مقاله درباره حوزه نفوذ

دانلود پایان نامه ارشد

5-1. سؤالات تحقيق 6
6-1. فرضيه‌ها 7
7-1. تعريف مفاهيم 7
فصل دوم: مباني نظري 12
1-2 مقدمه 13
2-2 بررسي تحقيقات پيشين 13
1-2-2 تحقيقات داخلي 13
1-2-2 تحقيقات خارجي 18
3-2 نظريات مربوط به تحقيق 21
1-3-2 مديريت استراتژيک، ‌مديريت عمومي و مديريت رسانه 22
1-1-3-2 رويکردهاي مديريت رسانه 23
2-1-3-2 ضرورت توجه توأمان به سه منظر و گفتمان حاکم بر مديريت استراتژيک رسانه 24
2-3-2 جنگ نرم 25
1-2-3-2 جنگ نرم در فضاي سايبر 27
3-3-2 رقابت و يا جنگ رسانه‌اي، در سپهر رسانه‌اي جهان 29
4-3-2 ديپلماسي عمومي و ارتباطات استراتژيک 32
5-3-2 ديپلماسي رسانه‌اي 38
1-5-3-2 تبديل اطلاعات سري به اطلاعات آشكار 39
2-5-3-2 رسانه‌ها؛ نهادهاي خصوصي ديپلماتيك 40
3-5-3-2 ديپلماسي رسانه‌اي؛ عرصه ديپلماسي افكار عمومي 41
4-5-3-2 رسانه‌ها؛ حلقه اتصال دولت‌ها به افكار عمومي جهاني 42
6-3-2 رسانه پديده‌اي انسان‌واره 43
7-3-2 فضاي نوين رسانه‌اي جهان 48
1-7-3-2 سير تطور رسانه و مخاطب و جامعه 49
2-7-3-2 جامعه اطلاعاتي : 64
3-7-3-2 جامعه دانشي 71
4-7-3-2 جامعه مجازي 74
5-7-3-2 جامعه الحاقي 82
6-7-3-2 جمع‌بندي بخش “فضاي نوين رسانه‌اي جهان” 87
فصل سوم: روش تحقيق 88
1-3. مقدمه 89
2-3. شيوه تحقيق 89
3-3. روش گردآوري اطلاعات 91
1-3-3 مطالعات اسنادي و کتابخانه‌اي 91
2-3-3 مصاحبه عميق 92
3-3-3 روش گراندد تئوري 93
4-3. جامعه آماري يا جامعه مورد بررسي 96
5-3. روش نمونه‌گيري و محاسبه حجم نمونه 97
6-3. روش تجزيه‌وتحليل اطلاعات 98
7-3. اعتبار و پايايي تحقيق 102
فصل چهارم: يافته‌هاي تحقيق 104
1-4. مقدمه 105
2-4. ابعاد آرايش رسانه‌اي 105
3-4. مفهوم،‌ معنا و تعريف آرايش رسانه‌اي 108
4-4. پيش‌نياز آرايش رسانه‌اي 112
5-4. برنامه‌ريزي در آرايش رسانه‌اي 114
1-5-4. تعيين رويکردهاي طراحي در برنامه‌ريزي 115
2-5-4 تبيين وضع موجود در برنامه‌ريزي 118
3-5-4 ترسيم وضع مطلوب و شناخت آينده و فضاي نوين رسانه‌اي جهان در برنامه‌ريزي 128
4-5-4 . طراحي آرايش رسانه‌اي در برنامه‌ريزي 135
1-4-5-4. طراحي آرايش رسانه‌اي در برنامه‌ريزي- گام اول،‌ ‌تنظيم اصول و قواعد طراحي آرايش 135
2-4-5-4 طراحي آرايش رسانه‌اي در برنامه‌ريزي- گام دوم، تعيين نوع آرايش رسانه‌اي 147
3-4-5-4 طراحي آرايش رسانه‌اي در برنامه‌ريزي- گام سوم، تفکيک پارادايم 149
4-4-5-4 طراحي آرايش رسانه‌اي در برنامه‌ريزي- گام چهارم، تعيين حوزه نفوذ تمدني 151
5-4-5-4 طراحي آرايش رسانه‌اي در برنامه‌ريزي- گام پنجم، نيازسنجي 152
6-4-5-4 طراحي آرايش رسانه‌اي در برنامه‌ريزي- گام ششم، تنظيم حوزه‌هاي آرايش رسانه‌اي 153
7-4-5-4 طراحي آرايش رسانه‌اي در برنامه‌ريزي- گام هفتم، تبيين اهداف،‌ مأموريت و چشم‌انداز و انتشار‌ 156
6-4. سازمان‌دهي در آرايش رسانه‌اي 160
7-4. منابع انساني و تأمين امکانات در آرايش رسانه‌اي 163
8-4. هدايت و رهبري در آرايش رسانه‌اي 166
9-4. نظارت و کنترل در آرايش رسانه‌اي 167
فصل پنجم: بحث و نتيجه‌گيري 170
1-5. مقدمه 171
2-5. خلاصه تحقيق 171
3-5. خلاصه يافته‌ها 172
4-5. نتيجه‌گيري 178
5-5 محدوديت‌هاي تحقيق 183
6-5. پيشنهادهاي برخاسته از تحقيق 183
7-5. پيشنهادهايي به ساير محققين 185
پيوست ?:‌ متن مصاحبه‌ها 186
مصاحبه‌هاي عميق و کدگذاري‌هاي باز مصاحبه‌ها 187
فهرست منابع و مآخذ 244

فهرست تصاوير، نمودارها و جداول:

تصوير ?-2 محدوده‌هاي اطلاعات 28
تصوير ?-? ارتباطات استراتژيک از منظر بنياد رند 36
تصوير 3-2 سير تطور جامعه 49
تصوير 4-2 سير تطور جامعه 49
تصوير 5-2 سير تطور وب 51
تصوير 6-2 سير تطور وب 53
تصوير 7-2 دروازه ادغام 54
تصوير 8-2 چشم‌انداز بسط وب 55
تصوير 9- 2 چشم‌انداز بسط وب 56
تصوير 10-2 آينده سرگرمي 58
تصوير 11-2 آينده سرگرمي 60
تصوير 12-2 نقشه ترند يونيورس 2012 63
تصوير 13-2 بستر مفهومي جامعه اطلاعاتي 66
تصوير 14-2 دامنه شهر الکترونيک 69
تصوير 15-2 ارکان شهر الکترونيک 70
تصوير 16-2 ريشه‌يابي شهر الکترونيک 71
تصوير 17-2 سير تطور جامعه 72
جدول 1-3 فهرست مصاحبه‌هاي عميق 93
تصوير 2-3 جمع‌آوري و تحليل داده‌ها به صورت زيگزاگ 97
جدول 3-3 نمونه‌اي از کدگذاري 101
تصوير 4-3 نمونه‌اي از يک ايدئوگرام مصاحبه عميق 102
تصوير 1-4 چارچوب‌هاي آرايش رسانه‌اي 106
تصوير 2-4 الگوي مديريت عمومي رسانه 107
تصوير 3-4 عقبه آرايش رسانه‌اي 114
تصوير 4-4 برنامه‌ريزي در آرايش رسانه‌اي 115
تصوير 5-4 برنامه‌ريزي- رويکردهاي طراحي 117
تصوير 6-4 برنامه‌ريزي- شناخت وضع موجود 118
تصوير 7-4 برنامه ريزي- شناخت وضع موجود- شناخت توان رسانه‌اي 121
تصوير 8-4 برنامه ريزي- شناخت وضع موجود- شناخت سازمان و برنامه 122
تصوير 9-4 برنامه ريزي- شناخت وضع موجود- ضعف‌شناسي- آسيب‌شناسي 123
تصوير 10-4 برنامه ريزي- شناخت وضع موجود- ضعف‌شناسي- شناخت مخاطبان رسانه‌هاي خودي 126
تصوير 11-4 برنامه ريزي- شناخت وضع موجود 127
تصوير 12-4 برنامه ريزي- ترسيم وضع مطلوب و فضاي نوين رسانه‌اي جهان 131
تصوير 13-4 برنامه ريزي- ترسيم وضع مطلوب و فضاي نوين رسانه‌اي جهان 134
تصوير 14-4 برنامه ريزي 135
تصوير 15-4 برنامه‌ريزي- طراحي آرايش رسانه‌اي- تنظيم اصول و قواعد طراحي 135
تصوير 16-4 برنامه‌ريزي- طراحي آرايش رسانه‌اي- تنظيم اصول و قواعد طراحي- رسانه 138
تصوير 17-4 برنامه‌ريزي- طراحي آرايش رسانه‌اي- تنظيم اصول و قواعد طراحي- مديريت 139
تصوير 18-4 برنامه‌ريزي- طراحي آرايش رسانه‌اي- تنظيم اصول و قواعد طراحي- پيام 144
تصوير 19-4 برنامه‌ريزي- طراحي آرايش رسانه‌اي- تنظيم اصول و قواعد طراحي- مخاطب 147
تصوير 20-4 برنامه‌ريزي- طراحي آرايش رسانه‌اي- نوع آرايش 149
تصوير 21-4 برنامه‌ريزي- طراحي آرايش رسانه‌اي- تفکيک پارادايم 150
تصوير 22-4 برنامه‌ريزي- طراحي آرايش رسانه‌اي- تعيين حوزه تمدني 151
تصوير 23-4 برنامه‌ريزي- طراحي آرايش رسانه‌اي- نيازسنجي 152
تصوير 24-4 برنامه‌ريزي- طراحي آرايش رسانه‌اي- حوزه‌هاي آرايش رسانه‌اي 156
تصوير 25-4 برنامه‌ريزي- طراحي آرايش رسانه‌اي- اهداف و مأموريت و چشم‌انداز 159
تصوير 26-4 الگوي مديريت عمومي رسانه 160
تصوير 27-4 سازمان‌دهي 163
تصوير 28-4 منابع انساني و امکانات 166
تصوير 29-4 رهبري و هدايت 167
تصوير 30-4 نظارت و کنترل 169
تصوير 1-5 الگوي طراحي آرايش رسانه‌اي 181

فصل اول: کليات

1-1. مقدمه

در فصل پيش رو، که تحت عنوان کليات است؛ در بدو امر، به بيان مسئله پرداخته‌شده و سعي نگارنده بر آن بوده تا بيش از هر چيز، چيستي و مسئله‌ي تحقيق را به‌وضوح تبيين نمايد. در ادامه ضرورت و اهميت تحقيق حاضر مورد مداقه قرارگرفته، تا آنکه، فوايدِ انجام و مضراتِ عدم انجام آن، احراز گردد. سپس اهداف و پرسشهاي اصلي و فرعي تحقيق بيان گرديده و درنهايت مفاهيم اصلي پژوهش تعريف شدهاند. بر اين اساس، در فصل حاضر پايههاي لازم براي شروع تحقيق و مقدمات ورود به فصول بعدي تبيين گرديده است؛ تا آنکه پژوهش به‌درستي بر پيهاي خود شکل بگيرد.

2-1. بيان مسئله

در جهاني زندگي ميکنيم که حوزهي رسانه و مديريت آن، به دليل شتاب روزافزون توسعه تکنولوژي، تحولات مخاطب و ذائقهي آن‌ها و طيفهاي گسترده و متکثر مخاطبان، رقابت تنگاتنگ با ساير رسانهها، گستردگي و تنوع موضوعات مربوط به رسانه و … با تغيير و تحولات پرشتاب روبروست و صداوسيما ناگزير از آن است که براي بقاي خويش، حرکت خود را با تحولات گوناگون منطبق نمايد.
از سويي ديگر استکبار جهاني، در استمرار سلطه و استعمار خويش، از مراحل استعمار کهن و استعمار نوين عبور نموده و اکنون به وضعيت استعمار جديدي که آن را “استعمار فرانو” مينامند، رسيده است. اين استعمار، نه به‌واسطه‌ي قدرت سخت، بلکه با اعمال قدرت نرم، محقق ميشود که با عناويني چون، تهاجم فرهنگي، شبيخون فرهنگي، ناتوي فرهنگي و درنهايت، جنگ نرم شناخته ميشود. جمهوري اسلامي ايران نيز در مبارزه و مقاومت خويش در برابر سپاه باطل، در تقابل و مواجهه با جبهه نرم دشمن قرار دارد و رسانهي ملي، به‌عنوان يکي از مهم‌ترين عناصر قدرت نرم جمهوري اسلامي، در مقابل صف رسانهاي استکبار جهاني که گاهي از آن به “امپرياليسم رسانهاي” تعبير ميشود؛ ايستاده است.
همچنين، صداوسيما به‌موازات مبارزه با امپرياليسم رسانهاي و جريان رسانهاي نظام سلطه، مأموريت مديريت افکار عمومي جامعه و هدايت فرهنگ را بر عهده دارد و بيش از همه، “تلويزيون” به‌عنوان رسانهاي تأثيرگذار و پرمخاطب، جايگاه رفيعي در مهندسي فرهنگي کشور و عرصهسازي دارد.
از طرفي، مقام معظم رهبري نيز در فرمايشات خود در حوزهي آرايش رسانهاي صداوسيما ميفرمايند:
” امروز آرايش رسانه‏اي و فرهنگي که در مقابل جمهوري اسلامي قرار دارد، بسيار آرايش پيچيده، متنوع، متكثر، کارآمد و فنى و پيشرفته است. صداوسيما يک‌تنه در مقابل اين آرايش عظيم ايستاده است.” (خامنه‌اي, 1383)
ايشان ضمن تأکيد بر مأموريت صداوسيما و تبيين ابعاد آن، الزاماتي را براي نيل به اين مأموريت تعريف ميکنند و ميفرمايند:
“الزام مأموريت محورى رسانه ملي، داشتن آرايش رسانه‌اىِ کارآمد در عرصه‌ى استانى و ملى و بين‌المللى است؛ … در اين‌جا آرايش ما ضعيف است… اين آرايش بايد کارآمد باشد؛ داراى قدرت انعطاف براى انطباق با شرايط گوناگون و پيش‌بينى نشده باشد؛ در برخورد با مسائل گوناگون، توانايى، سرعت و چالاكى داشته باشد؛ بتواند موضع خودش را اتخاذ كند و كارساز باشد. ” (خامنه‌اي, بيانات در ديدار مسولين صدا و سيما, 1383)
از سويي ديگر، رقابت تنگاتنگ رسانههاي متنوع و متکثر، به‌موازات شتاب روزافزون تکنولوژي و تغيير ذائقهي مخاطبان و تحولات پرشتاب، شرايطي را رقم زده است که موجب ايجاد محيطي پويا در عرصهي رسانه شده و لحظه‌به‌لحظه، اين عرصه در حال دگرديسي و تطور است. در بالا تأکيد شد که، آرايش رسانهاي کارآمد، در گرو انعطافپذيري و انطباق با شرايط جديد است. چراکه بقاي هر رسانهاي (يا هر پديدهاي ديگر) در گرو توانايي انطباق با شرايط جديد است و در غير اين صورت محکوم به زوال و فناست.
براي انطباق با شرايط جديد که لازمهي داشتن آرايش رسانهاي کارآمد است، ميبايست به‌طور مستمر، شرايط محيط زيست رسانهاي را سنجيد و مسير خود را در کشاکش آن، جستجو کرد.
همچنين براي طراحي “آرايش رسانهاي کارآمد” ميبايست مفهوم، ابعاد، حوزهها و جوانب “آرايش رسانهاي” را سنجيد، و به عبارتي ديگر، الگويي براي آرايش رسانهاي ترسيم نمود، تا آنکه از رهگذر آن الگو بتوان به سر منزل “طراحي آرايش رسانهاي کارآمد” نائل شد.
با توجه به شرايط و محيط رسانهاي جهان، مسئله اين است که صداوسيماي جمهوري اسلامي، چه الگوي آرايش رسانهاي، را بايد داشته باشد تا بتواند با برتافتن آن الگو و سپس طراحي آرايش رسانهاي، از عهده مأموريت جهاني خود برآيد؟
تحقيق حاضر بر آن بود، تا به‌قدر توان و قوت قلم نگارنده، به اين مسئله پاسخ مناسب دهد. نکته آنکه “آرايش رسانهاي” ابعاد و وجوه متکثري دارد؛ که بضاعت اين تحقيق در بررسي آرايش رسانهاي، به حوزهي رسانههاي تصويري، محدود ميگردد.

3-1. ضرورت و اهميت تحقيق:

مأموريت يک سازمان، هدف يا علت وجودي سازمان است و الزامات مأموريت، چيزي است که رسيدن به اهداف سازمان و انجام مأموريت آن را تضمين ميکند.
سازمان صداوسيماي جمهوري اسلامي ايران به مثابه يک “دانشگاه عمومي”، مأموريت “مديريت و هدايت فرهنگ و افکار عمومي جامعه” را بر اساس “اهداف کلان” خود بر عهده دارد. اما چگونه ميتواند از عهدهي اين مأموريت برآيد و چه چيزهايي انجام اين مأموريت را تضمين ميکند؟ يا به عبارت ديگر انجام اين مأموريت، چه الزاماتي دارد؟
مقام معظم رهبري الزام اين مأموريت را در تأمين مواردي ازجمله، امين نظام، مورد

پایان نامه
Previous Entries مقاله رایگان با موضوع زيتون، گوشتي، جوجه‌هاي، تبديل Next Entries مقاله درباره وزارت امور خارجه، آموزش زبان