پایان نامه با کلید واژه های دادگاه صالح، حقوق فرانسه

دانلود پایان نامه ارشد

به پاس تعبير عظيم و انساني شان از کلمه ايثار و از خودگذشتگان
به پاس عاطفه سرشار و گرماي اميدبخش وجودشان که در اين سردترين روزگاران بهترين پشتيبان است
به پاس قلب هاي بزرگشان که فريادرس است و سرگرداني و ترس در پناهشان به شجاعت ميگرايد
و به پاس محبت هاي بي دريغشان که هرگز فروکش نميکند
با سپاس ازسه وجود مقدس:

آنان که ناتوان شدند تا ما به توانايي برسيم…

موهايشان سپيد شد تا ماروسفيد شويم…

و عاشقانه سوختند تا گرمابخش وجود ما و روشنگر راهمان باشند…

پدر
مادر
و
اساتيدعزيزم

تقديم به:

همسر عزيزم،
آغاز فصل سبز زندگي ام،
به پايان تمام جستجوهايم
و
به او که تا هستم و هست
دارمش دوست.

فهرست مطالب
عنوان صفحه
چکيده 1
مقدمه 2
فصل اول : داوري و تابعيت 10
مبحث نخست : تعاريف و مفاهيم 11
گفتار اول : داوري 11
بند اول : معناي لغوي 11 بند دوم : معناي اصطلاحي 12
بند سوم : تعريف داوري بين المللي 15
بند چهارم : تعريف فقهي داوري 16
گفتار دوم : تاريخچه 17
بند اول : پيشينه ي داوري در حقوق ايران 20
بند دوم : سابقه داوري در اسلام 21
مبحث دوم : اهميت تعيين تابعيت 23
گفتار اول : تابعيت اشخاص حقيقي 23
بند اول : اهميت و ضرورت تعيين تابعيت اشخاص حقيقي 23
بند دوم : اصول کلي بين المللي راجع به تابعيت 25
بند سوم : معيارهاي تعيين تابعيت اشخاص حقيقي 27
فهرست مطالب
عنوان صفحه

الف – سيستم خاک 27
ب – سيستم خون 27
گفتاردوم : تابعيت اشخاص حقوقي وشرکتها 28
بند اول : فوائد شناسايي تابعيت اشخاص حقوقي 39
بند دوم : شيوه ي تعيين تابعيت اشخاص حقوقي 30
الف – تعيين تابعيت اشخاص حقوقي در حقوق ايران 30
ب – تعيين تابعيت اشخاص حقوقي در برخي کشورها 31
ب – 1 ـ حقوق فرانسه 31
ب – 2 ـ حقوق انگلستان و امريکا 32
ج – تعيين تابعيت اشخاص حقوقي در حقوق بين الملل 33
مبحث سوم : تابعيت و داوري 34
گفتار اول : اهميت تعيين تابعيت آراء داوري 35
گفتار دوم : حقوق حاکم بر داوري و تاثير آن بر تابعيت راي 38
بند اول : حقوق حاکم بر قرارداد داوري 39
بند اول : حقوق حاکم بر ماهيت دعوي 40
بند سوم : حقوق حاکم بر آئين داوري 41
گفتار سوم : وصف داخلي يا خارجي بودن راي 42
فهرست مطالب
عنوان صفحه

بند اول : فايده ي تشخيص 42
الف – صلاحيت انحصاري محاکم مقر براي حمايت و اعمال نظارت قضايي اوليه بر داوري 42
ب – اولويت و ارجحيت حکومت مقررات آمره و الزام آور کشور مبدا و ممانعت از
اعمال قوانين منتخب معارض 44
ج – حکومت قوانين و اسناد بين الملي بر داوريهاي خارجي 47
بند دوم : انواع داوري از حيث تابعيت 49
الف – تقسيم آراء به داخلي و خارجي 50
الف – 1 – راي داوري داخلي 50
الف – 2 – راي داوري خارجي 51
ب – تقسيم آراء به داخلي ، خارجي و بين المللي 51
ج – تقسيم آراء داوري به داخلي و غير داخلي 52
ج – 1 – راي داخلي 54
ج – 1 – 1- آراء داوري صرفا داخلي 54
ج – 1 – 2 -آراء داوري داخلي واجد وصف بين المللي 55
ج – 2 – آراء داوري غير داخلي 55
ج – 2 – 1 – آراء داوري خارجي 56

فهرست مطالب
عنوان صفحه

ج – 2 – 2 – آراء فراملي 56
بند سوم : آثار عملي تميز آراء داوري داخلي صرف و داوريهاي داخلي
واجد اوصاف بين المللي از داوريهاي غير ملي 58
مبحث چهارم : بين المللي سازي داوري 61
گفتار اول : داوري تجاري بين المللي 62
بند اول : رابطه ي مقررات ملي با داوري بين المللي 66
بند دوم : آراء فراملي و اسناد بين المللي 68
الف – کنوانسيون ژنو 68
ب – کنوانسيون نيويورک 68
ج – کنوانسيون اروپايي 71
گفتار دوم : آراء فراسرزميني در رويه قضايي و دکترين 72
مبحث پنجم : تعيين دادگاه صالح براي اعمال نظارت قضايي 77
گفتار اول : تعارض در تابعيت راي داوري 77
بند اول : تعارض مثبت صلاحيت 78
بند دوم : تعارض منفي تابعيت 79
گفتار دوم : معيارهاي متداول تشخيص تابعيت راي داوري و عوامل موثر بر توصيف راي
و نتايج حاصل از تعارض آنها 80
فهرست مطالب
عنوان صفحه

بند اول : معيار مقر داوري 81
الف – مبناي معيار مقر داوري 82
ب – مفهوم مقر داوري 84
ج – ارزيابي معيار مقر

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با واژه های کلیدی أهل البیت Next Entries پایان نامه با کلید واژه های قانون حاکم، دادگاه صالح