منبع تحقیق درمورد علم ارتباطات، رفتار سلامت، تحلیل داده، جوامع انسانی

دانلود پایان نامه ارشد

گانی ……………………………………………………………………………………57
2-10-کارکردهای فرهنگی رسانه ها…………………………………………………………………………………………..58
2-11-کارکردهای دیگر رسانه ها………………………………………………………………………………………………59
2-12-روش های آموزش شهروندی……………………………………………………………………………………………63
2-13-نقش رسانه ها در آموزش مهارت های شهروندی……………………………………………………………………….64
2-14-تأثیر تکنولوژی های جدید بر آموزش شهروندی………………………………………………………………………..65
2-15-مبانی نظری پژوهش……………………………………………………………………………………………………….66
2-16-عصر دوم رسانه ها…………………………………………………………………………………………………………98
2-17-گونه شناسی رسانه ها……………………………………………………………………………………………………106
2-18-تعامل پذیری، نقطه عطف رسانه های نوین……………………………………………………………………………..107
2-19-مدل مفهومی پژوهش…………………………………………………………………………………………………….115
2-20-تاریخچه ایدز در جهان………………………………………………………………………………………………………….115
2-21-مرور سوابق داخلی و خارجی تحقیق………………………………………………………………………………………115
3-فصل سوم روش شناسی تحقیق………………………………………………………………………………………………144
مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………………………………….145
3-1-روش پژوهش…………………………………………………………………………………………………………………145
3-2-گام های اجرایی تحقیق……………………………………………………………………………………………………..147
3-3-جامعه آماری تحقیق………………………………………………………………………………………………………….148
3-4-نمونه و نمونه گیری………………………………………………………………………………………………………….148
3-5-معرفی ابزارهای جمع آوری اطلاعات………………………………………………………………………………………….148
3-6-روایی و پایایی…………………………………………………………………………………………………………………150
3-7-روش تجزیه و تحلیل داده ها……………………………………………………………………………………………….158
4-فصل چهارم تجزیه و تحلیل داده ها…………………………………………………………………………………………..160
مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….161
4-1-آمار توصیفی………………………………………………………………………………………………………………………..161
4-2-آمار استنباطی……………………………………………………………………………………………………………………….175
5-فصل پنجم بحث و نتیجه گیری……………………………………………………………………………………………………183

5-1-دستاوردهای پژوهش…………………………………………………………………………………………………………….184
5-2-نتایج توصیفی………………………………………………………………………………………………………………………187
5-3-نتایج تبیینی…………………………………………………………………………………………………………………………191
5-4-محدودیت های تحقیق………………………………………………………………………………………………………….192
5-5-پیشنهادات و راهکارها…………………………………………………………………………………………………………..192
منابع………………………………………………………………………………………………………………………………………….195
پیوست……………………………………………………………………………………………………………………………………….200

فصل اول
کلیات پژوهش

مقدمه
قرن بیست ویکم از سوي سازمان آموزشي علمي و فرهنگي ملل متحد به نام عصر ارتباطات نام گذاري گرديد . پديده جهاني شدن و گسسته شدن مرزها بر اهميت و ضرورت شناخت كاركردهاي وسايل ارتباط جمعي و مخاطبان آن مي افزايد . نظريه ها در هر علم اساس شناخت عناصر وروابط حاكم بر آن علم مي باشد و به گونه اي اجتناب ناپذير شناخت آنها بر هر طالب علمي در آن زمينه واجب مي نمايد . بدون شناخت دقيق و درست از اجزاء و عناصر شكل دهنده هر علم نمي توان در مورد آن به ارزيابي و پيش بيني پرداخت و جهت آنرا در تبيين پديده ها تشخيص داد . علم ارتباطات از اين قاعده مستثني نبوده و نمي تواند باشد . با توجه به پيچيدگي هاي بالاي علوم اجتماعي و به ويژه دانش ارتباطات كه ابعاد سياسي، اجتماعي، فرهنگي ،اقتصادي ،حقوقي، فناوري و غيره را جملگي دربرمي گيرد تعداد نظرات در آن زياد و تنوع ديدگاهها فراوان است(باقریان،1387) . از سوي ديگر فعاليت ارتباطي بشر كه از آغاز زيست جمعي و اجتماعي با او همراه بود دچار تحولات فراوان شده ودر هر عصر به نوعي خاص جلوگر شده است . اينك كه در هزاره سوم تمدن بشري وارد عصر ارتباطات و اطلاعات شده است بر توجه و اثربخشي علم ارتباطات افزوده شده است و يكي از مطرح ترين علوم در عرصه روابط بشري به حساب مي آيد . امروزه رسانه هاي جمعي و وسايل ارتباطي نقش مهمي در تمامي كشورها برعهده دارند . از جمله نقش مهم رسانه های جمعی در آموزش همگانی به بشر در جهت حفظ سلامت، بهداشت و پیشگیری از بیماری های واگیردار و خطرناک است. درك دنياي پيرامون و اطلاع از حوادث و رويدادها به خوبي تاثيرات وسايل ارتباط جمعي را براي ما روشن مي سازد . در عصر جهاني شدن فرهنگ حالتي يكپارچه مي يابد و در گذر زمان تغيير و تحولات زندگي بشر و پاسخگويي به نيازهاي اساسي انديشه ها و دانستنيها اهميت وسايل ارتباط جمعي را محرز مي نمايد . گسترش تكنولوژی ارتباطات وایجاد تحولاتی شگرف در عرصه های مختلف فردی و اجتماعی سبب شده است تا بسیاری از صاحب نظران مسایل فرهنگی و اجتماعی این عصر را عصر ارتباطات نام گذاری كنند(بصیریان راد،1386).در فرایند گسترش فناوری اطلاعات و تأثیرگذاری آن در تاروپود زندگی مردم و جوامع انسانی سؤال اصلی این است كه در تكوین پدیده های مختلف فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و اقتصادی رسانه ها چه جایگاه و نقش و كاركردی را دارند و چگونه می توان از این دستاورد امروزی بشر، بهترین استفاده را در جهت رشد و تعالی جوامع انسانی نمود(بیات سید شهابی،1386).
1-1-بیان مسئله
رسانه با توجه به قابليت هاي بي نظيرش مي‌تواند بعنوان يك مكانيسم ارتباطي نقش مهمي را در زمينه سلامت ايفا كند. رسانه همواره در نمايش و معرفي تازه ترين نوآوري هاي پزشكي، تغيير در رفتار سلامت، توليد اطلاعات سلامت، نمايش تصاوير مربوط به سلامت، سبك زندگي، پزشكي، دارو و درمان و بيماري سهيم بوده است. رسانه هاي جمعي قدرت قابل توجهي در ساختن الويت ها -اين كه ما بايد به چه مسائلي بينديشيم- و چهارچوب بندي كردن مسائل و اين كه چگونه بايد به آن مسائل بينديشيم، دارند.
    نمايش هاي رسانه اي، باورها و ادراكات افراد از بيماري‌ها و سلامت را مي سازند يا بر آنها تاثير مي‌گذارند و اين باورها و ادراكات به نوبه خود رفتار سلامت فرد را تحت تاثير قرار مي‌دهند. مسائل سلامت كه در رسانه ها به نمايش گذاشته مي‌شود به سرعت مي‌تواند نگرش مخاطب را تغيير دهد. علاوه بر شكل دادن باورها و ادراكات، نمايش هاي رسانه اي مي‌توانند توليد معنا كنند . تصاوير، كلام و گفتمان رسانه بر نحوه نگريستن به مسائل، مفاهيم و حتي موجودات انساني تاثير مي‌گذارد(معتمد نژاد،1383).اين‌كه ما بيماري و فرد بيمار را چگونه بنگريم كاملا تحت تاثير قالب و چهارچوبي است كه رسانه با كمك آن، بيماري و فرد بيمار را به ما معرفي مي كند. حتي رسانه مي‌تواند ايدئولوژي خود را در چهارچوب بندي كردن موضوعات سلامت دخيل سازد يا اين‌كه صرفا در راستاي تامين منافع ايدئولوژيك خود به ارائه اطلاعات سلامت بپردازد. بنابراين بايد گفت كه در اين موارد رسانه ديگر ارزش اطلاع رساني يا آگاهي دهي ندارد بلكه صرفا يك ايدئولوژي خاص را منعكس مي‌سازد، يا آن را حفظ و جاودانه مي‌كند. اهميت اين مهم بايد در برنامه هاي آموزش سلامت و كمپين هاي تبليغاتي، حمايت رسانه اي و حتي فعاليت هاي آموزش سلامت لحاظ شود . بنابراين محققين حوزه سلامت و رسانه بايد به مطالعه الويت ها، تصاوير و اظهاراتي كه در رسانه به نمايش گذاشته مي‌شود بپردازند، همچنين واكنش مخاطبان رسانه به پيام هاي آن را نيز مورد توجه قرار دهند(سلطانیفر،1382).
    حرفه گرايان و دست اندكاران امر بهداشت به قدرت رسانه براي بهبود و ارتقاي سلامت جامعه پي برده اند. استراتژي هاي رسانه اي از جمله حمايت رسانه اي، تبليغات معكوس، ارتباطات مخاطره، بازاريابي اجتماعي و بويژه ارتباطات از طريق منابع معتبر، همگي استراتژي هاي سلامت جامعه را حمايت مي‌كنند و جز فعاليت هاي مهم سلامت همگاني به شمار مي‌آيند. سازمان هاي سلامت با كمك مهارت هاي رسانه اي مي‌توانند به توانايي هايشان براي چهارچوب بندي كردن پيام ها اطمينان پيدا كنند و در استفاده موثر از رسانه به درستي عمل نمايند(محسنی،1381).
ايدز پديده اي با جنبه هاي مختلف اجتماعي، فرهنگي، اقتصادي و حتي امنيتي است كه در بسياري از كشورهاي جهان براي پيشگيري از گسترش آن، رسانه هاي جمعي نقش مؤثري ايفا كرده اند. اما در كشور ما به دلايل مختلف، رسانه ها بويژه صداوسيما وظيفه اطلاع رساني در اين زمينه را چنان كه بايد بر عهده نگرفته اند در حالي كه شواهد علمي نشان داده است آموزش و اطلاع رساني گسترده و مداوم بهترين راه مصون كردن جامعه از خطر ايدز است. امروزه رسانه هاي جمعي، بويژه تلويزيون نقش بسيار مهمي در ادارك مخاطبان از جهان واقعي دارند. بازنمايي رسانه اي جهان در چهارچوب تصاوير كليشه اي و قالبي، باعث

پایان نامه
Previous Entries منابع پایان نامه ارشد درباره جامعه آماری، سرمایه اجتماعی، حقوق بشر، تغییرات اجتماعی Next Entries منبع تحقیق درمورد رسانه های جمعی، فضای مجازی، برنامه های تلویزیون، برنامه های تلویزیونی