پایان نامه رایگان درباره دوره بازگشت، تعدد زوجات

دانلود پایان نامه ارشد

زن در آراي زرتشت 22
زن در انديشه ي اعراب جاهلي 23
ديدگاه اسلام در قبال زن و پاسخ به اشكالات 25
الف- كار زن سخيف يا مستحسن 27
ب- نقصان خلقت زن 28
پ- آفرينش زن و زايش گناه 29
ث- زن عامل فريب 30
ج- زن مظهر شهوت يا نماد محبت 30
چ- برآيند انديشه هاي پيشين در نظريات روانشناختي 32
ح- مهر اقدامي دوسويه و وحدت آفرين 34
خ- زن تجلي جمال الهي 35
حق رأي و حضور زنان در اجتماع از منظر اسلام 36
زن از منظر اسلام جنسي يا انساني 37
حقوق زن در اجتماع از منظر قرآن 38
تساوي يا تمايز، تشابه يا تفاوت 39
اظهار وجود زنان دغدغه اي براي مردان 41
تعدد زوجات تأييدي بر تمام عيار نبودن زن 41
نقصان عقل طرحي اسلامي يا تهمتي غربي؟ 43
زن، الهه ي درون و رجعت به فترت 45
نگاهي گذرا به سيماي زن در ادوار مختلف شعر پارسي 50
زن سوژه ي شعرا 50
زن خالق اثر و آفريننده شعر 55
تغيير نگرش به زن از دوره بازگشت تا مشروطه 59
زن بود شعر خدا مرد بود نثر خدا 73
نوع نگاه در ايجاد تصوير 85
تصاوير شاعرانه از نظرگاه سيمين 86
وزن و تصوير 87
تصاوير شاعرانه از نظرگاه سرشك 95
بررسي و تحليل تصوير هاي زنانه 111
صبورانه ها 112
مادرانه 120
شكوايه ها 141
كولي واره ها 174
عاشقانه ها 181
روابط عاطفي غيرعرفي و غير اخلاقي 217
احساس ضعف، نياز به تكيه گاه، وصال، تسليم و شرم و حيا 229
فريب خرافه انگاري و خوش باوري 251
اشاره به اندام هاي بدن 268
آرايش، پوشش،زيور و زينت آلات زنانه 275
تصاوير در مضامين مشترک سيمين و سرشک 284
ماحصل اين همه گفتار 293
فهرست منابع و مأخذ 295

چكيده

آن چه در اين رساله گرد آمده، بحث و بررسي و تحليل تصاوير موجود در اشعار دو شاعر معاصر سيمين بهبهاني و محمد رضا شفيعي كدكني است كه از منظر نقد زن مدار به شرح ذيل آمده است:
در فصل نخست به طور كلي بحث در باب مذهب اصالت زن يا همان فيمينيسم مي باشد.
فصل دوم با عنوان نگاهي گذرا به سيماي زن در ادوار مختلف شعر فارسي به بحث در باب زن به عنوان سوژهي اثر و زن به عنوان خالق اثر پرداخته است.
فصل سوم ذيل عنوان ” زن بود شعر خدا مرد بود نثر خدا ” نگاشته شده كه نوع نگاه در ايجاد تصاوير را مورد بررسي قرار مي دهد.
فصل پاياني به بررسي و تحليل تصوير هاي زنانه پرداخته كه خود داراي عناوين فرعي است؛ اين عناوين مبين احساسات، عواطف، و ابزار مورد استفادهي بانوان در شعر هر دو شاعر است.
هدف از گردآوري اين رساله بررسي و تطبيق تصاوير شعري از منظر نقد زن مدار است. روش تحقيق كتابخانه اي و بر پايه فيش برداري است و نتايج حاصل از آن اين است که بيانگر دو ديد گاه متفاوت نسبت به تصاوير زنانه در شعر شاعران مورد بحث است.
كلمات كليدي: فمينيسم، زن، تصوير، سيمين بهبهاني، شفيعي كدكني

مقدمه:

به نام يكتا دادار آفريدگار كه ديدگان بشر همواره نگران اوست و چشمان اميد به افق عنايت بي علت او دوخته شده و آدميان را از حكومتش بهره هاست كه ندانند و زندگاني بگذارند و چون به اندوه گرفتار آيند هم باز به دامنش آويزند. كه رفتني نيست از دامان پرمهر حضرت الوهيت؛ و به ياد رحمت عالميان، سرور كون و مكان، حضرت نبوت، ختمي مرتبت محمد مصطفي صلواة الله و سلامه عليه كه عالم به وجود او و ذريهي پاكش زيبنده گشت و مهر به گرماي عشق ايشان فروزنده و ماه از تلألؤ جمال روي ايشان تابنده.
و اما بعد…
آن چه در اين رساله گرد آمده است ما حصل غور در تصاوير شاعرانه و نقد بر پايهي نظرگاهي زنانه است. كوشيديم تا در فصل كليات مطالب، ذيل عنوان “مذهب اصالت زن” مختصري با آن مكتب كه به فيمينيسم شهره است آشنا شويم. بر اين اساس ذيل اين عنوان، عناويني مترتب شده است تا فحواي كلام در اذهان خوانندگان گرامي بنشيند و آنان را به مقصود نائل گرداند؛ مضاف اين كه مبحث ملحقه به عنوان رساله كه واژهي ” زن مدار” است تبيين شده و مقصود نگارنده قريب به وضوح گردد. در اين راستا به تعاريفي از شقوق مذهب اصالت زن پرداخته ايم و پس از آشنايي اندك با پاره اي تعاريف، وضعيت زن را در خلال تاريخ مرور كرده، سپس موجوديت وي را در اذهان برخي ملل و مذاهب به طريقي مجمل مورد نظر قرار داديم.
در بخش ديگري از كليات به نظرات و مكتوبات بزرگان عرصه ي انديشه و فرهنگ پرداختيم و آن اقوال و آثار را منشأ اثر در روند فكري غالب در باب زن تحليل كرديم. با توجه به نقد ها و نظرات متنوع گاه مخالف و گاه موافق با اين مكتب بر آن شديم تا نظرات اسلام را هر چند كوتاه در حد بضاعت نگارنده و ظرفيت رساله در تبيين ديدگاه اسلام به زن مقرر كنيم. در پايان مباحث مطروحه در كليات مطالب ذيل عنوان ” نگاهي گذرا به سيماي زن در ادوار مختلف شعر فارسي ” به مرور مختصري بر حضور زن از دو جنبه پرداختيم؛ در اين بخش زن را به عنوان سوژهي شعرا و به عنوان خالق اثر مورد نظر قرار داده و اشاره اي به نام برخي از شعراي زن در ادوار مختلف شعر فارسي نموده ايم.
پس از اين در فصلي كه عنوان آن را بيتي از ملك الشعراي بهار مقرر كرديم به بحث پيرامون وجود يا عدم ادبيات زنانه پرداختيم و در اين خصوص از آراي پژوهشگران و صاحبان نظربهره برده و بر آيند و ماحصل گفتار را با رد وجود ادبيات زنانه خاتمه داديم.
” نوع نگاه در ايجاد تصوير” فصل ديگري است كه در آن ضمن توضيح در خصوص تصوير و تصوير سازي، انگاره هاي شاعرانه سيمين بهبهاني و محمد رضا شفيعي كدكني را از قول خود ايشان در آثار مكتوب و منقول؛ و نيز نظرگاه ديگران در خصوص اين هر دو ذكر کرده و مورد بررسي قرار داديم.
سپس رساله را بر پايه ي 11 فصل ديگر عنوان نهاديم كه هر كدام مبين رفتاري زنانه يا مصداقي از عملي زنانه است كه از ذكر نام فصول به جهت پرهيز از اطاله كلام صرف نظر نموده و رؤيت اين بخش ها را به خوانندگان ارجمند و مخاطبان گران قدر وا مي نهيم.

” و من الله التوفيق “

نگاهي به مذهب اصالت زن

دير گاهي است تا مسئلهي زن به عنوان مبحثي اساسي در فراسوي مرزهاي ايران زمين آغاز شده و به داخل كشورما نيز نفوذ يافته است. احساس نياز به طرح مسئلهي زنان و حقوق آن ها در مغرب زمين كليد خورد و جنبش هايي موسوم به فمينيستي شكل گرفت كه عمدتا قصد داشتند تا حقوق برابري را ميان زنان و مردان پي ريزي كنند كه البته در پاره اي موارد موفق هم بودند.
در نگاهي به تعاريف فمينيسم ( feminism ) اين گونه در مي يابيم كه ” جنبشي است سازمان يافته براي دست يابي به حقوق و نيز ايدئولوژيي براي دگرگوني جامعه كه هدف آن صرفا تحقق برابري اجتماعي زنان نيست، بلكه روياي رفع انواع تبعيض و ستم نژادي و طبقاتي و غير را در سر مي پروراند. از اين رو نهاده هايي كه تاكنون براي اين واژه پيشنهاد شده وافي به مقصود نبوده است”1. چه اين كه امروزه با شنيدن كلمه فمينيسم اغلب مخاطبان آن چه را به ذهن متبادر مي بينند مسئله زن است. اساسا اين واژه فرانسوي و از ريشه لاتين ( femind ) است كه در زبان هاي انگليسي و آلماني تغيير يافته و به شكل ( feminism) به كار برده مي شود به طور كلي واژه (feminine) به معناي زن و دال بر جنس مونث است . با اين اوصاف لغوي پر بيراه نرفته اند آنان كه با شنيدن اين واژه به ياد زن و مسئلهي زنان مي افتند. به هر حال هر مكتب يا ايدئولوژي نو ظهور پيامدهايي دارد و از دريچه هاي مختلفي ظهور و بروز مي كند كما اينكه فمينيسم هم داراي گرايش هاي متعدد است گرچه بررسي گرايش هاي فمينيستي موضوع اين مقال نيست ولي ذكر نام و مختصري از تعاريف براي شناخت بهتر اين مكتب خالي از لطف نيست.

ليبرال فمينيسم Liberal feminism
اين گرايش نسبت به گرايش هاي ديگر سابقه طولاني تري دارد، نا برابري حقوق مدني و فرصت هاي آموزشي را سرچشمه ستم بر زنان مي داند و مبارزه براي كسب آزادي هاي فردي زنان در چهارچوب جامعه موجود را هدف قرار داده است.
راديكال فمينيسم Radical feminism
اين گرايش همه شكل هاي ستم و سلطه را ناشي از برتري جويي مردان مي انگارد و هدف خود را جايگزيني جوامع مردسالار كنوني با جوامع زن محور معرفي مي كند.
ماركسيسم فمينيسم Marksism feminism
گرايش ديگري است كه ريشهي انقياد زنان را در شيوهي توليد سرمايه داري و جدايي كار از خانه كه به تقسيم كار جنسي انجاميد معرفي مي كند و دگرگوني بنياني اقتصاد را تنها راه چاره رفع ستم ديدگي زنان مي دانند.
سوسيال فمينيسم Social feminism
آخرين گرايش اين مذهب است؛ به زعم فمينيست هاي سوسياليست ريشه ستم بر زنان در نظام اقتصادي سرمايه داري است كه براي دوام خود به استثمار كارگران و به ويژه زنان نياز دارد.”2
اگر بخواهيم به ديگر اصطلاحات مطرح دال بر مسئله فمينيسم بپردازيم اصطلاحاتي چون ” femininity = ” زنانگي ” را مي توان ذكر كرد؛ اصطلاحي که براي توصيف مونث بودن در جامعه ساخته و پرداخته مي شود و بار معنايي آن داشتن جاذبه جنسي براي جلب مردان است يا اصطلاح Womanhood = زن بودن؛ اين اصطلاح در برگيرندهي همه معاني منفي و مثبتي است كه واژهي ” زن ” به ذهن متبادر مي كند. زيبايي، عشق، پيوند، همسر، مادر، كدبانو، جنس دوم، در حاشيه، زير ستم، سركوب، اسير احساسات و….”.3
تعاريف بالا بنا به ضرورت آورده شد تا فتح بابي باشد براي بررسي مبحث اصلي همان گونه كه در ابتداي رساله مشاهده مي شود عنوان رساله تصويرهاي شاعرانه سيمين بهبهاني و محمد رضا شفيعي كدكني از منظر نقد زن مدار است لذا در اين قسمت كه مباحث كلي را ذكر مي كنيم بيش تر و به طور عمده به مبحث زن مداري مي پردازيم تا سپس بتوانيم بر اين مبنا اشعار دو شاعر مد نظر را مورد بحث و بررسي و نقد قرار دهيم.

نگاهي به تاريخ
بهتر است سخن را با نگاهي به تاريخ آغاز کنيم. روزگاري نظام حاکم بر بشر دردست بانوان بود يعني ” ادارهي امور زندگي و پرورش فرزندان به عهدهي زنان بوده است که معمولا از اين عصر به نام ” مادرسالاري ” يا ” مادرشاهي” نام مي برند. عامل اصلي به وجود آمدن عصر مادر سالاري، به نوع زندگي آن دوره بر مي گردد. مردان براي شکار به مناطق دور دست سفر مي کردند و هنگامي که بر مي گشتند آن قدر شکار نمي کردند که براي خوراک و معاش خانواده بسنده باشد. بنابراين در طيّ غيبت مردان، اين زنان بودند که به امور خانه مي پرداختند و در گذراندن زندگي نقش اساسي داشتند.”4 رفته رفته و به تبع اين که زنان کشت و زرع را کشف کردند آنان را مبدع کشاورزي مي دانند. ” زن ها ضمن گردآوري دانه هاي خوراکي کشف کردند که از هر دانه اي که به زمين نرم مي افتد گياهي مي رويد و آن گياه خود دانه هاي جديدي مي دهد. کشاورزي از همين جا آغاز شد.”5 آن چه از شواهد تاريخي در خصوص سالاربودن زن و مرد بيان مي دارند اين است که: ” بر نخستين جوامع بشري، نه نظام مادرسالاري حاکم بوده است و نه نظام پدرسالاري، بلکه زن و مرد، پيش از تاريخ و در آغاز تاريخ، وظايف و مشاغل مختلفي داشتند، ولي همکار و مکمل هم بودند و هيچ چيز از پيش (aprior ) مبين برتري يکي بر ديگري نيست… پس از دوران گردآوري خوراک و شکار، يعني در عصر نوسنگي ( neolithique )، زن قدرت بسيار مي يابد و شأن ومنزلتي بسيار کسب مي کند، زيرا در اين دوران، کار زن کشاورزي و مشغلهي مرد دامداري است، بنابراين زن به اقتضاي کار و اشتغالش، مادر و سرور طبيعت دانسته مي شود و کيش و پرستش زن ايزدان رواج مي يابد . به هر حال چنين پيداست که دوران نوسنگي، دورهي فرمانروايي مادر است و از قدرت مرد نسبتاً کاسته مي شود.”6 مضاف برابداع کشاورزي پاره اي کارهاي ديگر چون بافندگي، رشته کردن الياف و ابداع چرخ کوزه گري نيز به زنان نسبت داده شده و به قدرت آنان در آن دوره افزوده است. از آنجا که در اين دوره مشغلهي زنان کشاورزي و مشغلهي مردان دامپروري است چندان که پيش تر ذکر شد نياز به صنعت و ساختن ابزار نيز براي آن روز جزء حوائجي بود که بايد مرتفع مي

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه ارشد رایگان درباره فرهنگ سازی، رفاه عمومی، پایداری اقتصادی، موازین اسلامی Next Entries پایان نامه رایگان درباره حقوق زنان، عقده حقارت، سرچشمه ها، حق تصرف