مقاله رایگان با موضوع زيتون، آنزيم،، دريافتي، تبديل

دانلود پایان نامه ارشد

2-1-5-2- کنجاله زيتون کم‌چرب 11
2-1-5-3- کنجاله بدون هسته 11
2-1-5-4- کنجاله زيتون کم‌هسته 11
2-1-5-5- پس‌آب گياهي 12
2-1-5-6- برگ زيتون جمع‌آوري شده در کارخانه روغن‌کشي 12
2-1-6- کنجاله زيتون 12
2-1-6-1- ويژگي‌هاي فيزيکي کنجاله زيتون 12
2-1-6-2- شرايط نگهداري کنجاله زيتون 13
2-1-6-3- خصوصيات و ارزش غذايي کنجاله زيتون 14
2-1-6-4- عوامل محدودکننده کنجاله زيتون 17
2-1-6-5- استفاده از کنجاله زيتون در تغذيه دام 17
2-1-6-5-1- نشخوارکنندگان 17
2-1-6-5-2- طيور 18
2-1-6-5-3- خرگوش 19
2-1-6-5-4- ماهي 19
2-2- آنزيم 20
2-2-1- تاريخچه استفاده از آنزيم 20
2-2-2- علت استفاده از آنزيم‌ها در خوراک دام و طيور 20
2-2-3- انواع آنزيم‌هاي تجاري و علت استفاده آنها 21
2-2-3-1- آنزيم‌هاي تجزيه‌کننده الياف 21
2-2-3-2- آنزيم‌هاي تجزيه‌کننده پروتئين 22
2-2-3-3- آنزيم‌هاي تجزيه‌کننده نشاسته 22
2-2-3-4- آنزيم‌هاي تجزيه‌کننده اسيد فايتيک 22
2-2-4- طبقه‌بندي آنزيم‌ها و منابع آنها 23
2-2-5- استفاده از آنزيم در تغذيه طيور 23
2-2-6- پلي‌ساکاريدهاي غير‌نشاسته‌اي 25
2-2-6-1- اثرات ضد تغذيه‌اي پلي‌ساکاريدهاي غيرنشاسته‌اي در تغذيه طيور 26
2-2-6-1-1- تأثير بر قابليت هضم ديگر مواد مغذي 26
2-2-6-1-2- تأثير بر ميزان انرژي مواد مغذي (خاصيت رقيق‌کنندگي) 26
2-2-6-1-3- کاهش دسترسي طيور به مواد مغذي موجود در خوراک 26
2-2-6-1-4- افزايش چسبندگي محتويات دستگاه گوارش 26
2-2-6-1-5- تأثير بر روي جمعيت ميکروارگانيسم‌هاي روده 27
2-2-6-1-6- اثر باند شوندگي پلي‌ساکاريدهاي غير‌نشاسته‌اي 27
2-2-6-1-7- دکنژوگه شدن نمک‌هاي صفراوي 28
2-2-6-1-8- تأثير بر ترشحات آنزيمي پانکراس 28
2-3- صفات مورد مطالعه 29
2-3-1- سيستم ايمني 29
2-3-1-1- ايمني ذاتي 29
2-3-1-1-1- ژنتيک 30
2-3-1-1-2- جمعيت ميکروبي 30
2-3-1-1-3- مژه‌هاي سيستم تنفسي 30
2-3-1-2- ايمني اکتسابي 30
2-3-1-2-1- ايمني هومورال 31
2-3-1-2-2- ايمني سلولي 31
2-3-1-3- ويژگي‌هاي سيستم ايمني پرندگان 32
2-3-1-4- بورس فابريسيوس 32
2-3-1-5- تيموس 33
2-3-1-6- مکانيسم پاسخ ايمني 33
2-3-1-7- آنتي‌بادي 34
2-3-1-8- انواع ايمونوگلوبولين 34
2-3-1-8-1- ايمونوگلوبولين Y 34
2-3-1-8-2- ايمونوگلوبولين M 34
2-3-1-8-3- ايمونوگلوبولين A 35
2-3-1-9- ساختمان ايمونوگلوبولين‌ها 35
2-3-2- فراسنجه‌هاي خوني 36
فصل سوم 37
مواد و روش‌ها 37
3-1- زمان و مکان انجام تحقيق 38
3-2- مراحل آماده‌سازي سالن پرورش پيش از آغاز دوره پرورش 38
3-3- شرايط محيطي پرورش 38
3-3-1- دما 38
3-3-2- رطوبت 39
3-3-3- نور 39
3-4- دان‌خوري و آب‌خوري 39
3-5- برنامه بهداشتي و واکسيناسيون 39
3-6- تزريق محلول SRBC 41
3-7- نمونه‌گيري 41
3-8- مديريت دوره پرورش 41
3-9- پرندگان و تيمارهاي آزمايشي 42
3-10- جيره‌ها و ترکيب مواد خوراکي و مغذي آنها 43
3-11- مکمل آنزيمي 43
3-12- تفاله زيتون 48
3-12-1- تفاله زيتون معمولي 48
3-12-2- تفاله زيتون کم‌هسته 48
3-13- فراسنجه‌هاي مورد مطالعه و روش اندازه‌گيري آنها 49
3-13-1- صفات اندازه‌گيري شده براي عملکرد و نحوه محاسبات آنها 49
3-13-1-1- خوراک مصرفي 49
3-13-1-2- افزايش وزن 50
3-13-1-3- ضريب تبديل خوراک 50
3-13-1-4- انرژي متابوليسمي دريافتي 50
3-13-1-5- ضريب تبديل انرژي متابوليسمي دريافتي 51
3-13-1-6- پروتئين دريافتي 51
3-13-1-7- ضريب تبديل پروتئين دريافتي 51
3-13-1-8- وزن نهايي 51
3-13-1-9- هزينه خوراک لازم به‌ازاي يك کيلوگرم افزايش وزن زنده 51
3-13-1-10- شاخص توليد 52
3-13-2- فراسنجه‌هاي اندازه‌گيري شده در تفکيک لاشه 52
3-13-3- اندازه‌گيري فراسنجه‌هاي خوني 53
3-13-3-1- اندازه‌گيري اسيد اوريک 53
3-13-3-2- اندازه‌گيري کلسترول کل 53
3-13-3-3- اندازه‌گيري تري‌گليسيريد 54
3-13-3-4- اندازه‌گيري ليپوپروتئين با تراکم بسيارکم 54
3-13-3-5- اندازه‌گيري ليپوپروتئين با تراکم بالا 54
3-13-3-6- اندازه‌گيري ليپوپروتئين با تراکم کم 54
3-13-3-7- اندازه‌گيري آنزيم‌ کبدي آسپارتات ترانس‌آميناز 55
3-13-3-8- اندازه‌گيري آنزيم کبدي آلانين ترانس‌آميناز 55
3-13-3-9- اندازه‌گيري پروتئين کل 55
3-13-3-10- اندازه‌گيري آلبومين 56
3-13-3-11- اندازه‌گيري گلوبولين 56
3-13-4- اندازه‌گيري پاسخ سيستم ايمني 56
3-13-4-1- آزمايش HI 56
3-13-4-2- روش انجام آزمايش HA 57
3-13-4-3- روش انجام آزمايش HI 57
3-13-4-4- روش انجام آزمايش الايزا 57
3-13-4-5- روش انجام آزمايش SRBC 58
3-14- طرح آماري آزمايش 59
فصل چهارم 61
نتايج 61
4-1- اثر آنزيم، سطح و نوع تفاله زيتون بر عملکرد جوجه‌هاي گوشتي 62
4-1-1- اثر آنزيم، سطح و نوع تفاله زيتون بر عملکرد جوجه‌هاي گوشتي در هفته اول 62
4-1-1-1- اثر آنزيم، سطح و نوع تفاله زيتون بر خوراک مصرفي هفته اول 62
4-1-1-2- اثر آنزيم، سطح و نوع تفاله زيتون بر افزايش وزن هفته اول 62
4-1-1-3- اثر آنزيم، سطح و نوع تفاله زيتون بر ضريب تبديل خوراک هفته اول 62
4-1-1-4- اثر آنزيم، سطح و نوع تفاله زيتون بر ميزان انرژي دريافتي هفته اول 63
4-1-1-5- اثر آنزيم، سطح و نوع تفاله زيتون بر ضريب تبديل انرژي دريافتي هفته اول 63
4-1-1-6- اثر آنزيم، سطح و نوع تفاله زيتون بر ميزان پروتئين دريافتي هفته اول 63
4-1-1-7- اثر آنزيم، سطح و نوع تفاله زيتون بر ضريب تبديل پروتئين دريافتي هفته اول 64
4-1-2- اثر آنزيم، سطح و نوع تفاله زيتون بر عملکرد جوجه‌هاي گوشتي در هفته دوم 66
4-1-2-1- اثر آنزيم، سطح و نوع تفاله زيتون بر خوراک مصرفي هفته دوم 66
4-1-2-2- اثر آنزيم، سطح و نوع تفاله زيتون بر افزايش وزن هفته دوم 66
4-1-2-3- اثر آنزيم، سطح و نوع تفاله زيتون بر ضريب تبديل خوراک هفته دوم 66
4-1-2-4- اثر آنزيم، سطح و نوع تفاله زيتون بر ميزان انرژي دريافتي هفته دوم 67
4-1-2-5- اثر آنزيم، سطح و نوع تفاله زيتون بر ضريب تبديل انرژي دريافتي هفته دوم 67
4-1-2-6- اثر آنزيم، سطح و نوع تفاله زيتون بر ميزان پروتئين دريافتي هفته دوم 67
4-1-2-7- اثر آنزيم، سطح و نوع تفاله زيتون بر ضريب تبديل پروتئين دريافتي هفته دوم 68
4-1-3- اثر آنزيم، سطح و نوع تفاله زيتون بر عملکرد جوجه‌هاي گوشتي در هفته سوم 70
4-1-3-1- اثر آنزيم، سطح و نوع تفاله زيتون بر خوراک مصرفي هفته سوم 70
4-1-3-2- اثر آنزيم، سطح و نوع تفاله زيتون بر افزايش وزن هفته سوم 70
4-1-3-3- اثر آنزيم، سطح و نوع تفاله زيتون بر ضريب تبديل خوراک هفته سوم 70
4-1-3-4- اثر آنزيم، سطح و نوع تفاله زيتون بر ميزان انرژي دريافتي هفته سوم 71
4-1-3-5- اثر آنزيم، سطح و نوع تفاله زيتون بر ضريب تبديل انرژي دريافتي هفته سوم 71
4-1-3-6- اثر آنزيم، سطح و نوع تفاله زيتون بر ميزان پروتئين دريافتي هفته سوم 71
4-1-3-7- اثر آنزيم، سطح و نوع تفاله زيتون بر ضريب تبديل پروتئين دريافتي هفته سوم 72
4-1-4- اثر آنزيم، سطح و نوع تفاله زيتون بر عملکرد جوجه‌هاي گوشتي در هفته چهارم 74
4-1-4-1- اثر آنزيم، سطح و نوع تفاله زيتون بر خوراک مصرفي هفته چهارم 74
4-1-4-2- اثر آنزيم، سطح و نوع تفاله زيتون بر افزايش وزن هفته چهارم 74
4-1-4-3- اثر آنزيم، سطح و نوع تفاله زيتون بر ضريب تبديل خوراک هفته چهارم 74
4-1-4-4- اثر آنزيم، سطح و نوع تفاله زيتون بر ميزان انرژي دريافتي هفته چهارم 75
4-1-4-5- اثر آنزيم، سطح و نوع تفاله زيتون بر ضريب تبديل انرژي دريافتي هفته چهارم 75
4-1-4-6- اثر آنزيم، سطح و نوع تفاله زيتون بر ميزان پروتئين دريافتي هفته چهارم 75
4-1-4-7- اثر آنزيم، سطح و نوع تفاله زيتون بر ضريب تبديل پروتئين دريافتي هفته چهارم 76
4-1-5- اثر آنزيم، سطح و نوع تفاله زيتون بر عملکرد جوجه‌هاي گوشتي در هفته پنجم 78
4-1-5-1- اثر آنزيم، سطح و نوع تفاله زيتون بر خوراک مصرفي هفته پنجم 78
4-1-5-2- اثر آنزيم، سطح و نوع تفاله زيتون بر افزايش وزن هفته پنجم 78
4-1-5-3- اثر آنزيم، سطح و نوع تفاله زيتون بر ضريب تبديل خوراک هفته پنجم 78
4-1-5-4- اثر آنزيم، سطح و نوع تفاله زيتون بر ميزان انرژي دريافتي هفته پنجم 79
4-1-5-5- اثر آنزيم، سطح و نوع تفاله زيتون بر ضريب تبديل انرژي دريافتي هفته پنجم 79
4-1-5-6- اثر آنزيم، سطح و نوع تفاله زيتون بر ميزان پروتئين دريافتي هفته پنجم 79
4-1-5-7- اثر آنزيم، سطح و نوع تفاله زيتون بر ضريب تبديل پروتئين دريافتي هفته پنجم 80
4-1-6- اثر آنزيم، سطح و نوع تفاله زيتون بر عملکرد جوجه‌هاي گوشتي در هفته ششم 82
4-1-6-1- اثر آنزيم، سطح و نوع تفاله زيتون بر خوراک مصرفي هفته ششم 82
4-1-6-2- اثر آنزيم، سطح و نوع تفاله زيتون بر افزايش وزن هفته ششم 82
4-1-6-3- اثر آنزيم، سطح و نوع تفاله زيتون بر ضريب تبديل خوراک هفته ششم 82
4-1-6-4- اثر آنزيم، سطح و نوع تفاله زيتون بر ميزان انرژي دريافتي هفته ششم 83
4-1-6-5- اثر آنزيم، سطح و نوع تفاله زيتون بر ضريب تبديل انرژي دريافتي هفته ششم 83
4-1-6-6- اثر آنزيم، سطح و نوع تفاله زيتون بر ميزان پروتئين دريافتي هفته ششم 83
4-1-6-7- اثر آنزيم، سطح و نوع تفاله زيتون بر ضريب تبديل پروتئين دريافتي هفته ششم 84
4-1-7- اثر آنزيم، سطح و نوع تفاله زيتون بر عملکرد جوجه‌هاي گوشتي در دوره آغازين 86
4-1-7-1- اثر آنزيم، سطح و نوع تفاله زيتون بر خوراک مصرفي دوره آغازين 86
4-1-7-2- اثر آنزيم، سطح و نوع تفاله زيتون بر افزايش وزن دوره آغازين 86
4-1-7-3- اثر آنزيم، سطح و نوع تفاله زيتون بر ضريب تبديل خوراک دوره آغازين 86
4-1-7-4- اثر آنزيم، سطح و نوع تفاله زيتون بر ميزان انرژي دريافتي دوره آغازين 87
4-1-7-5- اثر آنزيم، سطح و نوع تفاله زيتون بر ضريب تبديل انرژي دريافتي دوره آغازين 87
4-1-7-6- اثر آنزيم، سطح و نوع تفاله زيتون بر ميزان پروتئين دريافتي دوره آغازين 87
4-1-7-7- اثر آنزيم، سطح و نوع تفاله زيتون بر ضريب تبديل پروتئين دريافتي دوره آغازين 88
4-1-8- اثر آنزيم، سطح و نوع تفاله زيتون بر عملکرد جوجه‌هاي گوشتي در دوره پاياني 90
4-1-8-1- اثر آنزيم، سطح و نوع تفاله زيتون بر خوراک مصرفي دوره پاياني 90
4-1-8-2- اثر آنزيم، سطح و نوع تفاله زيتون بر افزايش وزن دوره پاياني 90
4-1-8-3- اثر آنزيم، سطح و نوع تفاله زيتون بر ضريب تبديل خوراک دوره پاياني 90
4-1-8-4- اثر آنزيم، سطح و نوع تفاله زيتون بر ميزان انرژي دريافتي دوره پاياني 91
4-1-8-5- اثر آنزيم، سطح و نوع تفاله زيتون بر ضريب تبديل انرژي دريافتي دوره پاياني 91
4-1-8-6- اثر آنزيم، سطح و نوع تفاله زيتون بر ميزان پروتئين دريافتي دوره پاياني 91
4-1-8-7- اثر آنزيم، سطح و نوع تفاله زيتون بر ضريب تبديل پروتئين دريافتي دوره پاياني 92
4-1-9- اثر آنزيم، سطح و نوع تفاله زيتون بر عملکرد جوجه‌هاي گوشتي در کل دوره 94
4-1-9-1- اثر آنزيم، سطح و نوع تفاله زيتون بر خوراک مصرفي کل دوره 94
4-1-9-2- اثر آنزيم، سطح و نوع تفاله زيتون بر افزايش وزن کل دوره 94
4-1-9-3- اثر آنزيم، سطح و نوع تفاله زيتون بر ضريب تبديل خوراک کل دوره 94
4-1-9-4- اثر آنزيم، سطح و نوع تفاله زيتون بر ميزان انرژي دريافتي کل دوره 95
4-1-9-5- اثر آنزيم، سطح و نوع تفاله زيتون بر ضريب تبديل انرژي دريافتي کل دوره 95
4-1-9-6- اثر آنزيم، سطح و نوع تفاله زيتون بر ميزان پروتئين دريافتي کل دوره 95
4-1-9-7- اثر آنزيم، سطح و نوع تفاله زيتون بر ضريب تبديل پروتئين دريافتي کل دوره 96
4-2- اثر آنزيم، سطح و نوع تفاله زيتون بر عملکرد اقتصادي 98
4-2-1- اثر آنزيم، سطح و نوع تفاله زيتون بر وزن نهايي جوجه‌هاي گوشتي 98
4-2-2- اثر آنزيم، سطح و نوع تفاله زيتون بر هزينه خوراک به‌ازاي يک کيلوگرم وزن زنده 98
4-2-3- اثر آنزيم، سطح و نوع تفاله زيتون بر شاخص توليد 98
4-3- اثر آنزيم، سطح و نوع تفاله زيتون بر فراسنجه‌هاي خوني جوجه‌هاي

پایان نامه
Previous Entries دانلود تحقیق در مورد استراتژی ها، اجرای استراتژی، ارزیابی عملکرد، عوامل داخلی Next Entries مقاله رایگان با موضوع گوشتي، زيتون، جوجه‌هاي، آنزيم،