منبع پایان نامه ارشد با موضوع کارآفرینی، کارآفرینی سازمانی، پرسش نامه، مدیریت دانش

دانلود پایان نامه ارشد

کارآفرینی سازمانی
2-2- کارآفرینی سازمانی………………………………………………………………………………………………………………………………. 72
2-2-1- مفهوم و تعاریف کارآفرینی……………………………………………………………………………………………………………….. 72
2-2-2- تاریخچه کارآفرینی………………………………………………………………………………………………………………………….. 74
2-2-3- تعریف کارآفرین……………………………………………………………………………………………………………………………… 75
2-2-3-1- صفات و ویژگی های کارآفرینان……………………………………………………………………………………………………. 76
2-2-4- انواع کارآفرینی………………………………………………………………………………………………………………………………… 79
2-2-4-1- کارآفرینی فردی………………………………………………………………………………………………………………………….. 80
2-2-4-2- کارآفرینی درون سازمانی………………………………………………………………………………………………………………. 80
2-2-4-3- کارآفرینی سازمانی………………………………………………………………………………………………………………………. 80
2-2-4-4- کارآفرینی شرکتی…………………………………………………………………………………………………………………………. 81

عنوان صفحه
2-2-4-5- کارآفرینی اداری…………………………………………………………………………………………………………………………… 82
2-2-4-6- کارآفرینی از راه دور…………………………………………………………………………………………………………………….. 82
2-2-4-7- کارآفرینی فرصت گرایانه……………………………………………………………………………………………………………… 82
2-2-4-8- کارآفرینی اطلاعاتی……………………………………………………………………………………………………………………… 83
2-2-4-9- کارآفرینی دولتی………………………………………………………………………………………………………………………….. 83
2-2-4-10- کارآفرینی اکتسابی…………………………………………………………………………………………………………………….. 83
2-2-5- تعریف کارآفرینی سازمانی………………………………………………………………………………………………………………… 83
2-2-5-1- ویژگی های کارآفرینان سازمانی…………………………………………………………………………………………………….. 86
2-2-5-2- عوامل موثر بر کارآفرینی سازمانی………………………………………………………………………………………………….. 88
2-2-5-2-1- عوامل زمینه ای موثر بر کارآفرینی سازمانی………………………………………………………………………………… 89
2-2-5-2-2- عوامل ساختاری موثر بر رفتار کارآفرینی سازمانی………………………………………………………………………… 89
2-2-5-3- ویژگی های سازمان های کارآفرین…………………………………………………………………………………………………. 91
2-2-5-3-1- ابعاد ساختاری…………………………………………………………………………………………………………………………. 91
2-2-5-3-2- ابعاد محتوایی………………………………………………………………………………………………………………………….. 94
2-2-5-4- موانع و محدودیت های کارآفرینی در سازمان………………………………………………………………………………… 95
2-2-6- الگوهای کارآفرینی در سازمان………………………………………………………………………………………………………….. 96
2-2-6-1- الگوی کارآفرینی سازمانی کورنوال و پرلمن……………………………………………………………………………………. 96
2-2-6-2- مدل ترغیب کارافرینی کوراتکو و هاجتس………………………………………………………………………………………. 97
2-2-6-3- مدل کارآفرینی سازمانی فرای………………………………………………………………………………………………………… 99
2-2-6-4- مدل4E……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 100
2-2-6-5- مدل کارآفرینی سازمانی آنتونیک و هیسریچ…………………………………………………………………………………….. 101
2-2-6-6- مدل کارآفرینی سازمانی کوراتکو و همکارانش………………………………………………………………………………… 107
2-2-6-7- مدل کارآفرینی اکهس و نک………………………………………………………………………………………………………… 109
2-2-6-8- مدل کارآفرینی سازمانی تامپسون…………………………………………………………………………………………………. 110
عنوان صفحه
بخش سوم:
2-3- ارتباط مدیریت دانش با کارآفرینی سازمانی……………………………………………………………………………………………. 112
بخش چهارم:
2-4- پیشینه تحقیقات انجام شده در داخل و خارج از کشور …………………………………………………………………………… 113
2-4-1- تحقیقات انجام شده در خارج از کشور ……………………………………………………………………………………………. 113
2-4-2- تحقیقات انجام شده در داخل کشور ……………………………………………………………………………………………….. 116
بخش پنجم:
2-5- معرفی قلمرو تحقیق …………………………………………………………………………………………………………….. 119
فصل سوم: روش شناسی پژوهش
مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………………………………..126
3-1- نوع و روش پژوهش……………………………………………………………………………………………………………… 126
3-2- جامعه آماری مورد بررسی…………………………………………………………………………………………………….. 127
3-2-1- جامعه آماری……………………………………………………………………………………………………………………..127
3-2-2- نمونه آماری……………………………………………………………………………………………………………………… 127
3-2-3- واحد تحلیل……………………………………………………………………………………………………………………… 128
3-3- شیوه و روش نمونه گیری………………………………………………………………………………………………………. 128
3-4- روش و ابزار گردآوری اطلاعات…………………………………………………………………………………………….. 128
-4-1- ساختار پرسش نامه مدیریت دانش……………………………………………………………………………………….. 129
3-4-2- ساختار پرسش نامه کارافرینی سازمانی………………………………………………………………………………… 130
3-5- روایی و پایایی پژوهش………………………………………………………………………………………………………….. 131
3-5-1- روایی پرسش نامه……………………………………………………………………………………………………………… 131
3-5-2- پایایی پرسش نامه……………………………………………………………………………………………………………… 131

عنوان صفحه
3-6- روش های جمع آوری اطلاعات……………………………………………………………………………………………… 132
3-7- روش های آماری………………………………………………………………………………………………………………….. 133
فصل4: یافته های تحقیق
4-1- مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………………………… 135
4-2- تحلیل های آمار توصیفی اطلاعات جمعیت شناختی…………………………………………………………………. 135
4-2-1- جنسیت …………………………………………………………………………………………………………………………… 135
4-2-2- سن ………………………………………………………………………………………………………………………………… 136
4-2-3- وضعیت تاهل ………………………………………………………………………………………………………………….. 138
4-2-4- مدرک تحصیلی

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه ارشد درمورد ارتکاب جرم، مواد مخدر Next Entries منبع پایان نامه ارشد با موضوع مدیریت دانش، کارآفرینی، کارآفرینی سازمانی، پرسش نامه