مقاله رایگان با موضوع خصوصی سازی، توزیع فراوانی، آزمون فریدمن، آموزش عالی

دانلود پایان نامه ارشد

ایالات متحده آمریکا 54
هند 55
اسکاتلند 56
اوکراین 57
بخش سوم: معرفی نظام آموزش عالی ایران
تاریخچهی تحولات آموزش عالی ایران 58
ارکان نظام آموزش عالی ایران 59
جریانهای متنوع در آموزش عالی ایران 60
استقلال دانشگاهی در ایران 65
شاخصها و سیاستهای استقلال دانشگاه 67
مواد قانونی استقلال و خصوصی سازی آموزش عالی 68
خصوصی سازی آموزش عالی در ایران 71
تحقیقات انجام شده پیرامون موضوع 72
خلاصهی فصل 79
فصل سوم: روش تحقیق:
مقدمه 81
روش تحقیق 81
جامعهی آماری، حجم و روش نمونهگیری 83
روایی و پایایی ابزار اندازهگیری 85
روش تجزیه و تحلیل دادهها 87
فصل چهارم: تجزیه و تحلیل دادهها
مقدمه 89
یافتههای پژوهش
تحلیل دادههای جمعیت شناختی گروه اول (اساتید) 89
تحلیل دادههای جمعیت شناختی گروه دوم (دانشجویان) 94
تحلیل نتایج پرسشنامه بر اساس آمار استنباطی با استفاده از آزمون فریدمن 98
تحلیل نتایج پرسشنامه بر اساس آمار استنباطی با استفاده از آزمون تی (t) 108
فصل پنجم (نتیجه گیری و ارائه پیشنهادات):
مقدمه 122
خلاصهی تحقیق 122
بحث و نتیجه گیری 123
یافتههای جانبی تحقیق 127
پیشنهادات و راهکارها 129
محدودیتهای تحقیق 132
پیشنهادات جهت تحقیقات آتی 133
منابع و ماخذ 134
چکیده انگلیسی 153
پیوستها و ضمائم 154

فهرست جداول و نمودارها
جدول (2-1) چارچوب اقتضایی تصمیمگیری برای خصوصی سازی 23
جدول (2-2) اشکال خصوصی سازی 24
جدول (2-3) تعداد دانشجویان مراکز آموزش عالی به تفکیک دولتی و غیردولتی، گروه و دورهی تحصیلی در سال تحصیلی 88 – 1387 62
جدول (2-4) دانشجویان مراکز غیردولتی 63
جدول (2- 5) شاخص مالی بخش آموزش عالی در سالهای 1384 و 1387 63
جدول (3-1) تعداد افراد جامعه و نمونه آماری پژوهش 83
جد.ل (3-2) مولفههای بدست آمده برای طراحی پرسشنامه 84
جد.ل (3-3) نحوهی تقسیم بندی سوالات در پرسشنامه 84
جدول (3-4) مقیاس اندازهگیری نمونه براساس طیف لیکرت 85
جدول (3-5) ضریب آلفای کرونباخ 86
جدول (4-1) توزیع فراوانی نمونه آماری بر اساس نوع دانشگاه پاسخگویان (اساتید) 90
جدول (4-2) توزیع فراوانی نمونه آماری به تفکیک جنسیت پاسخگویان (اساتید) 91
جدول (4-3) توزیع فروانی نمونه آماری بر اساس سطح تحصیلات پاسخگویان (اساتید) 92
جدول (4-4) توزیع فراوانی نمونهی آماری براساس سابقهی علمی پاسخگویان (اساتید) 93
جدول شماره (4-5) توزیع فراوانی نمونهی آماری بر اساس رتبهی علمی پاسخگویان (اساتید) 94
جدول (4- 6) توزیع فراوانی نمونهی آماری بر اساس نوع دانشگاه پاسخگویان (دانشجو) 95
جدول (4-7) توزیع فراوانی نمونهی آماری به تفکیک جنسیت پاسخگویان (دانشجو) 96
جدول (4- 8) توزیع فراوانی نمونهی آماری بر اساس مقطع تحصیلی پاسخگویان (دانشجو) 97
جدول (4-9) توزیع فراوانی نمونهی آماری بر اساس رشته تحصیلی پاسخگویان (دانشجو) 98
جدول (4- 10) نتیجه آزمون فریدمن برای گروه اساتید 99
جدول (4- 11) میانگین رتبه بندی بر اساس آزمون فریدمن (اساتید) 100
جدول (4- 12) نتیجهی آزمون فریدمن برای گروه اساتید 100
جدول (4- 13) میانگین رتبه شاخصهای پیامد اقتصادی براساس فریدمن (اساتید) 101
جدول (4- 14) نتیجهی آزمون فریدمن (اساتید) 101
جدول (4- 15) میانگین رتبه شاخصهای پیامد آموزشی براساس فریدمن (اساتید) 102
جدول (4- 16) نتیجهی آزمون فریدمن برای گروه اساتید 102
جدول (4- 17 میانگین رتبه شاخصهای پیامد اجتماعی براساس فریدمن (اساتید) 103
جدول (4- 18) نتیجهی آزمون فریدمن (اساتید) 103
جدول (4- 19) میانگین رتبه شاخصهای پیامد پرورشی براساس فریدمن (اساتید) 104
جدول (4- 20) نتیجه آزمون فریدمن برای گروه دانشجویان 105
جدول (4- 21) میانگین رتبه بندی بر اساس آزمون فریدمن (دانشجویان) 105
جدول (4- 22) نتیجهی آزمون فریدمن (دانشجویان ( 105
جدول (4- 23) میانگین رتبه شاخصهای پیامد اقتصادی براساس فریدمن (دانشجو) 106
جدول (4- 24) نتیجهی آزمون فریدمن (دانشجویان) 106
جدول (4- 25) میانگین رتبه شاخصهای پیامد آموزشی براساس فریدمن (دانشجو) 107
جدول (4- 26) نتیجهی آزمون فریدمن (دانشجویان) 107
جدول (4- 27) میانگین رتبه شاخصهای پیامد اجتماعی براساس فریدمن (دانشجو) 108
جدول (4- 28) نتیجهی آزمون فریدمن (دانشجویان) 108
جدول (4- 29) میانگین رتبه شاخصهای پیامد پرورشی براساس فریدمن (دانشجو) 109
جدول (4-30) مقایسه دیدگاه اساتید دانشگاههای دولتی و غیردولتی نسبت به پیامدهای اقتصادی 112
جدول (4- 31) مقایسه دیدگاه اساتید بر حسب جنسیت نسبت به پیامدهای اقتصادی 113
جدول (4- 32) مقایسه دیدگاه اساتید بر حسب نوع دانشگاه نسبت به پیامدهای آموزشی 114
جدول (4-33) مقایسه دیدگاه اساتید بر حسب جنسیت نسبت به پیامدهای آموزشی 114
جدول (4- 34) مقایسه دیدگاه اساتید بر حسب نوع دانشگاه نسبت به پیامدهای اجتماعی 115
جدول (4- 35) مقایسه دیدگاه اساتید بر حسب جنسیت نسبت به پیامدهای اجتماعی 116
جدول (4- 36) مقایسه دیدگاه اساتید بر حسب نوع دانشگاه نسبت به پیامدهای پرورشی 117
جدول (4- 37) مقایسه دیدگاه اساتید بر حسب جنسیت نسبت به پیامدهای پرورشی 117
جدول (4- 38) مقایسه دیدگاه دانشجویان بر حسب نوع دانشگاه نسبت به پیامدهای اقتصادی 118
جدول (4- 39) مقایسه دیدگاه دانشجویان بر حسب جنسیت نسبت به پیامدهای اقتصادی 119
جدول (4- 40) مقایسه دیدگاه دانشجویان بر حسب مقطع تحصیلی نسبت به پیامدهای اقتصادی 120
جدول (4- 41) مقایسه دیدگاه دانشجویان بر حسب نوع دانشگاه نسبت به پیامدهای آموزشی 120
جدول (4- 42) مقایسه دیدگاه دانشجویان بر حسب جنسیت نسبت به پیامدهای آموزشی 121
جدول (4- 43) مقایسه دیدگاه دانشجویان بر حسب مقطع تحصیلی نسبت به پیامدهای آموزشی 122
جدول (4- 44) مقایسه دیدگاه دانشجویان بر حسب نوع دانشگاه نسبت به پیامدهای اجتماعی 123
جدول (4- 45) مقایسه دیدگاه دانشجویان بر حسب جنسیت نسبت به پیامدهای اجتماعی 123
جدول (4- 46) مقایسه دیدگاه دانشجویان بر حسب مقطع تحصیلی نسبت به پیامدهای اجتماعی 124
جدول (4- 47) مقایسه دیدگاه دانشجویان بر حسب نوع دانشگاه نسبت به پیامدهای پرورشی 125
جدول (4- 48) مقایسه دیدگاه دانشجویان بر حسب جنسیت نسبت به پیامدهای پرورشی 126
جدول (4- 49) مقایسه دیدگاه دانشجویان بر حسب مقطع تحصیلی نسبت به پیامدهای پرورشی 127

فهرست نمودارها
نمودار شماره (4-1) توزیع فراوانی نسبی نوع دانشگاه اساتید 91
نمودار شماره(4-2) توزیع فراوانی نسبی بر اساس جنسیت اساتید 92
نمودار شماره(4-3) توزیع فراوانی نسبی بر اساس سطح تحصیلات اساتید 93
نمودار شماره(4-4) توزیع فراوانی نسبی بر اساس سابقهی علمی اساتید 94
نمودار شماره(4- 5) توزیع فراوانی نسبی بر اساس رتبهی علمی اساتید 95
نمودار شماره (4-6) توزیع فراوانی نسبی نوع دانشگاه دانشجویان 96
نمودار شماره(4-7) توزیع فراوانی نسبی به تفکیک جنسیت دانشجویان 97
نمودار شماره (4-8) توزیع فراوانی نسبی بر اساس مقطع تحصیلی دانشجویان 98
نمودار شماره (4-9) توزیع فراوانی نسبی نوع بر اسا رشته تحصیلی دانشجویان 99

فهرست اشکال
شکل شماره (2- 1) بازآفرینی ساختار و کارکرد دولت 30
شکل شماره (2- 2) مدل ارتباط متقابل و همافزایی استقلال دانشگاهی 66

مقدمه
خصوصی سازی1 شرکتهای دولتی اولین بار توسط انگلستان قبل از دههی 80 میلادی بنا نهاده شد. و سپس در کشورهای صنعتی و سپس توسعه یافته گسترش یافت (Magginson & Netter, 2001). بنابر تعریف ارائه شده از خصوصی سازی از نظر کی و تامپسون2 واژهی خصوصی سازی به روشی اطلاق میشود که باعث تغییر رابطهی بین دولت و بخش خصوصی شود، از جمله ضد ملی کردن یا فروش دارائیهای متعلق به دولت، مقرراتزدایی یا حذف ضوابط محدود کننده و معرفی رقابت در انحصارهای مطلق دولتی و پیمانکاری یا واگذاری تولید کالا و خدماتی که توسط دولت تامین و اداره میشوند به بخش خصوصی (متوسلی، 1373، ص 195). براساس تعریف بانک جهانی3 خصوصی سازی عبارت است از: انتقال مالکیت یا کنترل بنگاههای اقتصادی از دولت به بخش خصوصی ( طباطبایی یزدی، 1385، ص 60). واژهی « خصوصی سازی» حاکی از تغییر در تعادل بین حکومت و بازار به نفع بازار و وسیلهای برای افزایش کارآیی (مالی و اجتماعی) عملیات یک موسسهی اقتصادی است؛ زیرا چنین به نظر میرسد که مکانیسم عرضه و تقاضای بازار در شرایط رقابتی باعث بکارگیری بیشتر عوامل تولید، افزایش کارآیی عوامل و در نتیجه تولید بیشتر و متنوعتر کالاها و خدمات و کاهش قیمتها خواهد گردید (Wikipedia). خصوصی سازی همچنین تدبیری است که میتواند از طرق مختلف بر تغییرات و دگرگونی سازمانها اثر گذارد (Zahra & Gutierez, 2006). دامنهی این فعالیتها بهطور قطع در طی 10 سال اخیر به شدت گسترش یافته و به صورت خرید شرکتهای دولتی توسط بخش عمومی در سطح ملی و بینالمللی صورت میپذیرد (Prizzia.R, 2001, p: 450). و به طور معمول نتایجی را در دست یازیدن به راهکارهای جدید سازماندهی، تولید و تغذیهی عوامل محیطی موثر در خصوصی سازی ارائه میکند و در واقع به معنای تبدیل وضعیت از شیوهی تولید کالا و خدمات در سطح عموم به تولید کالا و خدمات به منظور ایجاد برتری و مزیت است (Foster & Maouly, 2006). نتایج خصوصی سازی نیز در گزارشات اقتصادی، مالی و چشماندازهای استراتژیکی گزارش میشود و شامل تقلیل کسری بودجهی بخش دولتی، محدودیت (توقیف) مالیاتهای صنفی و تقویت بازار سرمایه، بهبود کارآیی فعالیتهای دولتی، واگذاری کنترل امور به بخش خصوصی و توسعهی استراتژی شرکتهای سهامی میگردد (Cunha & Coooper, 2002).
مطالعات اخیر نشان میدهد که بیش از صد کشور با برنامههای خصوصی سازی منطبق شدهاند (Awamleh, 2003). در جمهوری اسلامی ایران نیز این مسئله پس از پایان جنک تحمیلی مطرح و اولین محور قانونی آن در برنامهی پنج سالهی توسعهی اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و سیاسی کشور به تصویب رسید. ابلاغ سیاستهای اصل 44 قانون اساسی و نمود آن در برنامهی چهارم توسعه تاکیدی است بر ادامهی سیاستهای اعمال محدودیت تصدیگری دولت. در تعریف مفهوم خصوصی سازی دیدگاههای مختلفی مطرح شده است. در بسیاری از کشورها مشاهده شده که خصوصی سازی در عمل به یک فرآیند سیاسی تبدیل شده که کارگزاران و سیاستمداران با توجه به به شکل ظاهری خصوصی سازی قصد رسیدن به منافع و مقاصد خود را داشتهاند و به محض رسیدن به اهداف مورد نظر، جهت استیلای بیشتر سلطهی خود، خلاف شعارهای قبلی عمل کرده و به تغییر ناصحیح از ارزشهای عقیدتی و ملی جامعه، اقتصاد دولتی و برنامهریزی شدهای را به مردم تحمیل کردهاند (دبیرخانهی مجمع تشخیص مصلحت نظام، 1383، ص 16). در ایران به علت عدم ثبات سیاسی و اقتصادی، رقابت دولت با بخش خصوصی و سازوکارهای سیاسی گروههای موثر بر اقتصاد کشور، هیچگاه مالکیت خصوصی آن هم از نوع پایدار و امن به وجود نیامده است (صفارزاده پاریزی، 1381 الف، ص 49)، بخش دانشگاهی کشور نیز از این قاعده مستثنی نیست. بسیاری از صاحبنظران بر این عقیده هستند که امروزه در اکثر کشورها، افزایش تعداد دانشگاهها و جمعیت دانشجویی، دولتها را از تامین بودجه و امکانات لازم برای دانشگاهها ناتوان ساخته است؛ لذا دانشگاهها برای انجام برنامهها و تحقق اهداف خود تلاش مینمایند روشهای مختلفی را برای تامین هزینههای خود به کار گیرند.، بدون آن که از مسیر اصلی خود که تولید علم و دانش است منحرف شوند. در این راستا خصوصی سازی به عنوان یک سیاست گسترش آموزش عالی و نیز تحقق استقلال مالی دانشگاهها به حساب میآید. در ایران خصوصی سازی گسترده در اصل 44 قانون اساسی مطرح و سیاست توسعهی آموزش عالی خصوصی در برنامهی سوم توسعه مورد توجه قرار گرفته است؛ اما همواره مباحث زیادی درمورد خصوصی سازی آموزش عالی و پیامدهای آن در ابعاد مختلف اقتصادی، اجتماعی، سیاسی، فرهنگی

پایان نامه
Previous Entries منبع تحقیق درمورد روشنفکران، تمرکز قدرت Next Entries مقاله رایگان با موضوع خصوصی سازی، آموزش عالی، دانشگاهها، دانشگاههای دولتی