دانلود پایان نامه درمورد زنجیره تامین، اولویت بندی، انعطاف پذیری، سلسله مراتبی

دانلود پایان نامه ارشد

و همسر مهربان و فداکارم

مرداد ماه 1392

چکیده
در رقابت های جهانی عصر حاضر، بنگاهای اقتصادی و تولیدی به منظور دستیابی به مزیت یا مزایای رقابتی با هدف کسب سهم بیشتری از بازار معطوف به كنترل هزينه هاي مواد اوليه كه قسمت عمده ای از بهای تمام شده محصول را بصورت مستقیم و غیر مستقیم در بر مي گيرد ، در دستور كار خود قرار داده اند . از اين رو تامين كنندگان نقش کلیدی در کارایی و اثر بخشی سازمان در کاهش هزینه ها، كيفيت ، سودآوری و انعطاف پذیری و … ايفا مي نمايند . توجه سازمانها از درون (فرایند داخلی سازمان) به برون و تحلیل اعضای بالایی و پایینی زنجیره تامین جلب شد به نحوی که سازمانهای مختلف جهت ایجاد و حفظ موقعیت و جایگاه رقابتی خود، ناگزیر به سمت مدیریت زنجیره تامین1 روی آورده اند. مسئله کلیدی در یک زنجیره تامین، مدیریت و کنترل هماهنگ تمامی فعالیت هاست. در زنجیره تامین به سازمانها به صورت شبکه ای از شرکتهای مختلف نگریسته شده به نحوي که با همکاری هم سعی می کنند ارزش افزوده بیشتری برای مشتری نهایی یا مصرف کننده ایجاد کنند. افزایش ارزش افزوده به وسیله بالا بردن کیفیت به همراه کاهش دادن هزینه ها امکان پذیر است و تامین کنندگان می توانند تاثیر بسیار زیادی بر روی عملکرد شرکت ها در مقوله های قیمت، کیفیت، تکنولوژی و تحویل داشته باشند. علاوه بر آن با افزایش رقابت و فشار جهانی سازی و تحولات بازار، روشهای تامین اقلام و ارتباط با خریداران و تامین کنندگان تغییر کرده است. در شرایط جدید انتخاب تامین کنندگان، افزایش روابط با تامین کنندگان و توسعه روابط مشارکتی و پایدار بر آنها برای کاهش هزینه ها و افزایش انعطاف پذیری در برابر تغییرات بازار ضروری است. از این رو کسب رضایت مشتری و کاهش هزینه ها مستلزم انتخاب بموقع و مناسب تامین کنندگان است. در این پژوهش معیارهای موثر بر انتخاب تامین کنندگان در شرکت اسنوا اصفهان، از طریق مشاهده، مطالعه، مصاحبه با کارشناسان و تهیه پرسشنامه، شناسایی شده اند. سپس به روش فرآیند تحلیل سلسله مراتبی (AHP) اولویت بندی می شوند. با توجه به محدودیت های آرمانی برای تخصیص مقدار سفارش بهینه به هر یک از تامین کنندگان از تلفیق مدل برنامه ریزی آرمانی (GP) با فرایند تحلیل سلسله مراتبی استفاده می شود.
دراین پژوهش جهت تعیین مقادیر بهینه تامین کنندگان، از تلفیق AHP با GP استفاده شده است و مشخص شده خریدار برای تامین مواد اولیه مورد نیاز، مطابق ظرفیت تامین کنندگان چقدر باید خریداری کند. نتایج این تحقیق رویکرد مناسبی جهت استفاده از منابع محدود مالی در راستای رشد و تقویت تولید صنعتی برای دستیابی به مزیت های نسبی و استراتژیک می‌باشد.
واژگان کلیدی: فرآیند تحلیل سلسله مراتبی، برنامه ریزی آرمانی، ارزیابی و انتخاب تامین کنندگان، مدیریت زنجیره تامین

فهرست مطالب
عنوان صفحه
فصل اول: کلیات پژوهش
مقدمه 2
ساختار فصل های پژوهش 3
شرح و بیان مسئله پژوهشی 3
اهمیت و ارزش پژوهش 5
نوآوری پژوهش 7
کاربرد نتایج پژوهش 8
اهداف پژوهش 8
1-7-1- هدف اصلی 8
1-7-2- اهداف فرعی 9
سوالات پژوهش 9
1-8-1- سوال اصلی 9
1-8-2- سوالات فرعی 9
روش پژوهش 9
1-9-1- نوع پژوهش 9
1-9-2- ابزار گردآوری داده ها 9
1-9-3- ابزار تجزیه و تحلیل 10
قلمرو پژوهش 10
1-10-1- قلمرو موضوعی 10
1-10-2- قلمرو مکانی پژوهش 10
1-10-3- قلمرو زمانی پژوهش 10
تعریف واژگان 10
خلاصه فصل 11

عنوان صفحه
فصل دوم: مروری بر ادبیات موضوع و پیشینه پژوهش
مقدمه 13
تصمیم گیری و فرایند های آن 14
2-2-1- تصمیم گیری با معیارهای چند گانه 16
فرآیند تحلیل سلسله مراتبی 19
2-3-1- ویژگیهای فرآیند تحلیل سلسله مراتبی 20
2-3-2- ساختار مسئله انتخاب گزینه ها یا رده بندی معیارها 21
2-3-2-1- فاز اول: تشکیل درخت سلسله مراتبی 22
2-3-2-2- فاز دوم: مقایسات زوجی 23
2-3-2-3- فاز سوم: استخراج وزن ها از ماتریس تصمیم 24
2-3-2-4- فاز چهارم: محاسبه نرخ ناسازگاری 25
برنامه ریزی آرمانی 26
2-4-1- ساختار برنامه ریزی آرمانی 28
2-4-2- مدل سازی برنامه ریزی آرمانی 29
2-4-3- کاربردهای برنامه ریزی آرمانی 30
2-4-4- شناسایی نقاط ضعف و قوت برنامه ريزي آرماني و AHP 31
مفهوم مدیریت زنجیره تامین 32
2-5-1- مدیریت زنجیره تامین 32
2-5-2- موانع پیاده سازی مدیریت زنجیره تامین 33
انتخاب تامین کننده 35
2-6-1- تاریخچه 35
2-6-2- معیارهای موثر در انتخاب تامین کننده 37
2-6-2-1- معیارهای تامین کننده 44
2-6-2-2- معیارهای عملکرد محصول 45

عنوان صفحه
2-6-2-3- معیارهای عملکرد خدمت 46
2-6-2-4- معیارهای هزینه 46
2-6-3- رویکردهای مختلف برای انتخاب تامین کنندگان 46
پيشينه پژوهش 49
2-7-1- پژوهشهاي خارجی 49
2-7-2- پژوهش هاي داخلی 51
شرکت اسنوا اصفهان 53
2-8-1- ماموریت شرکت اسنوا اصفهان 53
2-8-2- تولیدات شرکت اسنوا اصفهان 53
خلاصه 53
فصل سوم: روش پژوهش
مقدمه 56
نوع پژوهش 56
روش پژوهش 56
نمونه آماری 58
روش گردآوری اطلاعات 58
ابزار گردآوری اطلاعات 58
ابزار تجزیه و تحلیل 58
طبقه بندی مواد اولیه مورد استفاده در اسنوا اصفهان 59
مدل ترکیبی AHP-GP برای تخصیص سفارشات به تامین کنندگان 59
3-9-1- شناسایی تامین کنندگان مواد اولیه در شرکت اسنوا اصفهان 60
3-9-2- شناسایی معیارهای موثر بر ارزیابی و انتخاب تامین کنندگان 60
3-9-3- تعریف متغیرها و پارامترهای مدل 61
3-9-4- فرموله کردن مدل 62
اعتبار ابزار پژوهش (سازگاری قضاوت ها) 65
قلمرو پژوهش 65

عنوان صفحه
3-11-1- قلمرو موضوعی 65
3-11-2- قلمرو مکانی پژوهش 66
3-11-3- قلمرو زمانی پژوهش 66
معرفی نرم افزار Expert choice 66
خلاصه 67
فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها
مقدمه 69
شناسایی معیارهای موثر بر ارزیابی و انتخاب تامین کنندگان مواد اولیه در شرکت اسنوا 69
اولویت بندی معیارهای موثر بر ارزیابی و انتخاب تامین کنندگان مواد اولیه در شرکت اسنوا با استفاده از روش AHP 69
4-3-1- تعین اهمین نسبی معیارهای ارزیابی و انتخاب تامین کنندگان 70
4-3-2- تعيين اهميت نسبي زير معيارهاي انعطاف پذيري 71
رتبه بندی تامین کنندگان مواد اولیه در شرکت اسنوا 72
4-4-1- وزن گزینه ها نسبت به معیار قیمت مواد اولیه 73
4-4-2- وزن گزینه ها نسبت به معیار تحویل به موقع 73
4-4-3- وزن گزینه ها نسبت به معیار انعطاف پذیری 74
4-4-4- وزن گزینه ها نسبت به معیار هزینه حمل و نقل 75
4-4-5- وزن گزینه ها نسبت به معیار کیفیت 75
تخصیص مقدار بهینه سفارش به تامین کنندگان بااستفاده ازمدل ترکیبی AHP-GP 76
4-6- خلاصه 80
فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادها
مقدمه 82
خلاصه پژوهش 82
نتايج پژوهش 83
محدوديت هاي پژوهش 87
پيشنهادها 87

عنوان صفحه
5-5-1- پیشنهادهای مبتنی بر نتایج پژوهش 87
5-5-2- پیشنهاد برای تحقیقات آتی 88
خلاصه 89
پیوست ها91
پیوست شم94اره 1- پرسشنامه 91
پیوست شم97اره 2- خروجی نرم افزار Expert choice 94
پیوست شم98اره 3- خروجی نرم افزار LINGO 09 97
منابع و مآخذ 98

فهرست شکل ها
عنوان صفحه
شکل 2-1- نمایش سلسله مراتبی مسئله تصمیم 22
شکل 2-2- یک زنجیره تامین ساده 32
شکل 2-3- نمای کلی یک زنجیره تامین توسعه یافته 32
شکل 2-4- نمای یک زنجیره تامین ویژه 33
شکل 3-1- مراحل توسعه مدل ترکیبی AHP-GP 57
شکل 3-2- معیارهای ارزیابی و انتخاب تامین کنندگان 61

فهرست جدول ها
عنوان صفحه
جدول 2-1- تفاوت مدل های تصمیم گیری با شاخص ها و اهداف چندگانه 18
جدول 2-2- ارزش گذاري شاخص‌ها نسبت به هم 23
جدول 2-3- شاخص تصادفي 26
جدول 2-4- رابطه بین متغیرهای انحراف از آرمان مثبت و منفی 27
جدول 2-5- صورت بندی آرمان 30
جدول 2-6- معیارهای ارائه شده توسط دیکسون 39
جدول 2-7- معیارها و زیرمعیارهای ارائه شده توسط الرام 40
جدول 2-8- معیارها و زیرمعیارهای ارائه شده توسط مین 41
جدول 2-9- معیارها و زیرمعیارهای ارائه شده توسط چو 42
جدول 2-10- معیارها و زیرمعیارهای ارائه شده توسط رزمی و همکاران 43
جدول 2-11- معیارهای ارائه شده توسط دمیرتاس 43
جدول 2-12- طبقه بندي رهيافتهاي ارزيابي تأمين كننده 47
جدول 3-1- متغیرها و پارامترهای مدل 61
جدول 4-1- ماتریس مقایسات زوجی معیارهای اصلی شرکت اسنوا اصفهان 70
جدول 4-2- ماتریس مقایسات زوجی زیر معیارهای معیار اصلی کیفیت در شرکت اسنوا اصفهان 70
جدول 4-3- ماتریس مقایسات زوجی زیر معیارهای معیار انعطاف پذیری در شرکت اسنوا اصفهان 71
جدول 4-5- اولویت بندی زیرمعیارهای کیفیت با استفاده از روش AHP 71
جدول 4-6- اولویت بندی زیرمعیارهای انعطاف پذیری با استفاده از روش AHP 72
جدول 4-7- اولویت بندی نهایی معیارها در شرکت اسنوا اصفهان با استفاده از روش AHP 73
جدول 4-8- وزن نسبی تامین کنندگان نسبت به معیار قیمت مواد اولیه 73
جدول 4-9- وزن نسبی تامین کنندگان نسبت به معیار تحویل به موقع 74
جدول 4-10- وزن نسبی تامین کنندگان نسبت به معیار انعطاف پذیری در حجم 74

عنوان صفحه
جدول 4-11- وزن نسبی تامین کنندگان نسبت به معیار انعطاف پذیری در بهبود کیفیت 75
جدول 4-12- وزن نسبی تامین کنندگان نسبت به معیار هزینه حمل و نقل 75
جدول 4-13- وزن نسبی تامین کنندگان نسبت به زیر معیار استحکام 76
جدول 4-14- ماتریس تصمیم تامین کنندگان با توجه به زیر معیارهای کیفیت 76
جدول 4-15- محاسبات ترکیب وزنی تامین کنندگان با توجه به زیر معیارهای کیفیت در شرکت اسنوا اصفهان 77
جدول 4-16- محاسبات ترکیب وزنی تامین کنندگان با توجه به معیارها و زیرمعیارها در شرکت اسنوا اصفهان 77
جدول 4-17- اولویت بندی نهایی تامین کنندگان با استفاده از روش AHP 78
جدول 4-18- اطلاعات مربوط به عملکرد هر یک از تامین کنندگان 79
جدول 4-19- مقدار آرمان برای هر هدف 80
جدول 5-1- اولویت بندی معیارهای اصلی با استفاده از روش AHP 83
جدول 5-2- اولویت بندی زیرمعیارهای کیفیت با استفاده از روش AHP 84
جدول 5-3- اولویت بندی زیرمعیارهای انعطاف پذیری با استفاده از روش AHP 84
جدول 5-4- اولویت بندی نهایی معیارها در شرکت اسنوا اصفهان با استفاده از روش AHP 85
جدول 5-5- اولویت بندی نهایی تامین کنندگان با استفاده از روش AHP 86

فصل اول
کلیات پژوهش

1-1-مقدمه
در رقابت های جهانی عصر حاضر، بنگاهای اقتصادی و تولیدی به منظور دستیابی به مزیت یا مزایای رقابتی با هدف کسب سهم بیشتری از بازار به سمت مدیریت زنجیره تامین2 روی آورده اند. مسئله کلیدی در یک زنجیره تامین، مدیریت و

پایان نامه
Previous Entries منابع پایان نامه ارشد درمورد اگزیستانسیال، معنای اصلی Next Entries دانلود پایان نامه درمورد زنجیره تامین، تامین کننده، مدیریت زنجیره تامین، سلسله مراتب