پایان نامه ارشد رایگان درباره توسعه پایدار، توسعه پاید، ربع رشیدی، دانشگاهها

دانلود پایان نامه ارشد

2-3-2 وقف در سیره پیامبر اسلام 18
2-3-3 وقف در سیره ائمه معصومین 19
2-4 وقف و سابقه تاريخي و شروط فقهي 20
2-4-1 انعقاد وقف 22
2-5 خصوصیات اجتماعی و اقتصادی وقف اسلامی 23
2-5-1 کارکرد اجتماعی وقف 25
2-5-2 کارکرد اقتصادی وقف: 27
2-6 وقف و بهبود وضع اقتصادی جامعه: 28
2-7 وقف در ایران و جهان 30
2-8 وقف در سایر مذاهب و کشور‌های مختلف 31
2-8-1 وقف در ایران 32
2-8-2 آسیب شناسی وقف در ایران 35
2-9 کارکرد وقف در نهادهای فرهنگی و آموزشی: 36
2-9-1 فرهنگ وقف در آموزش 38
2-9-2 وقف مکان‌های آموزشی 39
2-9-3 تأثيرات وقف بر برنامه آموزشي 40
2-9-4 تعيين محتواي درسي در وقف نامهها 40
2-9-5 تعیین مدت زمان تحصيل در وقف نامهها 41
2-9 -6 تعیين نحوه اداره مدارس دروقف نامهها 41
2-9-7سنت وقف در دانشگاههای جهان 43
2-10 مفهوم توسعه: 44
2-10-1 نقش وقف در توسعه 44
2-10-2 وقف و توسعه اجتماعی 45
2-10-3 وقف و توسعه فکری و فرهنگی 46
2-11 تعریف پایداری: 47
2-11-1 توسعه پایدار چیست 49
2-11-2 تفهیم بنیادی توسعه پایدار 51
2-11-3 توسعه پایدار از دیروز تا امروز 52
2-11-4 مؤلفههای توسعه پایدار: 54
2-11-5 ارکان اصلی توسعه پایدار: 54
2-11- 6 اصول توسعه پایدار 55
2-11-6-1 کنار گذاشتن تصور قدر قدرتی انسان 55
2-11-6-2 عدالت وبرابری 55
2-11-6-3 اکوسیستم بسیار مهمتر از درک و تصور فعلی است 55
2-11-6-4 آشتی توسعه و پایداری 55
2-11-6-5 مردم محوری 56
2-11-6-6 مشارکت و وفاق 56
2-11-6-7 برنامه جامع ، چرخه‌ای و تلفیقی 56
2-11-6-8 دیدی سیستمی و کل گرایانه 57
2-11-6-9 ساخت بر روی آنچه که وجود دارد: 57
2-11-6-10 انعطاف پذیری 57
2-11-6-11 استفاده عاقلانه از منابع 57
2-11-6-12 تفکر جهانی و عمل محلی 58
2-11-7 اهداف کلی توسعه پایدار : 58
2-12 مؤلفه‌های توسعه پایدار در جهت رفاه اجتماعی 61
2-13 رشد ، توسعه پایدار و توسعه پایدار اقتصادی 62
‏2-13-1 توسعه پايدارازمنظراقتصادي 64
2-13-2 نقش امنیت اقتصادی در تامین توسعه پایدار 66
2-13-3 نقش وقف در تامین امنیت اقتصادی: 67
2-14 ارتباط وقف در پایداری اقتصادی 67
2-14-1 مؤلفه‌های وقف در توسعه پایدار اقتصادی 69
2-15 تأثیر وقف بر استقلال اقتصادی و رشد و توسعه: 70
2-16 تأثیر وقف بر تحقق عدالت اجتماعی و رفاه عمومی 72
2-17 نقش وقف در توسعه پایدار اقتصادی 74
2-17-1 نمونه‌ای موردی برای برسی و تفهیم بهتر موضوع 75
2-17-1-1 مدارس 75
2-17-1-2 نخستین مدرسه در اسلام 76
2-17-1-3 باز شناسی ربع رشیدی (ربع: خانه، سرا و محله) 78
2-17-1-4 هدف ربع رشید از احداث این فرهنگسرا 78
2-17-1-5 مؤلفه‌های شهرک دانشگاهی ربع الرشید: 79
2-17-1-6 نظام وقف در ربع الرشیدی 79
2-17-1-7 ربع الرشیدی شهری با شاخصه‌های توسعه پایداری 80
2-17-1-8 توجه به اقتصاد در ربع رشیدی 81
2-17-1-9 دلایل ناپایداری شهرک ربع رشید 81
2-18 نتیجه گیری: 82
2-18-1 راهبردها 85
2-18-2 راهكارها 85
2-18-3 فرآیند طراحی شهرک دانشگاهی با محوریت وقف 86
فصل سوم : شناخت بافت و اقلیم شهر شیراز 87
3-1 دورههای تاریخی توسعهی شهر شیراز 87
3-1-1 دوران باستان و ساسانی 87
3-1-2 دوران اسلامی 88
3-1-2-1 فتح فارس توسط مسلمانان 88
3-1-2-2 آل بویه تا صفویان 89
3-1-2-3 دوران صفویه تا دوران معاصر 89
3-1-2-4 معاصر 90
3-2 وجه تسميه شيراز 91
3-3 تاريخچه شيراز 92
3-4 سيستم محلات شیراز 93
3-4-1 محلات دوران اتابکي مظفريان و آل بويه 93
3-4-2محلات شيراز در زمان صفويه: 93
3-4-3 محلات شيرازدر زمان زندیه 94
3-4-4 محلات شيراز در عهد قاجار 96
3-5 ساختار ا صلي شهر شيراز در ادوار مختلف تاریخ 97
3-5-1 آل بویه 97
3-5-2 دوره اتابکان 98
3-5-3 دوره صفویان 99
3-5-4 دوره زنديه 101
3-6 استخوانبندی شهر در دوران زندیه 102
3-6-1 بافت شهری در دوران زندیه 103
3-6-2 ویژگیهای فضایی و بصری 105
3-7 شيراز در دوره قاجاريه 105
3-8 شيراز در دوره پهلوي اول 106
3-9 شيراز از دوره پهلوي دوم تا دوره معاصر 107
3-10 ساختار فضایی شهر شیراز 109
3-10- 1 دوره پيش مدرن و پيش سرمايهداري (اواخر قرن سيزده ه.ش تا سال 1300 ه .ش): 109
3- 10-2 دوره مدرن سازي اوليه ( سال 1300 ه.ش تا اوايل سالهاي 1330 ه.ش ) 110
3- 10-3 دوره مدرن سازي متأخر ( از سال 1330 تا اوايل سالهاي 60) 112
3-10-4 ساختار فضائي شيراز در دوره چهارم ( دوره چالش سنت و مدرنيت ) 114
3-11 موقعيت جغرافيايی شيراز 116
3-12 آب و هوا 117
3-12-1 دماي هوا 117
3- 12 -2 رطوبت 118
3-12-3 بارندگي 119
3-12-4 باد 121
3-12-5 تابش 122
3-13 تحليل شرايط آب و هوايي 123
3-13-1 منطقه آسايش 123
3-13-1 تقويم نياز به سايه و آفتاب 128
3-14 زلزله 129
3-15 راههای منتهی به شیراز 130
3-16 ارتفاعات شیراز 132
3-17 جمعیت شیراز 132
فصل چهارم: مروری بر تجارب داخلی و خارجی 134
4-1 مدرسه چهار باغ اصفهان 134
4-1-1 شرایط گزینش و انتخاب مدرّسان و طلاب مدرسه چهارباغ اصفهان: 136
4-1-2 مواد آموزشی و دروس طلاب مدرسه چهارباغ اصفهان: 136
4-2-1 ربع رشیدی بنای وقفی دانشگاهی 138
4-3-1 شهرک دانشجویی هاروارد 140
4-3-2 تاریخچه 142
4-3-3 دانشکده‌ها و ساختمان‌های مربوط به آن 143
4-3-4 آموزش و تحصیلات 144
4-3-5 کتابخانه‌ها و آزمایشگاه‌ها 146
4-4 شهرک دانشجویی دانشگاه تهران 147
4-4-1 تأسیس 147
4-4-2 طرح و الگو 149
4-4-3 توسعه 149
4-4-4 انقلاب ۱۳۵۷ ایران 150
4-4-5 نقش سیاسی 150
فصل پنجم: استانداردها و معیارهای فنی طراحی 152
5-1 برنامه ریزی فیزیکی، شناخت و تعیین ابعاد و استانداردهای فضا 152
5-2 فضاي اداري 152
5-2-1 گروه فضاي اصلي 153
5-2-2 گروه فضاهاي وابسته اصلي 153
5-2-3 گروه فضاهاي رفاهي 153
5-2-4 گروه فضاهاي گردشی 153
5-3 فضاهاي اختصاصي 154
5-4 زيربناي خالص 154
5-4-1 فضاهاي اصلي اداري 154
5-4-2 فضاهاي وابسته اداري 155
5-4-3 فضاهاي پشتيباني و ارباب رجوع 155
5-5 مساحت محل کار (مساحت مفید) 156
5-6 مساحت مفید خالص 157
5-7 تجهيزات اداري 158
5-8 نوع ساختمان 158
5-8-2 سرویسها 158
5-8-3 منظرهها 159
5-8-4 ستها 159
5-9 انواع کالبد ساختمانهای اداری 159
5-9-1 عمق فضا 159
5-9-2 موقعیت هسته 160
5-9-3 تقسیم به اتاقها یا سلولاریزاسیون 160
5-10 هسته 161
5-10-1آسانسورها 161
5-10-2 مجاری 161
5-10-3 سرویس بهداشتی 162
5-10-4 کمدهای اتاق شستشو: 162
5-10-5 پلکانها 163
5-11 روابط در ساختمانهای اداری 163
5-11-1رابطه با دنیای خارج 163
5-11-2 لوازم فرار 164
5-12 حوزههاي فعاليتهاي دانشكده معماري : 164
5-12-1 فضاهاي آموزشي: 169
5-12-1-1 كلاس نظري 170
5-12-1-2 كلاس عمومي: 170
5-12-2 فضاهاي كمك آموزشي: 170
5-12-2-1 آزمايشگاه 170
2-2-12-5كارگاه 170
3-2-12-5 فضاهاي ورزشي و پرورشي : 171
1-13-5كتابخانه: 171
5-13-2 نمازخانه : 171
5-13-3 سالن ورزشي: 171
5-13-4 سالن چند منظوره : 172
5-13-5 اتاق مشاوره : 172
5-13-6 اتاق ورزش : 172
5-13-7 اتاق بهداشت : 172
5-14 فضاهاي اداري : 173
5-14-1 فضاهاي پشتيباني و خدمات : 173
5-14-2 فضاهاي سبز : 173
5-14-3 فضاي توقف وسايل نقليه : 174
5-14-4 فضاي ورودي : 174
5-14-5 فضاي توقف وسايل نقليه : 174
5-14-6 فضاهاي ارتباطي و غير مفيد : 174
5-15 فضاهاي نيمه باز يا مسقف : 175
5-15-1 ظرفيت : 175
5-15-2 ظرفيت دوره آموزشي يا مقطع آموزشي : 175
5-15-3 ظرفيت مجتمع آموزشي : 175
5-15-4 سطوح زير بنايي: 175
5-15-4-1 خالص: 175
5-15-4-2 ناخالص : 176
5-15-4-3 سرانه : 176
5-15-4-4 سرانه خالص زيربنا : 176
5-15-4-5 سرانه ناخالص : 176
5-15-4-6 معيارهاي تعيين ظرفيت : 177
5-15-4-7 ظرفيت كلاس : 177
5-15-4-8 ظرفيت كارگاه و آزمايشگاه : 177
5-16 ظرفيت فضاهاي پرورشي : 177
5-16-1 كتابخانه : 177
5-16-2 نمازخانه : 178
5-16-3 سالن آمفي تئاتر : 178
5-16-4 سالن ورزشي: 178
5-16-5 سالن چند منظوره : 178
5-16-6 سالن غذاخوري : 179
5-16-7 فضاهاي اداري : 179
5-16-8 سرويس هاي بهداشتي: 179
5-16-9 سرانه فضاها : 179
5-16-10 فضاهاي بسته 179
5-17 فضاهاي مربوط به فعاليتهاي آموزشي: 181
5-18-1 مبلمان فضاهای اداری 182
5-18-2 قرارگیری دیوارها 182
5-18-3 کتابخانه 183
5-18-4 سالن مطالعه 184
5-19-5 قفسههای کتاب 184
5-20 طراحی سالن‌های اجتماعات 186
5-20 -1 هندسه کلی تالارها 186
5-20-2 اقدامات اصلی در برنامه ریزی سالنها 187
5-20-3 بخشهای مختلف سالنهای اجتماعات 187
5-20-3-1 ورودي سالن: 188
5-20-3 -2 سرسرا و سالن انتظار 188
5-20-3-3 سالنهای اجتماعات 190
5-20-3-3-1 تغییرات در ابعاد سالنهای اجتماعات 190
5-20-3-3-2 چند منظوره بودن و انعطافپذیری سالن 191
5-20-3-3-3 صندلی در سالنهای اجتماعات 192
5-20-3-3-4 بالکن در سالنها 195
5-20-3-3-5 شیب سالنها 196
5-21 اتاق تجهیزات تلفن 198
5-22 موتورخانه و برق اضطراری 198
5-23 تجهیزات بهداشتی، رختکن و نظافت 199
5-24 انبار مرکزی 199
5-25 محل زندگی سرایدار 200
5-26 فضای نمایشگاهی 200
فصل ششم: مکانیابی و روند طراحی شهرک دانشجویی 201
6-1 سیر تحولات شهرسازی شیراز 201
6-1-1 شیراز 1328 204
6-1-2 شیراز 1335 205
6-1-3 شیراز 1350 206
6-1-4 شیراز معاصر 207
6-1-5 شیراز در دوره کنونی 207
6-2 کاربریهای قدیم منطقه: 208
6-3 کاربریهای جدید منطقه 209
6-4 همجواریها در منطقه 209
6-5 مکان یابی سایت 210
6-5-1 مکانهای پیشنهادی برای سایت مجموعه 211
6-5- 2 موقعیت سایت نسبت به شهر 213
6-5-3 موقعیت سایت نسبت به شریانهای شهری وضع موجود 214
6-5-4 موقعیت قرارگیری سایت در مناطق شهرداری شیراز 214
6-6 دسترسیها 215
6-6-1دسترسی سواره 215
6-6-2 دسترسی پیاده 215
6-6-3 دسترسیها در طرحهای فرادست 216
6-6-4 موقعیت سایت نسبت به محورهای شریانی پیشنهادی شیراز 217
6-7 همجواریها 218
6-8 چشم اندازهای سایت در وضعیت کنونی 218
6-9 چشم‌اندازها 220
6-10 تحلیل سایت به کمک جدول SOWT 221
6-11 نتیجه گیری 224
6-12 روند طراحی مجموعه شهرک دانشجویی 225
6-12-1 ترسیم خطوط اولیه برای رسیدن به پلان 225
6-12-2 ترسیم دیاگرامهای اولیه 226
6-12-3 ترسیم محورهای تأثیر گذار بر زمین طرح 227
6-13 طراحی حجم‌های سه بعدی اولیه 229
6-14 ترسیم پلان نهایی بام مجموعه 230
6-14-1 فرایند طراحی سایت 231
6-14-2 ترسیم پلان بام دانشکده معماری 235
6-15 فرآیند طراحی دانشکده معماری 236
6-16 ترسیم پلان طبقه همکف و اول دانشکده معماری 239
6-17 نماها و برش‌های نهایی 242
6-19 طراحی فضاهای داخلی 244
6-20 سازه مجموعه دانشکده معماری 245
6-20-1 فونداسیون 245
6-20-2 جنس دیوارها 245
6-20-3 سقف مجموعه 245
6-20-3-1 سیستم تیر ویاراندیل1 245
6-20-3-2 سقف بتن پیش تنیده 246
6-20-4 ستونها 248
6-21 تأسیسات دانشکده معماری 248
6-22 نمایش سه بعدی مجموعه 250
فهرست منابع: 253

فهرست جداول:
جدول (2-1): شرایط اساسی وقف ( منبع : نگارنده) 23
جدول (2-2) : لیست تعدادی از دانشگاههای وقفی (مجله اقتصاد ایران، 1386، ش 33) 43
جدول شماره (3-1): متوسط درجه حرارت ماهانه شهر شیراز (ماخذ: سایت هواشناسی، تاریخ بازدید، 13/3/93) 118
جدول شماره (3-2): رطوبت نسبی حداقل و حداکثر ماهیانه در شیراز(ماخذ: سایت هواشناسی، تاریخ بازدید، 13/3/93) 119
جدول شماره (3-3): گروه بندی رطوبتی(ماخذ: سایت هواشناسی، تاریخ بازدید، 13/3/93) 119
جدول شماره (3-4): توزیع بارش در ماههای سال در شیراز(ماخذ: سایت هواشناسی، تاریخ بازدید، 13/3/93) 120
جدول شماره (3-5): جهت بادهای غالب و درجه دوم در ماههای سال در شیراز(ماخذ: سایت هواشناسی، تاریخ بازدید، 13/3/93) 121
جدول (5-1) : مساحت فضاي اصلي اداري موردنياز مديران سياسي و

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه ارشد رایگان با موضوع قانون مجازات، قانون جدید، تخفیف مجازات، آیات و روایات Next Entries پایان نامه ارشد رایگان درباره بافت تاریخی، پهلوی اول، دوران پهلوی، دانشگاه تهران