پایان نامه ارشد رایگان با موضوع توسعه فرهنگی، نظام جهانی، جهان اسلام، جهانی شدن

دانلود پایان نامه ارشد

از جناب آقای دکتر عمران علیزاده استاد راهنما محترم
و جناب آقای دکتر علیرضا کشوردوست و اکبر معتمدی مهر داوران بزرگوار به دلیل یاریها و راهنماییهای بی چشمداشت ایشان که بسیاری از سختیها را برایم آسانتر نمودند،

و در پایان از کلیه کارمندان محترم شورای اسلامی شهر بندرانزلی جهت همکاری بیدریغ ایشان جهت پیشبرد این پایان نامه سپاسگذارم.

تقدیم به
با درود فراوان به روح پر فتوح پدر و مادر مهربانم که سجده ی ایثارشان گل محبت را در وجودم پروراند و دامان گهربارشان لحظه های مهربانی را به من آموخت.
و مرحوم برادر مهربانم به پاس محبت های بی دریغش که هرگز فروکش نکرد.
تقدیم به همسرم:
که سایه مهربانیش سایه سار زندگیم می باشد، او که اسوه صبر و تحمل بوده و مشکلات مسیر را برایم تسهیل نمود.
و تقدیم به
فرزندان دلبندم
امیدوارم قادر به درک زیباییهای وجودشان باشم.

فهرست مطالب
عنوان صفحه
چکیده 1
مقدمه 2
فصل اول- کلیات تحقیق
1-1.بیان مساله 4
1-2.سوال تحقيق 4
1-3.فرضیه 4
1-4.اهداف تحقیق 5
1-5.ضرورت تحقيق 5
1-6.هدف كاربردي 5
1-7.روش كار 5
1-7-1-نوع روش تحقيق 5
1-7-2.قلمرو تحقيق 6
1-7-3.روش گردآوري اطلاعات 6
1-7-4.ابزار گردآوري اطلاعات 6
1-7-5.روش تجزيه و تحليل اطلاعات 6
1-8.واژه ها و مفاهیم 6
1-8-1.ماهيت و قلمرو جغرافياي سياسي 6
1-8-2.نظريه حكومت محلي 7
1-8-3.كاركرد حكومت محلي 9
21-8-4.الگوها و مدلهاي خودگرداني حكومت محلي 9
1-8-5.رابطه حكومت محلي با حكومت مركزي 10
1-8-6.رابطه حكومت محلي با شوراهاي اسلامي 13
1-8-7.رابطه شوراهاي اسلامي و شهرداري 15
1-8-8.مكان و فضاي جغرافيايي 16
1-8-9.رويكردهاي تقسيماتي نظامهاي حكومتي 16
1-8-10.نظام حكومتي بسيط يا متمركز 17
فهرست مطالب
عنوان صفحه
1-8-11.نظام هاي حكومتي فدرال 18
1-8-12.نظامهاي حكومتي ناحيه اي 19
1-8-13.نظام حكومتي محلي 20
1-8-14.تقسيمات كشوري و مديريت نواحي سياسي 21
1-8-15.تقسيمات كشوري و مديريت اداري 21
1-8-16.مفاهيم مرتبط با تقسيمات كشوري 22
1-8-17.شاخص هاي موجود در تقسيمات كشوري ايران 24
1-8-18.مفاهيم مرتبط با مديريت سياسي فضا 25
1-8-19.سازماندهي سياسي فضا 26
1-8-20.عوامل شكل گيري روابط فضايي 27
فصل دوم – مرور منابع
2-1-نظريه هاي ناحيه بندي و تقسيمات كشوري 29
2-2-مروري بر سازماندهي سياسي فضا در ايران 32
2-3- ژئوكالچر به­عنوان زيربناي ژئوپليتيك (ژئوپليتيك فرهنگي) 36
2-4-تقابل جغرافیای فرهنگی انقلاب اسلامی با جغرافیای سیاسی غرب 37
2-5-روند تکوین و شکل گیری جغرافیای فرهنگی 41
2-6-نظریه نظام جهانی 41
2-7-تعریف نظام جهانی 42
2-8-انواع نظام بین الملل 43
2-9-تمایزات دو نظام 43
2-10-تاریخچه پیدایش نظام جهان سرمایه داری 44
2-11-مناطق سه گانه در نظریه نظام جهانی 44
2-12-چگونگی پیدایش نابرابری در سه منطقه 47
2-13-تناقضات نظام جهانی 47
2-14-فرهنگ؛ راه حل کاهش تناقضات 48
2-15-جنبش های ضد نظام 50
فهرست مطالب
عنوان صفحه
2-16-نقد و بررسی 50
2-17-رویکردهای جدید به تحولات بین‌المللی 52
2-18-پارادایم جهانی شدن در تحولات نظام بین‌الملل 54
2-19-وضعیت جدید جهانی: ابعاد و ویژگی‌ها 57
2-20-ديدگاه ژئوکالچر 60
2-21-ژئوکالچر و ژئو پلیتیک 60
2-22-ژئوكالچر به عنوان زيربناي ژئوپليتيك (ژئوپليتيك فرهنگي) 65
2-23-بررسی ابعاد فرهنگی نظریه جهانی شدن والرشتاین: با تاکید بر آثار اخیرتر 69
2-24-بررسی و نقد آثار والرشتاین : با تاکید بر مقایسه تطبیقی آثار اولیه و اخیر 72
2-25-نقاط قوت 78
2-26-نقاط ضعف 78
2-27-تعریف شورا 80
2-28-تاريخچه درآمد شوراها و حقوق شهروندي 80
2-29-انقلاب اسلامي و شوراها 81
2-30-بررسی ابعاد فرهنگی نظریه جهانی شدن والرشتاین 81
2-31-موقعيت ژئو كالچر ايران در جهان امروز 89
2-32-سوابق تحقیق 93
فصل سوم – روش اجرای تحقیق
3-1-مقدمه 96
3-2- داده ها و روش کار 96
3-2-1- دادهها 96
3-2-2-روش کار 96
3-3-بررسی عوامل طبیعی شهر انزلی 97
3-3-1-موقعیت جغرافیایی شهر بندر انزلی 97
3-3-2-توپوگرافی 99
3-3-3-زمین شناسی 99
فهرست مطالب
عنوان صفحه
3-3-4-منابع آب 99
3-3-5-خاک 100
3-3-6-پوشش گیاهی و جانوری 101
3-4-ویژگی های اجتماعی جمعیتی 101
3-4-1- جمعیت و خانوار 101
3-4-2- بعد خانوار 101
3-4-3-میزان رشد و افزایش جمعیت 102
3-4-4- تراکم جمعیت 104
3-5- بررسی ویژگی های اقتصادی 105
3-5-1- زراعت 105
3-5-2- باغداری 106
3-6-سیاسی 107
3-6-1-دیدگاه ها 109
3-6-2-هدف 109
3-6-3-خط مشی 110
3-6-4-فعالیت های گروه 110
فصل چهارم – تجزیه و تحلیل داده ها و یافته های تحقیق
4-1- تحلیل پرسشنامه 112
4-1-1-مشخصات فردی 112
4-1-2-سوالات اصلی 118
فصل پنجم – بحث و نتیجه گیری و پیشنهادات
5-1.بحث 142
5-2.نتیجه گیری 142
5-3.آزمون فرضیات 145
5-4.پیشنهادات 145
فهرست مطالب
عنوان صفحه
منابع و ماخذ 146
پرسشنامه 149

فهرست جداول
عنوان صفحه
جدول شماره 3-1 تعداد جمعیت و خانوار و بعد خانوار طی سالهای (1385-1365) 102
جدول شماره 3-2 تعداد و تراکم جمعیت شهرستان بندرانزلی (سالهای 1365 تا 1385) 104
جدول شماره 3-3 تغییرات مساحت کاربری اراضی زراعی و باغی در بندرانزلی طی
سالهای 81-1379 106
جدول شماره 3-4 بهره برداری های کشاورزی بر حسب نوع محصول، تعداد و میزان
تولید در شهرستان بندرانزلی سال زراعی 1381 ( محصولات درختی) 107
جدول شماره 4-1 جنسیت پاسخ دهندگان 112
جدول شماره 4-2 وضعیت تاهل پاسخ دهندگان 113
جدول شماره 4-3 سن پاسخ دهندگان 114
جدول شماره 4-4 میزان تحصیلات پاسخ دهندگان 115
جدول شماره 4-5 وضعیت اشتغال پاسخ دهندگان 116
جدول شماره 4-6 نوع دین پاسخ دهندگان 117
جدول شماره 4-7 ارزیابی شورا توسط پاسخ دهندگان 118
جدول شماره 4-8 وابستگی به شهرداری 119
جدول شماره 4-9 ترویج هویت ملی 120
جدول شماره 4-10 رابطه شهر های حومه توسعه فرهنگی 121
جدول شماره 4-11 رابطه کشور های همسایه با توسعه فرهنگی 122
جدول شماره 4-12 مقوله های اجتماعی 123
جدول شماره 4-13 ساختار فرهنگی 124
جدول شماره 4-14 ساختار سیاسی – مدیریتی 125
جدول شماره 4-15 مدیریت شهری 126
جدول شماره 4-16 سازمانهای دولتی 127
جدول شماره 4-17 فرهنگ سازی 128
جدول شماره 4-18 آموزش شهروندی 129
جدول شماره 4-19 مشارکت مردمی 130
جدول شماره 4-20 مدارس 131
فهرست جداول
عنوان صفحه
جدول شماره 4-21 دانشگاه 132
جدول شماره 4-22 مساجد 133
جدول شماره 4-23 نماز جمعه 134
جدول شماره 4-24 خدمات شهری 135
جدول شماره 4-25 خدمات تفریحی 136
جدول شماره 4-26 اقتصادی 137
جدول شماره 4-27 اماکن تاریخی 138
جدول شماره 4-28 اماکن زیارتی 139
جدول شماره 5-1 عوامل موثر در نقش شورای اسلامی و توسعه فرهنگی 144

فهرست نمودارها
عنوان صفحه
نمودار شماره 3-1 تعداد جمعیت شهرستان بندرانزلی طی سال های 85-1365 102
نمودار شماره 3-2 تعداد خانوار شهرستان بندرانزلی طی سالهای 85- 1365 103
نمودار شماره 3-3 بعد خانوار شهرستان بندرانزلی طی سالهای 85-1365 103
نمودارشماره 3-4 نرخ رشد جمعیت شهرستان بندرانزلی طی سالهای 85-1355 104
نمودار شماره 3-5 تراکم جمعیت شهرستان بندرانزلی طی سالهای 85-1365 105
نمودار شماره 4-1 جنسیت پاسخ دهندگان 112
نمودار شماره 4-2 وضعیت تاهل پاسخ دهندگان 113
نمودار شماره 4-3 سن پاسخ دهندگان 115
نمودار شماره 4-4 میزان تحصیلات پاسخ دهندگان 116
نمودار شماره 4-5 وضعیت اشتغال پاسخ دهندگان 117
نمودار شماره 4-6 نوع دین پاسخ دهندگان 118
نمودار شماره 4-7 ارزیابی شورا توسط پاسخ دهندگان 119
نمودار شماره 4-8 ارزیابی شورا توسط پاسخ دهندگان 120
نمودار شماره 4-9 ترویج هویت ملی 121
نمودار شماره 4-10 رابطه شهر های حومه توسعه فرهنگی 122
نمودار شماره 4-11 رابطه کشور های همسایه با توسعه فرهنگی 123
نمودار شماره 4-12 مقوله های اجتماعی 124
نمودار شماره 4-13 ساختار فرهنگی 125
نمودار شماره 4-14 ساختار سیاسی – مدیریتی 126
نمودار شماره 4-15 مدیریت شهری 127
نمودار شماره 4-16 سازمانهای دولتی 128
نمودار شماره 4-17 فرهنگ سازی 129
نمودار شماره 4-18 آموزش شهروندی 130
نمودار شماره 4-19 مشارکت مردمی 131
نمودار شماره 4-20 مدارس 132
نمودار شماره 4-21 دانشگاه 133
فهرست نمودارها
عنوان صفحه
نمودار شماره 4-22 مساجد 134
نمودار شماره 4-23 نماز جمعه 135
نمودار شماره 4-24 خدمات شهری 136
نمودار شماره 4-25 خدمات تفریحی 137
نمودار شماره 4-26 اقتصادی 138
نمودار شماره 4-27 اماکن تاریخی 139
نمودار شماره 4-28 اماکن زیارتی 140
نمودار شماره 5-1 عوامل موثر در نقش شورای اسلامی و توسعه فرهنگی 144

فهرست نقشه ها
عنوان صفحه
نقشه شماره 3-1 نقشه سیاسی و شهرستان بندر انزلی 98

چکیده
ژئوکالچر بيانگر چهارچوب فرهنگي اي هست که نظام ها، مکتب ها و ايدئولوژي ها در محدوده آن عمل کرده و اثر مي گذارند و مقدمات و مباني فکري خود را نه در محدوده ملي و محلي بلکه در يک جغرافياي فرهنگي منتشر مي سازند. در ژئوکالچر تمرکز فعاليت ها بر فرهنگ بجاي سياست و اقتصاد است و از مولفه هايي چون دعوت فرهنگي، تبليغ، نشان دادن کارآمدي، نشان دادن توانايي توليد سرمايه فرهنگي و اجتماعي و رابطه هاي معنوي و فرهنگي و مقاومت به جاي زور و سيطره و استعمار استفاده مي شود.
موقعيت ژئوکالچر ايران امروز، عميقاً متأثر از فرهنگ شيعي ايران است. اگر اين فرهنگ نبود، انقلاب اسلامي ايران نيز نبود و حداکثر در حد يک انقلاب ملي رقم مي خورد. انقلاب اسلامي ايران، جهان را از حالت دوقطبي درون پارادايم اومانيسم(بشرگرايي) که جهان را به دو قطب، ليبرال کاپيتاليسم غرب و سوسياليسم شرق تقسيم مي کرد، درآورد، و به جهان دو قطبي جامع تر دو قطبي اومانيسم (بشرگرايي) و تئوئيسم(خداگرايي رساند). پس موقعيت ژئو کالچر ايران در جهان امروز مقوم جهان ژئوپارادايم دوقطبي خداگرا بشرگرا است و اگر فرهنگ ايراني شيعي نبود، نظام دوقطبي نوين در جهان شکل نمي گرفت.
تقابل ژئوکالچر انقلاب اسلامي با ژئوپلتيک غرب در جنبش هاي جاري جهان اسلام تقابل حقيقت با واقعيت جهان اسلام است. بايد پذيرفت اسلام با جنبش هاي جاري در جهان شکاف بزرگي در الگوهاي استبدادي نظام هاي حاکم بر کشورهاي اسلامي بوقوع پيوسته است و ديگر نمي توان با اين نظام ها جهان اسلام را کننترل کرد.
حوزه جغرافیایی و عملکردی شورای اسلامی در شهر های ایران متفاوت است. این عملکرد در کلان شهرهای ایران نظیر تهران، کرج، اصفهان، رشت

پایان نامه
Previous Entries دانلود پایان نامه درباره بندر عباس، استان تهران Next Entries پایان نامه ارشد رایگان با موضوع شورای شهر، بندر انزلی، انقلاب مشروطیت، مشارکت مردم