منبع تحقیق با موضوع مفسرين، ديدگاه، 3)، 2)

دانلود پایان نامه ارشد

E تصريح به صادق بودن پيامبر(ص) و امام علي(ع)………………………………………….34
دسته دوم: اميرالمؤمنين(ع) صديق اكبر است………………………………………………………………..35
دسته سوم: اميرالمومنين(ع) اولين صديقين است…………………………………………………………..36
دسته چهارم: اميرالمؤمنين(ع) افضل صديقين است……………………………………………………….36
دسته پنجم: اميرالمؤمنين(ع) لسان صدق است……………………………………………………………..36
دسته ششم: روز قيامت صديق از اسامي اميرالمؤمنين(ع) است……………………………………….36
فصل سوم: ديدگاه مفسرين شيعه درباره صادقين……………………………………………………………..38
گفتار اول : ادله عقلي و قرائن موجود در آيه…………………………………………………………………….39
الف) بيان متقدمين…………………………………………………………………………………………………42
ب) بيان متأخرين و معاصرين…………………………………………………………………………………43
گفتار دوم: تبيين صادقين بوسيله ديگر آيات ……………………………………………………………………..47
گفتار سوم: روايات صادقين……………………………………………………………………………………………..49
فصل چهارم: پاسخ به شبهات آيه صادقين……………………………………………………………………….56
گفتار اول: شبهات فخر رازي………………………………………………………………………………………….56
گفتار دوم: شبهات ابن تيميه…………………………………………………………………………………….58
گفتار سوم: شبهه فيصل نور …………………………………………………………………………………………..63
بخش دوم: آيه مباهله…………………………………………………………………………………………………….64
فصل اول: شأن نزول و مفردات آيه مباهله…………………………………………………………………….66
گفتار اول: شأن نزول………………………………………………………………………………………….66
گفتار دوم: مفردات……………………………………………………………………………………………………68
الف) ترجمه و توضيح ……………………………………………………………………………………..68
ب) معاني لغوي ……………………………………………………………………………………………70
ج) معناي اصطلاحي مباهله……………………………………………………………………………….70
د) تركيب آيه…………………………………………………………………………………………………..71
فصل دوم: ديدگاه مفسرين اهل سنت درباره آيه مباهله…………………………………………………………….72
گفتاراول: ديدگاه مشهور و موافق با نظر شيعه……………………………………………………………72
الف) صحابه و تابعين………………………………………………………………………………………….72
ب) مفسرين اهل سنت………………………………………………………………………………………..73
ج) راويان و مورخان اهل سنت…………………………………………………………………………….74
1) ابن عساكر دمشقي………………………………………………………………………………………..76
2) احمد بن حنبل…………………………………………………………………………………………….76
3) ترمذى………………………………………………………………………………………………………..77
4) نسائي………………………………………………………………………………………………………….77
5) حاكم نيشابوري…………………………………………………………………………………………….77
6) روايت ابن حجر عسقلاني……………………………………………………………………………..78
7) نوشتن صلح نامه……………………………………………………………………………………………78
د) استدلال مفسرين اهل سنت به حديث مباهله بر افضليت اميرالمؤمنين(ع)………………..79
گفتاردوم: ديدگاه غيرمشهور و مخالف با نظر شيعه…………………………………………………………..79
الف) مفسرين تحريف كننده……………………………………………………………………………………79
ب) تلاشهاي بيهوده و تحريفات……………………………………………………………………………..80
1) حذف و يا عدم انطباق عناوين بر حاضرين در مباهله……………………………………….80
2) اضافه نمودن خلفاي ثلاث به مدعوين…………………………………………………………….83
3) تحريف در معناي انفسنا………………………………………………………………………………..84
4) مماثلت در عشيره………………………………………………………………………………………….84
5) علي مجازا در ابناء داخل است………………………………………………………………………..85
6) پنهان نمودن اصل حديث……………………………………………………………………………….85
7) تغيير زمان نزول آيه………………………………………………………………………………………..86
8) به جاي نام اميرالمؤمنين(ع) «وناس من اصحابه» اضافه شده………………………………86
فصل سوم: ديدگاه مفسران و علماي شيعه درباره آيه مباهله…………………………………………………87
گفتار اول: تفسير آيه……………………………………………………………………………………………………….87
الف) فرازهاي آيه مباهله……………………………………………………………………………………….87
ب) نكاتي پيرامون مباهله………………………………………………………………………………………90
1) شرائط حاضرين در مباهله……………………………………………………………………….90
2) شرائط مباهله…………………………………………………………………………………………90
3) جايگاه مباهله…………………………………………………………………………………………91
گفتار دوم: اثبات افضليت و ولايت اميرالمؤمنين(ع)…………………………………………………………………..91
الف) استدلال ائمه اطهار(ع)…………………………………………………………………………………..91
ب) استدلال علما و مفسرين………………………………………………………………………………….92
1) شيخ مفيد(ره) ………………………………………………………………………………93
2) سيد مرتضي(ره)……………………………………………………………………………93
3) شيخ طوسي(ره) …………………………………………………………………………..93
4) خواجه نصير(ره)…………………………………………………………………………..93
5) علامه حلي(ره) …………………………………………………………………………….94
6) تفاسير متأخرين……………………………………………………………………………………94
گفتار سوم: روايات مباهله……………………………………………………………………………………………………96
فصل چهارم: پاسخ به شبهات درباره آيه مباهله………………………………………………………………………….104
گفتار اول: شبهات ابن تیمیه………………………………………………………………………………………….104
گفتار دوم: شبهات ديگران…………………………………………………………………………………………….113
بخش سوم: آيه نجم ……………………………………………………………………………………………………..118
فصل اول: مفردات آيه نجم…………………………………………………………………………………………….119
گفتار اول: معاني لغوي……………………………………………………………………………………………………119
گفتار دوم: استعمالات قرآني……………………………………………………………………………………………120
فصل دوم: ديدگاه اهل سنت درباره آيه نجم………………………………………………………………………………122
گفتار اول: اقوال مفسرين…………………………………………………………………………………………………122
الف) مفسرين مخالف تفسير شيعه………………………………………………………………………….122
1) فخر رازي………………………………………………………………………………………………122
2) ابن عربي………………………………………………………………………………………………..122
3) ابوحيان…………………………………………………………………………………………………..122
4) تفاسير معاصر…………………………………………………………………………………………..122
ب) مفسريني كه نظر شيعه را ذكر نمودند………………………………………………………………..124
گفتار دوم: روايات كتب اهل سنت……………………………………………………………………………………124
فصل سوم: ديدگاه مفسرين

پایان نامه
Previous Entries منبع پایان نامه ارشد درمورد معماری پایدار، زیست محیطی، دریاچه ارومیه، تولیدات صنعتی Next Entries منبع تحقیق با موضوع اعلان جنگ