دانلود تحقیق در مورد مدیریت استراتژیک، مقصد گردشگری، توزیع فراوانی، صنعت گردشگری

دانلود پایان نامه ارشد

1-12-1-2- ذینفعان توسعه گردشگری 40
13-1-2- معیارهای کلیدی توسعه مقصد 40
14-1-2- دلایل پیچیدگی مدیریت مقصدها 41
1-14-1-2- چرخۀ عمر گردشگری 42
2-14-1-2- ظرفیت تحمل 44
3-14-1-2- شاخص رنجش داکسی 45
15-1-2- عوامل موثر بر توسعه مقصد گردشگری 46
1-15-1-2- عوامل محیط داخلی مؤثر بر مقصد گردشگری 46
2-15-1-2- عوامل محیط خارجی مؤثر بر مقصد گردشگری 49
16-1-2- مدیریت استراتژیک گردشگری 53
2-2- بخش دوم 54
1-2-2- تعاریف و مفاهیم راهبرد 54
1-1-2-2- معنای لغوی 54
2-1-2-2- معنای اصطلاحی 54
3-2-2- مفهوم مدیریت استراتژیک 56
4-2-2- تعریف مدیریت استراتژیک 57
5-2-2- ویژگی های مدیریت اسراتژیک 58
6-2-2- سطوح مدیریت استراتژیک 59
7-2-2-مزایای مدیریت استراتژیک 61
8-2-2- مراحل مدیریت استراتژیک 62
9-2-2- اصطلاحات کلیدی در مدیریت استراتژیک 63
10-2-2- مدل فرایند مدیریت استراتژیک 65
11-2-2- چارچوبی جامع برای تدوین استراتژی 69
12-2-2- برنامه‌ريزي استراتژيك 73
13-2-2- ویژگی‌های برنامه‌ريزي استراتژيك 73
14-2-2- برنامه‌ريزي استراتژيك و تفاوت آن با سایر روش‌های برنامه‌ریزی 74
15-2-2- فرایند برنامه‌ريزي استراتژيک 76
16-2-2- مدل‌های برنامه‌ريزي استراتژيک 77
1-3-2- پیشینه تاریخی 81
2-3-2- جغرافیای طبیعی 83
3-3-2- شرایط اقلیمی 85
4-3-2- سازمان فضایی و پهنه بندی شهر تهران 86
5-3-2- گردشگری تهران 90
6-3-2- فرهنگ و هنر 91
7-3-2- جاذبه های استان تهران 92
8-3-2- حیات وحش ومناطق حفاظت شده 93
9-3-2- صنایع دستی استان تهران 94
جمع بندی ادبیات تحقیق 95
مقدمه 98
1-3- بخش اول 98
1-1-3- فرایند اجرای تحقیق 98
2-1-3- روش تحقیق 100
1-2-1-3- روش دلفی 100
2-2-1-3- ویژگی های روش دلفی 101
3-1-3- سؤال تحقیق 101
4-1-3- طرح تحقیق 102
5-1-3- نمونه تحقیق 103
6-1-3- انجام دور اول دلفی 105
7-1-3- انجام دور دوم دلفی 105
8-1-3- انجام دور سوم دلفی 106
9-1-3- روش تحلیل داده‌ها 106
10-1-3- روش و ابزار گردآوری داده ها 106
11-1-3- روایی و پایایی روش دلفی 107
1-11-1-3- روایی و پایایی در این تحقیق 108
2-3- بخش دوم 108
1-2-3- فرایند تدوین استراتژی 109
1-1-2-3- مرحله ورودی 109
2-1-2-3- مرحله مقایسه 112
3-1-2-3- مرحله تصمیم‌گیری 114
1-4- اطلاعات جمعیت شناختی پانل خبرگان 116
1-1-4- جمع بندی اطلاعات جمعیت شناختی پاسخ دهندگان 120
2-4- تحلیل داده های حاصل از روش دلفی 120
3-4- نتایج مرحله اول دلفی 122
4-4- نتایج مرحله دوم دلفی 127
5-4- نتایج مرحله سوم 130
6-4- چارچوب تحلیلی برای تدوین استراتژی ها 133
7-4- مرحله اول : مرحله ورودی 133
9-4- مرحله سوم: مرحله تصمیم گیری 140
10-4- نگاه کلی به شهرستان تهران 144
11-4- لیست جاذبه های شهر تهران 147
12-4- روستاهای هدف شهرستان های اطراف شهر تهران 149
13-4- شبکه حمل ونقل 151
12-4- نمودارهای اقامتگاه ها و مراکز پذیرایی 153
جمع بندی 156
مقدمه 161
1-5- جمع بندی یافته‏های تحقیق 162
2-5- ویژگی‏های پانل خبرگان 169
1-2-5- نتایج به دست آمده در مرحله مقدماتی روش دلفی 170
2-2-5- نتایج مرحله دوم دلفی 170
3-2-5- نتایج مرحله سوم دلفی 170
4-2-5- نتایج بدست آمده از چارچوب تدوین استراتژی مدل فرد.آر.دیوید 171
3-5-محدودیت‏های تحقیق 174
4-5- پیشنهادات 175
1-4-5- پیشنهادات حاصل از نتایج تحقیق 175
2-4-5- پیشنهادات برای تحقیقات آتی 177

فهرست جداول و نمودارها:
جدول 1- 1. چارچوب جامع تدوین استراتژی 7

جدول 4- 1- توزیع فراوانی جنسیت اعضای پانل 117
جدول 4- 2- توزیع فراوانی سطح تحصیلات اعضای پانل 118
جدول 4- 3- توزیع فراوانی میزان سابقه کار اعضای پانل 119
جدول 4- 4- درصد سابقه کار پاسخ دهندگان به پرسش نامه 119
جدول 4- 5- نتایج حاصل از مصاحبه انجام شده با 15 نفر کارشناس گردشگری استان تهران 121
جدول 4- 6- توزیع فراوانی های مولفه های پرسشنامه دوراول 124
جدول 4- 7- نتایج آزمون کای دو برای هر یک از مولفه ها 126
جدول 4- 8- توزیع فراوانی هریک از مولفه های پرسشنامه دور دوم 129
جدول 4- 9- نتایج پرسشنامه دور سوم 131
جدول 4- 10- ماتریس ارزیابی عوامل خارجی 134
جدول 4- 11- ماتریس ارزیابی عوامل داخلی 135
جدول 4- 12- ماتریس برنامه ریزی استراتژیک کمی ( QSPM) 141
جدول 4- 13- نتابج نهایی ماتریس برنامه ریزی استراتژیک کمی 143
جدول 4- 14- روستاهای هدف حومه شهر تهران 149

جدول 5- 1- ماتریس سوات ( SWOT ) 172
جدول 5- 2- نتایج ماتریس برنامه ریزی استراتژیک کمی 173

نمودار 3- 1- فرایند اجرای تحقیق حاضر……………………………………………………………………………………………………………………………99

فهرست شکل‌ها:
شکل 2- 1- الگوی تعاملی صنعت توریسم ]زاهدی ،1385[ 21
شکل 2- 2- منحنی چرخه عمر گردشگری 44
شکل 2- 3- شاخص رنجش داکسی ]میسون ،2003[ 45
شکل 2- 4- تعامل بخش‌های سه گانه مدیریت ]منبع: اعرابی، 1389: 5[ 56
شکل 2- 5- سطوح مدیریت استراتژیک ]اعرابی ،1389: 7[ 60
شکل 2- 6- مدل مدیریت استراتژیک پیرس و رابینسون ]پیرس و رابینسون، 1388: 44[ 66
شکل 2- 7-الگوی جامع مدیریت استراتژیک،]اعرابی،1389:6[ 68
شکل 2- 8- مدل برنامه ریزی برایسون، ]طیبی،ملکی:82[ 79
شکل 2- 9- مدل برنامه‌ریزی استراتژیک وایتمن،] طیبی و ملکی ،1382[ 80
شکل 2- 10-نقشه محدوده شهر تهران (منبع: وزارت مسکن وشهرسازی،1386) 84
شکل 2- 11- نقشه سازمان فضایی شهر تهران(منبع:وزارت مسکن وشهرسازی،1386) 87
شکل 2- 12- نقشه شبکه معابر شهر تهران (منبع:وزارت مسکن وشهرسازی،1386) 89
شکل 2- 13- نقشه پهنه بندی شهر تهران (منبع:وزارت مسکن وشهرسازی،1386) 89
شکل 2- 14- جمع بندی عوامل داخلی و خارجی مقصد گردشگری 96
شکل 2- 15- عناصر عوامل داخلی و خارجی مقصد گردشگری 96

شکل 3- 1- فرایند تدوین استراتژی ]اعرابی ، 1389 ، ص 8[ 109

شکل 4- 1- درصد پاسخ دهندگان به پرسش نامه به تفکیک خانم ها و آقایان 117
شکل 4- 2- درصد مقاطع تحصیلی پاسخ دهندگان به پرسش نامه 118
شکل 4- 3- نقشه شبکه ریلی شهر تهران (منبع:وزارت مسکن وشهرسازی،1386) 152

فصل اول: کلیات تحقیق

مقدمه
فصل اول این پایان نامه به بیان کلیات طرح تحقیق می پردازد که با مطالعه آن مفهوم و ساختار موضوع تحت بررسی مشخص خواهد شد. در انتهای این فصل خواننده قادر خواهد بود تا اطلاعات کافی از بخش های مختلف این فصل که شامل بیان مسئله، ضرورت واهمیت تحقیق ، پیشینه تحقیق، اهداف، سوالات، روش شناسی، قلمرو تحقیق ، فرآیند انجام تحقیق، واژگان اختصاصی طرح تحقیق وموانع و محدودیت های تحقیق می باشد را بدست آورد. لازم به ذکر است که بخش های اصلی فوق در فصل های بعدی به صورت کامل تری تشریح شده است.
1-1- بیان مسئله
توسعه اقتصادی در هر کشوری نیازمند سرمایه گذاری در بخش ها و فعالیت های مختلف اقتصادی آن کشور است و بدون سرمایه گذاری در طرح های زیر بنایی و روبنایی ، نمی توان انتظار گسترش اشتغال، تولید و رفاه اقتصادی را داشت . برای تحقق این مهم ، امروزه بسیاری از کشورهای جهان ،تمایل شدیدی به جذب سرمایه های خارجی پیدا کرده اند . سرمایه گذاری در زیرساخت های گردشگری و استفاده از توان های بالقوه منطقه ای به منظور جذب گردشگر ،یکی از راه های مناسب بدین منظور است. توسعه گردشگری به عنوان مجموعه فعالیت های اقتصادی ،تاثیر بسزایی در تقویت بنیان های اقتصادی جوامع دارد(ابراهیم زاده،آقاسی زاده،108:88). آگاهی جوامع از اینکه گردشگری منبع درآمد ارزی بسیار مناسب و قابل ملاحظه ای در اختیار اقتصاد یک کشور قرار میدهد باعث شده است که گردشگری مفهومی بسیار گسترده در ابعاد اجتماعی،اقتصادی و فرهنگی پیدا کند و به عنوان یک صنعت تلقی شود(طهماسبی پاشا و مجیدی،1384).
بسیاری از کشورها این صنعت پویا را به عنوان منبع اصلی درآمد،اشتغال ،رشد بخش خصوصی و توسعه ساختار زیربنایی می دانند که باعث تبادلات فرهنگی نیز می شود. در حال حاضر گردشگری به عنوان گسترده ترین صنعت خدماتی جهان نامیده شده است(کاظمی1386) که منافعی از جمله افزایش GDP،ارزآوری ،ایجاد اشتغال ،افزایش درآمد های دولت،حفظ محیط زیست ،بهبود رفاه اجتماعی ،حفظ میراث فرهنگی ،تبادل فرهنگی و تقویت فرهنگ بومی را به همراه دارد.افزون بر این بسیاری از برنامه ریزان و سیاستگزاران توسعه نیز از این صنعت به عنوان رکن اصلی توسعه پایدار یاد می کنند. این مهم باعث شده است در سطح بین الملل رقابتی نزدیک و فشرده در پی افزایش بیش از پیش منافع و عواید خاص از فعالیتهای گردشگری به وجود آید. باید توجه داشت که توسعه صنعت گردشگری به ویژه برای کشورهای در حال توسعه که با معضلاتی همچون بیکاری بالا ،محدودیت منابع ارزی و اقتصاد تک محصولی مواجه اند از اهمیت بیشتری برخوردار است. با توجه به اینکه ساختار اقتصادی ایران بعد از اکتشاف و بهره برداری از منابع نفتی به شدت متکی به صادرات نفت و درامد نفتی حاصل از آن بوده است و تلاش های صورت گرفته برای خروج از این وضعیت و اتخاذ سیاست های اقتصادی غیر نفتی نتیجه چندانی در بر نداشته است ، اینک برای ایجاد توسعه ای همه جانبه و پایدار و همچنین جایگزینی منبع جدید کسب درامد به جای منابع نفتی در کشور ، توسعه صنعت گردشگری اهمیت می یابد(ابراهیم زاده و آقاسی زاده،109:88). چرا که ایران سرزمینی چهار فصل با تمدنی چند هزار ساله است(زنگی آبادی ودیگران،1:1389). اما بااین وجود هنوز نتوانسته است جایگاه واقعی خود را در دنیا بدست آورد . بر اساس امارهای ارایه شده سالانه حدود 3 میلیارد سفر انجام می شود که حدود 700 میلیون آن بین کشوری و 800 میلیون مسافرت داخلی است. از مجموعه این سفرهای بین کشوری ، سهم ایران یک میلیون و پانصد هزار سفر یعنی حدود 2. از سهم جهانی است(پورکاظمی و رضایی،28:85).
بررسی در خصوص وضعیت صنعت گردشگری ایران حاکی از آن است که به لحاظ سهم بخش گردشگری از تولید ناخالص داخلی ، کشور ایران در میان 174 کشور جهان رتبه 86 را به خود اختصاص داده است ، در زمینه سرمایه گذاری حوزه گردشگری در جهان رتبه 172 و در میان کشورهای خاورمیانه رتبه آخر را دارا می باشد(همان). بنابراین برای دستیابی به توسعه گردشگری ، تدوین راهبردهایی متناسب با عوامل محیطی مقصد گردشگری ضرورت می یابد. چرا که راهبردها می توانند تعیین کنند که چه نوع گردشگری و در کجا باید توسعه یابد ، چند هتل و همچنین تسهیلات دیگر باید افزوده شود و از چه نوع باید باشند، راهبردها می توانند موارد دیگر صنعت گردشگری را نیز در نظر بگیرند(نوحه گروحسین زاده،155:88).بدین منظور در این پایان نامه به موضوع تدوین راهبردهای توسعه مقصد گردشگری با رویکرد مدل فرد.آر.دیوید ( مطالعه موردی شهر تهران) پرداخته شده است .
2-1- اهمیت و ضرورت موضوع
مدیران در عصر فرا صنعتی و توسعه تجارت جهانی با روندها و رویدادهای ناآشنا و غافلگیر کننده ای روبرو شده اند، در عصری که آهنگ شتابنده تغییر و حضور شرکتهای فرا ملیتی با شعار “جهانی فکر کن،منطقه ای عمل کن” فضای جدیدی از تحولات و نظری های مدیریت را خلق کرده است و قواعد محیط، رقابت سنتی را در هم ریخته است.نگرانی اصلی تحلیلگران و مدیران شناخت ماهیت تغییرات و اجرای راهبرد های اثربخش برای برخورد با چالشهای نوین است ،چالشهایی که راهکارهای مبتنی بر تجربیات گذشته پاسخگوی آنها نیست(رابینسون،1387). امروزه مدیران جهت برخورد اثر بخش با اینگونه چالشها که بر توانایی سازمان مورد نظرشان برای کسب سود و توسعه فعالیتها تاثیر میگذارد فرآیند مدیریت راهبردی را مورد توجه قرار داده اند.آنها بر این باورند که فرآیند مذکور به بهینه نمودن موقعیت شرکت در محیط رقابت کمک مینماید و به مدیران این توانایی را میدهد که تغییرات و دگرگونی ها را دقیقتر پیش بینی نموده ،آمادگی سازمان را در

پایان نامه
Previous Entries منابع تحقیق درمورد استراتژی ها، اجرای استراتژی، ارزیابی عملکرد، عوامل داخلی Next Entries دانلود تحقیق در مورد مقصد گردشگری، مدیریت راهبرد، مدیریت راهبردی، طبیعت گردی