منبع پایان نامه ارشد با موضوع رضامندی زناشویی، رضایت زناشویی، آزمون فرضیه، تعارضات زناشویی

دانلود پایان نامه ارشد

تعارض و هیجانات مربوط به آن 22
سبک های مقابله با خشم 25
فرایندها و مسائل ایجاد کننده تعارض 28
فرایندهای مولد تعارض 30
مدل حوادث و مسايل در مشاجرات زناشويي 32
مسایل مولد تعارض 33
راهبردهای حل تعارض 41
راهبرد رقابت 48
راهبرد همکاری 49
راهبرد انطباقی 50
راهبرد اجتناب 52
راهبرد مصالحه 53
الگوهای ارتباطی 53
عاطفه مثبت در مقابل عاطفه منفی 54
جو ارتباطی در روابط میان فردی 55
پیامهای تصدیق و عدم تصدیق 56
جو ارتباطی چگونه بوجود می آید 59
ایجاد جو ارتباطی مثبت 61
مدیریت تعارض میان فردی 65
ماهیت تعارض 66
مبارزه 66
اهداف ناسازگار 67
کمبود منابع 67
وابستگی متقابل 67
سبک های بیان تعارض 68
غیر جرأتمندانه 68
پرخاشگری مستقیم 69
پرخاشگری منفعلانه 70
ارتباط غیر مستقیم 71
جرأتمندی 71
ویژگی های پیام های قاطعانه 72
شیوه های حل تعارض 74
مبانی نظری رضایت زناشویی 81
پیشینه تحقیقات در داخل کشور 98
پیشینه تحقیقات در خارج از کشور 99
فصل سوم- روش‌ پژوهش
مقدمه 103
طرح پژوهش 103
جامعه آماری، نمونه و روش نمونه گیری 103
روش نمونه گیری 105
مشخصات ابزارهای پژوهش 105
پرسشنامه حل تعارض رحیم 105
پرسشنامه رضامندی زناشویی انریچ 106
پرسشنامه سنجش تعارضات زناشویی ثنایی 108
روش اجرا وجمع آوری داده‌ها 110
روش تجزیه و تحلیل داده‌ها 110
فصل چهارم- نتایج پژوهش
مقدمه 112
توصيف داده ها 112
تجزیه و تحلیل استنباطی داده ها 113
آزمون فرضیه اول تحقیق 113
آزمون فرضیه دوم تحقیق 114
آزمون فرضیه سوم تحقیق 115
آزمون فرضیه چهارم تحقیق 116
آزمون فرضیه پنجم تحقیق 117
آزمون فرضیه پنجم تحقیق 118
فصل پنجم- بحث و نتیجه گیری
 بحث و نتیجه گیری 121
محددیت های پژوهش 129
پیشنهادات 129
منابع فارسی 130
منابع انگلیسی 134
پیوست ها 140
پیوست الف: پرسشنامه رضایت زناشویی انریچ 141
پیوست ب: پرسشنامه مهارتهای حل تعارض رحیم 143
پیوست ج: پرسشنامه تعارضات زناشویی ثنایی 145
چکیده انگلیسی

فهرست جداول
عنوان صفحه
جدول 2-1 خشم، افسانه ها و حقايق 25
جدول 2-2 راهبردهای ایجاد فاصله 59
جدول 2-3 مقوله بندی گیب از رفتارهای دفاعی و حمایتی 62
جدول 2-4 سبک های فردی تعارض 70
جدول 2-5 انتخاب مناسبترین روش حل تعارض 81
جدول 4-1 متغیرهای سن و جنس در نمونه مورد پژوهش 112
جدول 4- 2 خلاصه آمار توصیفی برای متغیر رضایت زناشویی 113
جدول 4- 3 خلاصه آمار توصیفی برای متغیر تعارض زناشویی 113
جدول 4- 4 خلاصه آمار توصیفی برای متغیر سبک های حل تعارض 113
جدول 4-5 آزمون کلموگروف- اسمیرنوف برای بررسی نرمال بودن توزیع متغیرها 114
جدول 4-6 آزمون t برای مقایسه تعارضات زناشویی بین دو گروه دارای رضایت زناشویی و فاقد رضایت زناشویی 114
جدول 4-7 آزمون کلموگروف- اسمیرنوف برای بررسی نرمال بودن توزیع متغیرها 115
جدول 4-8 آزمون t برای مقایسه سبک های حل تعارض بین دو گروه دارای رضایت زناشویی و فاقد رضایت زناشویی 115
جدول 4-9 مقایسه میانگین های دو گروه دارای رضایت زناشویی کم و زیاد در سبک حل تعارض سازنده 116
جدول 4-10 مقایسه میانگین های دو گروه دارای رضایت زناشویی کم و زیاد در سبک حل تعارض سازنده 116
جدول 4-11 مدل تحلیل رگرسیون برای متغیر مستقل سبک حل تعارض منسجم 117
جدول 4-12 ضرایب مدل رگرسیون و معنی داری آن در مدل برای متغیر مستقل سبک حل تعارض منسجم 118
جدول 4-13 مدل رگرسیون چند متغیره به شیوه گام به گام 118
جدول 4-14 ضرایب تبیین و اندازه اثر برای متغیر سبک مشارکت 118
جدول 4-15 ضرایب تبیین و اندازه اثر برای سبک های حل تعارض اجبار، اجتناب و رقابت 119
فهرست اشکال
عنوان صفحه
شکل 2-1 هرم تعارض 20

فهرست فرمول ها

عنوان صفحه
فرمول3-1 محاسبه حجم نمونه 104

چکیده:
این پژوهش با هدف مطالعه، مقایسه انواع تعارضاتی که زوجین دارای رضامندی / عدم رضامندی زناشویی در زندگی تجربه می نمایند و مطالعه و مقایسه سبکهای حل تعارضات در زوجین دارای رضامندی / عدم رضامندی زناشویی انجام گرفته است. برای انجام تحقیق از میان فرهنگیان استان کرمانشاه تعداد 41 زوج دارای رضامندی زناشویی از مدارس شهر کرمانشاه و تعداد 41 زوج فاقد رضامندی زناشویی که برای مشکلات زناشویی به مراکز مشاوره مراجعه نمودند، بعنوان نمونه انتخاب شدند. در این پژوهش از سه پرسشنامه رضایت زناشویی انریچ، تعارضات زناشویی ثنایی و حل تعارض سازمانی رحیم استفاده شده است. پس از جمع آوری داده ها از طریق نرم افزار SPSS تجزیه و تحلیل انجام شد. نتایج تحلیل داده ها از طریق آزمون t گروه های مستقل و تحلیل واریانس نشان داد که در تعارضات زناشویی بین زنان دارای رضامندی زناشویی و زوجینی که عدم رضامندی زناشویی دارند تفاوت معنی دار وجود داشت. همچنین بین بکارگیری سبک سازنده و غیر سازنده در زوجین دارای رضامندی/ عدم رضامندی زناشویی تفاوت معنی داری وجود داشت. تحلیل بیشتر داده های پژوهش نشان داد زوجین دارای رضامندی زناشویی بطور معنی داری بیشتر از زوجین فاقد رضامندی زناشویی از سبک حل تعارض سازنده استفاده می کنند. همچنین نتایج نشان داد زوجین دارای رضامندی زناشویی کم، بیش از زوجین دارای رضامندی زناشویی زیاد از سبک های مخرب حل تعارض استفاده می کنند. همچنین آزمون فرضیه دیگری نشان داد درصد بالایی از تغییرات رضامندی زناشویی را می توان از طریق سبک حل تعارض منسجم تبیین نمود. محققان پیشنهاد می کنند آموزش مهارتهای حل تعارض سازنده برای کاهش عدم رضامندی زناشویی و اقدام مؤثری جهت پیشگیری از طلاق است.
کلید واژه ها: رضایت زناشویی، تعارضات زناشویی، سبک های حل تعارض.

فصل اول

مقدمه

مقدمه
محققان روابط زوجین بر فراوانی بروز تعارض در روابط زوجین و شیوه ای که زوجین با این تعارض درگیر شده و یا آنرا حل می نمایند، تمرکز نموده اند. سه اصل کلی از این کار نشأت گرفته است. اول ، تعارض بطور مرتب در اغلب روابط صمیمی اتفاق می افتد (برهم1، مایلر2، پرلمن3، کمپبل4، 2002). دوم، کنار آمدن با تعارض، در برخی شرایط ممکن است صمیمیت و رضایت از رابطه را تسهیل نماید (کاناری5 و کاپاچ6، 1998؛ فینچام7، بیچ8، 1999؛ گاتمن9، 1994؛ هلمز10 و بون11، 1990). سوم، در ازدواج های ناشاد، تعارض با الگوهای رفتاری (مانند عاطفه منفی متقابل، پرتوقعی- کناره گیری) و اینکه تشدید تعارض آنرا در دستیابی به راه حل مشکل تر می سازد مرتبط دانسته اند (برادبری12 و فینچام، 1990؛ فینچام و بیچ، 1999). اینکه تعارض صمیمیت را تسهیل نماید یا پریشانی را افزایش دهد ممکن است بر تفاوت های فرد در شیوه تفسیر و پاسخدهی به تعارض مربوط باشد.
دو دسته مسايل باعث تعارض همسران مي شود كه يكي مسايل آشكار و ديگري مسايل پنهان است. در اكثر زمان ها مسايلي كه به وسيله حوادث ايجاد مي شوند، بسيار شفاف هستند و در مورد موضوعاتي هستند كه اكثر ما در هر روز با آنها مواجه هستيم و مستقيماً به همان موضوع بر مي گردد، مثل پول، كارهاي منزل، مسايل كودكان، خويشاوندان همسر، مسأله مشروب ومواد مخدر، مسايل مذهبي و شغلي. بحث در مورد اين مسايل، مستقيماً به خود آنها برمي گردد و موضوع ديگري در بين نيست. اما گاهي اوقات همسران خودشان را در بطن مشاجره در مورد حوادثي مي بينند كه به نظر نمي رسد وابسته به مسأله ويژ ه اي باشد. يا وقتي در مورد مشكلات خاصي گفتگو مي كنند، به هيچ جايي نمي رسند. این مسايل پنهاني اغلب باعث بحث هاي ناكام كننده و تخريب گر در ميان همسران مي شود. اين مسايل بسيار مهم اند؛ آنها انتظارات، نيازها و احساسات ابراز نشده اي را بازنمايي مي كنند كه اگر به آنها توجه نشود، باعث آسيب جدي به ازدواج مي شود . مسايل پنهاني در خشمي كه حوادث به ظاهر خنثي مي توانند فرا بخوانند به خوبي بازنمايي مي شوند. چندين نوع ، مسأله پنهاني در كار با زوج ها مشخص شده كه عبارتند از : قدرت، اهميت و مراقبت ، قدرشناسي، تعهد، تماميت و پذيرش(گاتمن13 و همكاران، 2000).
افراد ممکن است در مواجهه با تعارض های ناشی از روابط بین فردی راهبردهای مختلفی به خود بگیرند آنچه در این امر شایسته مطالعه و تعمق است بررسی نوع سبک های مقابله با تعارض است )کوان14، 2004). اگر تعارض ها بصورت مثبتی از طرف زوجین حل و فصل شود و راهبردهای مناسبی به مرور زمان جهت حل مشکلات ناشی از روابط زناشویی اتخاذ شود باعث پایداری و بهبود روابط در بلند مدت خواهد شد و مهارتهای ناشی از روابط زناشویی را بالا خواهد برد، حتی یادگیری این رویکرد انطباقی، میتواند فرد را در مقابل دیگر رویدادهای فشارزای زندگی هم مقاومتر کند (دان هام، 2008) ولی اگر تعارض ها بصورت نامطلوبی اداره شود موجب تخریب زندگی زناشویی شده و اثرات زیان آوری بر سلامت فیزیکی و هیجانی زوجین به جا میگذارد (ماهونی، 2006) و میتواند موجب ایجاد دامنه ای از مشکلات رفتاری و هیجانی کودکانی شود که در معرض تعارضات والدین هستند (هیندمن15،2002).
در این پژوهش با نگاهی به اقسام تعارض و میزان تعارض در زوجین، به مقایسه شیوه های حل تعارض سازنده و مخرب و تأثیر آن بر رضایت زناشویی زوجین پرداخته شده است.
1-2 بیان مسأله پژوهش
ازدواج مرحله گذار در یک زندگی است. زوج ازدواج کرده با اندیشه تشکیل یک خانواده وارد نهادی می شوند که انتظارات و مسئولیت های زیادی را برای آنها بدنبال خواهد آورد. ازدواج نه تنها منبعی برای کامیابی های مطلوب است، بلکه نیازمند توجه دائمی از طرف زوجین است. زوجین در زندگی فراز و فرودهای بسیاری را تجربه می کنند. کمال مطلوب معمولاً در همه حوزه های زندگی قابل دستیابی نیست. تعارضات در زندگی غیرقابل اجتناب و گاهی اوقات برای حفظ علاقه و عاطفه در زندگی ضروری است (دلدار16، 2013).
شواهد تجربی نشان می دهدکه تعارض هم در ازدواج هایی که زوجین رضامندی دارند و هم در ازدواج هایی که زوجین رضایت ندارد به وقوع می پیوندد، اما رفتارهایی که برای اداره این تعارضها بکار گرفته می شود در هر دو دسته بطور قابل توجهی متفاوت است. روش سازنده برای اداره کردن تعارض ها در رابطه ممکن است صمیمیت را تسهیل نماید، در حالیکه شیوه های غیر سازنده برای اداره کردن تعارض ممکن است بدکارکردی را افزایش دهد و باعث پریشانی بیشتر در ازدواج گردد(فاروق17 و اف بات18، 2012؛ کوسار19 و کاهلید20، 2001؛ لیم21، 2000؛ فالکنر22، 2002). کوردک23 (1995)، نشان داده است که بین سبکهای حل تعارض و رضامندی از ازدواج رابطه وجود دارد( هاروک24، 2010.( هاکر25 و ویلموت26 (1995) “تعارض” را بعنوان تلاش انجام شده بین حداقل دو نفر وابسته به هم که طرفین، هدفهای ناسازگار، پاداش های اندک، و دخالت از طرف دیگری را برای دستیابی به هدفهایش دریافت می نماید، تعریف نموده است (هاکر و ویلموت، 2001).
هندریک27 (1998) دریافت که رضامندی زناشویی به معنای ، ارزیابی ذهنی همسران از رابطه زناشویی است، و در رابطه با مفهوم کیفیت زناشویی یا سازگاری زناشویی بکار می رود. گاتمن و لیونسون28 (1998) نشان دادند، شیوه ای که یک زوج احساسات منفی را در زمان بروز تعارض کنترل می نمایند، تعیین می کند که ازدواج موفق است یا ناموفق(به نقل از لیم29،2000). محققان مختلفی مانند گاتمن (1999)، جاکوبسن30 و ادیس31 (1993)، کوردک (1995)، نشان داده اند که الگوهای تعاملی تعارض زوجین با رضایت از رابطه مرتبط است. الگوی

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با کلید واژه های غير، نظاميان، کليه، غزه Next Entries منبع پایان نامه ارشد با موضوع رضامندی زناشویی، سبک های حل تعارض، روابط زناشویی، تعریف مفهومی