منابع پایان نامه درمورد برنامه های فرهنگی، علامه مجلسی، عدل و داد، امام زمان

دانلود پایان نامه ارشد

J
3-1-1- تعريف عدالت فردي مهدوي  34
3-1-2- عرصه تجلی عدالت فردی 36
3-1-2-1- رابطه انسان با خود 36
3-1-2-2- رابطه انسان با ديگران 36
3-1-2-3- رابطه انسان با خدا 37
3-1-3- فرق عدالت اجتماعي با عدالت فردي 37
3-1-4- ضرورت عدالت فردي مهدوي  38
3-1-5- ريشه يابي ظلم در نهاد انسان 40
3-1-6- عوامل زمينه ساز عدالت فردی مهدوی 41
3-2- عدالت اجتماعي مهدوی 43
3-2-1- تعريف عدالت اجتماعي 44
3-2-2- عدالت اجتماعي در بينش مارکسيستي 45
3-2-3- عدالت اجتماعي در بينش ليبرالي 46
3-2-4- ضرورت عدالت اجتماعي مهدوي  46
3-2-5- مکاتب مدعي عدالت 49
3-2-6- زمينه هاي تحقق عدالت اجتماعي 50
3-3- عدالت فرهنگي مهدوی 52
3-3-1- تعريف عدالت فرهنگي 52
3-3-2- ضرورت عدالت فرهنگي 54
3-3-2-1- و ضعيت فرهنگي جهان امروز 54
3-3-2-2- نگاه آيات و روايات به وضعيت زمان قبل از ظهور 56
3-3-3- عدالت فرهنگي مهدوي 59
3-4- عدالت سياسي مهدوی 60
3-4-1- تعريف عدالت سياسي مهدوي 62
3-4-1-1- مفهوم سياست 62
3-4-1-2- عدالت سياسي 64
3-4-1-3- عدالت سياسي مهدوي 65
3-4-2- ضرورت عدالت سياسي مهدوي 66
3-4-2-1- اثبات ضرورت بر اساس شرطيت عدالت 66
3-4-2-2- اثبات ضرورت بر اساس غايت 67
3-5- عدالت اقتصادي مهدوی 68
3-5-1- تعريف عدالت اقتصادي مهدوي 68
3-5-2- ضرورت عدالت اقتصادي مهدوي 70
3-5-3- عوامل زمينه ساز عدالت اقتصادي 70
3-5-3-1- رفع فقر 71
3-5-3-2- تساوی در توزيع ثروت 72
3-5-3-3- مديريت بهينه ايجاد ثروت 73
4- فصل سوم: شاخص های عدالت مهدوی 75
4-1-1- غنای نفوس 79
4-1-2- ثبات ايمان 80
4-1-3- تکامل عقول 80
4-1-4- تعادل و توازن 81
4-1-4-1- راست گويی 82
4-1-4-2- رفع بخل 82
4-1-4-3- غلبه بر طبيعت سوء 83
4-1-4-4- زدوده شدن کينه ها 84
4-2- شاخص هاي عدالت اجتماعي مهدوی 85
4-2-1- رفع امتيازات و تبعيضات نژادي و طبقه اي 85
4-2-2- رضايت عمومي 87
4-2-3- شمول و فراگيری عدالت اجتماعي 88
4-2-4- رعايت حق تقدم 89
4-3- شاخص هاي عدالت فرهنگي مهدوی 90
4-3-1- احيا قرآن 90
4-3-2- پيشرفت علم و نفي انحصار آن 93
4-3-3- برابري در آموزش 95
4-3-4- تحول در علوم اسلامي 95
4-3-5- افزايش پيروان حق و بازگشت به سنت هاي حسنة انساني 97
4-3-6- اتحاد و همبستگی قلوب 98
4-3-7- رواج فضائل اخلاقي 100
4-3-8- محيط تربيتي عادلانه 101
4-3-9- برچيده شدن بدعت ها 102
4-3-10- تحول و دگرگوني اوضاع و احوال حاکم بر جامعه 104
4-4- شاخص هاي عدالت سياسي مهدوی 105
4-4-1- حکومت واحد جهاني 105
4-4-2- رفع طاغوت ها و حاکميت توحيد 108
4-4-3- استقرار امنيت 109
4-4-3-1- امنيتی فراگير 109
4-4-3-2- قضاوت عادلانه 111
4-5- شاخص هاي عدالت اقتصادي مهدوی 117
4-5-1- شمول و فراگيری بهرمندی ها 117
4-5-2- بي نيازي عمومی 118
4-5-3- بخشش اموال از سوی امام  118
4-5-4- اداي دين مومنين 119
4-5-5- اعتدال در مصرف 120
4-5-6- پيشرفت عظيم اقتصادي 121
فهرست منابع 124

1- مقدمه: کليات(پژوهش)
2- 1-1- تبين موضوع:
عدالت مهدوی از جمله مسائلی است که مسلمانان در مورد آن اتفاق نظر دارند اما در مفهوم و گستره و شاخص ها آن اجمالی است که احتياج به تبيين و بررسی دارد. مسئله عدالت مهدوی نقش مهم و سازنده ای در تبيين برنامه اسلام از آينده جهان ايفا می کند و بسياری از مسائل پس از ظهور مانند: وضعيت افراد در دوران ظهور، برنامه های فرهنگی، سياسی و اقتصادی حضرت مهدوی  در دوران ظهور به شناخت آن بستگی دارد.
در متون حديث اسلامی روايات متعددی که دلالت بر مهدويت کند بسيار است از جمله رواياتی که در آشکار ساختن مفهوم عدالت مهدوی، ابعاد و شاخص های آن است. اما با وجود اين روايات متعدد و مستند، عده ای با اغراض گوناگون با انديشه ای منجی گرايی شيعه مخالفت کرده و شايعه های بی اساسی را ترويج می کنند.
روايات بيان کننده عدالت مهدوی به چند گروه تقسيم می شوند: بعضی خبر از تحقق عدالت در دوران ظهور توسط حضرت مهدی  می دهند، بعضی به گستره آن می پردازند و برخی ديگر با بيان ويژگی و شاخص هاي آن، اجرا شدن عدالت را در بعد خاصی گوشزد می کنند.
اين نوشتار ضمن مطرح کردن عدالت مهدوی از ديدگاه روايات به بررسی ابعاد و بيان شاخص های آن نيز می پردازد.
1-2- ضرورت انجام تحقيق:
با وجود بشارت های متعدد قرآن کريم مبنی بر به وقوع پيوستن حتمی و قطعی موضوع مهدويت و تاکيد و سفارشهای متعدد پيشوايان معصوم مبنی بر به حقيقت پيوستن عدالت مهدوی و همچنين وجود رواياتی که به زوايا و بيان شاخص های آن می پردازد، هر از چند گاهی دشمنان اسلام با اغراض شيطانی خود شبهات متعددی را در مورد آن مطرح می کنند که در صورت نپرداختن به آن ها می توانند آسيب هايی را به دنبال داشته باشند.
همچنين يکی از مهم ترين مشکلات بشر امروزی با توجه به همه پيشرفت های صنعتی و علمی آن يأس و نااميدی نسبت به آينده خود و جهان است. که با بيان آينده روشن جهان می توان از صدمه های جدی آن پيشگيری کرد و عدالت مهدوی را می توان به عنوان بهترين برنامه آينده جهان مطرح کرد که تبيين درست آن سبب زنده شدن اميد در دل ها می شود.
از اين رو تحقيق در مورد مفهوم، ابعاد و شاخص های عدالت مهدوی جهت پاسخ گويی به شبهات و زنده کردن اميد در دلها ضروری به نظر می رسد.
1-3- سؤال های اصلی تحقيق:
مفهوم عدالت مهدوی از ديدگاه روايات چيست؟ ابعاد و زوايای آن کدامند؟ از ديدگاه روايات عدالت مهدوی دارای چه ويژگی ها و شاخص هايی می باشد؟
1-4- پيشينه تحقيق:
مهدويت يکی از مهم ترين موضوعات اسلامی می باشد که از صدر اسلام تا کنون مطرح بوده است و طبيعتاً پژوهش های زيادی با ابعاد گوناگون پيرامون آن صورت گرفته است.
در مورد عدالت مهدوی نيز که يکی از مهم ترين موضوعات مهدويت است، تحقيقاتی انجام شده که پيشينه آن با توجه به بررسی انجام شده، شامل موارد زير می باشد:
در بخش کتاب های متقدم: «علل الشرائع» اثر شيخ صدوق (باب العلة التی من أجلها سمی القائم  قائماً)، «کشف الغمه فی معرفة الائمة» اثر علی بن عيسی اربلی (باب ذکر علامات قيام القائم  و مدت ملکه و باب فی ذکر المهدی  و فی ذکر صفت المهدی )، «دلائل الإمامة» اثر محمد بن جرير طبری (باب معرفة وجوب القائم  و انه لابد أن يکون)، «بحارالانوار»، اثر علامه مجلسی (باب الآيات المؤله بقيام القائم  و باب يوم خروجه و ما يدل عليه و ما يحدث عنده و کيفيته و مدت ملکه)، «غيبت نعمانی» اثر محمد بن ابراهيم نعمانی.
و در بخش کتاب های متأخر: «امامت و مهديت» اثر آية الله لطف الله صافی گلپايگانی، «عصر زندگی و چگونگی آينده انسان و جهان و پژوهشی در انقلاب جهانی مهدی (عجل الله تعالی فرجه الشريف)» اثر محمد حکيمی، «سيمای آفتاب» اثر حبيب الله طاهری، «معرفت امام عصر  و تکليف منتظران» اثر ابراهيم شفيعی سروستانی، «حکومت جهانی امام عصر » اثر محمد تقی فلسفی، «دولت کريمه امام زمان » اثر مرتضی مجتهد سيستانی، «امام مهدی از ولادت تا ظهور» اثر سيد محمد کاظم قزوينی.
در بخش مقالات: «عدالت، قرآن، مهدويت» نوشته مجيد حيدری نيک، «عدالت مهدوی تداوم رسالت انبيا» نوشته نجف لک زايی، «آثار فردی و اجتماعی عدالت مهدوی» نوشته محمد مهدی حائری، «عدالت مهدوی و امنيت» نوشته بهرام اخوان کاظمی، «پاسخ گويی رمز حکومت عدل مهدوی» نوشته حسين علی سعدی، «عدالت مهدوی و رابطه آن با قدرت سياسی و مشروعيت» نوشته محمد اسماعيل خدادی، «سطح، ابعاد و گستره عدالت در حکومت مهدی» نوشته حميدرضا اسلاميه.
آثار ياد شده که در اين تحقيق از آن ها بهره های فراوانی برده ام، هيچ کدام به طور منسجم و مفصل به تمام ابعاد عدالت مهدوی و شاخص های آنها نپرداخته اند.
1-5- فرضيه ها:
1- مفهوم عدالت مهدوی طبق روايات تعريف و تبيين می شود.
2- با نگاه به روايات ابعاد، زوايا و گستره عدالت مهدوی تعيين می شود.
3- شاخص های عدالت مهدوی با نگاه به روايات هويدا می شود.
1-6- هدف و کاربرد های مورد انتظار از انجام تحقيق:
هدف از اين تحقيق تبيين و توصيف مفهوم، ابعاد، شاخص های عدالت مهدوی از ديدگاه روايات است. همچنين انتظار می رود با انجام اين تحقيق به شبهات و سوالات مطرح شده پيرامون عدالت مهدوی و گستره آن پاسخ داده شود و اين آموزه الهی و بسيار مهم به عنوان برنامه آينده روشن جهان مطرح شود.
1-7- روش تحقيق:
با توجه به موضوع تحقيق که تبيين مفهوم، ابعاد، شاخص های عدالت مهدوی از ديدگاه روايات است. روش تحقيق کتابخانه ای است و به صورت توصيفی به جمع آوری رواياتی که در مورد زوايای و شاخص های آن بوده پرداخته شده است. و به تحليل نظريات مطرح شده پيرامون آن توجه شده است.
1-8- جنبه جديد بودن و نوآوری طرح:
با توجه به اين که در مورد عدالت مهدوی تحقيق مبسوط و جامعی انجام نشده است، از اين رو تحقيق و بررسی ابعاد و شاخص های آن، جديد به نظر می رسد.
1-9- سير بحث:
در اين تحقيق ابتدا سعی شده مفهوم واژگان عدالت، قسط، ظلم، مهدويت و عدالت مهدوی وکاوی شده و تعريفی بر اساس روايات از عدالت مهدوی ارائه گردد. سپس به ابعاد عدالت مهدوی از نگاه روايات توجه شده و تبيين، تعريف، ضرورت، عوامل زمينه ساز آن و مسائلی از اين قبيل مطرح گشته است. در فصل ابعاد عدالت مهدوی ابتدا آن را به فردی و اجتماعی تقسيم کرده و ابعاد فرهنگی سياسی و اقتصادی زير مجموعه بُعد اجتماعی محسوب شده است و توضيحات هر بُعد ذيل آن مطرح شده است. در نهايت به بعضی از شاخص های آن با توجه به روايات از جمله فراگير بودن عدالت، تکامل عقول، حکومت واحد جهانی و رفع امتيازات و تبعيضات نژادي و طبقه اي اشاره شده است.
پس می توان گفت در اين بحث ابتدا بحث تعريف عدالت مهدوی مطرح شده بعد از آن به ابعادش پرداخته شده و در نهايت شاخص هايي از آن مطرح گرديده است.
1-10- واژگان پژوهش:
لازم به ذکر است که در عدالت مباحث فراوانی وجود دارد که با توجه به اينکه در عنوان پايان نامه «مفهوم عدالت» گنجانده شده است در فصل اول مفهوم عدالت و عدالت مهدوی توضيح داده می شود در اين جا نيز توضيح مختصری پيرامون واژگان عدالت، عدالت مهدوی و مهدويت داده می شود.
عدالت به معنای: هرچيزي را بجاي خود نهادن، يا هر کاري را به وجه شايسته، انجام دادن است.
مهدويت: در مذهب شيعه باور به ظهور حضرت حجت بن الحسن العسکری  در آخر الزمان که نامش محمد، کنيه اش ابوالقاسم و دارای دو غيبت صغری وکبری است را مهدويت می گويند. و به باور اهل سنت فرزندی از اولاد پيامبر در آخرالزمان زاده خواهد شد که جهان را سراسر عدل و داد خواهد کرد.عدالت مهدوی: عدالت منسوب به حضرت ولي عصر مهدي موعود  و به عبارت ديگر، عدالتي که آن حضرت بعد از ظهور خود در زمان حکومتش برقرار خواهد کرد را عدالت مهدوي گويند.

2- فصل اول: تعريف عدالت مهدوی
مقدمه
در اين فصل ابتدا با مفهوم عدل آشنا می شويم و در ضمن آن واژه های هم خانواده يا مربوط به آن را واکاوی می کنيم، سپس نگاهی به معانی اصطلاحی آن در منظر مکاتب مختلف و انديشمندان اين حوزه خواهيم داشت، ضمن معرفی اجمالی حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه الشريف به بررسی عدالت مهدوی خواهيم پرداخت. در نهايت اين فصل شامل سه گفتار می شود.
گفتار اول: مفهوم عدالت،
گفتار دوم: مهدويت،
گفتار سوم: عدالت مهدوی.
2-1- مفهوم عدالت
مقدمه
در ضرورت بحث از لغت همين بس که اختلاف و معضلات علمي را در بعضي موارد به محکمه قول لغوي مي برند. و حکم لغوي است که فصل الخطاب اختلافات مي شود. و در بسياري از موارد بناي نظريات علمي بر قول لغوي استوار است. که اگر لغتي، اشتباه معنا شود، ممکن است چه بسا بناهاي علمي فرو بريزد. از اين رو بر ما که قصد بررسی مفهوم عدالت مهدوی از ديدگاه روايات را داريم لازم است که درباره لغت عدالت کنکاشي انجام دهيم. تا درکِ مفهوم آن از ديدگاه روايات آسان تر شود و ما را به مقصود و هدفمان

پایان نامه
Previous Entries تحقیق رایگان با موضوع نهج البلاغه Next Entries منابع پایان نامه درمورد معاني، گاهي، کسي، تقسيم