دانلود تحقیق در مورد تلفن همراه، استفاده از تلفن همراه، اوقات فراغت، اخلاق پژوهش

دانلود پایان نامه ارشد

فصل دوم: مباني تئوريک
2-1- مقدمه 37
2-2- ادبيات تجربي پژوهش 37
2-2-1- تحقيقات داخلي 37
2-2-2- تحقيقات خارجي 42
2-3- ادبيات نظري پژوهش 48
2-3-1- ديويد رايزمن 48
2-3-2-مارشال مک لوهان 49
2-3-3- دنيس مک کوايل 51
2-3-4- نظريه استفاده و رضامندي 54
2-3- 5- ويليام اگبرن 56
2-4- نظريات کلاسيک پيامدهاي فناوري هاي ارتباطي 59
2-4-1- کارکردگرايي 59
2-4-2- جورج هربرت ميد 64
2-4-3- اروينگ گافمن 66
2-5- نظريات جديد پيامدهاي فناوري هاي ارتباطي 70
2-5-1- هربرت مارکوزه 70
2-5-2- پير بورديو 72
2-5-3- آنتوني گيدنز 76
2-5-4- يورگن هابرماس 87
2-5-5- جان تامپسون 91
2-5-6- مانوئل کاستلز 93
2-5-6-1- شبکه 94
2-5-6-2- جهاني شدن 94
2-5-6-3- جامعه شبکه اي 95
2-5-6-4- هويت در جامعه شبکه اي 99
2-5-6-5- موبايل 101
2-5-7- هانس گسر 102
2-5-8- ريچارد لينگ 103
2-6- نظريات جامعه شناسان پيرامون جامعه اطلاعاتي 105
2-6-1- تعريف جامعه اطلاعاتي 106
2-6-2- آنتوني گيدنز 108
2-6-3- يورگن هابرماس 111
2-7- چارچوب نظري 114
فصل سوم: روش تحقيق
3-1- روش تحقيق 124
3-1-1- پيمايش 126
3-1-1-1- پرسشنامه 127
3-1-1-2- آزمون مقدماتي پرسشنامه 128
3-1-2- مصاحبه 129
3-2- اخلاق پژوهشي 132
3-3- قابليت اعتماد 133
3-4- اعتبار 134
3-5- جامعه آماري 135
3-5-1- روش نمونه گيري و حجم نمونه 135
3-5-2- واحد تحليل 137
3-6- فنون مورد استفاده براي تجزيه و تحليل داده ها 137
3-7- تعريف عملياتي متغيرها 138

فصل چهارم: يافته ها
4-1- مقدمه 141
4-2- يافته ها 143
4-2-1- يافته هاي عمومي 143
4-2-2- کارکردهاي پيامک 157
4-2-3- پيامدهاي پيامک 201
4-3- آمار استنباطي و آزمون فرضيات 220

فصل پنجم: نتيجه گيري
5-1- بحث و نتيجه گيري 225
5-2- پيشنهادها 237
5-2-1- پيشنهادهاي اجرايي 237
5-2-2- پيشنهادهاي پژوهشي 238
5-3- امتيازات پژوهش 238
5-4- مشکلات تحقيق 239

فهرست منابع 240

فصل ششم : پيوست
مصاحبه نامه / سوالات پيش بيني شده 251
پرسشنامه 253

فهرست جداول
عنوان صفحه
جدول 1: توزيع پاسخگويان بر حسب سن 143
جدول 2: توزيع پاسخگويان بر حسب جنس 143
جدول 3: توزيع پاسخگويان بر حسب مقطع تحصيلي 144
جدول 4: توزيع پاسخگويان بر حسب وضعيت تاهل 144
جدول 5: توزيع پاسخگويان بر حسب وضعيت اشتغال و درامدزايي 145
جدول 6: توزيع پاسخگويان بر حسب مدت زمان دارا بودن تلفن همراه 145
جدول 7: توزيع پاسخگويان بر حسب قيمت تقريبي تلفن همراه 146
جدول 8 : توزيع پاسخگويان بر حسب مهمترين دلايل خريد تلفن همراه (اولويت اول) 146
جدول 9: توزيع پاسخگويان بر حسب مهمترين دلايل خريد تلفن همراه (اولويت دوم) 147
جدول 10: توزيع پاسخگويان بر حسب مهمترين دلايل خريد تلفن همراه (اولويت سوم) 147
جدول 11: توزيع پاسخگويان بر حسب مهمترين دلايل کنوني استفاده از تلفن همراه (اولويت اول) 148
جدول 12: توزيع پاسخگويان بر حسب مهمترين دلايل کنوني استفاده از تلفن همراه (اولويت دوم) 148
جدول 13: توزيع پاسخگويان بر حسب مهمترين دلايل کنوني استفاده از تلفن همراه (اولويت سوم) 149
جدول 14: توزيع پاسخگويان بر حسب ميزان استفاده از تلفن همراه در روز 149
جدول 15: توزيع پاسخگويان بر حسب متوسط هزينه ماهانه مکالمات 150
جدول 16: توزيع پاسخگويان بر حسب متوسط هزينه ماهانه پيامک 150
جدول 17: توزيع پاسخگويان بر حسب متوسط تعداد پيامکهاي دريافتي در روز 151
جدول 18: توزيع پاسخگويان بر حسب متوسط تعداد پيامک هاي ارسالي در روز 151
جدول 19: توزيع پاسخگويان بر حسب مهمترين دلايل استفاده از پيامک (اولويت اول) 152
جدول 20: توزيع پاسخگويان بر حسب مهمترين دلايل استفاده از پيامک (اولويت دوم) 152
جدول 21: توزيع پاسخگويان بر حسب مهمترين دلايل استفاده از پيامک (اولويت سوم) 153
جدول 22: توزيع پاسخگويان بر حسب درصد پيامک هاي ضروري 153
جدول 23 : توزيع پاسخگويان بر حسب ميزان وابستگي به پيامک 154
جدول 24: توزيع پاسخگويان بر حسب نحوه گذران اوقات فراغت (اولويت اول) 155
جدول 25: توزيع پاسخگويان بر حسب نحوه گذران اوقات فراغت (اولويت دوم) 155
جدول 26: توزيع پاسخگويان بر حسب نحوه گذران اوقات فراغت (اولويت سوم) 155
جدول 27: توزيع پاسخگويان بر حسب حسب ميزان استفاده از رسانه ها (اولويت اول) 156
جدول 28: توزيع پاسخگويان بر حسب ميزان استفاده از رسانه ها (اولويت دوم) 156
جدول 29: توزيع پاسخگويان بر حسب ميزان استفاده از رسانه ها (اولويت سوم) 157
جدول 30 : توزيع پاسخگويان بر حسب ارزيابي آنها ازکارکرد اقتصادي پيامک 160
جدول 31 : توزيع پاسخگويان بر حسب ارزيابي آنها ازکارکرد سياسي پيامک 166
جدول 32 : توزيع پاسخگويان بر حسب ارزيابي آنها ازکارکرد ديني پيامک 169
جدول 33 : توزيع پاسخگويان بر حسب ارزيابي آنها ازکارکرد ارتباطي پيامک 173
جدول 34 : توزيع پاسخگويان بر حسب ارزيابي آنها از کارکرد اجتماعي- اضطراب و فشار پيامک 175
جدول 35 : توزيع پاسخگويان بر حسب ارزيابي آنها ازکارکرد اجتماعي- نظارت و کنترل پيامک 180
جدول 36 : توزيع پاسخگويان بر حسب ارزيابي آنها ازکارکرد پيامک در گسترش ارتباطات 187
جدول 37 : توزيع پاسخگويان بر حسب ارزيابي آنها از آثار فردي کننده پيامک 193
جدول 39 : توزيع پاسخگويان بر حسب ارزيابي آنها ازکارکرد فرهنگي پيامک 200
جدول 40 : توزيع پاسخگويان بر حسب ارزيابي آنها از مکانيسمهاي استقرار نظام تخصصي پيامک 204
جدول 41 : توزيع پاسخگويان بر حسب ارزيابي آنها ازخلق نشانه هاي نمادين پيامک 206
جدول43 : توزيع پاسخگويان بر حسب ارزيابي آنها از دسترسي به انواع اطلاعات در پيامک 208
جدول 44 : توزيع پاسخگويان بر حسب تامل آنها درباره علل و پيامدهاي کنشها در پيامک 210
جدول 46 : توزيع پاسخگويان بر حسب ارزيابي آنها از امنيت پيامک 213
جدول 47 : توزيع پاسخگويان بر حسب ارزيابي آنها از صحت پيامک 213
جدول 49 : توزيع پاسخگويان بر حسب ارزيابي آنها از ريسک پذيري در پيامک 218
جدول 50 : توزيع پاسخگويان بر حسب ارزيابي آنها از تخصص گرايي در پيامک 219
جدول 52 : نتايج آزمون همبستگي پيرسون بين ميزان استفاده از موبايل با ميزان استفاده از پيامک 220
جدول 53 : نتايج آزمون t دو نمونه مستقل پيرامون ميزان استفاده از پيامک بر حسب جنسيت 221
جدول 54 : توصيف آماري ميزان استفاده از پيامک بر حسب مقطع تحصيلي 222
جدول 55: نتايج آزمون t دو نمونه مستقل پيرامون ميزان استفاده از پيامک بر حسب وضعيت تاهل 223
جدول 56 : توصيف آماري ميزان استفاده از پيامک بر حسب وضعيت اشتغال 223

فصل اول
کليات
1-1- بيان مسئله
دنيا در سالهاي اخير شاهد يک رشد انفجاري در استفاده از تکنولوژي هاي ارتباطات و اطلاعات بويژه موبايل بوده است. اين رشد فزاينده به گونه اي بوده که از سال 2002 براي نخستين بار تعداد مشترکين موبايل از تعداد مشترکين تلفن ثابت در سطح جهاني فراتر رفت و موبايل بصورت يک تکنولوژي ارتباطي غالب در آمد. در اوايل دهه 90 موبايل يک تکنولوژي نادر، کمياب و پرهزينه بود اما در سالهاي بعدي با ورود انبوه به بازار، تعداد آن در سطح جهان بسرعت افزايش يافت (Ling & Donner,2009 ).
تلفن همراه به مثابه نمادي از ارتباط همه جا حاضر يکي از پديده هاي نو ظهور عصر الکترونيک و دنياي ديجيتال است که در دهه اخير جاي خود را در بين افراد خانواده بويژه جوانان در سطح جهان و نيز ايران باز کرده است. اگر چه زماني کمتر از يک نسل از ظهور و رواج تکنولوژي تلفن همراه و ورود آن به متن زندگي اجتماعي افراد مي گذرد و از اين رو ارزيابي قاطع از کارکردها و آثار هويت بخش آن دشوار است، با اين حال آنچه بطور کلي مي توان استنباط کرد تاثيرات اين رسانه بر شکل و ماهيت بسياري از تجارب زندگي روزمره است. تلفن همراه جلوه اي متفاوت به تجارب ارتباطي، شغلي و حرفه اي، آموزشي و علمي، فراغتي و تفريحي، رمانتيک و عاطفي و فراغتي و سرگرمي بخشيده است و فرصت ها، نگراني ها و ترس هاي هاي جديدي را در پيش روي کاربران خود قرار داده است. تلفن همراه تجربه زندگي اجتماعي را به تجربه اي متفاوت تبديل ساخته است.
بررسي رشد و گسترش تلفن همراه، حاکي‌از آن است که تاکنون هيچ فن‌آوري در طول‌ تاريخ بشر به شدت تلفن همراه فراگير نشده است( منطقي (الف) ، 1389: 96). ظهور تلفن همراه و رشد سريع و گسترده آن در بستر تاريخي خود مي تواند به عنوان يكي از مهم ترين تحولات در زمينه فناوريهاي ارتباطات و اطلاعات در دو دهه گذشته شناخته شود (Plant,2000). اين رشد با درنظرگيري هرگونه معياري، خارق العاده بوده است و رايس و کاتز (2003) ادعا مي كنند كه هم اكنون شمارمشترکين تلفن همراه در سراسر جهان بيش از مشترکين خطوط ثابت و احتمالاً صاحبان تلويزيون در جهان مي باشد (Davie, 2004:360 ). بلينا و ميسوني (2009) گزارش مي‌دهند که‌ طي يک مقطع ده ساله (تا سال 2008) افزايش تلفن همراه، سه برابر سريعتر از سيستم‌هاي مخابراتي‌ ديگر مانند تلفن ثابت و اينترنت بوده است (منطقي (الف) ، 1389: 96).
بدون ترديد قبل از سال 1990 موبايل يک تکنولوژي نادر، کمياب و پر هزينه بود اما اکنون استفاده از تلفن همراه در جهان بطور چشمگيري در حال افزايش است. بطوريکه تعداد مشترکين تلفن همراه در سراسر جهان از 4/12 ميليون در سال 1990 به 500 ميليون در سال 2000 ، به 3/3 ميليارد در سال 2008 و همچنين به 3/5 ميليارد تا پايان سال 2010 رسيد (Ling & Donner,2009 ).
اين اشاعه در سراسر جهان و مستقل از عادات مختلف فرهنگي، ارزشها و هنجارها اتفاق افتاده است. به اين ترتيب، حتي با وجود زمينه تکنولوژي هراسي در ايتاليا، که دربرابر رايانه ها و ديگر تکنولوژي هاي مدرن هم دوره مقاومت دشواري را گذراندند (Fortunati,2002:53 ) و به خصوص در کشورهاي اسکانديناوي که در آن مردم، عموماً درونگرا بوده (Puro,2002) تلفن هاي همراه مورد پسند مردم قرار گرفته اند.
مطالعه تجربي که اخيراً توسط اتحاديه بين المللي ارتباطات راه دور انجام شده شواهد قابل توجهي را فراهم ميکند از اين امر که چگونه تلفن همراه به کاستن شکاف قديمي کشورهاي توسعه يافته وکشورهاي کمتر توسعه يافته در استفاده از تلفن کمک مي کند. اين پژوهش نشان مي دهد که در سال 2001 حدود 100 کشور (که درميان آنها بسياري از کشورهاي آفريقايي وجود داشتند) بيشتر تلفن همراه داشته اند تا تلفن ثابت و اينکه فن آوري تلفن همراه بطور موفق تري از تکنولوژي کامپيوتر در اتصال جمعيت کمتر ممتاز به حوزه

پایان نامه
Previous Entries منابع و ماخذ مقاله انتقال اطلاعات، اقتصاد اطلاعات Next Entries دانلود تحقیق در مورد تلفن همراه، عصر اطلاعات، شرکت مخابرات، استفاده از تلفن همراه