پایان نامه با کلید واژه های رضا عباسی، ویژگیهای شخصیتی، ویژگیهای شخصیت، یژگیهای شخصیتی

دانلود پایان نامه ارشد

وزارت علوم، تحقیقات و فناور…………………
151
4ـ10ـ3ـ4 بخش چهارم: لیله المبیت…………………………………………………………………………………………………………..
152
4ـ10ـ3ـ5 بخش پنجم: همراهی پیامبر(ص)………………………………………………………………………………………………
153
4ـ10ـ3ـ6 بخش ششم: کمک به محرومان…………………………………………………………………………………………………
153
4ـ10ـ3ـ7 بخش هفتم: یتیم نوازی……………………………………………………………………………………………………………..
154
4ـ10ـ3ـ8 بخش هشتم: کمک به محرومان………………………………………………………………………………………………..
156
4ـ10ـ3ـ9 بخش نهم: کمک به محرومان……………………………………………………………………………………………………
156
4ـ10ـ3ـ10 بخش دهم: حضرت علی(ع) در حال سخنوری…………………………………………………………………….. 157
4ـ4ـ1 بخش یازدهم: واقعه ضربت خوردن حضرت علی(ع)………………………………………………………………………..
158

فصل پنجم: تحلیل و استنتاج

5ـ1 تحلیل و بررسی نهایی آثار …………………………………………………………………………………………………………………..
161
5ـ2 نتیجه……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
169
گزارش کار عملی…………………………………………………………………………………………………………………………………………..
171
فهرست منابع………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
چکیده لاتین………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

فهرست تصاویر
192
200
فصل دوم: نقاشی قهوهخانهای

شکل 2ـ1: قهوهخانه، نام هنرمند: حسن اسماعیلزاده، 140 در 230 سانتیمتر………………………………………..
11
شکل2ـ2: قسمتی از یک پرده درویشی، میرزا مهدی نقاش شیرازی، 128در 198س.م، رنگ و روغن روی بوم، محفوظ در مجموعه سعدآباد…………………………………………………………………………………………………………

16
شکل2ـ3: پردهخوانی در روز تعطیل، محمد حمیدی80 در120س.م…………………………………………………………
16
شکل2ـ4: شب معراج، جواد عقیلی، اندازه 70x 100 س. ، محفوظ در مجموعه عقیلی ………………………….
18
شکل2ـ5 : کشته شدن دیو به دست گیسیابانو، حسن اسماعیلزاده، 130 در 90 س.م……………………………
19
شکل2ـ6: مصیبت کربلا، محمد مدبر، 201 در 251 س.م، محفوظ در موزه رضا عباسی………………………….
21
شکل2ـ7 : جنگ حضرت علی اکبر با کفار در روز عاشورا، حسن اسماعیلزاده، 150در 250 س.م…………
24
شکل2ـ8 : تقاص گرفتن کیکاووس از سیاوش، قوللر آقاسی، 110 در 177 س.م، محفوظ در موزه رضا عباسی……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

25
فصل چهارم: نحوهی تجلی ویژگیهای شخصیتی امام علی(ع) در نقاشی قهوهخانهای

شکل4ـ1: نبرد حضرت علی(ع) و عمرو بن عبدود، محمد مدبر، محفوظ در مجموعه عقیلی…………………….
51
شکل4ـ2: نبرد حضرت علی(ع) و عمرو بن عبدود، عباس بلوکیفر، محفوظ در مجموعه عقیلی……………….
53
شکل4ـ3: جنگ تاریخی خیبر، عباس بلوکیفر، محفوظ در مجموعه فرهنگی سعدآباد…………………………….
58
شکل4ـ4: جنگ خیبر، حسن اسماعیل زاده………………………………………………………………………………………………..
62
شکل4ـ5: جنگ خیبر، محمد فراهانی…………………………………………………………………………………………………………
65
شکل4ـ6 : جنگ خیبر، امیرحسین قائم مقامی……………………………………………………………………………………………
66
شکل4ـ7: جنگ تاریخی خیبر، حسین همدانی، محفوظ در مجموعه عقیلی……………………………………………..
68
شکل4ـ8: لیله المبیت، محمد فراهانی…………………………………………………………………………………………………………
72
شکل4ـ9: غدیرخم، محمدرضا حسینی، محفوظ در مجموعه عقیلی………………………………………………………….
76
شکل4ـ10: غدیر خم، محمد فراهانی…………………………………………………………………………………………………………..
78
شکل4ـ11: از علی آموز اخلاص عمل، حسن اسماعیل زاده، محفوظ در بنیاد استاد حسن اسماعیلزاده…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

85
شکل4ـ12: یتیم نوازی حضرت علی (ع)، حسین همدانی………………………………………………………………………….
87
شکل4ـ13: یتیم نوازی، احمد خلیلی………………………………………………………………………………………………………….
89
شکل4ـ14: یتیم نوازی، حسن اسماعیل زاده……………………………………………………………………………………………..
90
شکل4ـ15: حضرت علی(ع) ـ مالک اژدر، منسوب به حسین قوللر آقاسی، محفوظ در موزه رضا عباسی…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

99
شکل4ـ16: حضرت علی(ع) و حسنین، حسین همدانی، محفوظ در مجموعه عقیلی……………………………….
100
شکل4ـ17: مراجعت حضرت امیر(ع) از جنگ جمل مالک اشتر نخعی و عمار یاسر و اصحاب دیگر، حسن اسماعیلزاده، مجموعه شخصی استاد کاظمپور ……………………………………………………………………………….

101
شکل 4ـ 18: حضرت علی (ع) و حسنین، حسین همدانی، محفوظ در مجموعه عقیلی……………………………
103
شکل4ـ19: حضرت علی (ع) و حسنین(ع)، سیدجواد عقیلی، محفوظ در مجموعه عقیلی……………………….
105
شکل4ـ20: جوانمرد قصاب، عباس بلوکیفر، محفوظ در مجموعه عقیلی…………………………………………………..
109
شکل4ـ20ـ1: اولین بخش از تابلوی جوانمر قصاب، عباس بلوکیفر…………………………………………………………..
111
شکل4ـ20ـ2: بخش دوم از تابلوی جوانمر قصاب، عباس بلوکیفر……………………………………………………………..
112
شکل4ـ20ـ3: بخش سوم از تابلوی جوانمر قصاب، عباس بلوکیفر…………………………………………………………….
113
شکل4ـ20ـ4: بخش چهارم از تابلوی جوانمر قصاب، عباس بلوکیفر………………………………………………………….
114
شکل4ـ20ـ5: بخش پنجم از تابلوی جوانمر قصاب، عباس بلوکیفر…………………………………………………………..
115
شکل4ـ20ـ6: بخش ششم از تابلوی جوانمر قصاب، عباس بلوکیفر……………………………………………………………
116
شکل4ـ21: جوانمرد قصاب ، فتح الله قولر، محفوظ در مجموعه موزه رضا عباسی…………………………………….
117
شکل4ـ21ـ1: تصویر سمت راست اولین بخش و تصویر سمت چپ بخش دوم از تابلوی جوانمرد قصاب، فتح الله قولر……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

119
شکل4ـ21ـ2: تصویر سمت راست بخش سوم و تصویر سمت چپ بخش چهارم از تابلوی جوانمرد قصاب، فتح الله قولر ……………………………………………………………………………………………………………………………………..

120
شکل4ـ21ـ3: تصویر سمت راست بخش پنجم و تصویر سمت چپ بخش ششم از تابلوی جوانمرد قصاب، فتح الله قولر……………………………………………………………………………………………………………………………………….

121
شکل4ـ21ـ4: بخش هفتم از تابلوی جوانمرد قصاب، فتح الله قولر……………………………………………………………..
122
شکل4ـ21ـ5: آخرین بخش تابلوی جوانمرد قصاب، فتح الله قولر………………………………………………………………
123
شکل4ـ22: جوانمرد قصاب، نام هنرمند: حسن اسماعیل زاده…………………………………………………………………….
125
شکل 4ـ22ـ1: اولین بخش از تابلوی جوانمرد قصاب، حسن اسماعیل زاده……………………………………………….
126
شکل4ـ22ـ2: بخش دوم از تابلوی جوانمرد قصاب، حسن اسماعیل زاده…………………………………………………..
127
شکل4ـ22ـ3: بخش سوم از تابلوی جوانمرد قصاب، حسن اسماعیل زاده…………………………………………………
128
شکل4ـ22ـ4: آخرین بخش از تابلوی جوانمرد قصاب، حسن اسماعیل زاده……………………………………………..
129
شکل4ـ23: به مسجد رفتن حضرت علی(ع)، شب 19رمضان، حسن اسماعیلزاده………………………………….
132
شکل4ـ24: شب ضربت خوردن حضرت علی(ع)، حسن اسماعیلزاده……………………………………………………..
134
شکل4ـ25: نبرد حضرت علی(ع) و اژدها، حسن اسماعیلزاده، محفوظ در بنیاد حسن اسماعیلزاده……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

140
شکل4ـ26: نبرد حضرت علی (ع) و اژدها در تنگه بربر، حسن اسماعیلزاده…………………………………………….
142
شکل4ـ26ـ1: یتیم نوازی، بخش دوم تابلوی نبرد حضرت علی (ع) و اژدها در تنگه بربر، حسن اسماعیلزاده………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

144
شکل4ـ26ـ2: کندن درب خیبر، بخش سوم تابلوی

پایان نامه
Previous Entries دانلود پایان نامه ارشد درمورد حقوق متهم، منطق حاکم Next Entries پایان نامه با کلید واژه های خاوران نامه، ویژگیهای شخصیت، یژگیهای شخصیتی، ویژگیهای شخصیتی