منبع پایان نامه ارشد درمورد معماری پایدار، معماری سبز، محیط زیست، پایداری اکولوژیک

دانلود پایان نامه ارشد

فهرست مطالب
عنوان صفحه
چکیده 1
فصل اول : کلیات تحقیق
1ـ1ـ پرسش اصلی تحقیق 2
1ـ2ـ بیان مسأله 2
1ـ3ـ سوابق مربوط 6
1ـ4ـ سوالات 8
1ـ5ـ اهداف تحقیق 8
1ـ6ـ ضرورت‌های خاص انجام تحقیق 9
1ـ7ـ بهره‌وران 9
1ـ8ـ روش کار 10
1ـ9ـ ابزار گردآوری اطلاعات 11
1ـ10ـ روش تجزیه و تحلیل اطلاعات 11
فصل دوم : مبانی و مفاهیم نظری
2ـ1ـ موزه 12
2ـ1ـ1ـ نگاهی گذرا به موزه 12
2ـ1ـ2ـ منشأ پیدایش لغت موزه 13
2ـ1ـ3ـ تاریخ موزه در ایران 14
2ـ1ـ4ـ تاریخچه موزه در جهان 15
2ـ1ـ5ـ انواع موزه‌ها 15
2ـ1ـ6ـ موز‌های هنری 16
2ـ1ـ7ـ موزه‌های هنری مدرن 16
2ـ1ـ8ـ موزه‌های تاریخی 17
2ـ1ـ9ـ موزه‌های علمی 17
2ـ1ـ10ـ موزه‌های تخصصی 18
2ـ1ـ11ـ موزه‌های منقطه‌ای 18
2ـ2ـ هنر 18
2ـ3ـ هنر، تعاریف و مضامین 19
2ـ4ـ هنر در فرهنگ ایران 22
2ـ5ـ عناصر هنر 22
2ـ5ـ1ـ تخیل 22
2ـ5ـ2ـ ذوق 23
2ـ5ـ3ـ خلاقیت 23
2ـ5ـ4ـ زیبایی 24
2ـ6ـ سخن نهایی در تعریف هنر 24
فهرست مطالب
عنوان صفحه
2ـ7ـ فرهنگ و معماری 26
2ـ7ـ1ـ رابطه فرهنگ و معماری 26
2ـ7ـ2ـ فرهنگ معماری، معماری فرهنگی 29
2ـ7ـ3ـ ارتباط بین معماری، فرهنگ و مکان 30
2ـ7ـ4ـ عوامل فرهنگی مؤثر در شکل‌گیری فضای معماری 31
2ـ7ـ5ـ بازتاب فرهنگ در صورت فضای معماری 32
2ـ7ـ6ـ مبانی فرهنگ ایران و تأثیر آن بر معماری 32
2ـ7ـ7ـ انسان و فرهنگ در معماری 34
2ـ7ـ8ـ نقش و جایگاه کنونی معماری فضاهای فرهنگی 36
2ـ8ـ تاریخ آذربایجان 36
2ـ8ـ1ـ حدود آذربایجان 39
2ـ8ـ2ـ پیش از اسلام 39
فصل سوم: مبانی و مشخصه‌های معماری پایدار
3ـ1ـ پایداری 41
3ـ1ـ1ـ مفهوم پایداری 41
3ـ1ـ2ـ معنای لغوی واژه پایداری 42
3ـ1ـ3ـ از محیط پایدار تا معماری پایدار 42
3ـ2ـ مبانی طراحی پایدار 46
3ـ2ـ1ـ طراحی پایدار 47
3ـ2ـ2ـ فرآیند طراحی پایدار 48
3ـ2ـ3ـ تبیین مؤلفه‌های طراحی پایدار محیطی 48
3ـ3ـ مفهوم پایداری و توسعه پایدار 49
3ـ4ـ معماری و شهرسازی پایدار 51
3ـ5ـ بازشناسی مفهوم پایداری در معماری و شهرسازی ایرانی 58
3ـ5ـ1ـ دیدگاه معماران پایداری 61
3ـ6ـ معماری سبز 62
3ـ6ـ1ـ معماری اکولوژیک 62
3ـ6ـ2ـ نحوه اجرای ساختمان 63
3ـ6ـ3ـ معماری سبز 63
3ـ6ـ4ـ مفهوم ساختمان‌سازی سبز و توسعه پایدار 64
3ـ6ـ5ـ جنبش سبز 65
3ـ6ـ6ـ دیدگاه معمارانی چند از معماری سبز 66
3ـ7ـ رویکرد جامع به معماری پایدار در ابعاد اکولوژی، انرژی و اقلیم 67
3ـ7ـ1ـ اهداف طراحی پایدار محیطی و ارائه طرح پیشنهادی 67
فهرست مطالب
عنوان صفحه
3ـ7ـ2ـ اصول طراحی پایدار محیطی 69
3ـ8ـ رئوس مهم و اساسی طراحی پایدار 70
3ـ8ـ1ـ کاربرد معماری پایدار در طراحی موزه‌ها 74
3ـ8ـ2ـ راه‌های جلوگیری از اتلاف حرارت در ساختمان 74
3ـ9ـ عناصر کاربردی در آتریم‌ها 76
3ـ9ـ1ـ به‌کارگیری صفحات فتوولتائیک در آتریم‌ها 77
فصل چهارم: مصادیق
4ـ1ـ طراحی پایدار در جهان 79
4ـ1ـ1ـ گنبد رایشتاک (پارلمان آلمان) 79
4ـ1ـ2ـ برج هرست 80
4ـ1ـ3ـ گلن هاوس 81
4ـ1ـ4ـ مرکز جهانگردان مرداب کلی 81
4ـ1ـ5ـ برج رایزر 82
4ـ1ـ6ـ طرح مرکز موسیقی تایپه 83
4ـ2ـ طراحی پایدار در ایران 84
فصل پنجم: شناخت و بررسی بستر طراحی
5ـ1ـ مقدمه 86
5ـ2ـ بستر طرح 87
5ـ2ـ1ـ مطالعات تاریخی 87
5ـ2ـ2ـ تاریخچه شهر 89
5ـ3ـ ویژگی‌های فرهنگی و اجتماعی 90
5ـ3ـ1ـ نژاد و زبان 90
5ـ3ـ2ـ دین و مذهب 91
5ـ4ـ مطالعات فرهنگی ـ مذهبی 92
5ـ5ـ وضعیت اقتصادی 93
5ـ5ـ1ـ فعالیت‌ها 93
5ـ6ـ امکانات شهر و توصیه‌های کلی 93
5ـ7ـ پتانسیل‌های موجود در امکانات توسعه فرهنگی ـ توریستی شهر 94
5ـ8ـ موقعیت جغرافیایی و شرایط اقلیمی اردبیل 94
5ـ8ـ1ـ دمای هوا 94
5ـ8ـ2ـ رطوبت هوا 95
5ـ8ـ3ـ بادها 95
5ـ8ـ4ـ خلاصه وضعیت جریان باد در اردبیل 97
5ـ9ـ جهت استقرار ساختمان‌ها 98
فهرست مطالب
عنوان صفحه
5ـ10ـ نتیجه‌گیری 98
5ـ11ـ انتخاب سايت پروژه 100
5ـ11ـ1ـ معرفی سایت انتخاب شده 100
5ـ11ـ2ـ پتانسیل‌های موجود در سایت 101
5ـ12ـ نتیجه‌گیری 101
فصل ششم: معیار‌ها و برنامه‌ریزی کالبدی
6ـ1ـ مقدمه 102
6ـ2ـ معیارهای طراحی موزه 102
6ـ2ـ1ـ کنترل رطوبت 102
6ـ2ـ2ـ تهویه 103
6ـ2ـ3ـ کنترل و طراحی نور در داخل موزه 103
6ـ3ـ طیف نور 104
6ـ4ـ انتخاب محل موزه 105
6ـ5ـ عرصه‌بندی موزه 105
6ـ6ـ غرفه‌بندی نمایش نموده‌ها 106
6ـ7ـ نظام‌های حرکتی اجباری و اختیاری 106
6ـ8ـ برنامه‌ریزی عملکردی و کالبدی 107
6ـ8ـ1ـ نظام حرکتی موزه 107
6ـ8ـ2ـ واحدهای فروش بلیط 108
6ـ8ـ3ـ فضای لابی و انتظار 108
6ـ8ـ4ـ اطلاع‌رسانی در داخل موزه 108
6ـ8ـ5ـ فضاهای خدماتی عرضه و فروش رسانه‌ای 109
6ـ8ـ6ـ کتابخانه عمومی و تخصصی 109
6ـ8ـ7ـ گالری‌ها 109
6ـ8ـ8ـ ارتباطات عمودی 109
6ـ8ـ9ـ رستوران و تریا 110
6ـ8ـ10ـ بخش اداری 110
6ـ8ـ11ـ نورپردازی فضاهای داخلی و محوطه 111
6ـ8ـ12ـ سرویس‌های بهداشتی 111
6ـ8ـ13ـ پله فرار 111
6ـ8ـ14ـ سالن همایش‌ها 111
6ـ8ـ14ـ1ـ طراحی سالن نمایش 112
6ـ8ـ15ـ پارکینگ‌ها 113
6ـ9ـ استانداردها 113
فهرست مطالب
عنوان صفحه
6ـ9ـ1ـ کریدورها و سطوح شیب‌دار 113
6ـ9ـ1ـ1ـ سرعت‌های راه رفتن 113
6ـ9ـ1ـ2ـ ظرفیت کریدور 114
6ـ9ـ2ـ گالری‌ها 114
6ـ9ـ3ـ پارکینگ‌ها 115
6ـ9ـ4ـ پارکینگ خیابان 115
6ـ9ـ5ـ مساحت مورد نیاز 115
6ـ10ـ لیست فضاهای مورد نیاز 116
فصل هفتم: فرآیند طراحی معماری
7ـ1ـ فرآیند طراحی 120
7ـ1ـ1ـ فضای معماری 120
7ـ1ـ2ـ عناصر تعریف فضا 121
7ـ2ـ نور 122
7ـ2ـ1ـ نور و اثر آن 122
7ـ2ـ2ـ چگونگی عملکرد نور طبیعی در معماری 123
7ـ2ـ3ـ اهداف کاربردی روشنائی روز 123
7ـ2ـ4ـ دستورالعمل‌های نورپردازی با نور طبیعی 124
7ـ2ـ5ـ بازتاب نور از سطوح اطراف 124
7ـ2ـ6ـ تصفیه کردن روشنائی روز 124
7ـ3ـ فاکتورهای شکل‌دهنده 125
7ـ3ـ1ـ ارتفاع پنجره 125
7ـ3ـ2ـ عمق اتاق 125
7ـ3ـ3ـ نورپردازی طبیعی فضاهای داخلی 125
7ـ4ـ نتیجه 126
7ـ5ـ تأسیسات طرح 126
7ـ5ـ1ـ نوع سازه 126
7ـ5ـ2ـ تأسیسات زهکشی سایت 127
7ـ5ـ3ـ تأسیسات کنترل شرایط هوا 127
7ـ5ـ4ـ تأسیسات ایمنی (آتشنشانی) 127
7ـ5ـ5ـ سیستم آبرسانی و فاضلاب 128
7ـ5ـ5ـ1ـ سیستم تأمین آب 128
7ـ6ـ جمع‌آوری و دفع فاضلاب و آب باران 129
7ـ7ـ تأسیسات گرمایش و سرمایش 130
7ـ8ـ دما و رطوبت نسبی 130
فهرست مطالب
عنوان صفحه
7ـ9ـ فن کویل زمینی یا توزیع هوای تازه مرکزی 131
7ـ9ـ1ـ هوارسان 131
7ـ10ـ طرح ارائه شده 133
منابع و مأخذ 139

فهرست جداول
عنوان صفحه
جدول (2ـ1): معنای لغوی موزه 13
جدول (2ـ2): تاریخ موزه در جهان 15
جدول (3ـ1): سه معیار اصلی مفهوم پایداری در معماری 44
جدول (3ـ2): فرایند طراحی پایدار 48
جدول (3ـ3): سیاست‌های معماری و طراحی شهری بر مبنای طراحی پایدار محیطی 49
جدول (3ـ4): بررسی تطبیقی مفاهیم معماری و شهرسازی ایرانی با معماری و شهرسازی پایدار 55
جدول (3ـ5): پاردایم‌های اصول معماری پایدار 56
جدول (3ـ6): جمع‌بندی میانی پایدار مطرح در ادبیات تحقیق 60
جدول (3ـ7): دیدگاه معمارانی چند از طراحی پایدار 61
جدول (3ـ8): اجزای معماری اکولوژیک 62
جدول (3ـ9): عناصر لازم برای اجرای قوی معماری 63
جدول (3ـ10): اجزای تشکیل دهنده معماری سبز 64
جدول (3ـ11): دیدگاه معمارانی چند از معماری سبز 66
جدول (4ـ1): بررسی نکات حائز اهمیت در مصادیق 78
جدول (5ـ1): تغییرات رطوبت هوا 95
جدول (5ـ2): وزش باد 96
جدول (5ـ3): جهت باد غالب 96
جدول (5ـ4): وضعیت تابش 97
جدول (6ـ1): مساحت‌های عرصه علمی و تحقیقاتی (بخش برگزاری اجتماعات و گردهمایی) 116
جدول (6ـ2): مساحت‌های عرصه‌های علمی و تحقیقاتی (بخش اطلاعات) 117
جدول (6ـ3): مساحت‌های عرصه کارگاهی 118
جدول (6ـ4): مساحت‌های عرصه اداری و خدماتی 119

فهرست نمودارها
عنوان صفحه
نمودار (2ـ1): مدلی پیش‌بینی کننده ـ تحلیلی از صورتبندی فرهنگ و هنر در مظروف معماری 28
نمودار (2ـ2): روند فرهنگی شدن معماری 29
نمودار (2ـ3): ارتباط بین مکان، فرهنگ و معماری 31
نمودار (2ـ4): بررسی جایگاه تأثیر فضاهای فرهنگی 36
نمودار (3ـ1): تعادل زیست ساختار محیط 41
نمودار (3ـ2): ارتباط بین مقوله‌های معماری سبز 64

فهرست تصاویر
عنوان صفحه
تصویر (3ـ1): نمونه معماری 70
تصویر (3ـ2): اصول طراحی پایدار محیطی 70
تصویر (4ـ1): گنبد رایشتاک 80
تصویر (4ـ2): برج هرست 80
تصویر (4ـ3): نمای خارجی برج هرست 81
تصویر (4ـ4): گلن هاوس 81
تصویر (4ـ5): مرکز جهانگردان مرداب کلی 82
تصویر (4ـ6): مرکز جهانگردان مرداب کلی 82
تصویر (4ـ7): برج رایزر 83
تصویر (4ـ8): برج رایزر 83
تصویر (4ـ9): مرکز موسیقی تایپه 84
تصویر (4ـ10): مرکز موسیقی تایپه 84

چکیده
زمانی معماری ایران دارای ویژگی‌های منحصر به فردی بود که ضمن توجه به مسایل زیباشناختی و حفظ محیط زیست پاسخگوی نیاز‌های اقلیمی هر منطقه نیز بوده است. فنون و قواعد به‌کار رفته در این معماری، بسیاری از مفاهیم نوین در عرصه معماری پایدار را در خود به‌وضوح دارد. اما امروز در جریان تحولات صنعتی و… که نتیجه آن نادیده گرفتن هنر و فرهنگ ایرانی و تخریب طبیعت و محیط زیست است‌، پیکری فرسوده و ناپایدار از بافت شهری برجای مانده است. رساله حاضر به بررسی چگونگی شکل‌گیری یک جریان نوین معماری تحت عنوان موزه هنر و فرهنگ آذربایجان با رویکرد معماری پایداری اکولوژیکی می‌پردازد که هدف آن ایجاد مکانی برای جمع‌آوری‌، حفاظت و نمایش آثار هنری و آموزش و پژوهش در زمینه هنر و فرهنگ‌، با درنظر گرفتن اصول معماری پایداری اکولوژیکی و در صورت امکان توجه به کهن الگو‌های معماری اقلیمی ایرانی می‌باشد. به همین منظور به مطالعه ویژگی‌های اقلیمی اردبیل و اصول معماری پایداری اکولوژیکی و معماری اقلیمی ایرانی پرداخته که نتایج به‌دست آمده بیانگر نگاه هوشمندانه معماری گذشته ایران به مباحث اقلیمی و بومی همراه با حفظ محیط زیست می‌باشد. از طرفی امروزه تنها راهکارهای بومی بدون استفاده از تکنولوژی روز نمی‌تواند پاسخگو باشد بنابراین می‌بایست راه‌کار‌های فراموش شده در طراحی محیط پایدار شناسایی شده و با به روز نمودن آن‌ها با توجه به تکنولوژی‌های موجود‌، از آن‌ها در طراحی ساختمان‌هایی پایدار با کمینه صدمات زیست محیطی استفاده نمود. لذا در نتیجه‌گیری پایان‌نامه بر استفاده از راه‌کارهایی اعم از بومی و غیر بومی در طراحی ساختمان‌های

پایان نامه
Previous Entries دانلود پایان نامه درباره استراتژی، مصمم، ، پوتنام Next Entries منبع پایان نامه ارشد درمورد معماری پایدار، محیط زیست، زیست محیطی، پایداری اکولوژیک