منبع پایان نامه ارشد با موضوع فضايي، آزمايش، بارهاي، اعضاي

دانلود پایان نامه ارشد

فهرست مطالب

عنوان صفحه

فصل اول : شناخت سازه هاي فضايي و مروري بر مطالعات انجام شده در مورد آنها

1-1- تعريف سازه هاي فضايي …………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 2
1-2- توسعه اوليه شبکه هاي فضايي ………………………………………………………………………………………………………………………………………… 3
1-3- کاربرد کامپيوتر در سازه هاي فضايي ………………………………………………………………………………………………………………………………. 7
1-4- معادل هاي پيوسته ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 10
1-5- تحليل کمانش گنبدهاي تک لايه مشبک ………………………………………………………………………………………………………………………. 10
1-6- تحليل استاتيکي شبکه هاي دولايه و سه لايه فضايي ……………………………………………………………………………………………………. 11
1-7- اثر سفت شدگي اتصالات بر صلبيت شبکه دو لايه فضاکار …………………………………………………………………………………………….. 12
1-7-1- آزمايش شبکه هاي دو لايه …………………………………………………………………………………………………………………………………………. 14
1-7-2- شرح آزمايش ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 15
1-7-3- نتايج تجربي آزمايش ها ………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 17
1-7-4- نتيجه گيري …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 20
1-8- اثر سفت شدگي اتصالات بر کمانش اعضاي فشاري ……………………………………………………………………………………………………….. 22
1-8-1- مدول هاي مورد آزمايش …………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 25
1-8-2- شرح انجام آزمايش ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 25
1-8-3- نتايج تجربي آزمايش ها ………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 27
1-8-3-1- مدول هاي با اعضاي لوله اي به قطر 3 اينچ ………………………………………………………………………………………………………….. 27
1-8-3-2- مدول هاي با اعضاي لوله اي به قطر 2 اينچ ………………………………………………………………………………………………………….. 28
1-8-3-3- مدول هاي با اعضاي لوله اي به قطر 5/1 اينچ ………………………………………………………………………………………………………. 28
1-8-4- نتايج کلي آزمايش ها ………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 31
1-8-5- نتايج مطالعات تحليلي ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 32
1-8-6- نتيجه گيري ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 36
1-9- توسعه هاي آتي سازه هاي فضايي ………………………………………………………………………………………………………………………………….. 38
1-9-1- ساختمان هاي بلند و ابرسازه ها …………………………………………………………………………………………………………………………………. 38
1-9-2- سازه هاي تنسگريتي و شبکه هاي فضايي …………………………………………………………………………………………………………………. 42
1-9-3- هندسه شبيه کريستال (ترکيب ميله ها و صفحه ها) ………………………………………………………………………………………………… 43
1-10- آينده سازه هاي فضايي …………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 43

فصل دوم : شناخت پل هاي مشبک فضايي و مروري بر آيين نامه بارگذاري پل ها

2-1- پل با عرشه مشبک فضايي ……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 46
2-2- بارگذاري پل ها بر اساس ضوابط آيين نامه ايران ……………………………………………………………………………………………………………. 50
2-3- بارهاي محاسباتي در طراحي پل ها ………………………………………………………………………………………………………………………………… 51
2-4- مشخصات هندسي ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 51
2-4-1- خط عبور ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 51
2-4-2- ارتفاع مفيد …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 51
2-5- ترکيبات بارگذاري ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 52
2-5-1- بارهاي دائمي ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 52
2-5-1-1- وزن اجزاي باربر و غير باربر …………………………………………………………………………………………………………………………………….. 52
2-5-2- اثر خاک روي پل هاي زير خاکي ……………………………………………………………………………………………………………………………….. 52
2-5-2-1- روش محاسبه بارهاي وارد بر پل هاي زير خاکي …………………………………………………………………………………………………… 53
2-5-3- اثر نامساعد حذف قسمتي از بارهاي دائمي ………………………………………………………………………………………………………………… 53
2-6- بارهاي بهره برداري ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 53
2-6-1- بار نوع اول ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 53
2-6-1-1- مشخصات ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 53
2-6-1-2- نحوه استقرار بار عادي روي عرشه پل ……………………………………………………………………………………………………………………. 55
2-6-1-3- ضريب کاهش به مناسب همزماني بارها …………………………………………………………………………………………………………………. 55
2-6-2- بار نوع دوم …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 56
2-6-3- بار نوع سوم ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 56
2-6-4- بار تانک ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 56
2-6-5- بار تريلي تانک بر …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 56
2-7- ضريب ديناميکي (ضربه) …………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 57
2-8- اثر ترمز …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 58
2-9- نيروي گريز از مرکز

پایان نامه
Previous Entries منبع پایان نامه ارشد درباره امامت در قرآن، قرآن کریم Next Entries منبع پایان نامه ارشد با موضوع پايه، جريان، بارگذاري، ضريب