پایان نامه با کلید واژه های رتبه بندی، دسترسی به خدمات، تحلیل عاملی، تحلیل عامل

دانلود پایان نامه ارشد

………………………………………………………………………………….91
3-5-3 نرخ بیکاری و اشتغال…………………………………………………………………………………………………………….91
3-2-6 تحلیل فضایی از سیر تحولات فیزیکی شهر یزد…………………………………………………………………..93
3-2-6-1 وجه تسمیه……………………………………………………………………………………………………………………….93
3-2-6-2 بافت تاریخی شهر یزد………………………………………………………………………………………………………94
3-2-6-3 توسعه شهر یزد در دوره های تاریخی……………………………………………………………………………..96
3-2-6-3-1پیش از اسلام………………………………………………………………………………………………………………..96
3-2-6-3-2 سده های نخستین اسلامی…………………………………………………………………………………………97
3-2-6-3-3 زمان آل کالویه……………………………………………………………………………………………………………98
3-2-6-3-4 دوران اتابکان………………………………………………………………………………………………………………99
3-2-6-3-5 دوران آل مظفر…………………………………………………………………………………………………………..100
3-2-6-3-6 دوران تیموریان…………………………………………………………………………………………………………..101
3-2-6-3-7 عصر صفویه…………………………………………………………………………………………………………………103
3-2-6-3-8 دوره زندیه و قاجار……………………………………………………………………………………………………..104
3-2-6-3-9 دوره پهلوی…………………………………………………………………………………………………………………105
3-2-6-4 سازمان فضایی شهر یزد از دوره فئودالی تا حال حاضر…………………………………………………108
3-2-6-5 سازمان فضایی شهر طی چند دهه اخیر………………………………………………………………………..111
3-3 روش شناسی……………………………………………………………………………………………………………………………114
3-3-1 مدل تحلیل عاملی………………………………………………………………………………………………………………114
3-3-1-1 تحلیل عاملی………………………………………………………………………………………………………………….114
3-3-1-2 شاخص ها………………………………………………………………………………………………………………………115
3-3-1-3 عامل سازی شاخص ها………………………………………………………………………………………………….120
3-3-1-4 نامگذاری عامل ها………………………………………………………………………………………………………….122
3-3-2 مدل تاکسوندمی عددی……………………………………………………………………………………………………..126
3-3-3 مدل ضریب ویژگی…………………………………………………………………………………………………………….130
3-3-4 مدل تاپسیس…………………………………………………………………………………………………………………….131
3-3-5 ضریب آنتروپی…………………………………………………………………………………………………………………..132
3-3-6 مدل استاندارد سازی داده های مختلف الجنس……………………………………………………………….133
3-4 جمع بندی فصل سوم……………………………………………………………………………………………………………133
فصل چهارم : بحث و تجزیه و تحلیل
مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………………………………….136
4-1 منطقه بندی………………………………………………………………………………………………………………………………136
4-1-1 اهداف منطقه بندی………………………………………………………………………………………………………………137
4-1-2 امتیازات منطقه بندی…………………………………………………………………………………………………………..137
4-1-3 منطقه بندی و عدالت اجتماعی……………………………………………………………………………………………138
4-2 منطقه بندی شهر یزد……………………………………………………………………………………………………………….139
4-3 بررسی امکانات و خدمات شهری مورد مطالعه…………………………………………………………………………142
4-3-1 خدمات تاریخی و مذهبی…………………………………………………………………………………………………….143
4-3-2 خدمات تولیدی- صنعتی……………………………………………………………………………………………………..144
4-3-3 خدمات نیروی انتظامی………………………………………………………………………………………………………..144
4-3-4 فضای سبز…………………………………………………………………………………………………………………………….144
4-3-5 خدمات بهداشتی- درمانی……………………………………………………………………………………………………145
4-3-6 فضاهای ورزشی- تفریحی……………………………………………………………………………………………………146
4-3-7 تأسیسات و تجهیزات شهری………………………………………………………………………………………………..146
4-4 برخورداری مناطق شهر یزد از امکانات و خدمات شهری………………………………………………………..146
4-4-1 دسترسی به خدمات تاریخی و مذهبی………………………………………………………………………………..146
4-4-2 دسترسی به خدمات تولیدی- صنعتی…………………………………………………………………………………147
4-4-3 دسترسی به خدمات نیروی انتظامی……………………………………………………………………………………147
4-4-4 دسترسی به فضای سبز……………………………………………………………………………………………………….147
4-4-5 دسترسی به خدمات بهداشتی- درمانی………………………………………………………………………………147
4-4-6 دسترسی به فضاهای ورزشی- تفریحی……………………………………………………………………………….148
4-4-7 دسترسی به تأسیسات و تجهیزات شهری…………………………………………………………………………..148
4-5 رتبه بندی مناطق شهر یزد در مدل تحلیل عاملی…………………………………………………………………..149
4-5-1 رتبه بندی مناطق شهر یزد در عامل نهادی- فرهنگی………………………………………………………..149
4-5-2 رتبه بندی مناطق شهر یزد در عامل کالبدی- اجتماعی…………………………………………………….151
4-5-3 رتبه بندی مناطق شهر یزد در عامل زیست- اجتماعی………………………………………………………152
4-5-4 رتبه بندی مناطق شهر یزد در عامل کالبدی- اقتصادی…………………………………………………….153
4-5-5 رتبه بندی مناطق شهر یزد در عامل درمانی………………………………………………………………………154
4-5-6 رتبه بندی مناطق شهر یزد در عامل نهادی- اجتماعی………………………………………………………155
4-5-7 رتبه بندی مناطق شهر یزد در عامل نهادی- کالبدی………………………………………………………..156
4-5-8 رتبه بندی مناطق شهر یزد در عامل اشتغال……………………………………………………………………..157
4-5-9 رتبه بندی مناطق شهر یزد در شاخص های تلفیقی…………………………………………………………158
4-6 رتبه بندی شهر یزد با استفاده از مدل سطح بندی سکونتگاه ها…………………………………………..160
4-6-1 جمع واحدهای خدماتی………………………………………………………………………………………………………160
4-6-2 مدل استاندارد سازی داده های مختلف الجنس…………………………………………………………………161
4-6-3 مدل تاکسونومی عددی……………………………………………………………………………………………………….162
4-6-4 مدل ضریب ویژگی………………………………………………………………………………………………………………162
4-6-5 مدل تاپسیس………………………………………………………………………………………………………………………163
4-7 قیمت اراضی…………………………………………………………………………………………………………………………….167
4-7-1 قیمت اراضی در شهر یزد……………………………………………………………………………………………………169
4-7-2 رابطه بین قیمت زمین با امکانات و خدمات شهری و جمع ارزشهای عددی……………………171
4-8 پراکنش جمعیت در شهر

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه رایگان درمورد ویژگیهای شخصیتی، یژگیهای شخصیتی، ویژگیهای شخصیت، امیرالمومنین Next Entries پایان نامه با کلید واژه های رتبه بندی، عدالت اجتماعی، مناطق شهری، آزمون فرضیه