مقاله رایگان با موضوع زيتون، آنزيم،، دريافتي، تبديل

دانلود پایان نامه ارشد

2-1-5-2- کنجاله زيتون کم‌چرب 11
2-1-5-3- کنجاله بدون هسته 11
2-1-5-4- کنجاله زيتون کم‌هسته 11
2-1-5-5- پس‌آب گياهي 12
2-1-5-6- برگ زيتون جمع‌آوري شده در کارخانه روغن‌کشي 12
2-1-6- کنجاله زيتون 12
2-1-6-1- ويژگي‌هاي فيزيکي کنجاله زيتون 12
2-1-6-2- شرايط نگهداري کنجاله زيتون 13
2-1-6-3- خصوصيات و ارزش غذايي کنجاله زيتون 14
2-1-6-4- عوامل محدودکننده کنجاله زيتون 17
2-1-6-5- استفاده از کنجاله زيتون در تغذيه دام 17
2-1-6-5-1- نشخوارکنندگان 17
2-1-6-5-2- طيور 18
2-1-6-5-3- خرگوش 19
2-1-6-5-4- ماهي 19
2-2- آنزيم 20
2-2-1- تاريخچه استفاده از آنزيم 20
2-2-2- علت استفاده از آنزيم‌ها در خوراک دام و طيور 20
2-2-3- انواع آنزيم‌هاي تجاري و علت استفاده آنها 21
2-2-3-1- آنزيم‌هاي تجزيه‌کننده الياف 21
2-2-3-2- آنزيم‌هاي تجزيه‌کننده پروتئين 22
2-2-3-3- آنزيم‌هاي تجزيه‌کننده نشاسته 22
2-2-3-4- آنزيم‌هاي تجزيه‌کننده اسيد فايتيک 22
2-2-4- طبقه‌بندي آنزيم‌ها و منابع آنها 23
2-2-5- استفاده از آنزيم در تغذيه طيور 23
2-2-6- پلي‌ساکاريدهاي غير‌نشاسته‌اي 25
2-2-6-1- اثرات ضد تغذيه‌اي پلي‌ساکاريدهاي غيرنشاسته‌اي در تغذيه طيور 26
2-2-6-1-1- تأثير بر قابليت هضم ديگر مواد مغذي 26
2-2-6-1-2- تأثير بر ميزان انرژي مواد مغذي (خاصيت رقيق‌کنندگي) 26
2-2-6-1-3- کاهش دسترسي طيور به مواد مغذي موجود در خوراک 26
2-2-6-1-4- افزايش چسبندگي محتويات دستگاه گوارش 26
2-2-6-1-5- تأثير بر روي جمعيت ميکروارگانيسم‌هاي روده 27
2-2-6-1-6- اثر باند شوندگي پلي‌ساکاريدهاي غير‌نشاسته‌اي 27
2-2-6-1-7- دکنژوگه شدن نمک‌هاي صفراوي 28
2-2-6-1-8- تأثير بر ترشحات آنزيمي پانکراس 28
2-3- صفات مورد مطالعه 29
2-3-1- سيستم ايمني 29
2-3-1-1- ايمني ذاتي 29
2-3-1-1-1- ژنتيک 30
2-3-1-1-2- جمعيت ميکروبي 30
2-3-1-1-3- مژه‌هاي سيستم تنفسي 30
2-3-1-2- ايمني اکتسابي 30
2-3-1-2-1- ايمني هومورال 31
2-3-1-2-2- ايمني سلولي 31
2-3-1-3- ويژگي‌هاي سيستم ايمني پرندگان 32
2-3-1-4- بورس فابريسيوس 32
2-3-1-5- تيموس 33
2-3-1-6- مکانيسم پاسخ ايمني 33
2-3-1-7- آنتي‌بادي 34
2-3-1-8- انواع ايمونوگلوبولين 34
2-3-1-8-1- ايمونوگلوبولين Y 34
2-3-1-8-2- ايمونوگلوبولين M 34
2-3-1-8-3- ايمونوگلوبولين A 35
2-3-1-9- ساختمان ايمونوگلوبولين‌ها 35
2-3-2- فراسنجه‌هاي خوني 36
فصل سوم 37
مواد و روش‌ها 37
3-1- زمان و مکان انجام تحقيق 38
3-2- مراحل آماده‌سازي سالن پرورش پيش از آغاز دوره پرورش 38
3-3- شرايط محيطي پرورش 38
3-3-1- دما 38
3-3-2- رطوبت 39
3-3-3- نور 39
3-4- دان‌خوري و آب‌خوري 39
3-5- برنامه بهداشتي و واکسيناسيون 39
3-6- تزريق محلول SRBC 41
3-7- نمونه‌گيري 41
3-8- مديريت دوره پرورش 41
3-9- پرندگان و تيمارهاي آزمايشي 42
3-10- جيره‌ها و ترکيب مواد خوراکي و مغذي آنها 43
3-11- مکمل آنزيمي 43
3-12- تفاله زيتون 48
3-12-1- تفاله زيتون معمولي 48
3-12-2- تفاله زيتون کم‌هسته 48
3-13- فراسنجه‌هاي مورد مطالعه و روش اندازه‌گيري آنها 49
3-13-1- صفات اندازه‌گيري شده براي عملکرد و نحوه محاسبات آنها 49
3-13-1-1- خوراک مصرفي 49
3-13-1-2- افزايش وزن 50
3-13-1-3- ضريب تبديل خوراک 50
3-13-1-4- انرژي متابوليسمي دريافتي 50
3-13-1-5- ضريب تبديل انرژي متابوليسمي دريافتي 51
3-13-1-6- پروتئين دريافتي 51
3-13-1-7- ضريب تبديل پروتئين دريافتي 51
3-13-1-8- وزن نهايي 51
3-13-1-9- هزينه خوراک لازم به‌ازاي يك کيلوگرم افزايش وزن زنده 51
3-13-1-10- شاخص توليد 52
3-13-2- فراسنجه‌هاي اندازه‌گيري شده در تفکيک لاشه 52
3-13-3- اندازه‌گيري فراسنجه‌هاي خوني 53
3-13-3-1- اندازه‌گيري اسيد اوريک 53
3-13-3-2- اندازه‌گيري کلسترول کل 53
3-13-3-3- اندازه‌گيري تري‌گليسيريد 54
3-13-3-4- اندازه‌گيري ليپوپروتئين با تراکم بسيارکم 54
3-13-3-5- اندازه‌گيري ليپوپروتئين با تراکم بالا 54
3-13-3-6- اندازه‌گيري ليپوپروتئين با تراکم کم 54
3-13-3-7- اندازه‌گيري آنزيم‌ کبدي آسپارتات ترانس‌آميناز 55
3-13-3-8- اندازه‌گيري آنزيم کبدي آلانين ترانس‌آميناز 55
3-13-3-9- اندازه‌گيري پروتئين کل 55
3-13-3-10- اندازه‌گيري آلبومين 56
3-13-3-11- اندازه‌گيري گلوبولين 56
3-13-4- اندازه‌گيري پاسخ سيستم ايمني 56
3-13-4-1- آزمايش HI 56
3-13-4-2- روش انجام آزمايش HA 57
3-13-4-3- روش انجام آزمايش HI 57
3-13-4-4- روش انجام آزمايش الايزا 57
3-13-4-5- روش انجام آزمايش SRBC 58
3-14- طرح آماري آزمايش 59
فصل چهارم 61
نتايج 61
4-1- اثر آنزيم، سطح و نوع تفاله زيتون بر عملکرد جوجه‌هاي گوشتي 62
4-1-1- اثر آنزيم، سطح و نوع تفاله زيتون بر عملکرد جوجه‌هاي گوشتي در هفته اول 62
4-1-1-1- اثر آنزيم، سطح و نوع تفاله زيتون بر خوراک مصرفي هفته اول 62
4-1-1-2- اثر آنزيم، سطح و نوع تفاله زيتون بر افزايش وزن هفته اول 62
4-1-1-3- اثر آنزيم، سطح و نوع تفاله زيتون بر ضريب تبديل خوراک هفته اول 62
4-1-1-4- اثر آنزيم، سطح و نوع تفاله زيتون بر ميزان انرژي دريافتي هفته اول 63
4-1-1-5- اثر آنزيم، سطح و نوع تفاله زيتون بر ضريب تبديل انرژي دريافتي هفته اول 63
4-1-1-6- اثر آنزيم، سطح و نوع تفاله زيتون بر ميزان پروتئين دريافتي هفته اول 63
4-1-1-7- اثر آنزيم، سطح و نوع تفاله زيتون بر ضريب تبديل پروتئين دريافتي هفته اول 64
4-1-2- اثر آنزيم، سطح و نوع تفاله زيتون بر عملکرد جوجه‌هاي گوشتي در هفته دوم 66
4-1-2-1- اثر آنزيم، سطح و نوع تفاله زيتون بر خوراک مصرفي هفته دوم 66
4-1-2-2- اثر آنزيم، سطح و نوع تفاله زيتون بر افزايش وزن هفته دوم 66
4-1-2-3- اثر آنزيم، سطح و نوع تفاله زيتون بر ضريب تبديل خوراک هفته دوم 66
4-1-2-4- اثر آنزيم، سطح و نوع تفاله زيتون بر ميزان انرژي دريافتي هفته دوم 67
4-1-2-5- اثر آنزيم، سطح و نوع تفاله زيتون بر ضريب تبديل انرژي دريافتي هفته دوم 67
4-1-2-6- اثر آنزيم، سطح و نوع تفاله زيتون بر ميزان پروتئين دريافتي هفته دوم 67
4-1-2-7- اثر آنزيم، سطح و نوع تفاله زيتون بر ضريب تبديل پروتئين دريافتي هفته دوم 68
4-1-3- اثر آنزيم، سطح و نوع تفاله زيتون بر عملکرد جوجه‌هاي گوشتي در هفته سوم 70
4-1-3-1- اثر آنزيم، سطح و نوع تفاله زيتون بر خوراک مصرفي هفته سوم 70
4-1-3-2- اثر آنزيم، سطح و نوع تفاله زيتون بر افزايش وزن هفته سوم 70
4-1-3-3- اثر آنزيم، سطح و نوع تفاله زيتون بر ضريب تبديل خوراک هفته سوم 70
4-1-3-4- اثر آنزيم، سطح و نوع تفاله زيتون بر ميزان انرژي دريافتي هفته سوم 71
4-1-3-5- اثر آنزيم، سطح و نوع تفاله زيتون بر ضريب تبديل انرژي دريافتي هفته سوم 71
4-1-3-6- اثر آنزيم، سطح و نوع تفاله زيتون بر ميزان پروتئين دريافتي هفته سوم 71
4-1-3-7- اثر آنزيم، سطح و نوع تفاله زيتون بر ضريب تبديل پروتئين دريافتي هفته سوم 72
4-1-4- اثر آنزيم، سطح و نوع تفاله زيتون بر عملکرد جوجه‌هاي گوشتي در هفته چهارم 74
4-1-4-1- اثر آنزيم، سطح و نوع تفاله زيتون بر خوراک مصرفي هفته چهارم 74
4-1-4-2- اثر آنزيم، سطح و نوع تفاله زيتون بر افزايش وزن هفته چهارم 74
4-1-4-3- اثر آنزيم، سطح و نوع تفاله زيتون بر ضريب تبديل خوراک هفته چهارم 74
4-1-4-4- اثر آنزيم، سطح و نوع تفاله زيتون بر ميزان انرژي دريافتي هفته چهارم 75
4-1-4-5- اثر آنزيم، سطح و نوع تفاله زيتون بر ضريب تبديل انرژي دريافتي هفته چهارم 75
4-1-4-6- اثر آنزيم، سطح و نوع تفاله زيتون بر ميزان پروتئين دريافتي هفته چهارم 75
4-1-4-7- اثر آنزيم، سطح و نوع تفاله زيتون بر ضريب تبديل پروتئين دريافتي هفته چهارم 76
4-1-5- اثر آنزيم، سطح و نوع تفاله زيتون بر عملکرد جوجه‌هاي گوشتي در هفته پنجم 78
4-1-5-1- اثر آنزيم، سطح و نوع تفاله زيتون بر خوراک مصرفي هفته پنجم 78
4-1-5-2- اثر آنزيم، سطح و نوع تفاله زيتون بر افزايش وزن هفته پنجم 78
4-1-5-3- اثر آنزيم، سطح و نوع تفاله زيتون بر ضريب تبديل خوراک هفته پنجم 78
4-1-5-4- اثر آنزيم، سطح و نوع تفاله زيتون بر ميزان انرژي دريافتي هفته پنجم 79
4-1-5-5- اثر آنزيم، سطح و نوع تفاله زيتون بر ضريب تبديل انرژي دريافتي هفته پنجم 79
4-1-5-6- اثر آنزيم، سطح و نوع تفاله زيتون بر ميزان پروتئين دريافتي هفته پنجم 79
4-1-5-7- اثر آنزيم، سطح و نوع تفاله زيتون بر ضريب تبديل پروتئين دريافتي هفته پنجم 80
4-1-6- اثر آنزيم، سطح و نوع تفاله زيتون بر عملکرد جوجه‌هاي گوشتي در هفته ششم 82
4-1-6-1- اثر آنزيم، سطح و نوع تفاله زيتون بر خوراک مصرفي هفته ششم 82
4-1-6-2- اثر آنزيم، سطح و نوع تفاله زيتون بر افزايش وزن هفته ششم 82
4-1-6-3- اثر آنزيم، سطح و نوع تفاله زيتون بر ضريب تبديل خوراک هفته ششم 82
4-1-6-4- اثر آنزيم، سطح و نوع تفاله زيتون بر ميزان انرژي دريافتي هفته ششم 83
4-1-6-5- اثر آنزيم، سطح و نوع تفاله زيتون بر ضريب تبديل انرژي دريافتي هفته ششم 83
4-1-6-6- اثر آنزيم، سطح و نوع تفاله زيتون بر ميزان پروتئين دريافتي هفته ششم 83
4-1-6-7- اثر آنزيم، سطح و نوع تفاله زيتون بر ضريب تبديل پروتئين دريافتي هفته ششم 84
4-1-7- اثر آنزيم، سطح و نوع تفاله زيتون بر عملکرد جوجه‌هاي گوشتي در دوره آغازين 86
4-1-7-1- اثر آنزيم، سطح و نوع تفاله زيتون بر خوراک مصرفي دوره آغازين 86
4-1-7-2- اثر آنزيم، سطح و نوع تفاله زيتون بر افزايش وزن دوره آغازين 86
4-1-7-3- اثر آنزيم، سطح و نوع تفاله زيتون بر ضريب تبديل خوراک دوره آغازين 86
4-1-7-4- اثر آنزيم، سطح و نوع تفاله زيتون بر ميزان انرژي دريافتي دوره آغازين 87
4-1-7-5- اثر آنزيم، سطح و نوع تفاله زيتون بر ضريب تبديل انرژي دريافتي دوره آغازين 87
4-1-7-6- اثر آنزيم، سطح و نوع تفاله زيتون بر ميزان پروتئين دريافتي دوره آغازين 87
4-1-7-7- اثر آنزيم، سطح و نوع تفاله زيتون بر ضريب تبديل پروتئين دريافتي دوره آغازين 88
4-1-8- اثر آنزيم، سطح و نوع تفاله زيتون بر عملکرد جوجه‌هاي گوشتي در دوره پاياني 90
4-1-8-1- اثر آنزيم، سطح و نوع تفاله زيتون بر خوراک مصرفي دوره پاياني 90
4-1-8-2- اثر آنزيم، سطح و نوع تفاله زيتون بر افزايش وزن دوره پاياني 90
4-1-8-3- اثر آنزيم، سطح و نوع تفاله زيتون بر ضريب تبديل خوراک دوره پاياني 90
4-1-8-4- اثر آنزيم، سطح و نوع تفاله زيتون بر ميزان انرژي دريافتي دوره پاياني 91
4-1-8-5- اثر آنزيم، سطح و نوع تفاله زيتون بر ضريب تبديل انرژي دريافتي دوره پاياني 91
4-1-8-6- اثر آنزيم، سطح و نوع تفاله زيتون بر ميزان پروتئين دريافتي دوره پاياني 91
4-1-8-7- اثر آنزيم، سطح و نوع تفاله زيتون بر ضريب تبديل پروتئين دريافتي دوره پاياني 92
4-1-9- اثر آنزيم، سطح و نوع تفاله زيتون بر عملکرد جوجه‌هاي گوشتي در کل دوره 94
4-1-9-1- اثر آنزيم، سطح و نوع تفاله زيتون بر خوراک مصرفي کل دوره 94
4-1-9-2- اثر آنزيم، سطح و نوع تفاله زيتون بر افزايش وزن کل دوره 94
4-1-9-3- اثر آنزيم، سطح و نوع تفاله زيتون بر ضريب تبديل خوراک کل دوره 94
4-1-9-4- اثر آنزيم، سطح و نوع تفاله زيتون بر ميزان انرژي دريافتي کل دوره 95
4-1-9-5- اثر آنزيم، سطح و نوع تفاله زيتون بر ضريب تبديل انرژي دريافتي کل دوره 95
4-1-9-6- اثر آنزيم، سطح و نوع تفاله زيتون بر ميزان پروتئين دريافتي کل دوره 95
4-1-9-7- اثر آنزيم، سطح و نوع تفاله زيتون بر ضريب تبديل پروتئين دريافتي کل دوره 96
4-2- اثر آنزيم، سطح و نوع تفاله زيتون بر عملکرد اقتصادي 98
4-2-1- اثر آنزيم، سطح و نوع تفاله زيتون بر وزن نهايي جوجه‌هاي گوشتي 98
4-2-2- اثر آنزيم، سطح و نوع تفاله زيتون بر هزينه خوراک به‌ازاي يک کيلوگرم وزن زنده 98
4-2-3- اثر آنزيم، سطح و نوع تفاله زيتون بر شاخص توليد 98
4-3- اثر آنزيم، سطح و نوع تفاله زيتون بر فراسنجه‌هاي خوني جوجه‌هاي

پایان نامه
Previous Entries دانلود تحقیق در مورد استراتژی ها، اجرای استراتژی، ارزیابی عملکرد، عوامل داخلی Next Entries مقاله رایگان با موضوع زيتون، (±، خطاي، جيره