پایان نامه با کلید واژه های هیدرولوژی، توزیع جمعیت، پوشش گیاهی، استان گیلان

دانلود پایان نامه ارشد

2-1-22- مديريت يكپارچه 23
2-1-23- اصل مشارکت 24
2-2- پیشینه تحقیق 24
2-2-1- پیشینه تحقیق در خارج 24
2-2-2- پیشینه تحقیق در ایران 26
2-2-3- پیشینه تحقیق در محدوده مطالعاتی 27
فصل سوم: مواد و روشها 28
3-1- موقعیت جغرافیایی محدوده تحقیق 29
3-2- راههای دسترسی به حوضه 32
3-3- موقعیت رودخانه های مهم حوضه رودخانه پسیخان 33
3-4- داده های تحقیق 36
3-4-1- بررسي آمار و اطلاعات هواشناسی 37
3-4-2- بررسي آمار و اطلاعات هیدرولوژی 37
3-4-3- بازسازي و تكميل نواقص آماري 37
3-4- 4- بررسي داده‏هاي بارش 39
3-4- 4-1- بررسي بارش منطقه‏اي در حوضه رودخانه پسیخان 40
3-4- 4-1-1 – انتخاب پايه زماني مشترك يا دوره شاخص آماري 40
3-4- 4-1-2 – بازسازي داده‏هاي كمبود 41
3-5- روش تحقيق 41
3-6- روش گردآوری اطلاعات 43
3-7- ابزارگردآوری اطلاعات 43
3-8- روش تجزیه و تحلیل اطلاعات 43
3-9- ضرورت تحقيق 43
3-10- روش انجام کار 47

فصل چهارم : تجزیه و تحلیل داده ها و یافته های تحقیق 50
4-1- مقدمه 51
4-2- فیزیوگرافی حوضه رودخانه پسیخان 52
4-2-1- شکل حوزه 52
4-2-1-1- روش هورتن 52
4-2-1-2- روش گراولیوس 52
4-2-1-3- روش میلر 52
4-2-1-4- روش شیوم 53
4-2-1-5- روش مستطیل معادل 53
4-2-2- پستی و بلندی حوضه 54
4-2-3- پروفیل طولی و شیب رودخانه 54
4-2-3-1- شیب ناخالص 57
4-2-3-2- شیب متوسط وزنی 57
4-2-3-3- شیب خالص 57
4-2-4- شیب 58
4-2-4-1- نقشه شیب حوزه 58
4-2-4-2- جدول و هیستو گرام توزیع شیب نسبت به سطح 59
4-2-5- محاسبه شیب متوسط 59
4-2-5-1- شیب متوسط وزنی 59
4-2-5-2- شیب میانه 60
4-2-5-3- نمای شیب 60
4-2-6- بررسی شیب اراضی اطراف رودخانه 60
4-2-6-1- رودخانه سیا مزگی 60
4-2-6-2- رودخانه چوبر 60
4-2-6-3- رودخانه پسیخان 61
4-3- اقلیم(آب و هوای) حوضه رودخانه پسیخان 66
4-3- 1- خصوصیات اقلیمی حوضه 66
4-3- 2- ويژگيهاي اقليمي و عوامل مؤثر بر آب و هواي حوضه 67
4-3- 4- محاسبه مقدار بارش حوضه 68
4-3- 4- تغييرپذيري بارندگي حوضه 71
4-3- 5- تعداد روزهاي باراني 72
4-3- 6- توزیع بارندگی ماهانه و فصلی 73
4-3- 7- حد اكثر بارندگي 24 ساعته حوضه 75
4-3- 8- حداكثر بارش محتمل 76
4-4- ویژگی های دمایی حوضه 77
4-4 – 1 – رژيم حرارتي 80
4-4 – 2 – روند تغييرات ميانگين ماهانه دما 81
4 – 4 – 3 بررسي ميانگين دماي ماهانه حداقل و حداكثر مطلق 83
4-4 – 4 تغييرات روزانه و فصلي دما 83
4- 4 – 5 – رژيم فصلي دما در حوضه 84
4-4 – 6 تعداد روزهاي يخبندان 84
4-4 – 7 تعيين خط برف ماهانه با استفاده از گراديان دما 87
4- 5 – رطوبت نسبي 87
4-6 – تبخير 89
4-6 – 1 بررسي تغييرات ميزان تبخير از طشت با ارتفاع در حوضه 90
4- 7- تبخير و تعرق 91
4-7 – 1 تبخير و تعرق پتانسيل 91
4-7 – 1 – 1 تبخير و تعرق پتانسيل به روش ترنت وايت 92
4-7 – 2 تبخير و تعرق واقعي 96
4-7 – 2 – 1 تبخير و تعرق واقعي به روش تورك 96
4-8- وضعیت خاک حوضه 97
4-8-1- مشخصات كلّي خاكهاي حوضه 98
4-8-1-1- شاخه (رودخانه) چوبر 100
4-8-1-1- شاخه ( رودخانه ) چنار رودخان 101
4-8-2- مشخصات خاک رودخانه پسیخان 102
4-8-3- رژيم هاي رطوبتي و حرارتي خاكها 103
4-8-3-1-1 رژيم يوديك 103
4-8-3-1-2 رژيم زريك 104
4-8-3-2- رژيم حرارتي خاك 104
4-8-3-2-1 رژيم حرارتي ترميك 105
4-8-3-2-2 رژيم حرارتي مزيك 105
4-8-4- خاكهاي حوضه رودخانه پسیخان از لحاظ ارتفاعي 105
4-8-4- 1 خاكهاي جلگه اي 105
4-8-4- 2 خاكهاي كوهپايه اي 106
4-8-4- 3 خاكهاي كوهستاني 106
4 ـ 9- منابع اراضي 107
4 ـ 9-1-گروههاي هيدروليكي خاكها 108
4-10- هیدرولوژی حوضه 109
4-10-1- تحلیل منطقه ای آبدهی ماهانه و سالانه حوضه پسیخان 110
4-10-2- تجزیه و تحلیل آمار روزانه جریان 110
4-10-2-1- محاسبه متوسط دبی ماهانه و سالانه 110
4-10-2-2- محاسبه دبی های حداکثر وحداقل 113
4-10-2-3- برآورد دبی حداکثر لحظه ای برای واحدهای هیدورلوژیک حوزه آبخیز پسیخان 115
4-10- 2-3-1- برآورد دبی حداکثر لحظه ای برای واحده های هیدو لوژیک به روش کریگر 115
4-10- 2-3-2- بر آورد دبی حداکثر لحظه ای با استفاده از رابطه منطقه ای 116
4-10-2-4- بررسی دوره های کم آبی و پر آبی 117
4-10-2-4-1- دبی مشخصه حداکثر 117
4-10-2-4-2- دبی مشخصه متوسط یا 6 ماهه 117
4-10-2-4-3- دبی مشخصه یک ماهه، سه ماهه و نه ماهه 117
4-10-2-4-4- دبی مشخصه کم آبی 118
4-10- 5- تعیین رژیم آبی رودخانه پسیخان 118
4-11- زمین شناسی حوضه 118
4-11-1- زمين شناسي سطحي حوضه پسیخان 119
4- 11-1-1- سازند زمان پركامبرين 120
4-11-1-1-1- واحد Mtg 120
4-11-1-1-2- واحد Mt 120
4-11-1-2- سازند دوران اول(ديرينه زيستي يا پالئوزوئيك) 120
4-11-1-2-1- زير واحد P 120
4-11-1-2-2- زير واحد PV 121
4-11-1-3- سازند دوران دوم ( ميان زيستي يا مزوزوئيك) 121
4-11-1-3-1- واحد TJS 121
4-11-1-3-2- زيرواحد jsh 121
4-11-1-4-1- واحد Q1da ( نهشته هاي كوهپايه اي و آبرفتي پلئيستوسين) 121
4-11-1-4- سازند دوران چهارم (كواترنر يا عهد حاضر) 121
4-11-1-3-3- واحد K1L 121
4-11-1-4-2- واحد Qal ( نهشته هاي آبرفتي و دشت سيلابي) 122
4-12- فرسايش تشكيلات سطحي در حوضه آبريز پسیخان 125
4-12-1- آب و هوا 125
4-12-2- مورفولوژي 126
4-12-3- چينه شناسي 126
4-12-4- پوشش گياهي 126
4-13- کاربری اراضی حوضه 127
4-14- فرسایش در حوضه 128
4-15- پوشش گیاهی حوضه 129
4-15-1- اشكوب بندي پوشش گياهي ( درختان ) به تناسب ارتفاع 129
4-15-1-1- ارتفاع كمتر از 500 متر با جنگل نيمه متراكم 129
4-15-1-2- ارتفاع 500 تا 1500 متر با جنگل متراكم 130
4-15-2- نقش پوشش گياهي در فرسايش خاك 130
4-16- مسائل اقتصادی- اجتماعی حوضه 131
4-16-1- نحوه کشاورزی اهالی رودخانه پسیخان 132
4-16-2- آبادی های دارای سکنه 132
4-16-3- تعداد جمعیت، خانوار و بعد خانوار 132
4-17- مدیریت یکپارچه و توسعه پایدار حوضه 137
4-18- مصاديق و جنبه هاي تخريب و تهديدات پيش روي منابع حوضه ي آبخيز پسیخان 139
فصل پنجم: بحث، نتیجه گیری و پیشنهادات 142
5-1- بحث ونتیجه گیری 143
5-2- پاسخ به فرضیات تحقیق 156
5-2-1- فرضیه اول 156
5-2-2- فرضیه دوم 156
5-3- پیشنهادات 157
منابع و ماخذ 161
پیوست 168

فهرست جداول
عنوان صفحه
جدول 2-1- عملكرد حوضه هاي رودخانه اي 16
جدول 3-1- موقعیت جغرافیایی زیرحوضه ها و رودخانه های آن 30
جدول 3-2- مشخصات ایستگاههای هواشناسی حوضه مطالعاتی و اطراف آن 38
جدول 3-3 – مشخصات ایستگاههای هیدرومتری حوضه مطالعاتی و اطراف آن 39
جدول 4-1- ضرایب شکل زیر حوزه ها و حوزه اصلی 51
جدول 4-2- شیب های رودخانه ها و آبراهه های اصلی در حوزه پسیخان و زیر حوزه ها 56
جدول 4-3- کلاس شیب حوزه پسیخان 57
جدول 4-4- توزیع شیب نسبت به سطح زیر حوزه سیاهمزگی 60
جدول 4-5- توزیع شیب نسبت به سطح زیر حوزه چناران 60
جدول 4-6- توزیع شیب نسبت به سطح زیر حوزه لاسک 61
جدول 4-7- توزیع شیب نسبت به سطح زیر حوزه چماچاه 61
جدول 4-8- توزیع شیب نسبت به سطح زیر حوزه مژده 62
جدول 4-9- توزیع شیب نسبت به سطح زیر حوزه پسیخان 62
جدول 4-10- شیب متوسط وزنی ،شیب میانه و نمای شیب در حوزه زیر حوزه ها 63
جدول 4-11- مشخصات ايستگاههاي محدوده مورد مطالعه 73
جدول 4-12- مقدار بارش حوضه رودخانه پسیخان 78
جدول 4-13- تغييرات ميانگين بارندگي سالانه ايستگاههاي اطراف حوضه 79
جدول4-14- تعداد روزهاي باراني برحسب ماههاي سال 80
جدول 4-15- تعداد روزهاي باراني بر حسب فصلهاي سال 80
جدول 4-16- مقادیر بارندگی ماهانه و سالانه در حوضه پسیخان 82
جدول 4-17- توزيع فصلي و درصدهاي مربوط به بارندگي حوضه آبخيز پسیخان 83
جدول 4-18- نتايج تحليل بارندگي 24 ساعته و احتمال وقوع بارندگي حوضه 84
جدول 4-19- متوسط درجه حرارت ماهانه ايستگاههاي اطراف حوضه برحسب سانتيگراد 87
جدول 4-20- معادلات و روابط بين درجه حرارت و ارتفاع در حوضه پسیخان 88
جدول 4-21- توزيع درجه حرارت متوسط ماهانه و سالانه بر حسب سانتيگراد در حوضه پسیخان 89
جدول 4-22- داده‏هاي درجه حرارت حوضه پسیخان 89
جدول 4-23- تغييرات ماهانه درجه حرارت حوضه پسیخان 90
جدول 7-24- رژيم فصلي و درصد فصل درجه حرارت حوضه پسیخان 93
جدول 4-25- تعداد روزهاي يخبندان بر حسب ماههاي سال 94
جدول 4-26- ارتفاع ماهانه خط برف براساس گراديان ماهانه دما 96
جدول4-27- ميانگين رطوبت نسبي ايستگاههاي معرف برحسب درصد 97
جدول 7-28- ميانگين تبخير از طشتك در ايستگاههاي معرف 98
جدول 4-29- برآورد تبخير و تعرق نقاط ارتفاعي سالانه حوضه به ميلي متر 99
جدول 4-31- مقادير تبخير و تعرق ماهانه حوضه آبريز پسیخان به روش ترنت وايت 103
جدول 4-32- محدوده هاي اقليمي دمارتن 107
جدول 4 ـ 33 – مشخصات تيپهاي اصلي اراضي و واحدهاي اراضي حوضه آبريز پسیخان 119
جدول 4-34- مشخصات فیزیکی حوضه رودخانه پسیخان وزیرحوضه ها 122
جدول (-35- رابطه آبدهی با مساحت در حوضه آبخیز پسیخان 123
جدول 4-36- آبدهی متوسط روزانه ، ماهانه و سالانه رودخانه پسیخان 124
جدول 4-37- آبدهی متوسط حداقل ماهانه رودخانه پسیخان 126
جدول 4-38- مقادیر دبی حداکثر و حداکثر لحظه ای ایستگاه نوخاله 126
جدول شماره4-39- دبی حداکثر لحظه ای برآورد شده برای 14 واحد هیدرولوژیک حوزه پسیخان 128
جدول 4-40- برآورد دبی با دوره برگشت های مختلف با استفاده از فرمول منطقه ای حوزه تالاب 129
جدول 4-41- مقادیر دبی های مشخصه ایستگاه نوخاله رودخانه پسیخان 130
جدول 4-42- تشكيلات زمين شناسي حوضة‌ آبريز پسیخان 135
جدول4-43- وضعيت‏مقاومت مكانيكي، فرسايش پذيري و پتانسيل لغزش و ريزش‏تشكيلات‏سطحي‏حوضه‏پسیخان 139
جدول 4-44- وضعیت حوضه آبخیز پسیخان از نظر پوشش گیاهی 141
جدول 4-45- توزیع جمعیت در روستاهای حوضه آبخیز پسیخان (1385) 147

فهرست نمودارها/ اشكال
عنوان صفحه
شكل 2-1- طبقه بندي آبراهه ها به روش هورتن (الف) و استرالر (ب ( 27) 20
شکل3-1- موقعیت حوضه رودخانه پسیخان در استان گیلان 29
شکل3-2- نقشه پایه حوضه رودخانه پسیخان 31
شکل3-3- نقشه موقعیت رودخانه های حوضه رودخانه پسیخان 35
شکل 3-4- نقشه موقعیت ایستگاههای حوضه رودخانه پسیخان 42
شکل4-1- موقعیت حوضه رودخانه پسیخان در استان گیلان 42
شکل 4-2- نقشه هیپسومتریک حوضه رودخانه پسیخان 52
شکل 4-3- نقشه شیب حوضه رودخانه پسیخان 64
شکل 4-4- نقشه جهت شیب حوضه رودخانه پسیخان 65
شکل 4-5- تعداد روزهاي باراني بر حسب ماههاي سال 81
شکل 4 – 6 – تعداد روزهاي باراني بر حسب فصلهاي سال 81
شکل4-7- بارندگی ماهانه حوضه پسیخان 82
شکل4-8- توزیع فصلی بارندگی حوضه پسیخان 83
شكل 4-9- گراديان حرارتي حوضه آبريز پسیخان 88
شکل 4-10- رژيم حرارتي حوضه آبريز پسیخان 90
شکل 4 -11- تغييرات ماهانه درجه حرارت حوضه پسیخان 91
شکل4-12- ضريب تغييرات ماهانه دما C.V. و انحراف از معيار S.D حوضه پسیخان 91
شکل 4-13- درصد فصلي درجه حرارت حوضه پسیخان 94
شکل4-14- تعداد روزهاي يخبندان حوضه بر حسب ماههاي سال 95
شکل 4-15- مقايسه دما و تبخيرو تعرق پتانسيل در روش ترنت وايت 104
شکل4-16- مقايسه تبخير از طشت وترنت وايت در حوضه پسیخان 104
شكل 4-17- اقليم نماي آمبرژه 108
شکل 4 – 18- نقشه تكتونيك ايران و موقعيت منطقه تحقيق در آن 131
شکل4-19- توزیع جمعیت در روستاهای حوضه آبخیز پسیخان (1390) 149
شکل4-20- توزیع جمعیت در روستاهای حوضه آبخیز پسیخان (1390) 149
شکل4-21- توزیع

پایان نامه
Previous Entries مقاله رایگان درباره سلسله مراتب، ارزش مشتری، تامین کننده، صنعت خودرو Next Entries پایان نامه با کلید واژه های منابع طبیعی، توسعه پاید، توسعه پایدار، محدودیت ها