دانلود پایان نامه درباره عدالت سازمانی، پایان نامه ها، خلاقیت و نوآوری، روابط انسانی

دانلود پایان نامه ارشد

………………………………………………………………………………………………. 18
فصل دوم : ادبیات پژوهش ……………………………………………………………………………………… 19
2-1مقدمه …………………………………………………………………………………………………………. 20
2-2 بخش اول : مدیریت تعارض ………………………………………………………………………………… 21
2-2-1 تعریف تعارض ………………………………………………………………………………………. 21
2-2-2 ضرورت وجود تعارض ………………………………………………………………………………. 23
2-2-3 سیر تکاملی اندیشه تعارض …………………………………………………………………………. 25
2-2-3-1 نظریه سنتی تعارض ……………………………………………………………………….. 25
2-2-3-2 نظریه روابط انسانی ………………………………………………………………………… 25
2-2-3-3 نظریه تعاملی ……………………………………………………………………………….. 25
2-2-4 مقایسه نگرش ها نسبت به تعارض ……………………………………………………………………. 27
2-2-5 ماهیت تعارض ………………………………………………………………………………………….. 28
2-2-6 زیان های ناشی از تعارض ………………………………………………………………………………29
2-2-6-1 هدر رفتن وقت و انرژی سازمان ……………………………………………………………. 29
2-2-6-2 قضاوت نادرست ……………………………………………………………………………….30
2-2-6-3 اثرات زیان بار بر بازنده …………………………………………………………………….. 30
2-2-6-4 هماهنگی ضعیف …………………………………………………………………………………30
2-2-7 سطوح تعارض …………………………………………………………………………………………..31
2-2-7-1 تعارض درون فردی …………………………………………………………………………… 31
2-2-7-2 تعارض میان فردی ……………………………………………………………………………. 31
2-2-7-3 تعارض درون گروهی ………………………………………………………………………… 31
2-2-7-4 تعارض میان گروهی ………………………………………………………………………….. 32
2-2-7-5 تعارض میان سازمانی …………………………………………………………………………. 33
2-2-8 منابع تعارض ……………………………………………………………………………………………. 34
2-2-9 دلایل تعارض ………………………………………………………………………………………….. 35
2-2-10 الگوی تعارض بین گروه ها در سازمان ……………………………………………………………..35
2-2-11 فرایند تعارض ……………………………………………………………………………………….. 36
2-2-11-1 مرحله اول : مخالفت های بالقوه …………………………………………………………. 37
2-2-11-1-1 ارتباطات ……………………………………………………………………… 38
2-2-11-1-2 ساختار …………………………………………………………………………. 38
2-2-11-1-3 متغییرهای شخصی …………………………………………………………… 39
2-2-11-2 مرحله دوم : بروز تعارض ………………………………………………………………… 40
2-2-11-3 مرحله سوم : نیت یا قصد ………………………………………………………………….. 41
2-2-11-4 مرحله چهارم : رفتار ………………………………………………………………………. 41
2-2-11-5 مرحله پنجم : ره آوردها (نتایج) ………………………………………………………….. 42
2-2-11-5-1 نتیجه های سازنده تعارض ……………………………………………………. 43
2-2-11-5-2 نتیجه های ویرانگر تعارض……………………………………………………. 43
2-2-11-5-3 وجه تمایز تعارض سازنده و ویرانگر ……………………………………….. 44
2-2-11-5-4 ایجاد تعارض سازنده …………………………………………………………. 45
2-2-12 فنون رفع تعارض ویرانگر ………………………………………………………………………….. 46
2-2-12-1 اهداف فراگیر ………………………………………………………………………………. 46
2-2-12-2 کاهش وابستگی دوطرفه بین واحدها ……………………………………………………… 47
2-2-12-3 توسعه منابع …………………………………………………………………………………. 47
2-2-12-4 حل مسأله به صورت دوطرفه …………………………………………………………….. 48
2-2- 12-5 سیستم های استیناف …………………………………………………………………….. 49
2-2-12-6 اختیار رسمی ……………………………………………………………………………….. 50
2-2-12-7 افزایش روابط متقابل ……………………………………………………………………….. 51
2-2-12-8 معیارها و سیستم های پاداش سازمانی …………………………………………………….. 51
2-2-12-9 ادغام واحدهای متعارض …………………………………………………………………… 52
2-2-13 فنون ایجاد تعارض سازنده ………………………………………………………………………….. 52
2-2-13-1 ارتباطات …………………………………………………………………………………… 52
2-2-13-2 عدم تجانس …………………………………………………………………………………. 53
2-2-13-3 رقابت ……………………………………………………………………………………… 53
2-2-14 رابطه بین تعارض و سایر عوامل ………………………………………………………………….. 54
2-2-14-1 رابطه بین تعارض ، و خلاقیت و نوآوری …………………………………………………. 54
2-2-14-2 رابطه بین تعارض و عملکرد گروه ……………………………………………………….. 55
2-2-14-3 رابطه بین تعارض و علاقه اعضای گروه ………………………………………………… 56
2-2-14-4 رابطه بین تعارض و رضایت شغلی ……………………………………………………….. 56
2-2-14-5 رابطه بین تعارض و کیفیت تصمیمات …………………………………………………….. 57
2-2-14-6 رابطه بین تعارض و اعضای ناهمگون ……………………………………………………. 57
2-2-14-7 رابطه بین تعارض و شخصیت ……………………………………………………………… 58
2-2-14-8 رابطه بین تعارض و فرهنگ ……………………………………………………………… 59
2-2-14-9 رابطه بین تعارض و هوش هیجانی ………………………………………………………. 62
2-2-14-10 رابطه بین تعارض و عدالت سازمانی …………………………………………………… 63
2-2-15 مدیریت تعارض …………………………………………………………………………………….. 64
2-2-16 استراتژی های مدیریت تعارض ……………………………………………………………………. 66
2-3 بخش دوم : دیدگاه ها و مدل های مدیریت تعارض ……………………………………………………….. 72
2-3-1 دیدگاه برومند …………………………………………………………………………………………… 72
2-3-2 دیدگاه کنت توماس ……………………………………………………………………………………. 73
2-3-3 دیدگاه پوتنام و ویلسون ……………………………………………………………………………… 76
2-3-4 دیدگاه ویکس ………………………………………………………………………………………….. 77
2-3-5 دیدگاه براون ………………………………………………………………………………………….. 80
2-4 بخش سوم : پیشینه پژوهش های انجام شده ………………………………………………………………… 81
2-4-1 پیشینه پژوهش های داخلی …………………………………………………………………………… 81
2-4-1-1 پایان نامه های کار شده …………………………………………………………………….. 81
2-4-1-2 مقالات نوشته شده ……………………………………………………………………………. 82
2-4-2 پیشینه پژوهش های خارجی ……………………………………………………………………………84
2-5 بخش چهارم : معرفی مختصری در رابطه با بانک ملت …………………………………………………. 86
2-5-1 تاریخچه بانک ملت …………………………………………………………………………………… 86
2-5-2 چشم انداز ،

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه رایگان درباره "، يار، ولي، را... Next Entries دانلود پایان نامه درباره توزیع فراوانی، آزمون فرضیه، استراتژی ها، محدودیت ها