منبع پایان نامه ارشد با موضوع معماری پایدار، ایستگاه آتش نشانی، ادبیات تحقیق، آموزش کارکنان

دانلود پایان نامه ارشد

4
1-3- فرضیه ها وسوالات پژوهش 5
1-4- اهمیت وضرورت تحقیق 6
1-5- روش تحقیق 6
1-6- ادبیات تحقیق 7
1-7- پیشینه تحقیق ونمونه پژوهش 8
1- 8- روش تجزیه وتحلیل داده ها 8
فصل دوم : یافته ها
2-1- آموزش 9
2-2- نظام آموزش 10
2-3- آموزش کارکنان 10
2-4 از چه هنگام نخستين اداره آتش‌نشاني آغاز به كار كرد؟ 11
٢ـ 5- تاريخچه آتش نشاني در ايران 13
٢ – 6 – تاريخچه آتش‌نشاني در تهران 15
٢- 6 – 1- تاريخچه آموزش در آتش‌ نشاني تهران قبل از انقلا 19
٢- 6 – 2- تاريخچه آموزش در آتش نشاني تهران در دهه 60 20
٢ – 6 – 3- تاريخچه آموزش در آتش‌ نشاني تهران در دهه 70 21
٢- 6 -4- تاريخچه آموزش در آتش‌نشاني تهران در دهه 80 تا كنون 28
2-7- مرکز آموزش 33
2-7-1- ساختار مرکز آموزش 33
2-7-2- مولفه های یک مرکز آموزش 34
2-7-2-1- مولفه های اداری وتسهیلات حمایتی 34
2-7-2-2- مولفه های تسهیلات داخلی ساختمانی 35
2-7-2-2-1- مولفه های آزمایشگاهی آموزشی ویژه 36
2-8-2-3- مولفه های تسهیلات خارجی 36
2-7-2-4- مولفه های زیربنایی 37
2-7-3- ساختمان های مرکز آموزش 38
2-7-3-1- دفاتر 38
2-7-3-2- تالار سخنرانی 38
2-7-3-3- برج تمرین 38
2-7-3-3-1- پلکان اضطراری برج تمرین 39
2-7-3-4- ساختار آموزشی Live Fire 39
2-8- ایستگاه آتش نشانی 40
2-8-1- ضوابط ومقرارات طراحی ایستگاه آتش نشانی 41
2-8-1-1- ساختمان اصلی ایستگاه 41
2-8-1-2- اتاق اطلاعات ومخابرات 41
2-8-1-3- آشیانه 41
2-8-1-3-1- ابعاد 42
2-8-1-3-2- فضاهای جانبی 42
2-8-1-3-3 – موادومصالح 43
2-8-1-3-4- تهویه و نور 43
2-8-1-3-5- شیب 44
2-8-1-4- آسایشگاه 44
2-8-1-5- آشپزخانه 44
2-8-1-6 – غذاخوری 45
2-8-1-7- اتاق فرمانده 45
2-8-1-8- اتاق سخنرانی وکلاس درس 45
2-8-1-9- ورزش 45
2-8-1-10- کمد خانه رختکن خشک کن شستشو 45
2-8-1-11- انبارعمومی 46
2-8-1-12- میله فرود 46
2-8-1-13- محوطه تمرینات 47
2-8-1-14- موارد خاص 47

فصل سوم : مطالعات نظری
3-1- مبانی نظری معماری پایدار 49
3-1-1- فرایند طراحی پایدار 51
3-1-1-1- مفهوم طراحی پایدار 51
3-1-1-2-اصول طراحی پایدار در معماری 53
3-1-1-2-1- مقیاس محیط (نگرش جامع وفراگیر نسبت به محیط) 53
3-1-1-2-2- طراحی با طبیعت (طبیعت به عتوان الگوی طراحی) 54
3-1-1-2-3-مقیاس زمان در طراحی(طراحی چرخه حیات اثر معماری) 55
3-1-1-2-4- طراحی انسانی 55
3-1-1-3- مولفه های پایداری طرح 56
3-1-1-3-1- بناومحیط زیست 57
3-1-1-3-2- بنا وکاربران (طیف اصلی تاثیر پذیر) 57
3-2- مبنای علمی معماری پایدار 59
3-2-1- منابع انرژی 60
3-2-1-1- انرژی های تجدید پذیر (پایدار) 62
3-2-1-1-1- انرژی خورشیدی 62
3-2-1-1-1-1 کاربرد های انرژی خورشید 63
3-2-1-1-2- انرژی باد 66
3-2-1-1-3- انرژی زمین گرمایی 67
3-2-1-1-4- انرژی زیست توده 68
3-2-1-1-5- هیدروژن 69
3-2-1-1-6-پیل سوختی 69
3-2-2- راهکارهای علمی معماری پایدار 71
3-2-2-1- گرم نگهداشتن وخنک ماندن 72
3-2-2-1- 1- راه کارهای علمی در باب گرم نگاه داشتن وخنک ماندن 74
3-2-2-1-1-1- رنگ وبافت 75
3-2-2-1-1-2- نسبت فشردگی سطح به حجم 75
3-2-2-1-1-3- چیدمان فضایی وجهت گیری 75
3-2-2-1-1-4- عایق 76
3-2-2-1-1-5- عایق وجرم حرارتی 79
3-2-2-1-1-6- پنجره 81
3-2-2-1-1-7- اکران باز تاب

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با واژگان کلیدی ، ﻫﻤﺎﻫﻨﮓ، ﺳﯿﺎﺳﺘﯽ، ﻣﺤﻠﯽ، Next Entries منبع پایان نامه ارشد با موضوع طراحی اقلیمی، ایستگاه آتش نشانی، مکان یابی، مدیریت بحران