پایان نامه با واژگان کلیدی ﻧﻈﺎم، ﺟﺎﯾﮕﺎه، ﺳﯿﺎﺳﺖ، ﺗﺤﻠﯿﻞ

دانلود پایان نامه ارشد

ﮐﻠﯿﺎت

ﻃﺮح ﻣﺴﺌﻠﻪ 1-1)

در ﻃﯽ ﺳﻪ دﻫﮥ اﺧﯿﺮ ﭼﯿﻦ ﺗﻐﯿﯿﺮات ﺷﮕﺮﻓﯽ را ﺗﺠﺮﺑﻪ ﮐﺮده اﺳﺖ. ﺑﺎ ﺷﺮوع اﺻﻼﺣﺎت اﻗﺘﺼﺎدي و اﻋﻤﺎل ﺳﯿﺎﺳﺖ درﻫﺎي ﺑﺎز دﻧﮓ ﺷﯿﺎﺋﻮﯾﻨﯿﮓ و ﺳﺮﻋﺖ ﯾﺎﻓﺘﻦ آن ﭘﺲ از ﻓﺮوﭘﺎﺷﯽ ﺷﻮروي، ﭼﯿﻦ ﻣﻮﻓﻖ ﺷﺪ ﺑﻪ رﺷﺪ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ 9/7% ) ، FDIدر ﺳﺎل ﻧﺎﺋﻞ آﯾﺪ. در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﭼﯿﻦ دوﻣﯿﻦ ﮐﺸﻮر ﺟﻬﺎن در ﺟﺬب ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاري ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﺧﺎرﺟﯽ (

ﺳﻮﻣﯿﻦ ﮐﺸﻮر دارﻧﺪة ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﺣﺠﻢ ﻣﺒﺎدﻻت ﺧﺎرﺟﯽ و دوﻣﯿﻦ اﻗﺘﺼﺎد ﺑﺰرگ ﺟﻬﺎن ﺑﺎ ﻣﻌﯿﺎر ﻣﯿﺰان ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻧﺎﺧﺎﻟﺺ ). رﺷﺪ اﻗﺘﺼﺎدي ﺳﺮﯾﻊ ﭼﯿﻦ ﺟﺎﯾﮕﺎه وﯾﮋهاي ﺑﺪان در (Ito & Hahn, 2010:43 ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ GDP)داﺧﻠﯽ ( ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻞ داده و آن را ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺑﻪ ﯾﮑﯽ از ﻗﺪرﺗﻬﺎي ﺑﺰرگ ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ ﻧﻤﻮده ﮐﻪ از ﺗﻮان ﭼﺎﻧﻪ زﻧﯽ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﯽ ﻧﯿﺰ ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ.در اﯾﻦ ﻣﯿﺎن ﻣﻮﺿﻊ ﮔﯿﺮي ﻫﺎي ﻣﺘﻔﺎوﺗﯽ در ﻋﺮﺻﮥ ﺟﻬﺎﻧﯽ در ﻣﻘﺎﺑﻞ رﺷﺪ ﻓﺰاﯾﻨﺪة ﭼﯿﻦ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﯽ ﺷﻮد؛ ﺑﺮﺧﯽ اﯾﻦ ﺧﯿﺰش را ﺑﻪ ﻣﺜﺎﺑﻪ ﺗﻬﺪﯾﺪي ﺟﺪي ﺗﻠﻘﯽ ﻧﻤﻮده و ﻣﻌﺘﻘﺪﻧﺪ ﮐﻪ ﭼﯿﻦ ﻧﯿﺰ ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ژاﭘﻦ و آﻟﻤﺎن ﻗﺒﻞ از ﺟﻨﮓ ﺟﻬﺎﻧﯽ دوم از ﺗﻮان اﻗﺘﺼﺎدي ﺧﻮﯾﺶ در ﺟﻬﺖ ﺗﺤﺼﯿﻞ ﻗﺪرت ﻧﻈﺎﻣﯽ و ﻏﻠﺒﻪ ﺑﺮ ﻧﻈﻢ ﺟﻬﺎﻧﯽ ﻣﻮﺟﻮد اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ . در ﻣﻘﺎﺑﻞ، ﺑﺮﺧﯽ دﯾﮕﺮ ﻣﻌﺘﻘﺪﻧﺪ ﮐﻪ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﭼﯿﻦ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻌﻨﻮان ﯾﮏ ﻓﺮﺻﺖ اﻗﺘﺼﺎدي ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﻮﯾﮋه ﺑﺮاي ﮐﺸﻮرﻫﺎي در ﺣﺎل ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻧﮕﺮﯾﺴﺘﻪ ﺷﻮد. ﻋﻠﯽ رﻏﻢ ﺗﻔﺎوتﻫﺎي ﭼﺸﻤﮕﯿﺮ ﻣﻮﺟﻮد در ﻣﯿﺎن دﯾﺪﮔﺎهﻫﺎي ﯾﺎد ﺷﺪه ، ﻫﻤﮕﺎن ﺑﺮ اﯾﻦ ﻧﮑﺘﻪ اذﻋﺎن دارﻧﺪ ﮐﻪ ﭼﯿﻦ در ﺣﺎل ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺑﻪ ﻧﯿﺮوﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ اﯾﺠﺎد ﺗﻐﯿﯿﺮ در ﺳﯿﺎﺳﺖ ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻞ و ﻧﻈﻢ ﺟﻬﺎﻧﯽ را دارد. از اﯾﻨﺮو ﺑﺮرﺳﯽ و ﺷﻨﺎﺧﺖ دﻗﯿﻖ ﺟﺎﯾﮕﺎه اﯾﻦ ﻗﺪرت در ﺣﺎل ﻇﻬﻮر در ﻧﻈﺎم ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻞ و ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﻮاﻧﻊ و ﭘﺘﺎﻧﺴﯿﻞﻫﺎي آن ﺑﺮاي ﺗﻬﺪﯾﺪ ﯾﺎ ﺗﻘﻮﯾﺖ ﻧﻈﻢ ﻣﻮﺟﻮد و ارزﯾﺎﺑﯽ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖﻫﺎي آن ﺟﻬﺖ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺑﻪ ﯾﮏ اﺑﺮ ﻗﺪرت اﻫﻤﯿﺘﯽ دو ﭼﻨﺪان ﻣﯽﯾﺎﺑﺪ؛ در اﯾﻦ راﺳﺘﺎ ﺑﺮرﺳﯽ ﺗﺎﺛﯿﺮات ﺳﺎﺧﺘﺎر و ﻓﺮاﯾﻨﺪﻫﺎي ﭘﯿﭽﯿﺪه ﺳﯿﺴﺘﻤﯽ از ﺟﻤﻠﻪ ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺷﺪن و واﺑﺴﺘﮕﯽ ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ ﺑﺮ ﺟﺎﯾﮕﺎه اﯾﻦ ﮐﺸﻮر و ﻧﯿﺰ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺑﻌﺪ داﺧﻠﯽ و ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﺳﻄﺢ ﺗﺤﻠﯿﻞ ﺧﺮد ﺑﺮ ﺳﯿﺎﺳﺖ ﺧﺎرﺟﯽ ﭼﯿﻦ ﺑﺎ ﻋﻨﺎﯾﺖ ﺑﻪ ﭘﯿﻮﻧﺪ ﻧﺎﮔﺴﺴﺘﻨﯽ ﺳﯿﺎﺳﺖ داﺧﻠﯽ و ﺧﺎرﺟﯽ، ﺟﻬﺖ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺟﺎﯾﮕﺎه ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﭼﯿﻦ ﺿﺮوري ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ.

(2-1ﺳﺎﺑﻘﻪ ﺗﺤﻘﯿﻖ:

-ﺟﺎن ﮐﯿﻨﮓ ﻓﯿﺮﺑﺎﻧﮏ در ﮐﺘﺎﺑﯽ ﺑﺎ ﻋﻨﻮان “ﻧﻈﻢ ﺟﻬﺎﻧﯽ ﭼﯿﻨﯽ: رواﺑﻂ ﺧﺎرﺟﯽ ﺳﻨﺘﯽ ﭼﯿﻦ” ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﯽ ﭘﯿﻮﻧﺪ رواﺑﻂ ﺧﺎرﺟﯽ و ﺳﯿﺎﺳﺖ ﺧﺎرﺟﯽ ﺳﻨﺘﯽ ﭼﯿﻦ ﺑﺎ ﻧﻈﻢ دروﻧﯽ و ﺳﯿﺎﺳﺖ داﺧﻠﯽ آن ﻣﯽﭘﺮدازد.

– ﮐﺎﻧﮕﻮوا و ﯾﺎﻧﮕﻨﯿﺎن در ﮐﺘﺎب “ﭼﯿﻦ و ﻧﻈﻢ ﻧﻮﯾﻦ ﺟﻬﺎﻧﯽ” ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﻨﺎﺑﻊ داﺧﻠﯽ رﻓﺘﺎر ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﭼﯿﻦ ﻣﻌﺎﺻﺮ ﻣﯽ ﭘﺮدازﻧﺪ.
– ﺑﺎري ﺑﻮزان ﻧﯿﺰ در ﻣﻘﺎﻟﻪ “ﻧﻈﻢ ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺑﺪون اﺑﺮﻗﺪرت ﻫﺎ: ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺷﺪن ﻣﺮﮐﺰ زدا” ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﯽ دﻻﯾﻞ اﻓﻮل ﺗﺪرﯾﺠﯽ اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه از ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ اﺑﺮﻗﺪرﺗﯽ و دﻻﯾﻞ ﻋﺪم اﻣﮑﺎن ﺗﺤﺼﯿﻞ اﯾﻦ ﺟﺎﯾﮕﺎه ﺗﻮﺳﻂ ﭼﯿﻦ ﻣﯽ ﭘﺮدازد. وي ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در ﻣﻘﺎﻟﻪاي دﯾﮕﺮ ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان “ﭼﯿﻦ در ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ، آﯾﺎ اﻣﮑﺎن ﺧﯿﺰش ﺻﻠﺢ آﻣﯿﺰ وﺟﻮد دارد؟” ﻣﻌﺘﻘﺪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﭼﯿﻦ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ اﺳﺘﺮاﺗﮋي ﺧﯿﺰش ﺻﻠﺢ آﻣﯿﺰ ﺧﻮﯾﺶ اداﻣﻪ داده و در ﭘﺮﺗﻮ اﯾﻦ اﺳﺘﺮاﺗﮋي ﺑﻪ ارﺗﻘﺎء ﺟﺎﯾﮕﺎه ﺧﻮﯾﺶ ﺑﭙﺮدازد.

ﻋﻠﯽ رﻏﻢ اﻧﺠﺎم ﭘﮋوﻫﺶﻫﺎي ﻣﺘﻌﺪد در زﻣﯿﻨﮥ ﺟﺎﯾﮕﺎه ﭼﯿﻦ و ﻗﺎﺑﻠﯿﺖﻫﺎي آن، و ﺑﺮرﺳﯽ ﺗﻐﯿﯿﺮات ﻣﻤﮑﻦ در ﻧﻈﻢ ﺟﻬﺎﻧﯽ ﻋﻤﺪة اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶﻫﺎ ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﯽ ﺗﻮﺻﯿﻔﯽ و ﯾﺎ ﻧﻬﺎﯾﺘﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﯾﮏ ﭼﺎرﭼﻮب ﺗﺤﻠﯿﻠﯽ در ﺗﺒﯿﯿﻦ اﯾﻦ ﻣﺴﺎﻟﻪ اﮐﺘﻔﺎ ﻧﻤﻮدهاﻧﺪ. در اﺛﺮ ﺣﺎﺿﺮ ﻧﮕﺎرﻧﺪه ﺳﻌﯽ دارد ﺿﻤﻦ ﺑﻬﺮهﮔﯿﺮي از دو ﺳﻄﺢ ﺗﺤﻠﯿﻞ داﺧﻠﯽ و ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ و ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﯾﮏ ﭼﺎرﭼﻮب ﻧﻈﺮي ﺗﻠﻔﯿﻘﯽ ﺧﻼء ﻣﻮﺟﻮد را ﭘﺮ ﻧﻤﺎﯾﺪ.

(3-1 ﺳﻮال اﺻﻠﯽ:

ﭼﯿﻦ در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﭼﻪ ﺟﺎﯾﮕﺎﻫﯽ در ﻧﻈﺎم ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻞ دارد ؟

(4-1 ﺳﻮاﻻت ﻓﺮﻋﯽ:

-1 ﻇﺮﻓﯿﺖﻫﺎي داﺧﻠﯽ ﭼﯿﻦ ﺑﺮاي ارﺗﻘﺎء ﺟﺎﯾﮕﺎه ﺟﻬﺎﻧﯽ آن ﭼﯿﺴﺖ؟

-2 ﻧﻈﺎم ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻞ ﭼﻪ ﻓﺮﺻﺖﻫﺎﯾﯽ ﺟﻬﺖ ارﺗﻘﺎء ﺟﺎﯾﮕﺎه ﭼﯿﻦ در اﺧﺘﯿﺎر آن ﻗﺮار داده اﺳﺖ؟ -3ﭼﯿﻦ در ﺑﻌﺪ داﺧﻠﯽ ﺑﺎ ﭼﻪ ﻣﻮاﻧﻌﯽ ﺟﻬﺖ رﺷﺪ و اﺳﺘﯿﻼء ﺑﻪ ﺟﺎﯾﮕﺎه ﻗﺪرت ﺑﺮﺗﺮ روﺑﻪرو اﺳﺖ؟ -4 ﭼﯿﻦ در ﻧﻈﺎم ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻞ ﺑﺎ ﭼﻪ ﻣﻮاﻧﻌﯽ ﺟﻬﺖ ارﺗﻘﺎء ﺟﺎﯾﮕﺎه ﺧﻮﯾﺶ روﺑﻪرو اﺳﺖ؟

(5-1 ﻣﻔﺮوض:

در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﭼﯿﻦ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺑﻪ ﻧﯿﺮوﯾﯽ ﺑﺎﻟﻘﻮه ﺟﻬﺖ اﯾﺠﺎد ﺗﻐﯿﯿﺮ در ﺳﯿﺎﺳﺖ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻞ و ﻧﻈﻢ ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ.

(6-1 ﻓﺮﺿﯿﻪ:

ﭼﯿﻦ ﻫﻢ اﮐﻨﻮن ﯾﮑﯽ از ﻗﺪرت ﻫﺎي ﺑﺰرگ ﻣﻮﺟﻮد در ﻧﻈﺎم ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻞ اﺳﺖ. اﯾﻦ ﮐﺸﻮر از دوران اﺻﻼﺣﺎت و ﺳﯿﺎﺳﺖ درﻫﺎي ﺑﺎز ﺗﺎ ﮐﻨﻮن ﺳﻌﯽ ﮐﺮده اﺳﺖ ﺿﻤﻦ ﺗﻌﺎﻣﻞ ﺑﺎ ﻧﻈﺎم ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻞ و ﺑﺎ ﺗﮑﯿﻪ ﺑﺮ رﺷﺪ و ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ اﻗﺘﺼﺎدي در ﻓﻀﺎي ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺷﺪن ﺑﻪ ارﺗﻘﺎء ﺟﺎﯾﮕﺎه ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺧﻮﯾﺶ ﺑﭙﺮدازد و ﻧﻈﻢ ﻣﻮﺟﻮد را ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﻧﻈﻤﯽ ﭼﻨﺪ-ﻗﻄﺒﯽ و ﻣﻌﺘﺪل در راﺳﺘﺎي ﻣﺤﺪود ﻧﻤﻮدن ﻗﺪرت اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه ﺑﺪون ﭼﺎﻟﺶ ﻧﻈﺎﻣﯽ ﺑﺎ آن ﺳﻮق دﻫﺪ.

(7-1 ﻓﺮﺿﯿﻪﻫﺎي ﻓﺮﻋﯽ:

-1 ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻋﻈﯿﻢ ﻧﯿﺮوي اﻧﺴﺎﻧﯽ و ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ، اﺟﻤﺎع ﻧﺴﺒﯽ ﻧﺨﺒﮕﺎن در ﻣﻮرد ﻣﻨﺎﻓﻊ ﻣﻠﯽ و ﻣﻠﯽﮔﺮاﯾﯽ در ﺣﺎل رﺷﺪ در ﺟﺎﻣﻌﻪ ﭼﯿﻦ، از ﻣﻮاردي اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ارﺗﻘﺎء ﺟﺎﯾﮕﺎه آن ﮐﻤﮏ ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ.

-2 ﻓﺮاﯾﻨﺪ ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺷﺪن و واﺑﺴﺘﮕﯽ ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ ﭘﯿﭽﯿﺪه ﺷﺮاﯾﻂ ﻣﻨﺎﺳﺐ را ﺑﺮاي ﺑﻬﺒﻮد ﺷﺮاﯾﻂ اﻗﺘﺼﺎدي ﭼﯿﻦ و ﺑﺪﻧﺒﺎل آن اﻓﺰاﯾﺶ ﻗﺪرت ﭼﺎﻧﻪ زﻧﯽ ﭼﯿﻦ ﻓﺮاﻫﻢ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ.

-3 ﻣﺪرﻧﯿﺰاﺳﯿﻮن و رﺷﺪ ﺳﺮﯾﻊ اﻗﺘﺼﺎدي ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ اﯾﺠﺎد ﺳﺎﺧﺘﺎر اﻗﺘﺼﺎدي ﻏﯿﺮﻣﺘﻮازن و اﯾﺠﺎد ﺷﮑﺎفﻫﺎي اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ از ﺟﻤﻠﻪ ﺷﮑﺎف ﻃﺒﻘﺎﺗﯽ و ﺷﮑﺎف ﺷﻬﺮ- روﺳﺘﺎ در ﺟﺎﻣﻌﻪ ﭼﯿﻦ ﺷﺪه اﺳﺖ. ﺑﻌﻼوه رﺷﺪ ﺳﺮﯾﻊ اﻗﺘﺼﺎدي و ﻋﺪم ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎي ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﺸﮑﻼت ﻋﺪﯾﺪهاي در زﻣﯿﻨﻪ ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ ﺑﺮاي ﭼﯿﻦ اﯾﺠﺎد ﻧﻤﻮده اﺳﺖ. ﺿﻌﻒ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﭼﯿﻦ و ﺑﺪﻧﺒﺎل آن اﯾﺠﺎد ﻓﺴﺎد و ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺑﺴﺘﻪ و اﻗﺘﺪارﮔﺮاي آن ﻧﯿﺰ ﻣﺸﮑﻼت ﺟﺪي را ﭘﯿﺶ روي ﭼﯿﻦ ﻗﺮار داده اﺳﺖ ﮐﻪ ارﺗﻘﺎء ﺟﺎﯾﮕﺎه آن ﺑﻪ ﺳﻄﺢ اﺑﺮﻗﺪرت ﺟﻬﺎﻧﯽ را دﺷﻮار ﻣﯽﮐﻨﺪ.

-4 در ﺟﺎﻣﻌﮥ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﻋﻠﯽ رﻏﻢ ﺑﺮﺧﻮرد ﺗﻌﺎﻣﻠﯽ ﭼﯿﻦ ﺑﺎ ﻗﺪرتﻫﺎي ﺑﺰرگ، دوﻟﺖ و ﻣﺘﺤﺪي ﺑﺰرگ و ﺑﺎ ﺛﺒﺎت از ﻣﯿﺎن ﻗﺪرتﻫﺎي ﺑﺰرگ ﻧﺪارد، ﺑﻌﻼوه ﺑﺪﻟﯿﻞ ﻧﻈﺎم ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺘﯽ ﺣﺎﮐﻢ ﺑﺮ آن و ﻋﺪم ﭘﺬﯾﺮش ﻟﯿﺒﺮاﻟﯿﺴﻢ در ﺑﻌﺪ ﺳﯿﺎﺳﯽ و ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ از ﻣﺸﺮوﻋﯿﺖ ﻻزم در ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺑﺮﺧﻮردار ﻧﻤﯽ ﺑﺎﺷﺪ.

(8-1 ﻣﻔﺎﻫﯿﻢ و ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎي اﺻﻠﯽ ﺗﺤﻘﯿﻖ:

-1 ﻧﻈﺎم ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻞ:1 واژة ﻧﻈﺎم(ﺳﯿﺴﺘﻢ) اﻣﺮوزه در ﻋﺮﺻﮥ ﻋﻠﻢ ﺳﯿﺎﺳﺖ و رواﺑﻂ ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻞ ﮐﺎرﺑﺮد وﺳﯿﻌﯽ ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ؛ در اﯾﻦ ﻣﻌﻨﺎ ﻧﻈﺎم را ﻣﯽ ﺗﻮان ﺑﻪ اﺷﮑﺎل زﯾﺮ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﮐﺮد: (1 ﯾﮏ ﭼﺎرﭼﻮب ﻧﻈﺮي ﺑﺮاي ﻣﺪون ﺳﺎﺧﺘﻦ دادهﻫﺎي ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﭘﺪﯾﺪهﻫﺎي ﺳﯿﺎﺳﯽ (2 ﻣﺠﻤﻮﻋﻪاي ﯾﮑﭙﺎرﭼﻪ از رواﺑﻂ ﮐﻪ ﺑﺮ ﭘﺎﯾﮥ ﯾﮏ ﻣﺠﻤﻮﻋﮥ ﻣﻔﺮوض از ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎي ﺳﯿﺎﺳﯽ اﺳﺘﻮار اﺳﺖﻣﺜﻼً. ﮏﯾ ﻧﻈﺎم ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ ﮐﻪ ﺷﺎﻣﻞ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺑﺎﺷﺪ. (3 ﻣﺠﻤﻮﻋﻪاي از رواﺑﻄﯽ ﻣﯿﺎن ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎي ﺳﯿﺎﺳﯽ در ﯾﮏ ﻧﻈﺎم ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ ﮐﻪ ﺑﻨﺎ ﺑﻪ ادﻋﺎ ﻣﻮﺟﻮد ﺑﻮده اﺳﺖ ـ ﻣﺜﻼً ﻧﻈﺎم ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ دﻫﮥ 1950 و (4 ﻫﺮ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ از ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ در ﮐﻨﺶ ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ ﺑﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﺑﺎﺷﻨﺪ(دوﺋﺮﺗﯽ و ﻓﺎﻟﺘﺰﮔﺮاف،1372 .(223:

-2 واﺑﺴﺘﮕﯽ ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ: ﺑﻪ ﺗﻌﺮﯾﻔﮑﯿﻮن و ﻧﺎي ﻣﺸﺨﺼﮥ آن ﺗﺄﺛﯿﺮات دوﺟﺎﻧﺒﻪ ﻣﯿﺎن ﮐﺸﻮرﻫﺎﺳﺖ… ﺟﺎﯾﯽ ﮐﻪ اﺛﺮات دوﺟﺎﻧﺒﻪ ﻫﺮ( ﭼﻨﺪ ﻟﺰوﻣﺎً ﻏﯿﺮﻣﺘﻘﺎرن ﻧﺒﺎﺷﺪ) و ﻫﺰﯾﻨﻪﺑﺮ ﻣﻌﺎﻣﻼت در ﻣﯿﺎن ﺑﺎﺷﺪ، واﺑﺴﺘﮕﯽ ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ وﺟﻮد دارد. (ﮐﺮﺳﻨﺰي، (37-38 :1387

: ﺑﻪ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاري داراﯾﯽﻫﺎي ﺧﺎرﺟﯽ در ﺗﻮﻟﯿﺪ، ﺳﺎﺧﺖ ﮐﺎﻻ و -3(FDI) ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاري ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﺧﺎرﺟﯽ اﺳﺘﺨﺮاج ﻣﻮاد ﺧﺎم اﻃﻼق ﻣﯽﮔﺮدد.ﮐﺸﻮرﻫﺎ ﺑﺮاي ﭘﺮﮐﺮدن ﺷﮑﺎف ﺑﯿﻦ ﭘﺲ اﻧﺪاز ﻣﻠﯽ و ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاري، دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ ﺑﻪ داﻧﺶ ﻓﻨﯽ و زدودن ﺗﻨﮕﻨﺎﻫﺎي ارزي از ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاري ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﺧﺎرﺟﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ-

(Economics.about.com).ﮐﻨﻨﺪ

:اﯾﻦ ﺷﺎﺧﺺ ﻣﯿﺰان ﮐﻞ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ در ﺧﺎك ﮐﺸﻮر ﺗﻮﺳﻂ ﻫﻤﻪ اﻓﺮاد و -4(GDP) ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻧﺎﺧﺎﻟﺺ داﺧﻠﯽ

.(Economics.about.com)ﺷﺮﮐﺖﻫﺎي ﻣﻮﺟﻮد در ﯾﮏ ﺳﺎل را ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ

(9-1 روش ﺗﺤﻘﯿﻖ:

-International system١

در ﺑﺮرﺳﯽ روشﺷﻨﺎﺳﺎﻧﻪ اﯾﻦ ﭘﺎﯾﺎنﻧﺎﻣﻪ ﻣﯽﺗﻮان آن را در زﻣﺮه روش ﺗﺤﻘﯿﻖ ﭘﻮزﯾﺘﻮﯾﺴﺘﯽ ﻗﻠﻤﺪاد ﮐﺮد. از اﯾﻦ رو در ﺗﺠﺰﯾﻪ ﺗﺤﻠﯿﻞ دادهﻫﺎ ﻋﻼوه ﺑﺮ ﺗﺤﻠﯿﻞ ﮐﯿﻔﯽ ﺑﻪ اﺳﺘﻔﺎده از روش ﮐﻤﯽ در ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻧﯿﺰ ﺗﻮﺟﻪ وﯾﮋه ﺷﺪه اﺳﺖ. ﺟﻤﻊ آوري دادهﻫﺎ ﻧﯿﺰ ﺑﻪ روش اﺳﻨﺎدي و ﺑﺎ ﺗﮑﯿﻪ ﺑﺮ دادهﻫﺎي آﻣﺎري ﺟﻤﻊ آوري ﺷﺪه از ﭘﺎﯾﮕﺎهﻫﺎي اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ ﺻﻮرت ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ.

(10-1 ﻣﺤﺪوده زﻣﺎﻧﯽ ﺗﺤﻘﯿﻖ:

آﻧﭽﻪ ﮐﻪ در رﺳﺎﻟﻪ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﯿﺶ از ﻫﺮ ﭼﯿﺰ ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ و ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮد وﺿﻌﯿﺖ ﻣﻌﺎﺻﺮﮐﺸﻮر ﭼﯿﻦ(ﺑﻮﯾﮋه از دوران دﺑﯿﺮﮐﻠﯽ ﻫﻮ ﺟﯿﻦ ﺗﺎﺋﻮ ﺑﺮ ﺣﺰب ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖ ﭼﯿﻦ) ﺑﺎ ﻧﮕﺎﻫﯽ ﺑﻪ ﺳﺎﺑﻘﻪ اﺻﻼﺣﺎت در اﯾﻦ ﮐﺸﻮر ﭘﺲ از 1978 ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ و در ﮐﻨﺎر آن ﺳﻌﯽ ﻣﯽﺷﻮد ﺑﻪ ﺟﺎﯾﮕﺎه آﺗﯽ ﭼﯿﻦ در ﻧﻈﺎمﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻞ ﻧﯿﺰ اﺷﺎره ﮔﺮدد.

(11-1 ﺳﺎﻣﺎﻧﺪﻫﯽ ﻣﻄﺎﻟﺐ:

ﻓﺼﻞ اول: ﮐﻠﯿﺎت ﭘﮋوﻫﺶ. –

ﻓﺼﻞ دوم: ﭼﺎرﭼﻮب ﻧﻈﺮي.در اﯾﻦ ﻓﺼﻞ ﭼﺎرﭼﻮب ﻧﻈﺮي ﺑﺤﺚ در دو ﺳﻄﺢ ﮐﻼن و ﺧﺮد ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻧﻘﻄﻪ

ﻧﻈﺮات ﻧﻈﺮﯾﻪ ﻧﺌﻮﻟﯿﺒﺮاﻟﯿﺴﻢ و ﺑﻮﯾﮋه واﺑﺴﺘﮕﯽ ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ در ﻋﺮﺻﻪ ﺟﻬﺎﻧﯽ، و ﭘﯿﻮﻧﺪ ﻣﺪل ﭘﯿﺶ ﻧﻈﺮﯾﻪ و ﻃﺮح

ﭘﯿﻮﺳﺘﮕﯽ روزﻧﺎ ﺑﺮاي ﺑﺮرﺳﯽ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﺳﺎﺧﺘﺎرﻫﺎي داﺧﻠﯽ ﺑﺮ ﺷﮑﻞ ﮔﯿﺮي ﺳﯿﺎﺳﺖ ﺧﺎرﺟﯽ ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮار ﻣﯽ-

ﮔﯿﺮد.

ﻓﺼﻞ ﺳﻮم: ﺟﺴﺘﺠﻮﯾﯽ در ﻣﻨﺎﺑﻊ داﺧﻠﯽ رﻓﺘﺎر ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ ﭼﯿﻦ؛ ﻣﻘﺪورات داﺧﻠﯽ. در اﯾﻦ ﻓﺼﻞ ﻣﻘﺪورات داﺧﻠﯽ

ﭼﯿﻦ ذﯾﻞ ﺳﺎﺧﺘﺎرﻫﺎي ﺳﯿﺎﺳﯽ، اﻗﺘﺼﺎدي و ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ-اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ آن ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮد. ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﻘﺶ

ﻧﺨﺒﮕﺎن، ﻧﻬﺎدﻫﺎي ﺳﯿﺎﺳﯽ و اﯾﺴﺘﺎرﻫﺎي ﺣﺎﮐﻢ ﺑﺮ ﺟﺎﻣﻌﻪ و ﺗﺎﺛﯿﺮ آن ﺑﺮ ﺷﮑﻞ ﮔﯿﺮي ﺳﯿﺎﺳﺖ ﺧﺎرﺟﯽ ﺗﻮﺳﻌﻪ

ﻣﺤﻮر ﭼﯿﻦ، ﻋﻤﺪه ﻓﺼﻞ ﺣﺎﺿﺮ را ﺑﺨﻮد اﺧﺘﺼﺎص ﻣﯽدﻫﺪ.

ﻓﺼﻞ ﭼﻬﺎرم: ﭼﯿﻦ و ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺷﺪن؛ ﺟﺎﯾﮕﺎه ﭼﯿﻦ در ﻧﻈﺎم ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻞ. در اﯾﻦ ﻓﺼﻞ ﺿﻤﻦ ﻧﮕﺮش ﺳﯿﺴﺘﻤﯽ ﺑﻪ

رواﺑﻂ ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻞ و ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﭼﺎرﭼﻮب ﻧﺌﻮﻟﯿﺒﺮاﻟﯿﺴﻢ، ﺑﻪ ﻓﺮآﯾﻨﺪﻫﺎي ﺣﺎﮐﻢ ﺑﺮ ﻧﻈﺎم ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻞ در ﭼﺎرﭼﻮب

واﺑﺴﺘﮕﯽ ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ و ﻧﻤﻮد وﯾﮋه آن در ﻋﺮﺻﻪ ﻣﺒﺎدﻻت اﻗﺘﺼﺎدي ﺗﺠﺎري ﻣﯿﺎن ﭼﯿﻦ و ﻗﺪرتﻫﺎي ﺑﺰرگ و ﺗﺎﺛﯿﺮ

آن ﺑﺮ اﻓﺰاﯾﺶ ﺗﻮان ﭼﺎﻧﻪ زﻧﯽ ﭼﯿﻦ در ﻋﺮﺻﻪ ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ و ﻣﻨﻄﻘﻪاي ﻣﯽﭘﺮدازﯾﻢ.

ﻓﺼﻞ ﭘﻨﺠﻢ: ﺑﺮرﺳﯽ ﭼﺎﻟﺶﻫﺎي ﭘﯿﺶ روي ﭼﯿﻦ؛ ﻣﺤﺬورات داﺧﻠﯽ، ﻣﺤﺬورات ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ. در اﯾﻦ ﻓﺼﻞ ﺑﻪ – ﻣﻮاﻧﻊ داﺧﻠﯽ و ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﮐﻪ ﻣﺎﻧﻊ از ارﺗﻘﺎء ﭼﯿﻦ ﺑﻪ ﻣﻘﺎم اﺑﺮ ﻗﺪرﺗﯽ ﻣﯽﺷﻮد و ﻣﺸﮑﻼﺗﯽ ﮐﻪ در ﻋﺮﺻﻪ ﺑﯿﻦ-

اﻟﻤﻠﻠﯽ و ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺳﺮﻋﺖ ﺣﺮﮐﺖ آﻧﺮا ﮐﻨﺪ ﻣﯿﮑﻨﺪ، ﭘﺮداﺧﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد ﻓﺼﻞ ﺷﺸﻢ: ﻧﺘﯿﺠﻪ ﮔﯿﺮي. –

ﻓﺼﻞ دوم:

ﭼﺎرﭼﻮب ﻧﻈﺮي

ﻣﻘﺪﻣﻪ:

ﺗﺤﻠﯿﻞ ﺳﯿﺎﺳﺖ ﺧﺎرﺟﯽ؛ ﺳﻄﻮح ﺗﺤﻠﯿﻞ

ﺑﺤﺚ ﺳﻄﺢ ﺗﺤﻠﯿﻞ ﯾﮑﯽ از ﻣﻬﻢ ﺗﺮﯾﻦ و ﺟﺪيﺗﺮﯾﻦ ﻣﺒﺎﺣﺚ ﻣﻄﺮح در ﺣﻮزة رواﺑﻂ ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻞ و ﺗﺠﺰﯾﻪ و ﺗﺤﻠﯿﻞ ﺳﯿﺎﺳﺖ ﺧﺎرﺟﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ. ﺳﻄﺢ ﺗﺤﻠﯿﻞ ﯾﻌﻨﯽ ﺳﻄﺤﯽ ﮐﻪ از ﭘﺎﯾﮕﺎه آن ﺑﻪ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ ﻧﮕﺮﯾﺴﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد. اﯾﻦ ﭘﺎﯾﮕﺎه ﺑﻪ ﺷﻨﺎﺧﺖ، وﺻﻒ، ﺗﺠﺰﯾﻪ و ﺗﺤﻠﯿﻞ و ﺗﻔﺴﯿﺮ اﻧﺴﺎن ﺟﻬﺖ ﻣﯽدﻫﺪ و ﻣﺎﻫﯿﺖ ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ را ﺑﻪ ﻃﻮر ﻧﺎﺧﻮدآﮔﺎه ﺗﺤﺖ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻗﺮار ﻣﯽدﻫﺪ. ﻧﻈﺮ ﺑﻪ اﻫﻤﯿﺖ ﻣﻮﺿﻮع، داﻧﺸﻤﻨﺪان ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن رواﺑﻂ ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻞ ﺑﻪ ﺑﺤﺚ ﺳﻄﺢ ﺗﺤﻠﯿﻞ ﭘﺮداﺧﺘﻪاﻧﺪ از ﺟﻤﻠﻪ؛ ﭘﺎﺗﺮﯾﮏ ﻣﻮرﮔﺎن، ﮐﻨﺖ واﻟﺘﺰ، وﻟﻔﺮام ﻫﺎﻧﺮﯾﺪر و دﯾﻮﯾﺪ ﺳﯿﻨﮕﺮ.

دﯾﻮﯾﺪ ﺳﯿﻨﮕﺮ در ﻣﻘﺎﻟﮥ ﻣﺸﻬﻮرش در ﺳﺎل 1961 دﯾﺪﮔﺎه ﺧﻮد در ﻣﻮرد ﺳﻄﻮح ﺗﺤﻠﯿﻞ را ﺑﺎ ﺑﺤﺚ از دو ﺳﻄﺢ ﮐﻠﯽ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﮐﺮد: ﻧﻈﺎم ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ (ﺳﻄﺢ ﮐﻼن) و دوﻟﺖ ﻣﻠﯽ (ﺳﻄﺢ ﺧﺮد). وي از اﯾﻦ ﻃﺮﯾﻖ ﺗﻤﺎﯾﺰ ﻋﻤﺪهاي ﺑﯿﻦ ﻋﻮاﻣﻞ ﺗﺄﺛﯿﺮﮔﺬار ﺑﺮ ﺳﯿﺎﺳﺖ ﺧﺎرﺟﯽ ﻗﺎﯾﻞ ﺷﺪ:

(1 ﻋﻮاﻣﻞ داﺧﻠﯽ، ﮐﻪ از داﺧﻞ ﻣﺮزﻫﺎي دوﻟﺖ ﻣﻠﯽ رﯾﺸﻪ ﻣﯽﮔﯿﺮﻧﺪ. (2 ﻋﻮاﻣﻠﯽ ﮐﻪ ﺧﺎرﺟﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ و در وراي ﻣﺮزﻫﺎي ﮐﺸﻮر رﯾﺸﻪ دارﻧﺪ. ﺳﯿﻨﮕﺮ در اﯾﻦ اﺛﺮ ﭼﻨﯿﻦ اﺳﺘﺪﻻل ﮐﺮده اﺳﺖ ﮐﻪ ﺳﻄﺢ ﻧﻈﺎم ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﻓﺮاﮔﯿﺮﺗﺮﯾﻦ ﺳﻄﺢ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻓﺮد اﺟﺎزة ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ رواﺑﻂ ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻞ را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﮐﻠﯿﺖ ﻣﯽدﻫﺪ، ﯾﻌﻨﯽ اﻣﮑﺎن ﻧﮕﺎﻫﯽ ﮐﻠﯽ ﺑﻪ اﻟﮕﻮﻫﺎي ﺟﺎﻣﻊ ﺟﻬﺎﻧﯽ در زﻣﯿﻨﮥ رواﺑﻂ و رﻓﺘﺎر ﮐﺸﻮرﻫﺎ و ﺳﻄﺢ واﺑﺴﺘﮕﯽ ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ آﻧﻬﺎ ﺑﻪ وﺟﻮد ﻣﯽ آورد؛ اﯾﻨﻬﺎ ﺷﺎﻣﻞ ﺗﻮزﯾﻊ ﮐﻠﯽ اﻣﮑﺎﻧﺎت، ﻣﻨﺎﺑﻊ و ﺟﺎﯾﮕﺎه ﺳﯿﺎﺳﯽ در ﺟﻬﺎن ﻣﯽﮔﺮدد. ﺳﻄﺢ ﺗﺤﻠﯿﻞ دوﻟﺖ ﻣﻠﯽ ﻧﯿﺰ ﻣﺎ را ﻗﺎدر ﻣﯽﺳﺎزد ﮐﻪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از رﻫﯿﺎﻓﺖ ﺗﺼﻤﯿﻢﮔﯿﺮي ﺑﻪ ﺗﺤﻘﯿﻖ درﺑﺎرة ﺷﺮاﯾﻂ و ﻓﺮآﯾﻨﺪﻫﺎﯾﯽ در درون ﮐﺸﻮرﻫﺎ ﺑﭙﺮدازﯾﻢ ﮐﻪ اﻧﺘﺨﺎﺑﻬﺎي ﺳﯿﺎﺳﺖ ﺧﺎرﺟﯽ را ﻣﺘﺄﺛﺮ ﻣﯽﺳﺎزﻧﺪ. (راﺳﺖ و اﺳﺘﺎر، (1381

ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺗﻤﺎﯾﺰ ﺳﻄﻮح ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺗﺤﻠﯿﻞ ﺑﻪ اﻧﺴﺎن ﮐﻤﮏ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ وﺟﻮه ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻫﺮ ﭘﺪﯾﺪه را ﺑﺸﻨﺎﺳﺪ؛ رﻫﯿﺎﻓﺖ ﮐﻼن، ﺻﻮرت ﮐﻠﯽ ﻗﻀﯿﻪ را ﺑﯿﺎن ﻣﯽدارد و رﯾﺸﮥ ﺣﻮادث را در ﻋﻮاﻣﻞ ﺑﯿﺮوﻧﯽ ﺟﺴﺘﺠﻮ ﻣﯽﮐﻨﺪ و رﻫﯿﺎﻓﺖ ﺧﺮد، ﻣﻔﻬﻮم ﺣﻮادث را از ﻧﻈﺮﮔﺎه درون ﻫﺮ واﺣﺪ، ﺗﺸﺮﯾﺢ ﻣﯽﮐﻨﺪ. ﺑﺮاي دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ ﺑﻪ ﺗﺤﻠﯿﻠﯽ ﺻﺤﯿﺢ و ﺟﺎﻣﻊ ﻟﺰوم ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻫﺮ دو ﺳﻄﺢ و ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﻘﺪورات و ﻣﺤﺰورات ﻧﺎﺷﯽ از ﻫﺮ ﯾﮏ ﺿﺮوري ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ و ﺗﻨﻬﺎ در اﯾﻦ ﺻﻮرت ﻣﯽﺗﻮان ﺑﺮآﯾﻨﺪي ﺟﺎﻣﻊ و واﻗﻊ ﺑﯿﻨﺎﻧﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺟﺎﯾﮕﺎه واﺣﺪﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ در ﻋﺮﺻﮥ ﻧﻈﺎم ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ اراﺋﻪ داد.

(1-2ﺳﻄﺢ ﮐﻼن؛ ﻧﻈﺎم

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه ارشد رایگان با موضوع بندر عباس، استان تهران Next Entries پایان نامه با واژگان کلیدی ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻞ، ﻣﯿﺎن، واﺣﺪﻫﺎي، ﺳﯿﺴﺘﻤﯽ