منبع پایان نامه با موضوع مسجد شیخ لطف الله، مقایسه تطبیقی، معماری ایران، تاریخ هنر

دانلود پایان نامه ارشد

در طراحی آرم بسیار مهم است و با این هدف جمع آوری این پژوهش صورت گرفته است.
عناصر تزیینی شاخص از کیفیت بصری مختلف دو بنا حکایت می کند ولی نزدیکی و شباهت تاثیر دو بنا را بیان می نماید و در عین شباهت دارای تفاوت هایی نیز می باشند. نقوش موجود در مسجد کبود ساده و در عین حال انتزاعی تر از نقوش مسجد شیخ لطف الله می باشند ولی پایه و اساس نقوش مسجد شیخ لطف الله همان نقوش ساده و انتزاعی مسجد کبود است که از تداوم تزیینات و سنت دیرینه که بر پایه ی اعتقادات دینی و ملی می باشد ریشه گرفته و تفاوت های موجود را می توان فاصله زمانی و جغرافیایی این دو بنا دانست.
کلید واژه: مقایسه تطبیقی، نقوش مسجد کبود تبریز، نقوش مسجد شیخ الله اصفهان، نشان.
فهرست مطالب
عنوان…………………………………………………………………………………………………………………………….. ….صفحه
چکیده
فهرست مطالب
فصل اول: کلیات و پیشینه تحقیق
1-1 تعریف مساله………. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………….2
1-2ضرورت و اهمیت تحقیق……… ………………………………………………………………………………………………………………………………2
1-3سوالات تحقیق……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….2
1-4 فرضیات تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….3
1-5 اهداف تحقیق………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..3
1-6 روش انجام تحقیق و روش گردآوری اطلاعات و ابزار آن…………………………………………………………………………………….3
1-7 پیشینه تحقیق………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………..4
1-8 چگونگی انجام پروژه عملی……………………………………………………………………………………………………………………………………4
فصل دوم: معماری و تزیینات
2-1 معماری ایران در دوره اسلامی……………………………………………………………………………………………………………………………..6
2-2 تزیینات معماری ایران در دوره اسلامی……………………………………………………………………………………………………………….8
2-3 نقش مایه های تزیینات معماری…………………………………………………………………………………………………………………………12
2-3-1 نقش مایه انسانی…………………………………………………………………………………………………………………………………….. 12
2-3-2 نقش مایه حیوانی………………………………………………………………………………………………………………………………………13
2-3-3 نقش مایه های گیاهی……………………………………………………………………………………………………………………………….13
2-3-4 نقش مایه های هندسی………………………………………………………………………………………………………………………….. 14
2-3-5 نقش مایه خطی (خط نگاره)…………………………………….. …………………………………………………………………………15
2-4 تکنیک های تزیینات معماری…………………………………………………………………………………………………………………………….19
2-4-1 آجر و سنگ……………………………………………………………………………………………………………………………………………..20
2-4-2 گچ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………21
2-4-3 کاشی و سرامیک……………………………………………………………………………………………………………………………………. 24
2-4-4 نقاشی دیواری…………………………………………………………………………………………………………………………………………..24
فصل سوم: معرفی بنای مسجد کبود و مسجد شیخ لطف الله
3-1 تاریخچه تبریز…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….26
3-2 شیوه معماری آذری……………………………………………………………………………………………………………………………………………27
3-2-1 بناهای سبک آذری…………………………………………………………………………………………………………………………………28
3-3 مختصری از دولت قره قویونلو……………………………………………………………………………………………………………………………29
3-4 نقش دولت قره قویونلو در تاریخ هنر ایران………………………………………………………………………………………………………..31
3-5 معماری در دوره قره قویونلو……………………………………………………………………………………………………………………………….32
3-6 مسجد کبود………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..33
3-7 بررسی نقوش مسجد کبود تبریز……………………………………………………………………………………………………………………….36
3-8 تاریخچه اصفهان………………………………………………………………………………………………………………………………………………..68
3-9 شیوه معماری اصفهانی………………………………………………………………………………………………………………………………………68
3-9-1 بناهای سبک اصفهانی……………………………………………………………………………………………………………………………68
3- 10 مختصری از دولت صفوی…………………………………………………………………………………………………………………………….70
3-11 نقش دولت صفوی در تاریخ هنر……………………………………………………………………………………………………………………72
3-12معماری در دوره صفوی………………………………………………………………………………………………………………………………….73
3-13 مسجد شیخ لطف الله………………………………………………………………………………………………………………………………………74
3-14 بررسی نقوش مسجد شیخ لطف الله اصفهان…………………………….. ………………………………………………………………….77
فصل چهارم: مقایسه تطبیقی مسجد کبود و مسجد شیخ لطف الله
4-1 مقایسه تطبیقی نقوش مسجد کبود تبریز و شیخ لطف الله اصفهان……………………………………………………………..106
4-2 مقایسه تطبیقی طراحی و مصالح…………………………………………………………………………………………………………………..108
4-2-1 کاشی کاری…………………………………………………………………………………………………………………………………………..108
4-2-2 خط و خوشنویسی……………………………………………………………………………………………………………………………….109
4-2-3 آجر……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….110
4-2-4 سنگ…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….111
4-2-5 معماری و پلان…………………………………………………………………………………………………………………………………….112
4-3 شباهت ها و تقاوت های نقوش………………………………………………………………………………………………………………………113
4-3-1 اسلیمی دهن اژدری……………………………………………………………………………………………………………………………..113
4-3-2 اسلیمی ماری………………………………………………………………………………………………………………………………………..113
4-3-3 اسلیمی برگی………………………………………………………………………………………………………………………………………..113
4-3-4 اسلیمی خرطومی………………………………………………………………………………………………………………………………….114
4-3-5 چنگ یا پیچک…………………………………………………………………………………………………………………………………….115
4-3-6 یایه اسلیمی و

پایان نامه
Previous Entries منابع تحقیق با موضوع ازدواج مجدد، توزیع فراوانی، نقاط شهری، استان اردبیل Next Entries منبع پایان نامه با موضوع میراث فرهنگی، مسجد شیخ لطف الله، نشانه ی نمایه ای