پایان نامه با کلید واژه های مسجد شیخ لطف الله، مقایسه تطبیقی، معماری ایران، تاریخ هنر

دانلود پایان نامه ارشد

در این پژوهش که به روش توصیفی-تحلیلی انجام شده و جمع آوری اطلاعات آن به شیوه ی کتابخانه ای و میدانی و با حضور در محل مورد نظر مشاهده و گردآوری شده است، که در صدد شناخت، گسترش و تطبیق و تحلیل نقوش دو بنای مسجد کبود تبریز و مسجد شیخ لطف الله اصفهان می باشد.
در معماری نقشمایه های گوناگونی براساس مضامین مختلفی برای تزیین به کار رفته از جمله می توان به نقوش اشاره نمود که بیشترین و مهمترین عامل تزیین در بنا محسوب می شود و از نظر بصری دارای ارزش های بصری غنی و بدیع می باشند.
یکی از مهمترین ویژگی معماری ایران عصر صفوی تزیینات بسیار قوی است این تزیینات ریشه در فرهنگ، اعتقادات و اندیشه های ملی مردم این سرزمین دارد. از مهمترین آثار معماری مکتب اصفهان مسجد شیخ لطف الله می باشد که از نظر فرم و رنگ و نقش دارای عالی ترین پیام ها می باشد و تا به امروز در مورد ریشه نقوش این بنای مهم تحقیق صورت نگرفته است. باتوجه به بررسی که صورت گرفته شد ریشه بسیاری از نقوش این اثر تاریخی در مسجد کبود تبریز رویت شد در پژوهش پیش رو ضمن بررسی نقوش مسجد شیخ لطف الله سعی در ریشه یابی و بررسی و تاثیر و مقایسه نقوش مسجد کبود تبریز و مسجد شیخ لطف الله و یا به عبارت صحیح در مکتب اصفهان مد نظر است و از طرفی با توجه به اهمیت آرم در معرفی یک سازمان یا موسسه یا هرچیز دیگر لزوم توجه به نقوش ایرانی در طراحی آرم بسیار مهم است و با این هدف جمع آوری این پژوهش صورت گرفته است.
عناصر تزیینی شاخص از کیفیت بصری مختلف دو بنا حکایت می کند ولی نزدیکی و شباهت تاثیر دو بنا را بیان می نماید و در عین شباهت دارای تفاوت هایی نیز می باشند. نقوش موجود در مسجد کبود ساده و در عین حال انتزاعی تر از نقوش مسجد شیخ لطف الله می باشند ولی پایه و اساس نقوش مسجد شیخ لطف الله همان نقوش ساده و انتزاعی مسجد کبود است که از تداوم تزیینات و سنت دیرینه که بر پایه ی اعتقادات دینی و ملی می باشد ریشه گرفته و تفاوت های موجود را می توان فاصله زمانی و جغرافیایی این دو بنا دانست.
کلید واژه: مقایسه تطبیقی، نقوش مسجد کبود تبریز، نقوش مسجد شیخ الله اصفهان، نشان.
فهرست مطالب
عنوان…………………………………………………………………………………………………………………………….. ….صفحه
چکیده
فهرست مطالب
فصل اول: کلیات و پیشینه تحقیق
1-1 تعریف مساله………. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………….2
1-2ضرورت و اهمیت تحقیق……… ………………………………………………………………………………………………………………………………2
1-3سوالات تحقیق……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….2
1-4 فرضیات تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….3
1-5 اهداف تحقیق………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..3
1-6 روش انجام تحقیق و روش گردآوری اطلاعات و ابزار آن…………………………………………………………………………………….3
1-7 پیشینه تحقیق………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………..4
1-8 چگونگی انجام پروژه عملی……………………………………………………………………………………………………………………………………4
فصل دوم: معماری و تزیینات
2-1 معماری ایران در دوره اسلامی……………………………………………………………………………………………………………………………..6
2-2 تزیینات معماری ایران در دوره اسلامی……………………………………………………………………………………………………………….8
2-3 نقش مایه های تزیینات معماری…………………………………………………………………………………………………………………………12
2-3-1 نقش مایه انسانی…………………………………………………………………………………………………………………………………….. 12
2-3-2 نقش مایه حیوانی………………………………………………………………………………………………………………………………………13
2-3-3 نقش مایه های گیاهی……………………………………………………………………………………………………………………………….13
2-3-4 نقش مایه های هندسی………………………………………………………………………………………………………………………….. 14
2-3-5 نقش مایه خطی (خط نگاره)…………………………………….. …………………………………………………………………………15
2-4 تکنیک های تزیینات معماری…………………………………………………………………………………………………………………………….19
2-4-1 آجر و سنگ……………………………………………………………………………………………………………………………………………..20
2-4-2 گچ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………21
2-4-3 کاشی و سرامیک……………………………………………………………………………………………………………………………………. 24
2-4-4 نقاشی دیواری…………………………………………………………………………………………………………………………………………..24
فصل سوم: معرفی بنای مسجد کبود و مسجد شیخ لطف الله
3-1 تاریخچه تبریز…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….26
3-2 شیوه معماری آذری……………………………………………………………………………………………………………………………………………27
3-2-1 بناهای سبک آذری…………………………………………………………………………………………………………………………………28
3-3 مختصری از دولت قره قویونلو……………………………………………………………………………………………………………………………29
3-4 نقش دولت قره قویونلو در تاریخ هنر ایران………………………………………………………………………………………………………..31
3-5 معماری در دوره قره قویونلو……………………………………………………………………………………………………………………………….32
3-6 مسجد کبود………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..33
3-7 بررسی نقوش مسجد کبود تبریز……………………………………………………………………………………………………………………….36
3-8 تاریخچه اصفهان………………………………………………………………………………………………………………………………………………..68
3-9 شیوه معماری اصفهانی………………………………………………………………………………………………………………………………………68
3-9-1 بناهای سبک اصفهانی……………………………………………………………………………………………………………………………68
3- 10 مختصری از دولت صفوی…………………………………………………………………………………………………………………………….70
3-11 نقش دولت صفوی در تاریخ هنر……………………………………………………………………………………………………………………72
3-12معماری در دوره صفوی………………………………………………………………………………………………………………………………….73
3-13 مسجد شیخ لطف الله………………………………………………………………………………………………………………………………………74
3-14 بررسی نقوش مسجد شیخ لطف الله اصفهان…………………………….. ………………………………………………………………….77
فصل چهارم: مقایسه تطبیقی مسجد کبود و مسجد شیخ لطف الله
4-1 مقایسه تطبیقی نقوش مسجد کبود تبریز و شیخ لطف الله اصفهان……………………………………………………………..106
4-2 مقایسه تطبیقی طراحی و مصالح…………………………………………………………………………………………………………………..108
4-2-1 کاشی کاری…………………………………………………………………………………………………………………………………………..108
4-2-2 خط و خوشنویسی……………………………………………………………………………………………………………………………….109
4-2-3 آجر……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….110
4-2-4 سنگ…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….111
4-2-5 معماری و

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با کلمات کلیدی کاشی کاری، قرآن کریم، سوره کوثر Next Entries پایان نامه با کلید واژه های میراث فرهنگی، مسجد شیخ لطف الله، نشانه ی نمایه ای