منابع پایان نامه درباره مدل مفهومی، رضایت مشتری، مدل ساختاری، جمعیت شناختی

دانلود پایان نامه ارشد

2-10 رضایت مشتری 99
2-10-1 اهمیت رضایت مشتری 102
2-10-2 رضایت از برند 103
2-11 تعهد 107
2-11-1 تعهد به برند 108
2-11-2 تعهد مستمر و تعهد عاطفی 110
2-12 پیشینۀ تحقیق 113
فصل سوم روش شناسی 127
3-1 مقدمه 128
3-2 روش‌شناسی پژوهش 129
3-2-1 دسته‌بندی پژوهش‌ها بر حسب هدف 129
3-2-2 دسته‌بندی پژوهش‌های بر حسب نحوه و زمان گردآوری داده‌ها 130
3-3 قلمرو پژوهش 131
3-3-1 قلمرو زمانی 131
3-3-2 قلمرو مکانی 131
3-3-3 قلمرو موضوعی 132
3-4 متغیرهای پژوهش 132
3-4-1 تقسیم‌بندی متغیرها بر اساس رابطه 132
3-5 تعریف متغیرها 133
3-5-1 تعریف مفهومی 134
3-5-2 تعریف عملیاتی 135
3-7 جامعه آماری 140
3-7-1 تعریف جامعه آماری 140
3-7-2 نمونه‌گیری 141
3-7-3 برآورد حجم نمونه 142
3-8 روش گردآوری دادهها 142
3-8-1 طراحی پرسشنامه 143
3-9 روایی (اعتبار) و پایایی(دقت) 145
3-9-1 پایایی 145
3-9-2روایی 147
3-10 مراحل گردآوری داده‌ها 147
3-11 تجزیه و تحلیل داده‌ها 148
فصل چهارم تجزیه و تحلیل داده ها 150
4-1 مقدمه 151
4-2 تحلیل جمعیت شناختی نمونه 153
4-2-1 جنسیت 153
4-2-2 سن 154
4-2-3 میزان تحصیلات 156
4-2-4 قیمت فعلی گوشی 157
4-2-5 برند گوشی 159
4-3 تحلیل توصیفی 161
4-4 بررسی الگو و فرضیههای تحقیق 164
4-5 جمع بندی نتایج آزمون فرضیه ها 174
4-6 آزمونهای تکمیلی 176
4-6-1 بررسی وضعیت میانگین متغیرهای تحقیق 176
4-6-2 «آزمون مقایسه میانگین دو جامعه» 179
4-6-2-1 مقایسه تفاوت میانگین متغیرهای تحقیق بین پاسخ دهندگان مرد و زن 180
فصل پنجم نتیجه‌گیری و پیشنهادات 182
5-1 مقدمه 183
5-2 خلاصه تحقیق 184
5-3 تحلیل جمعیت شناختی 186
5-4 تجزیه و تحلیل فرضیهها 186
5-5 پیشنهادات 192
5-5-1 پیشنهادات برای پژوهش های آتی 192
5-5-2 پیشنهادات کاربردی و مدیریتی 193
5-6 محدودیتهای تحقیق 195
منابع 196
منابع فارسی 196
منابع انگلیسی 201
پیوست شماره یک 217

عنوان فهرست جداول شماره صفحه
2-1 محرکهای تعهد کلی مشتری……………………………………………………………………………………………………………………………46
2-2 دستهبندی مشتریان وفادار……………………………………………………………………………………………………………………………….49
2-3 نگرشهای مشتریان وفادار………………………………………………………………………………………………………………………………50
2-4 رفتار مشتریان وفادار……………………………………………………………………………………………………………………………………….51
2-5 گونه شناسی ارزش هولبروک…………………………………………………………………………………………………………………………..77
2-6 ده عامل اعتماد / عدم اعتماد……………………………………………………………………………………………………………………………93
2-7 روابط بین انتظارات، عملکرد و رضایت ………………………………………………………………………………………………………..105
2-8 خلاصه برخی پژوهشهای داخلی صورت گرفته در مورد وفاداری………………………………………………………………….121
2-9 خلاصه برخی پژوهشهای خارجی صورت گرفته در مورد وفاداری…………………………………………………………………124
3-1 شاخصهای متغیرها……………………………………………………………………………………………………………………………………….136
3-2 ترکیب سؤالات پرسشنامه………………………………………………………………………………………………………………………………144
3-3 بررسی پایایی متغیرهای پژوهش……………………………………………………………………………………………………………………146
4-1 پراکنش جنسیتی پاسخدهندگان به پرسشنامه در نمونه مورد بررسی………………………………………………………..153
4-2 پراکنش سنی پاسخدهندگان به پرسشنامه در نمونه مورد بررسی……………………………………………………………….155
4-3 پراکنش وضعیت تحصیلات پاسخدهندگان به پرسشنامه در نمونه مورد بررسی ……………………………………… 156
4-4 پراکنش قیمت فعلی گوشی پاسخدهندگان به پرسشنامه در نمونه مورد بررسی……………………………………… 158
4-5 پراکنش برند گوشی پاسخدهندگان به پرسشنامه در نمونه مورد بررسی…………………………………………………….160
4-6 شاخص های توصیفی متغیرهای مکنون در نمونه مورد بررسی…………………………………………………………………..162
4-7 همبستگی بین متغیرهای تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………164
4-8 شاخص های برازندگی مدل تحقیق………………………………………………………………………………………………………………168
4-9 نتایج حاصل از مدل معادلات ساختاری(SEM) برای بررسی فرضیه ها……………………………………………………. 169
4-10 نتایج آزمون T یک نمونه ای برای متغیرهای مکنون تحقیق……………………………………………………………………177
4-11 نتایج آزمون مقایسه میانگین دو جامعه جهت سنجش اثر جنسیت بر متغیرهای تحقیق……………………….180
5-1 نتایج آزمون فرضیات…………………………………………………………………………………………………………………………………….191
عنوان فهرست شکلها شماره صفحه
-11 مدل مفهومی تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………………………….13
2-1 انواع وفاداری از دیدگاه مگی………………………………………………………………………………………………………………………. 44
2-2 دسته بندی وفاداری مشتری…………………………………………………………………………………………………………………………45
2-3 الماس وفاداری………………………………………………………………………………………………………………………………………………45
2-4 مدل رفتار خرید …………………………………………………………………………………………………………………………………………56
2-5 مراحل تصمیم گیری خرید……………………………………………………………………………………………………………………………58
2-6 انواع رفتار خرید…………………………………………………………………………………………………………………………………………….59
7-2 مراحل بین ارزیابی گزینه ها و تصمیم خرید ……………………………………………………………………………………………61
2-8 سلسله مراتب ارزش …………………………………………………………………………………………………………………………………72
2-9 رویکردهای ارزش ادراک شده……………………………………………………………………………………………………………………….74
2-10 مدل مفهومی تحقیق (Geçti & Zengin, 2013)…………………………………………………………………………..114
2-11مدل مفهومی تحقیق (Bianchi & Drennan, 2013) ……………………………………………………………………115
2-12 مدل مفهومی تحقیق (Zehir, Sahin, Kitapci, & et al, 2011)…………………………………………………116
2-13 مدل مفهومی تحقیق (Sahin, Zehir, & Kitapc, 2011)……………………………………………………………..116
2-14 مدل مفهومی تحقیق (Taylor, Celuch, & Goodwin, 2004) ……………………………………………..117
2-15 مدل مفهومی تحقیق (دهدشتی شاهرخ, جعفرزاده کناری و بخشی زاده، 1391)…………………………………..118
2-16 مدل مفهومی تحقیق (عزیزی, جمالی کاپک و رضایی, 1391)……………………………………………………………….118
2-17 مدل مفهومی تحقیق (Wan Omar & Modd Ali, 2010)………………………………………………………….119
2-18 مدل مفهومی تحقیق (Kim, Sun, & Kim, 2008)…………………………………………………………………………120
4-1 پراکنش جنسیتی پاسخدهندگان به پرسشنامه در نمونه مورد بررسی……………………………………………………….154
4-2 پراکنش سنی پاسخدهندگان به پرسشنامه در نمونه مورد بررسی……………………………………………………………..155
4-3 پراکنش وضعیت تحصیلات پاسخدهندگان به پرسشنامه در نمونه مورد بررسی……………………………………… 157
4-4 پراکنش قیمت فعلی گوشی پاسخدهندگان به پرسشنامه در نمونه مورد بررسی………………………………………159
4-5 پراکنش برند گوشی پاسخدهندگان به پرسشنامه در نمونه مورد بررسی……………………………………………………161
4-6 میانگین متغیرهای مکنون در نمونه مورد بررسی………………………………………………………………………………………..163
4-7 مدل ساختاری در حالت تخمین استاندارد………………………………………………………………………………………………… 166
4-8 مدل ساختاری در حالت ضرایب معناداری…………………………………………………………………………………………………..167
5-1 مدل مفهومی تحقیق

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه رایگان با موضوع نهج البلاغه Next Entries منابع پایان نامه درباره اعتماد به برند، تعهد عاطفی، قصد خرید مجدد، خرید مجدد