پایان نامه ارشد درمورد اجرای مجازات، حقوق اجتماعی، جزای نقدی، حقوق کیفری

دانلود پایان نامه ارشد

بسمه تعالي
دانشكده حقوق
***************************
( اين چكيده به منظور چاپ در پژوهش نامه دانشگاه تهيه شده است)
نام واحد دانشگاهي : تهران مركزي كد واحد: 101
كد شناسايي پايان نامه : 10120805922011
عنوان پايان نامه :” بررسی تطبیقی مجازاتهای جایگزین حبس در نظامهای حقوقی ایران و آمریکا”
نام و نام خانوادگي دانشجو : یاسمن زارعی
910870917
رشته تحصيلي : حقوق جزا و جرم شناسی
تاريخ شروع پايان نامه : 20/11/1392
تاريخ اتمام پايان نامه : 15/09/1393
استاد راهنما : دکتر محمد اسماعیل افراسیابی
آدرس و شماره تلفن: قزوین بولوار سعادت کوچه پردیس 8 پلاک 11 شماره تماس:09128826023

چكيده : با اثبات نا موفق بودن زندان در بازپروری مجرمین ، مجازات های جایگزین حبس مطرح شدند. این مجازات ها با هدف رفع مشکلات عدیده زندانها ، کمک به اصلاح بهتر مجرمین و کاهش جمعیّت زندانها ، به اشکال مختلفی همچون حبس خانگی، پادگان های آموزشی و درمانی، تعلیق مجازات ، تعویق صدور حکم، مجازات های مالی، خدمات عام المنفعه ، محرومیّت از حقوق اجتماعی و اجبار به اقامت یا منع اقامت در محلّی خاص وارد نظام حقوقی کشورها شدند.
این شیوه های تربیتی با کمک به باز پروری سریعتر مجرمین موجب تسهیل فرآیند بازاجتماعی شدن آنها می شوند، با ایجاد امکان بودن فرد مجرم در کنار خانواده خود از فروپاشی خانواده ها و سوق پیدا کردن آنها به سمت ارتکاب جرم جلوگیری می نماید و با کاهش نرخ تکرار جرم ،امنیّت را افزایش داده و از فشار مالی بر دوش دولت نیز می کاهد. اجرای این مجازات ها نیازمند ایجاد زیر ساخت ها و منابع مالی است. از آنجایی که کشور آمریکا در زمینه بهره گیری از مجازات های جانشین نسبت به ایران پیشینه بیشتری دارد زیر ساخت های بیشتری هم در این کشور وجود دارد امّا آمار بالای زندانیان و نرخ تکرار جرم نشان از راه داراز آنها در رسیدن به اهدافشان دارد. در ایران هم نیاز است تا تدابیر بهتر و بیشتری اندیشیده شود تا هر چه بیشتر از منافع مجازات های جایگزین سود بریم.
واژگان کلیدی
جایگزین حبس- زندان – مجرم- تکرار جرم- اصلاح – باز پروری

نظراستادراهنما براي چاپ درپژوهش نامه دانشگاه مناسب است تاريخ وامضا :
مناسب نيست

فهرست مطالب
عنوان صفحه
مقدمه 1
1)طرح موضوع و بیان مسئله 5
3) اهداف تحقیق 6
4) سوالات تحقيق 7
5) فرضیّات تحقیق 7
6) روش تحقیق 8
7)پیشینه تحقیق 8
8) مشکلات پیش روی تحقیق 9
9)چهارچوب نظری تحقيق 9
بخش اوّل : تغییر در نحوه اجرای مجازات زندان یا اجتناب از ورود به آن 11
فصل اوّل:اجرای مجازات حبس در محّلی غیر از زندان 13
مبحث اول : حبس خانگی 13
گفتار اوّل: حبس خانگی در ایران 13
بند اوّل : تعریف حبس خانگی در حقوق کیفری ایران 14
بند دوّم : تاریخچه حبس خانگی 14
بند سوّم : حبس خانگی در قانون کنونی 15
بند چهارم : شیوه های اعمال مجازات حبس خانگی 17
بند پنجم :افراد مناسب جهت بهره مندی از حبس خانگی 18
بند ششم : نظارت الکترونیکی در زمان حبس خانگی 19
بند هفتم : اقدامات لازم جهت عملی ساختن حبس خانگی 19
گفتار دوم : حبس خانگی در آمریکا 21
بند اوّل : تعریف حبس خانگی در حقوق کیفری آمریکا 21
بند دوّم : تاریخچه حبس خانگی 21
بند سوّم : حبس خانگی در قوانین فعلی 22
بند چهارم : اشکال حبس خانگی 23
بند پنجم : شکل رایج حبس خانگی در قوانین فدرال 23
بند ششم : موارد ممنوعیّت استفاده از حبس خانگی 24
بند هفتم : شرایط بر خورداری از حبس خانگی 24
بند هشتم : الغای حکم حبس خانگی 26
گفتار سوم : ارزیابی مجازات حبس خانگی 26
بند اول : ویژگی های مثبت حبس خانگی 26
بند دوم : ویژگی های منفی حبس خانگی 27
مبحث دوم : پادگان های آموزشی و درمانی 29
گفتار اول : پادگان های آموزشی در ایران 29
بند اوّل : تعریف پادگان های آموزشی در حقوق کیفری ایران 29
بند دوّم : تاریخچه پادگان های آموزشی 30
بند سوّم : پادگان های آموزشی در قوانین کنونی 31
بند چهارم : مراکز حرفه آموزی و زندان باز 32
بند پنجم : انواع پادگان های آموزشی 32
گفتار دوّم : مراکز درمانی در ایران 33
بند اوّل : تعریف مراکز درمانی در حقوق کیفری ایران 34
بند دوّم : تاریخچه مراکز درمانی 34
بند سوّم : مراکز درمانی در قوانین کنونی 35
بند چهارم : انواع مراکز درمانی 36
بند پنجم : پرداخت دستمزد به مجرم و بهره گیری مناسب از آن 37
گفتار سوّم : پادگان های آموزشی در آمریکا 38
بند اوّل : تعریف پادگان های آموزشی در حقوق کیفری آمریکا 38
بند دوّم :تاریخچه پادگان های آموزشی 39
بند سوّم : پادگان های آموزشی در قوانین کنونی 39
بند چهارم : زندان های اردوگاهی فدرال 40
گفتار چهارم : مراکز درمانی آمریکا 41
بند اوّل : تعریف مراکز درمانی در حقوق کیفری آمریکا 42
بند دوّم : تاریخچه مراکز درمانی 42
بند سوّم : مراکز درمانی در قوانین کنونی 42
بند چهارم : نگاه قانونگذار فدرال به مقوله اعتیاد 44
بند پنجم : سیاست های کنگره آمریکا در مقابله با مسئله اعتیاد 44
گفتار پنجم : ارزیابی مراکز آموزشی و درمانی 45
بند اوّل : آثار و نتایج مثبت مراکز آموزشی و درمانی 45
بند دوّم : آثار و نتیج منفی مراکز آموزشی و درمانی 47
فصل دوّم : تدابیر تقنینی اجتناب از ورود به زندان 48
گفتار اول: تعویق صدور حکم در ایران 49
بند اوّل : تعریف تعویق صدور حکم در ایران 49
بند دوّم : تاریخچه تعویق صدور حکم 49
بند سوّم : تعویق صدور حکم در قوانین فعلی 50
بند چهارم: اشکال مختلف تعویق صدور حکم 51
بند پنجم : شرایط صدور قرار تعویق 51
بند ششم : دستورات حین صدور قرار تعویق مراقبتی 53
بند هفتم: دستورات مجازات تعلیق مراقبتی به عنوان دستورات مجازات دوره مراقبت 54
بند هشتم : موارد ممنوعّت استفاده از تعویق صدور حکم 56
بند نهم : پایان یافتن تعویق صدور حکم 57
گفتار دوّم : تعویق صدور حکم در آمریکا 58
بند اوّل: تعریف تعویق صدور حکم در آمریکا 58
بند دوّم : تاریخچه تعویق صدور حکم 59
بند سوّم : تعویق صدور حکم در رویه فعلی 59
بند چهارم : افراد مجاز به بهره گیری از تعویق صدور حکم 60
بند پنجم : انواع تعویق صدور حکم 60
بند ششم : شرایط تعویق صدور حکم 61
بند هفتم : خاتمه تعویق صدور حکم 61
گفتار سوّم : ارزیابی نهاد تعویق صدور حکم 62
بند اوّل : خصوصیّات مثبت تعویق صدور حکم 62
بند دوّم : خصوصیّات منفی تعویق صدور حکم 63
مبحث دوّم : تعلیق اجرای مجازات 64
گفتار اوّل : تعلیق اجرای مجازات در ایران 64
بند اوّل : تعریف تعلیق مجازات در ایران 65
بند دوم : تاریخچه تعلیق اجرای مجازات 65
بند سوّم : تعلیق اجرای مجازات در قوانین فعلی 66
بند چهارم : انواع تعلیق اجرای مجازات 67
بند پنجم : ضمانت اجرای عدم اجرای دستورات در دوره تعلیق 67
بند ششم : محدودیّت های وارده بر تعلیق اجرای مجازات 68
بند هفتم : تأثیر تعلیق اجرای یک مجازات بر روی سایر مجازات ها 69
بند هشتم : پایان یافتن تعلیق اجرای مجازات 70
گفتار دوّم : تعلیق اجرای مجازات در آمریکا 71
بند اوّل : تعریف تعلیق مجازات در قانون آمریکا 71
بند دوّم : تاریخچه تعلیق اجرای مجازات 72
بند سوّم : تعلیق اجرای مجازات در قوانین کنونی 73
بند چهارم : انواع تعلیق مجازات 73
بند پنجم : جرایم غیر قابل تعلیق 74
بند ششم : شرایط اعطای تعلیق اجرای مجازات 74
بند هفتم : پایان تعلیق اجرای مجازات 76
گفتار سوم : ارزیابی نهاد تعلیق اجرای مجازات 76
بند اوّل : آثار مثبت نهاد تعلیق 77
بند دوّم : آثار منفی نهاد تعلیق 78
بخش دوم : تبدیل مجازات حبس به سایر مجازاتها 80
فصل اوّل : مجازات های سود رسان 82
مبحث اوّل : مجازات های مالی 82
بند اوّل : تعریف جزای نقدی در حقوق ایران 83
بند دوّم : تاریخچه جزای نقدی 83
بند سوّم : جزای نقدی در قوانین کنونی 84
بند چهارم : جزای نقدی اشخاص حقوقی 86
بند پنجم : جزای نقدی روزانه 87
گفتار دوّم : مصادره اموال در ایران 88
بند اوّل : تعریف مصادره در حقوق ایران 88
بند دوّم : تاریخچه مصادره اموال 89
بند سوّم : مصادره در قوانین کنونی 89
بند چهارم : مصادره اموال اشخاص حقوقی 91
بند اوّل : تعریف جزای نقدی در حقوق آمریکا 92
بند دوّم : تاریخچه جزای نقدی 92
بند سوّم : جزای نقدی در قوانین کنونی 93
بند چهارم : مهلت پرداخت جزای نقدی 94
بند پنجم : امتناع از پرداخت جزای نقدی 94
بند ششم : جزای نقدی اشخاص حقوقی 95
بند هفتم :جزای نقدی روزانه 96
بند هشتم : عدم امکان حبس بدل از جزای نقدی در صورت عجز 96
گفتار سوّم : مصادره اموال در آمریکا 97
بند اوّل : تعریف مصادره در حقوق آمریکا 97
بند دوّم : تاریخچه مصادره اموال 98
بند سوّم : مصادره اموال در قوانین کنونی 99
بند چهارم : جرایم منجر به مصادره اموال 99
بند پنجم : اموال قابل مصادره 100
بند ششم : مصادره در رابطه با اشخاص حقوقی 100
گفتار چهارم : ارزیابی مجازات های مالی 101
بند اوّل : آثار مفید مجازات های مالی 101
بند دوّم : آثار مضرّ مجازات های مالی 102
مبحث دوّم : خدمات عام المنفعه 103
گفتار اوّل : خدمات عام المنفعه در ایران 104
بند اوّل: تعریف خدمات عام المنفعه در حقوق ایران 104
بند دوم : تاریخچه مجازات خدمات عام المنفعه 105
بند سوّم : مجازات خدمات عام المنفعه در قوانین کنونی 105
بند چهارم : مدّت مجازات خدمات عام المنفعه 106
بند پنجم : انواع خدمات عام المنفعه 107
بند ششم : الزام اجرای خدمات عام المنفعه به نفع جامعه و توده مردم 108
بند هفتم : حقوق فرد محکوم به مجازات خدمات عام المنفعه 108
بند هشتم : تعلیق مجازات خدمات عام المنفعه 109
بند نهم : انتخابی بودن مجازات خدمات عام المنفعه 109
بند دهم : صدور حکم خدمات عام المنفعه خارج از زمان دادرسی در دادگاه 110
بند یازدهم :مشارکت و همکاری نهاد های اجتماعی در مقابله با جرم و اصلاح مجرم 110
گفتار دوّم : خدمات عام المنفعه در آمریکا 111
بند اوّل : تعریف خدمات عام المنفعه در حقوق آمریکا 111
بند دوّم : تاریخچه خدمات عام المنفعه 111
بند سوّم : خدمات عام المنفعه در قوانین کنونی 112
بند چهارم : موارد منع استفاده از مجازات خدمات عام المنفعه 113
بند ششم : صدور حکم خدمات عام المنفعه خارج از زمان دادرسی 114
گفتار سوّم : ارزیابی مجازات خدمات عام المنفعه 114
بند اوّل : آثار و نتایج مثبت مجازات خدمات عام المنفعه 115
بند دوّم : آثار و نتایج منفی مجازات خدمات عام المنفعه 117
فصل دوّم : محرومیّت های قانونی 118
گفتار اوّل : مجازات محرومیّت از حقوق اجتماعی در ایران 119
بند اوّل : تعریف محرومیّت از حقوق اجتماعی در حقوق ایران 119
بند دوّم : تاریخچه مجازات محرومیّت از حقوق اجتماعی 120
بند سوّم : محرومیّت از حقوق اجتماعی در قوانین کنونی 121
بند چهارم : انواع حقوق اجتماعی مورد بحث 121
بند پنجم : خصوصیّات و ویژگی های محرومیّت از حقوق اجتماعی 123
بند ششم : اعاده حیثیت 124
گفتار دوّم : محرومیّت از حقوق اجتماعی در آمریکا 124
بند اوّل : تعریف محرومیّت از حقوق اجتماعی در آمریکا 125
بند دوّم : تاریخچه محرومیّت از حقوق اجتماعی 125
بند سوّم : محرومیّت از حقوق اجتماعی در قوانین کنونی 126
بند چهارم : انواع محرومیّت از حقوق اجتماعی 126
بند پنجم : بازیابی مجدد حقوق 128
گفتار سوّم : ارزیابی مجازات محرومیّت از حقوق اجتماعی 129
بند اوّل : نتایج مثبت مجازات محرومیّت از حقوق اجتماعی 129
بند دوّم : نتایج منفی مجازات محرومیّت از حقوق اجتماعی 130
مبحث دوّم: محرومیّت از انتخاب محلّ زندگی 130
گفتار اوّل : محرومیّت از اقامت یا اجبار به اقامت در محلّی خاص در حقوق ایران 131
بند دوّم : تاریخچه مجازات محرومیّت از اقامت یا

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه رایگان با موضوع ، گریزگاهی، دراء، می‌شود‌. Next Entries پایان نامه ارشد درمورد مجازات اسلامی، جزای نقدی، حقوق ایران، تکرار جرم