دانلود پایان نامه درباره عدم تقارن، عدم تقارن اطلاعات، تقارن اطلاعاتی، عدم تقارن اطلاعاتی

دانلود پایان نامه ارشد

……………………………………………………………………………………..4
1-5-2- فرضيه هاي تحقيق………………………………………………………………………………………………………………………………..5
روش تحقيق………………………………………………………………………………………………………………………………………….6
1-6-1- نوع مطالعه و روش بررسي فرضيه ها………………………………………………………………………………………………………..6
1-6-2- حدود پژوهش………………………………………………………………………………………………………………………………………..6
1-6-3- ابزار گردآوري داده ها…………………………………………………………………………………………………………………………….7
1-6-4- ابزار تجزيه وتحليل…………………………………………………………………………………………………………………………………7
متغيرهاي تحقيق و شاخص هاي اندازه گيري آن ها…………………………………………………………………………………..7
1-7-1- متغير وابسته ……………………………………………………………………………………………………………………………………….7
1-7-1-1. مدل اصلاح جزئی لینتنر……………………………………………………………………………………………………………………….7
1-7-1-2. مدل مبتنی بر نسبت سود تقسیمی هدف………………………………………………………………………………………………..8
1-7-2- متغير مستقل…………………………………………………………………………………………………………………………………………..9
1-7-3- روش تحقیق………………………………………………………………………………………………………………………………………..11
جنبه هاي جديد و نوآوري تحقيق………………………………………………………………………………………………………….13
کاربرد نتايج تحقيق………………………………………………………………………………………………………………………………14
ساختارکلي تحقيق………………………………………………………………………………………………………………………………..14
فصل دوم………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….15
2ـ 1ـ مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………………………………………16
2ـ 2ـ مبانی نظری تحقیق……………………………………………………………………………………………………………………………………17
2ـ 2ـ 1ـ هموارسازى سود………………………………………………………………………………………………………………………………….17
2ـ 2ـ 1ـ 1ـ تئوري‌هاي پرداخت سودسهام…………………………………………………………………………………………………………..20
2ـ 2ـ 1ـ 1ـ 1ـ مدل‌هاي اطلاعات کامل ـ عامل مالیات…………………………………………………………………………………………20
2ـ 2ـ 1ـ 1ـ 2ـ مدل‌هاي رفتاري…………………………………………………………………………………………………………………………21
2ـ 2ـ 1ـ 1ـ 3ـ مدل‌هاي عدم تقارن اطلاعاتی………………………………………………………………………………………………………21
2ـ 2ـ 1ـ 1ـ 3ـ 1ـ فرضیه هزینه نمایندگی……………………………………………………………………………………………………………22
2ـ 2ـ 1ـ 1ـ 3ـ 2ـ فرضیه جریان نقدي آزاد…………………………………………………………………………………………………………22
2ـ 2ـ 1ـ 1ـ 3ـ 3ـ فرضیه پیام‌دهی………………………………………………………………………………………………………………………22
2ـ 2ـ 1ـ 1ـ 3ـ 3ـ 1ـ تحقیقات مبتنی بر رابطه سود نقدي ـ قیمت………………………………………………………………………..22
2ـ 2ـ 1ـ 1ـ 3ـ 3ـ 2ـ تحقیقات مبتنی بر رابطه سود نقدي ـ بازده…………………………………………………………………………23
2ـ 2ـ 1ـ 2ـ سیاست تقسیم سود…………………………………………………………………………………………………………………………24
2ـ 2ـ 1ـ 2ـ 1ـ اهمیت افشای سیاست تقسیم سود……………………………………………………………………………………………….25
2ـ 2ـ 1ـ 2ـ 2ـ مدل نمایندگی و فرضیه‌های تقسیم سود……………………………………………………………………………………….27
2ـ 2ـ 1ـ 2ـ 2ـ 1ـ فرضيه نتيجه………………………………………………………………………………………………………………………….27
2ـ 2ـ 1ـ 2ـ 2ـ 2ـ فرضيه جايگزيني……………………………………………………………………………………………………………………28
2ـ 2ـ 1ـ 2ـ 3ـ عوامل مؤثر بر سياست تقسيم سود………………………………………………………………………………………………28
2ـ 2ـ 1ـ 2ـ 3ـ 1ـ عوامل قانوني…………………………………………………………………………………………………………………………29
2ـ 2ـ 1ـ 2ـ 3ـ 2ـ عوامل ناشي از قراردادها………………………………………………………………………………………………………..30
2ـ 2ـ 1ـ 2ـ 3ـ 3ـ عوامل داخلي………………………………………………………………………………………………………………………..31
2ـ 2ـ 2ـ تئوری نمایندگی………………………………………………………………………………………………………………………………….35
2ـ 2ـ 2ـ 1ـ مشکلات نمایندگی…………………………………………………………………………………………………………………………36
2ـ 2ـ 2ـ 2ـ هزینه‌های نمایندگی………………………………………………………………………………………………………………………..37
2ـ 2ـ 2ـ 3ـ قراردادهای انگیزشی در تئوری نمایندگی…………………………………………………………………………………………39
2ـ 2ـ 2ـ 4ـ انتقادات وارد بر نمایندگی……………………………………………………………………………………………………………….40
2ـ 2ـ 2ـ 5ـ اهداف نمایندگی……………………………………………………………………………………………………………………………..41
2ـ 2ـ 2ـ 6ـ انواع قرارداد‌های انگیزشی……………………………………………………………………………………………………………….41
2ـ 2ـ 2ـ 6ـ 1ـ قرارداد انگیزشی نوع اول……………………………………………………………………………………………………………42
2ـ 2ـ 2ـ 6ـ 2ـ قرارداد انگیزشی نوع دوم……………………………………………………………………………………………………………43
2ـ 2ـ 3ـ عدم تقارن اطلاعاتی……………………………………………………………………………………………………………………………..44
2ـ 2ـ 3ـ 1ـ نظريه‌های عدم تقارن اطلاعاتي………………………………………………………………………………………………………….45
2ـ 2ـ 3ـ 2ـ روش‌های کنترل………………………………………………………………………………………………………………………………48
2ـ 2ـ 3ـ 2ـ 1ـ راهکار مالی……………………………………………………………………………………………………………………………….48
2ـ 2ـ 3ـ 2ـ 2ـ راهکار نظارتی …………………………………………………………………………………………………………………………..49
2ـ 2ـ 3ـ 2ـ 3ـ قراردادهای انگیزشی…………………………………………………………………………………………………………………..49
2ـ 2ـ 3ـ 3ـ عوامل تاثیر‌گذار بر عدم تقارن اطلاعاتی…………………………………………………………………………………………….50
2ـ 2ـ 3ـ 3ـ 1ـ سنجه‌هاي عدم تقارن مبتني بر مبناهاي بازار………………………………………………………………………………….51
2ـ 2ـ 3ـ 3ـ 2ـ سنجه‌هاي عدم تقارن اطلاعاتي مبتني برحسابداري………………………………………………………………………..51
2ـ 3 ـ پیشینه تحقیق………………………………………………………………………………………………………………………………………….52
2ـ 3 ـ 1 ـ تحقیقات خارجی انجام شده در رابطه با هموارسازی سود…………………………………………………………………….53
2ـ 3 ـ 2 ـ تحقیقات داخلی انجام شده در رابطه با هموارسازی سود………………………………………………………………………57
2ـ 3 ـ 3ـ تحقیقات خارجی انجام شده در رابطه با تئوری نمایندگی………………………………………………………………………58
2ـ 3 ـ 4ـ تحقیقات داخلی انجام شده در رابطه با تئوری

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه ارشد رایگان درباره رشتهاي، اباذري، پيشتر، Next Entries دانلود پایان نامه درباره سود تقسیمی، هموارسازی سود، آزمون فرضیه، عدم تقارن اطلاعاتی