………………..
19
2-2-4)مراحل اصلی فرایند تحول………………………………………………………………………………………………………..
19
2-2-4-1شناخت……………………………………………………………………………………………………………………..
19
2-2-4-2)آغاز فرایندتحول………………………………………………………………………………………………………..
20
2-2-4-3)تشخیص……………………………………………………………………………………………………………………
20
2-2-4-4)بررسی وضعیت وجود………………………………………………………………………………………………..
21
2-2-4-5)تعیین وضعیت آتی ازمان……………………………………………………………………………………………
21
2-2-4-6)آمادهسازی و برنامهریزی جهت اجرا……………………………………………………………………………..
22
2-2-4-7)اجرای تغییر……………………………………………………………………………………………………………….
22
2-2-4-8)بازنگری و تحکیم (تثبیت)………………………………………………………………………………………..
23
2-2-5)راهبردهای تغییر در ازمان……………………………………………………………………………………………………………..
23
2-2-5-1)راهبرد تغییر فناوری……………………………………………………………………………………………………………
23
2-2-5-2)راهبرد تغییر ساختار………………………………………………………………………………………………………….
23
2-1-5-3)راهبرد تغییر وظیفه……………………………………………………………………………………………………………
23
2-2-5-4)راهبرد تغییر افراد………………………………………………………………………………………………………………
24
2-2-6)شیوه های اعمال تغییرات………………………………………………………………………………………………………………..
24
2-2-6-1)شیوه مشارکتی اجرای تغییر……………………………………………………………………………………………….
24
2-2-6-2)شیوه اجباری اجرای تغییر………………………………………………………………………………………………….
24
2-2-7)ضرورت تحول صنعت بانکداری……………………………………………………………………………………………………
25
2-2-8)مدیریت تغییر و تحول……………………………………………………………………………………………………………………
26
2-2-9)آمادگی پذیرش تحوّل سازمانی………………………………………………………………………………………………………
27
2-2-10)مدیران و تغییر…………………………………………………………………………………………………………………………..
29
2-2-11)ویژگیهای سازمانهای نوآور…………………………………………………………………………………………………….
30
2-2-12)مفهومسازی ساختار سازمانی……………………………………………………………………………………………………….
2-2-12-1)اهمیت ساختار سازمانی مناسب……………………………………………………………………………………………….
2-2-12-2)ویژگیهایساختاری…………………………………………………………………………………………………………….
2-2-12-3)بررسی رابطه بین استراتژی و ساختار سازمانی……………………………………………………………………………
32
34
35
37
2-2-12-4) الزاماتمحیطیساختارسازمانی……………………………………………………………………………………………..
2-2-13)تغییرات استراتژیک در صنعت بانکداری…………………………………………………………………………………………
40
40
2-2-13-1)استراتژی های مدیریت تغییر تحول آفرین………………………………………………………………………………
41
2-2-14) برنامه ریزی نیروی انسانی در سیستم بانکی……………………………………………………………………………………
42
22-14-1)تعریف برنامه ریزی نیروی فرآیند نیروی انسانی…………………………………………………………………………….
43
2-2-14-1-1)مدل کسب و کار استراتژیک منابع انسانی………………………………………………………………………
46
2-2-14-1-2)پيوند استراتژي منابع انساني با استراتژي هاي كلي و كلان سازمان ……………………………………………
47
2-2-15)استراتژی های تحول سازمانی……………………………………………………………………………………………………….
48
2-2-15-1)سطوح تغییر در نیروی انسانی……………………………………………………………………………………………..
49
2-16)سیر تحولات الکترونیکی………………………………………………………………………………………………………………….
50
2-17)چالش های تحول الکترونیکی …………………………………………………………………………………………………………
51
2-2-18)مزیت های بانکداری الکترونیکی…………………………………………………………………………………………………..
52
2-2-19)مدیریت ارتباط بامشتری در نظام مؤسسات مالی و خدماتی……………………………………………………………
52
2-2-20)محرک های راهبردی توسعه بانکداری الکترونیک…………………………………………………………………………..
54
2-2-21)چالش های توسعه بانکداری الکترونیک………………………………………………………………………………………..
55
2-3) پيشينه تحقيق…………………………………………………………………………………………………………………………………..
56
2-3-1) تحقيقات داخلي………………………………………………………………………………………..
56
2-3-2) تحقيقات خارجي……………………………………………………………………………………………………………………..
58
فصل سوم: روش شناسي تحقيق

3-1) مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………………………………
61
3-2) روش تحقيق……………………………………………………………………………………………………………………………………
61
3-3) جامعه

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با واژه های کلیدی قوانین موجود، اجرای احکام، قواعد آمره Next Entries پایان نامه با کلید واژه های تحلیل عامل، تحلیل عاملی، تحلیل عاملی تاییدی، تحلیل عاملی اکتشافی