مقاله رایگان درباره زنجیره تامین، مدیریت زنجیره تامین، نیازمندی‌ها، اولویت‌بندی

دانلود پایان نامه ارشد

که وجودش شادی بخش و صفایش مایه آرامش من است.
تقدیم به برادرانم:
که وجودشان مایه دلگرمی من می باشد خصوصاً برادر کوچکترم هومن که از خداوند متعال سلامتی، رشد و شکوفائیش را خواستارم.

و تقدیم به تمام آزاد مردانی که نیک می‌اندیشند و عقل و منطق را پیشه خود نموده و جز رضای الهی و پیشرفت و سعادت جامعه، هدفی ندارند.

چکیده

عارضه‌یابی زنجیره تامین با استفاده از استاندارد CSCMP
(مطالعه موردی: شرکت داروسازی ایران داروک)

نگارش:
سارا امیدی

با توجه به سازماندهی مجدد و وسیع فرآیندها و ساختارهای کسب وکار و همچنین دنیای در حال تغییر صنعت، مفهوم زنجیره تامین و مدیریت آن از اهمیت خاصی برخوردار شده است. در این رویکرد سازمان‌ها به جای اینکه مجبور باشند در تمامی زمینه‌ها بهترین عملکرد را داشته باشند، می‌توانند از توانمندی‌های محوری سایر سازمان‌ها به منظور بهینه‌سازی قابلیت‌ها و افزایش اثربخشی خود بهره گرفته و سطح رضایتمندی مشتریان را ارتقاء دهند. بر این اساس یکی از چالش‌هایی که مسئولین مرتبط با امور لجستیک و زنجیره تامین در شرکت‌ها با آن روبرو هستند، نحوه شناسایی مشکلات موجود در حوزه لجستیک و زنجیره تامین است. با شناسایی این شکاف‌ها و ارائه پروژه‌های بهبود، می‌توان زنجیره تامین شرکت را تقویت کرده و آن را بهبود داد. در این رساله یک رویکرد نوین مبتنی بر فعالیت‌های مدل APQC جهت شناسایی عارضه‌های موجود در زنجیره تامین ارائه شده است. با بکارگیری استاندارد حداقل نیازمندی‌های زنجیره تامین (CSCMP) برای هر کدام از این فعالیت‌ها جهت شناسایی عارضه‌ها و استفاده از مدل خودارزیابی MMOG/LE برای اولویت‌بندی آنها، می‌توان این شکاف‌ها را تجزیه و تحلیل نمود و بر اساس رتبه بدست آمده، پروژه‌های بهبودی ارائه داد. در نهایت جهت پیاده سازی مدل پیشنهادی از یک مطالعه موردی در شرکت دارویی استفاده شده است.
کلمات کلیدی: عارضه‌یابی، زنجیره تامین، مدل طبقه‌بندی فرآیندی APQC، استاندارد حداقل نیازمندی‌های زنجیره تامین.

فهرست مطالب

عنوان صفحه

فصل 1 کلیات پژوهش‌ 1
1-1 مقدمه 2
1-2 اهمیت موضوع پژوهش 3
1-3 مفروضات و اهداف پژوهش 4
1-4 مراحل انجام پژوهش 5
1-5 ساختار پایان‌نامه 6
فصل 2 مروری بر ادبیات پژوهش 8
2-1 مقدمه 9
2-2 زنجیره تامین 9
2-3 مدیریت زنجیره تامین 10
2-3-1 مولفه‌های اصلی مدیریت زنجیره تامین 11
2-3-2 اندازه‌گیری و ارزیابی زنجیره تامین 12
2-3-3 ضرورت اندازه‌گیری عملکرد در یک زنجیره تامین 14
2-3-3-1 عدم وجود یک روش متعادل 14
2-3-3-2 عدم تمایز مشخص بین معیارها در سطوح استراتژیکی، تاکتیکی و عملیاتی 14
2-4 عارضه‌یابی زنجیره تامین 15
2-4-1 تاریخچه عارضه‌یابی زنجیره تامین 17
2-5 شاخص‌ها و معیارهای عملکرد در یک زنجیره تامین 19
2-5-1 مقالات اندازه‌گیری و ارزیابی عملکرد زنجیره تامین 21
2-5-2 مدل‌های مدیریت و ارزیابی عملکرد 29
2-5-2-1 مدل مرجع عملیات زنجیره تامین (SCOR) 31
2-5-2-2 مدل GSCF 36
2-5-2-3 مدل CPFR 37
2-5-2-4 مدل کارت امتیازی متوازن (BSC) 39
2-5-2-5 مدل APQC 42
2-5-3 روش‌های عارضه‌یابی زنجیره تامین 44
2-5-3-1 روش جستجوی سریع 47
2-5-3-2 روش تعیین ارزش مشتری 53
2-5-3-3 روش MMOG/LE 56
2-5-3-4 روش لامبرت 63
2-5-3-5 روش CSCMP 66
2-5-4 جمع بندی روش‌های عارضه‌یابی مطرح 69
فصل 3 معرفی شرکت مورد کاوی (شرکت داروسازی ایران داروک) 71
3-1 مقدمه 72
3-2 کلیات شرکت 73
3-3 معرفی اجمالی شرکت 75
3-3-1 بخش کنترل کیفیت 76
3-3-2 تضمین کیفیت 78
3-3-3 آزمایشگاه تحقیق و توسعه 80
3-3-4 برنامه‌ریزی و انبار 81
3-3-5 فناوری و اطلاعات 82
3-3-6 فنی و مهندسی 83
3-3-7 تولید 83
3-3-8 امور اداری و منابع انسانی 84
3-3-9 بازرگانی و پشتیبانی 85
3-3-10 بازاریابی و فروش 85
3-4 شناسایی فرآیندهای مرتبط با زنجیره تامین 86
3-5 جریان مواد و اطلاعات 89
3-6 جمع بندی 90
فصل 4 معرفی روش پیشنهادی برای عارضه‌یابی زنجیره تامین و بهبود آن 91
4-1 انتخاب هسته مدل پیشنهادی 92
4-2 استخراج نیازمندی‌ها 94
4-3 طراحی پرسش‌نامه 96
4-4 اجرای مصاحبه‌ها 101
4-5 نتایج مصاحبه‌ها 103
4-6 متن کاوی عارضه‌ها 120
4-7 پروژه‌های بهبود 124
4-8 اولویت‌بندی پروژه‌های بهبود 133
4-8-1 معیارهای اولویت‌بندی 133
4-8-2 پرومتی 134
4-8-3 نتایج اولویت‌بندی 141
4-9 جمع بندی 145
فصل 5 جمع بندی و پیشنهاد تحقیقات آتی 147
5-1 نتایج بدست آمده 148
5-2 زمینه‌های تحقیقاتی 151
منابع 152
پیوست الف: نتایج پرسش‌نامه 157
پیوست ب: شمایی از محیط نرم‌افزار پرومتی 181

فهرست جداول

عنوان صفحه

جدول ‏21: تقسیم بندی روش‌های ارزیابی عملکرد از سه دیدگاه 30
جدول ‏22: فرآیندهای سطح 2 مدل SCOR 34
جدول ‏23: فرآیند 9 مرحله‌ای CPFR 38
جدول ‏24: اطلاعات کمی موردنیاز از پایگاه‌های داده در متد Quick Scan 51
جدول ‏25: فصل ها و موضوعات ارائه شده در هر فصل مربوط به مدل MMOG/LE 59
جدول ‏26: نمونه‌ای از بندهای استاندارد حداقل نیازمندی‌های CSCMP 69
جدول ‏27: مقایسه‌ی بین روش‌های عارضه‌یابی زنجیره تامین مطرح 70
جدول ‏31: مدت زمان اجرای مصاحبه نوع اول برای شناسایی بخش‌های مختلف شرکت 76
جدول ‏32: ریزفرآیندهای مربوط به زنجیره تامین در شرکت ایران داروک 88
جدول ‏41: تعدا نیازمندی‌ها استخراج شده برای هر کدام از گروه‌های مورد مطالعه 95
جدول ‏42: دسته بندی نیازمندی‌ها بر اساس شدت بحرانی بودن 99
جدول ‏43: رمان اجرای مصاحبه برای هر کدام از گروه‌های مورد مطالعه 101
جدول ‏44: عارضه‌های استخراج شده 103
جدول ‏45: تعداد فراوانی انواع عارضه های شناسایی شده در شرکت 117
جدول ‏46: رتبه بحرانی بودن گروه‌های مورد مطالعه 118
جدول ‏47: دو نمونه متن کاوی مبتنی بر مفهوم برای عارضه های استخراج شده 122
جدول ‏48: پروژه های بهبود معرفی شده جهت حذف عارضه ها 124
جدول ‏49: ورن نرمال شده معیارها جهت اولویت بندی 142
جدول ‏410: رتبه بندی 31 طرح پیشنهادی که بیش از یک عارضه را برطرف می کنند 142

فهرست شکل‌ها

عنوان صفحه

شکل ‏11: ساختار کلی پایان‌نامه 7
شکل ‏21: فرآیندهای سطح یک مدل SCOR 33
شکل ‏22: مدل GSCF 37
شکل ‏23 : چارچوب BSC 41
شکل ‏24: چارچوب طبقه بندی فرآیندی در مدل APQC 43
شکل ‏25: فازهای اصلی اجرای متدولوژی Quick Scan 49
شکل ‏26: سلسله مراتب ارزش 54
شکل ‏27: نمونه‌ای از بندهای چک لیست Lambert 65
شکل ‏31: چارت سازمانی شرکت داروسازی ایران داروک 75
شکل ‏32: فرآیندهای عملیاتی (سطح صفر) مدل APQC 87
شکل ‏33: جریان مواد و اطلاعات بین واحدهای مختلف ایران داروک 89
شکل ‏41: نمونه پرسش نامه طراحی شده 100
شکل ‏42: درصد فراوانی نیازمندی‌های استخراج شده بر حسب عارضه بودن یا نبودن 116
شکل ‏43: درصد فراوانی انواع عارضه های شناسایی شده در شرکت 117
شکل ‏44: درصد عارضه بودن گروه‌های مورد مطالعه 118
شکل ‏45: درصد فراوانی انواع عارضه های استخراج شده در سه واحد بحرانی شرکت 119
شکل ‏46: نمودار پارتو مربوط به تعداد کل عارضه های شناسایی شده برای گروه های مورد مطالعه 120
شکل ‏47: نمودار پارتو مربوط به 20 کلمه کلیدی پرکاریرد در عارضه های شناسایی شده 123
شکل ‏48: معیارهای تعمیم یافته (تابع ترجیح) 138
شکل ‏49: جریان‌های رتبه بندی تشکیل شده در روش پرومتی. الف) جریان رتبه بندی منفی. ب) جریان رتبه بندی مثبت 140
شکل ‏410: تحلیل حساسیت اولویت بندی طرح های بهبود پیشنهادی 145

کلیات پژوهش‌

مقدمه
با توجه به سازماندهی مجدد و وسیع فرآیندها و ساختارهای کسب وکار و همچنین دنیای در حال تغییر صنعت، مفهوم زنجیره تامین و مدیریت آن از اهمیت خاصی برخوردار شده است. در این رویکرد سازمان‌ها به جای اینکه مجبور باشند در تمامی زمینه‌ها بهترین عملکرد را داشته باشند، می‌توانند از توانمندی‌های محوری سایر سازمان‌ها به منظور بهینه‌سازی قابلیت‌ها و افزایش اثربخشی خود بهره گرفته و سطح رضایتمندی مشتریان را ارتقاء دهند. این مشارکت نیازمند یک نظارت دقیق و نظام‌مند می‌باشد که در صورت بی‌توجهی به آن سازمان رو به زوال گردیده و در نتیجه سهم رقابتی خود را به رقبا می‌دهد. بنابراین حصول عملکرد بهینه زنجیره تامین به منظور داشتن سود رقابتی، امروزه به صورت یک سلاح استراتژیک برای موفقیت در تمامی جنبه‌های صنایع درآمده است.
مفهوم زنجیره تامین در اواخر دهه 1980 پدید آمد و در دهه 1990 به طور گسترده‌ای مورد استفاده قرار گرفت. قبل از آن عبارت‌هایی نظیر لجستیک و مدیریت عملکرد به جای مدیریت زنجیره تامین استفاده می‌شد.
تاکنون تعاریف و نگارش‌های متفاوتی درباره زنجیره تامین ارائه شده است. بر پایه‌ی یکی از این تعاریف، زنجیره تامین کلیه مراحل مستقیم و غیر مستقیم که در تکمیل درخواست سفارش مشتری درگیر هستند را شامل می‌شود. زنجیره تامین تنها مرتبط با سازنده و تامین کننده نیست، بلکه حمل و نقل، انبارها، خرده فروشی‌ها و حتی خود مشتریان را نیز در بر می‌گیرد. به طور کلی زنجیره تامین زنجیره‌ای است که همه فعالیت‌های مرتبط با جریان کالا و تبدیل مواد از مرحله ماده اولیه تا مرحله تحویل کالای نهایی به مصرف کننده را شامل می‌شود. درباره جریان کالا دو جریان دیگر که یکی جریان اطلاعات و دیگری جریان منابع مالی و اعتبارات است نیز حضور دارند.
بر این اساس مدیریت زنجیره تامین وظیفه یکپارچه سازی واحدهای سازمانی در طول زنجیره تامین و هماهنگ سازی جریان مواد و اطلاعات را به منظور برآوردن تقاضای مشتری و با هدف بهبود رقابت‌پذیری یک زنجیره تامین کامل بر عهده دارد. به بیان دیگر می‌توان گفت، مدیریت زنجیره تامین عبارت است از مجموعه رویکردهایی که به طور موثر در یکپارچه سازی تامین کنندگان، تولیدکنندگان، انبارداران و توزیع کنندگان به منظور تولید و توزیع کالا به مقدار مورد نیاز و در محل صحیح و زمان مناسب به کار می‌رود تا هزینه‌های سیستم را در راستای تامین سطح خدمات مورد نیاز مینیمم نماید. سیر تحولات و تغییرات پرشتاب، سازمان‌ها را برآن داشته تا برای غلبه بر محیط نامطمئن خود به تحقیق در زمینه لجستیک و زنجیره تامین بپردازند. در این رویکرد تمامی مشکلات مهم هستند و برای حل آن‌ها باید اقدام موثری به عمل آید.
بر این اساس یکی از چالش‌هایی که مسئولین مرتبط با امور لجستیک و زنجیره تامین در شرکت‌ها با آن روبرو هستند، نحوه شناسایی مشکلات موجود در حوزه لجستیک و زنجیره تامین است. تنوع و تعداد بالای مباحث مطرح شده در فلسفه مدیریت زنجیره تامین، کار را برای انتخاب بهترین اقدامات اصلاحی جهت ارتقاء عملکرد زنجیره تامین پیچیده می‌کند. بنابراین با توجه به اینکه اولین گام در بازنگری و بهبود زنجیره تامین، عارضه‌یابی است، لذا شناسایی روش‌های عارضه‌یابی و تحلیل وضعیت زنجیره تامین از جمله موارد مهمی است که افراد فعال در این زمینه باید با آن‌ها آشنا باشند.
این پایان‌نامه قصد دارد به شکل کاربردی به ارائه‌ی روشی مناسب جهت عارضه‌یابی شرکت داروسازی ایران داروک بپردازد. در نتیجه ضمن ارائه‌ی یک دید کلی از وضعیت زنجیره تامین ایران داروک، مشکلات و عارضه‌های گوناگون موجود را شناسایی، الویت دهی و تحلیل نماید.
اهمیت موضوع پژوهش
در دنیای امروز، مدیریت زنجیره تامین یک عامل کلیدی و استراتژیک در افزایش اثربخشی و تحقق اهداف سازمان به شمار می‌آید. بر این اساس مدیریت زنجیره تامین را باید یکی از حوزه‌های حیاتی مدیریت سازمان دانست. این حوزه از مدیریت مانند سایر حوزه‌ها نیازمند پایش، نظارت، عارضه‌یابی، بهبود و نهایتا سوق دادن به سمت سرآمدی برای کسب و تقویت مزیت‌های رقابتی، سنجش عملکردی، بهبود مستمر و مدیریت کارا و اثر بخش می‌باشد.
طبق بررسی‌های صورت گرفته در شرکت ایران داروک، طی سالیان گذشته، تلاشی نظام مند و سازمان یافته در جهت

پایان نامه
Previous Entries منابع پایان نامه درباره قاضي، عقيدة، سوفسطائيان، مي‌توان Next Entries مقاله رایگان درباره زنجیره تامین، مدیریت زنجیره تامین، مدیریت اطلاعات، حمل و نقل