پایان نامه ارشد رایگان با موضوع قانون مجازات، مجازات اسلامی، قانون مجازات اسلامی، حقوق کیفری

دانلود پایان نامه ارشد

ب- تبیین موضوع تحقیق 3
ج- سوالات تحقیق 4
د- پیشینه تحقیق 5
و- فرضیه های تحقیق 8
ه- اهداف پژوهش: 9
ی- روش تحقیق: 9
ز- ساماندهی تحقیق 10
فصل اول: كليات و مباني
مبحث اول – مفاهیم 12
گفتار اول – مفهوم توبه در لغت و اصطلاح 12
بند اول- مفهوم توبه در لغت: 13
بند دوم- مفهوم توبه در اصطلاح: 13
گفتار دوم : مفهوم حد در لغت و اصطلاح 14
بند اول- مفهوم حد در لغت: 14
بند دوم- مفهوم حد در اصطلاح: 15
گفتار سوم: مفهوم قصاص در لغت و اصطلاح 16
بند اول: تعریف قصاص در لغت: 17
بند دوم- مفهوم اصطلاحی قصاص: 17
گفتار چهارم: مفهوم دیه در لغت و اصطلاح 19
بند اول: تعریف دیه در لغت: 19
بند دوم- تعریف اصطلاحی دیه: 20
مبحث دوم – ارکان توبه 23
گفتار اول: رکن، شرایط قبولی توبه و شرط کامل شدن توبه 23
بند اول: ارکان توبه 23
بند دوم: شرایط قبولی توبه 25
بند سوم: شرط کامل شدن توبه 26
گفتار دوم: فوائد و آثار توبه: 27
بند اول- امیدواری 27
بند دوم- بخشودگی گناهان 27
بند سوم- تبدیل سیئات به حسنات 27
بند چهارم- زمینه رستگاری 28
بند پنجم- جلب رحمت الهی 28
مبحث سوم- تاریخچه توبه 28
گفتار اول- تاریخچه توبه 29
گفتار دوم- جایگاه توبه در آیات 30
گفتار سوم- توبه در روایات 32
گفتار چهارم- توبه در حکایات 34
مبحث چهارم- توبه نصوح، تفاوت توبه و استغفار، توبه و جوانان 35
گفتار اول- مفهوم توبه نصوح در لغت و اصطلاح 35
گفتار دوم- تفاوت استغفار و توبه 38
گفتار سوم- توبه و جوانان 40
بند اول- جوانی و توبه در روایات 41
مبحث پنجم- مفاهيم حق الله و حق الناس و مصادیق حق الله و حق الناس در حقوق کیفری 42
گفتار اول- مفهوم حق الله و حق الناس در لغت و اصطلاح 42
بند اول- تعریف حق الله و حق الناس 42
بند دوم- مصادیق حق الله و حق الناس در حقوق کیفری 43
بند سوم- آثار تفکیک حق الله و حق الناس 44
بند چهارم: حق الله 44
بند پنجم: حق الناس 45
بند ششم- حق جامعه 46
مبحث پنجم: جایگاه و فلسفه توبه در سیستم قضایی اسلام 49
گفتار اول- کار کرد های اجتماعی توبه 49
بند اول: ارکان حقوقی توبه 51
بند دوم: ارکان کیفری توبه 51
فصل دوم تأثیر توبه بر سقوط مسئولیت کیفری «حدود» با رویکردی به قانون مجازات اسلامی جدید
مبحث اول – تأثیر توبه بر سقوط مسئولیت کیفری «حدود» با رویکردی به قانون مجازات اسلامی جدید 54
گفتار اول – موارد حدود 54
بند اول – اسباب حدود درقانون مجازات اسلامی مصوب 1392 54
گفتار دوم: اصول یا اصل های حاکم بر مجازات حدود 56
گفتار سوم: جرایم موجب حد و تاثیر توبه در سقوط مجازاتهای حدی 59
بند اول- زنا: 59
بند دوم- اقسام حد زنا: 62
بند سوم – لواط، تفخیذ و مساحقه 64
بند چهارم- قوادی: 70
بند پنجم- قذف: 71
بند ششم- سبّ النبی: 73
بند هفتم- ارتداد: 75
بند هشتم- شرب خمر: 78
بند نهم- سرقت: 79
بند دهم- محاربه: 84
مبحث دوم : محدوده تأثیر گذاری توبه 87
گفتار اول- توبه قبل از اثبات جرم 89
گفتار دوم – توبه بعد از اثبات جرم 90
مبحث سوم- احراز توبه و ارتباط آن با علم قاضی، قاعده اصالة الصحه، و قاعده درء 91
گفتار اول- علم قاضی و توبه 91
گفتار دوم: احراز توبه و ارتباط آن با قاعده اصالة الصحه 94
گفتار سوم: احراز توبه و ارتباط آن با قاعده درء 95
مبحث چهارم- حجیّت اقرار در اثبات جرایم 96
گفتار اول – شرایط تحقق اقرار 96
گفتار دوم- تعداد و تکرار دفعات اقرار 97
مبحث پنجم: بررسی توبه در حدود 97
گفتار اول- توبه در حق الله محض و توبه در حق الله توام با حق الناس 98
بند اول – اصل غیر قابل گذشت بودن حدود 98
مبحث ششم- مرحله اجرای مجازات 98
گفتار اول- دلایل اجرای مجازات 98
فصل سوم: تأثیر توبه بر سقوط مسئولیت کیفری«قصاص و دیات» با رویکردی به قانون مجازات اسلامی جدید
گفتار اول- ماهیت قصاص 103
گفتار دوم- موارد تعلق قصاص در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 105
بند اول- جنايت عمدی بر اساس قانون مجازات اسلامي مصوب 1392 106
بند دوم- جنايت غیر عمدی بر اساس قانون مجازات اسلامي مصوب 1392 107
گفتار سوم- شرایط عمومی قصاص 107
بند اول- شرایط قصاص نفس: 107
بند دوم- شرایط قصاص عضو: 108
گفتار چهارم- راههای ثبوت قتل در دادگاه 111
بند اول- اقرار: 111
بند دوم- بینه: 112
بند سوم- قسامه: 112
گفتار پنجم- احکام قصاص 114
بند اول: احکام قصاص در دین یهود 116
بند دوم: احکام قصاص در مسیحیت: 117
بند سوم: قصاص در ایران باستان 117
گفتار ششم- هدف از قصاص 117
گفتار هفتم- تاثیر توبه در سقوط قصاص 118
مبحث دوم – تأثیر توبه در دیات 121
گفتار اول: ماهيت و موارد مشروعيت ديه 121
بند اول- دیه ماهیتی کیفری ـ مدنی دارد. 122
گفتار دوم- موارد تعلق دیه 124
گفتارسوم- تفاوت دیه در فقه و قانون 126
بند اول- قتل عمد 127
بند دوم- قتل غیر عمد 128
گفتار چهارم: توبه در دیات 130
بند اول- توبه در دیه 131
بند دوم: توبه در تعزیرات 131
نتيجه گیری 133
پیشنهادها 135
فهرست منابع و مآخذ 137

چکیده
پژوهش حاضر با عنوان «نقش توبه در حدود، قصاص و دیات با رویکردی به قانون مجازات اسلامی مصوب 1392»، با هدف بررسي تاثير توبه در سقوط جرايم مختلف مي باشد. در هر نظام حکومتی اولین قانونی که تغییر می‌ یابد قانون کیفری آن نظام است، چون قانون کیفری بازوی حکومت است و ثبات و استقرار آن به قوانین کیفری بستگی دارد. پس از پیروزی انقلاب اسلامی، قوانین و مقررات منطبق بر شرع انور اسلام تدوین و یا اصلاح گردید و از توبه به عنوان یکی از عوامل سقوط مجازات نام برده شد. گرچه توبه از بنیادهای حقوق کیفری اسلام است که برای اصلاح مجرم و خطاکار در نظر گرفته شده است و حتی در پاره ای موارد، باعث سقوط و عفو مجازات می شود، کمتر می بینیم که در محاکم قضایی و در نزد قضات از آن برای سقوط مجازات مجرمان استفاده شود. در این تحقیق ضمن بررسی مسأله توبه به چگونگی و اهمیت استفاده از آن در سقوط مجازات مجرمان پرداخته ایم و چنین نتیجه گرفته ایم که اگر به توبه متهم و مجرم توجه خاصی بشود (البته با توجه به آیات و روایاتی که در این زمینه وجود (دارد)، شاهد آن خواهیم بود که هم بسیاری از مجرمان از این امتیاز بهره مند می شوند و هم جامعه شاهد کاهش تعداد زندانیان و اجرای مجازات در مورد خطاکاران و اصلاح آنان خواهد بود و توبه اختصاص به حد خاصی ندارد بلکه می توان آن را به همه حدود و حتی تعزیرات تسری داد.
و توبه اماره فقدان حالت خطرناک، اصلاح مجرم و بازدارندگی وی از تکرار جرم در مجرم می باشد. بنابراین در صورت حصول توبه و سقوط مجازات، حذف سوء سابقه از سجل کیفری مجرم توبه کننده و تأسیس نهادی تحت عنوان «نهاد توبه» در دستگاه قضایی پیشنهاد می شود. البته در این تحقیق تفاوت قانون 1392 با قانون 1370 و 1375 نيز در رابطه با تاثیر توبه در سقوط جرايم مختلف مورد بررسي قرار گرفته است.

کلمات کلیدی: توبه، سقوط مجازات، فقه، حقوق کیفری اسلام.

الف- مقدمه:
قُلْ یَا عِبَادِیَ الَّذِینَ أَسْرَفُوا عَلَی أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَّحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ یَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِیعًا إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِیمُ.
بگو: ای بندگان من که [باارتکاب گناه] برخود زیاده روی کردید! از رحمت خدا نومید نشوید. یقیناً خدا همه بندگان را می آمرزد؛ زیرا او بسیار آمرزنده و مهربان است. 1
جمع آمدنِِ واژهء((ذنوب)) به همراه الف و لام تعریف، که برای استغراق و همه را فرا گرفتن است از سویی، و آمدنِِ ((جمیعاً)) که حالِِِِ مؤکّد برای((الذُّنُوب))است از سویی دیگر، دلیل آن است که خداوند تمامی گناهان را، از هر نوع و به هر مقدار که باشند- بی هیچ استثنایی- می آمرزد. و از علی (ع) نقل شده است که فر مودند: این آیه در فراگیری رحمت و آمرزش خداوند بی بدیل است، یعنی امید بخش ترین ها برای گناه کاران است.2
توبه یکی از نعمت های بیکران خداوندی است که برای همه بندگان قرار داده شده تا خود را از بدی ها و گناهان دور کرده و با توبه و انابه به درگاه الهی بازگشت نمایند. بی گمان توبه، یکی از مواردی است که عنایت و رحمت و فضل الهی را بر بندگان به خوبی نشان می دهد. توبه را می توان مصداق آشکار پیشی گرفتن فضل الهی و رحمت الهی بر خشم او دانست، زیرا این رحمت فراگیر و مهر بیکران اوست که بندگان گناهکار را مورد توجه خویش قرار می دهد و با روش های مختلف به راه راست رهنمون می سازد. نسبت به لغزش ها و گمراهی هشدار داده و جهت بازگشت بندگان به سوی خویش با توصیه ها و تشویق های مختلف امید را در دل انسانهای گناهکار زنده می نماید که می شود تولدی دوباره یافت و با کسب توفیقات به سر منزل مقصود رهنمون شد.
بنابراین یکی از مباحث مهم در معارف اسلامی توبه می باشد و از دیدگاه قرآن نیز روش «توبه» روشی بی نظیر برای درمان گناه می باشد به گونه ای که در قرآن کریم بیش از نودو نه بار واژه توبه و بیش از چهل بار کلمه استغفار تکرار شده است هم چنین علماء اخلاق، دانشمندان، متکلمین و عرفا به خاطر اهمیت توبه بابی را به آن اختصاص داده ند، اما فقهاء با الهام از آیات و روایات آثار حقوقی آن را مورد بررسی و دقت نظر قرار داده اند. توبه از دیدگاه حقوق کیفری اسلام به عنوان یکی از موارد سقوط مجازات می باشد، در قانون مجازات اسلامی جدید(مصوب 1392) یک مبحث از فصل یازدهم با عنوان سقوط مجازاتها از مواد 114 تا 119 به آن پرداخته است که از این حیث یک تاسیس حقوقی به شمار می رود.
توبه به عنوان یکی از عوامل سقوط مجازات و از جهت پیشگیری از جرم و اصلاح و باز پروری مجرمین در حقوق کیفری اسلام قابل بررسی می باشد. به همین جهت فقها آن را در کتابهای فقهی مورد بررسی قرار داده اند.
تلاش در این تحقیق بر این است که ابتدا مفهوم توبه و اهمیت آن و همینطور تاثیر آن در سقوط و یا کاهش مجازات در جرائم حدی، قصاص و دیات با رویکردی به قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392 و نقش اصلاحی آن در فرد و جامعه و پیشگیری ازجرائم وکاهش هزینه های جامعه مورد بررسی قرار گیرد.
ب- تبیین موضوع تحقیق
اگر هدف از مجازات، پشیمانی مجرم از کار خویش و عزم جدی بر تکرار نکردن عمل مرتکب شده باشد، در این صورت مجازات سالبه به انتفاع موضوع است و مجازات کاری نامعقول به نظر می رسد. دین اسلام چنین تاسیسی را در حقوق کیفری پیش بینی کرده است و اعمال کیفر را در صورت توبه مجرم، تحت شرایطی منتفی می داند و این، یکی از امتیازات بارز و منحصر به فرد حقوق جزای اسلامی است. در منابع نظام کیفری اسلام، با استناد به آیات قرآن و روایات ائمه اطهار(ع) تحقق توبه مجرم درشرایط خاص، به عنوان رادع مجازات برخی جرایم ذکر گردیده است. این خود بیانگر آن است که سیاست های کیفری اسلام نه مبنی بر انتقام جویی، که حاکی از گذشت کرامت انسانی است.
در قرآن و روایات بر توبه به عنوان وسیله ای برای بازگشت به سوی حق و پاکیزه و طاهر شدن تاکید شده است. این امر پیش از هر چیز به سبب تواب و رحیم بودن حق است که خداوند خود را در قرآن به این اوصاف موصوف داشته به این سبب است که خداوند انسانها را از زبان داود(ع) به توبه پذیری و مهربان بودنش بشارت می دهد و توبه را خروج از ظلمتگاه به سوی نور ایمان معرفی می کند. خداوند در قرآن برای توبه شرایطی قرار داده است، اما پیش از آن، بیان فرموده که توبه تنها برای آن کسانی است که از سر نادانی و جهالت به راه گناه رفته اند. لذا می توان گفت: توبه در حقوق جزای اسلامی به عنوان یکی از موارد سقوط مجازات شمرده شده، و از این باب یک تاسیس حقوقی در حقوق جزای اسلامی است، به گونه ای که در سایر مکاتب کیفری امروزی نمونه آن به چشم نمی خورد. در اهمیت آن همین بس که یکی از بهترین شیوه های جلوگیری از جرم و اصلاح مجرمان است. با تامل در آیات و روایات و نیز سخنان فقهای اسلام، استنباط می شود که برای توبه، ندامت حقیقی و عزم بر ترک گناه برای همیشه کافی است و انجام آن نیاز به

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با کلمات کلیدی ، 1371، کارهایم، بودم، Next Entries پایان نامه ارشد رایگان با موضوع قانون مجازات، مجازات اسلامی، قانون مجازات اسلامی، قانون جدید