منبع تحقیق درمورد حقوق مرتبط

دانلود پایان نامه ارشد

فهرست مطالب
مقدمه …………………………………………………………………………………………………………………….. 1
بخش اول : كليات………………………………………………………………………………………………………6
فصل نخست : مفاهيم …………………………………………………………………………………….7
مبحث نخست : مفهوم مالكيت فكري و انواع آن…………………………………….7
گفتار نخست : تعاريف مالكيت فكري از ديدگاه حقوقدانان داخلي.7
گفتار دوم : تعاريف مالكيت فكري در كنوانسيون ها و معاهدات بين المللي……………………………………………………………………………..9
مبحث دوم : تعريف زير شاخه هاي مالكيت فكري……………………………….10
گفتار نخست : مالكيت ادبي و هنري……………………………………….12
گفتار دوم : مالكيت صنعتي…………………………………………………..14
فصل دوم : تاريخچه مالكيت فكري………………………………………………………………..16
مبحث نخست : مروري بر تاريخچه مالكيت فكري……………………………….16
گفتار نخست : تاريخچه مالكيت فكري در جهان………………………16
گفتار دوم : تاريخچه مالكيت فكري در ايران……………………………21
مبحث دوم : تاريخچه موافقت نامه تريپس…………………………………………..23
فصل سوم : توصيف موافقت نامه تريپس…………………………………………………………26
مبحث نخست : اهداف موافقت نامه تريپس…………………………………………26
مبحث دوم : ويژگيهاي موافقت نامه تريپس………………………………………27
مبحث سوم : ماهيت و ارتباط موافقت نامه تريپس با معاهدات قبل از خود29
گفتار نخست : ارتباط با كنوانسيون برن……………………………………29
گفتار دوم : ارتباط با كنوانسيون پاريس…………………………………..31
گفتار سوم : ارتباط با كنوانسيون رم…………………………………………33
گفتار چهارم : ارتباط با معاهده حقوق مالكيت فكري در مورد مدارهاي يكپارچه ………………………………………………………………..34
فصل چهارم : اصول حقوقي حاكم بر موافقت نامه تريپس………………………………….34
مبحث نخست : اصل رفتار ملي………………………………………………………….34
گفتار نخست : در موافقت نامه تريپس…………………………………….34
گفتار دوم : در كنوانسيون پاريس…………………………………………….36
گفتار سوم : اصل رفتار ملي در قوانين ايران……………………………..37
مبحث دوم : اصل دولت كاملة الوداد…………………………………………………..39
گفتار نخست : اصل دولت كاملة الوداد در موافقت نامه تريپس…..39
گفتار دوم : اصل دولت كاملة الوداد در قوانين ايران………………….41
مبحث سوم : اصل جلوگيري از سوء استفاده از حق………………………………44
بخش دوم : آثار الحاق در حوزه مالكيت ادبي و هنري…………………………………………………..46
فصل نخست : اثرهاي قابل حمايت…………………………………………………………………47
مبحث نخست : در قوانين ايران………………………………………………………….47
مبحث دوم : در موافقت نامه تريپس……………………………………………………50
مبحث سوم : آثار الحاق…………………………………………………………………….54
فصل دوم : اثرهاي غير قابل حمايت……………………………………………………………….59
مبحث نخست : در قوانين ايران………………………………………………………….59
مبحث دوم : در موافقت نامه تريپس……………………………………………………59
مبحث سوم : آثار الحاق…………………………………………………………………….60
فصل سوم : حقوق پديدآورندگان……………………………………………………………………61
مبحث نخست : در قوانين ايران………………………………………………………….61
گفتار نخست : حقوق مادي……………………………………………………61
الف ) : ويژگيها………………………………………………………..63
الف 1 : قابليت نقل و انتقال……………………………………….63
الف 2 : موقتي بودن………………………………………………….64
ب ) : انواع حقوق مادي……………………………………………65
ب 1 : حق تكثير و انتشار………………………………………….65
ب 2 : حق پاداش و جايزه نقدي………………………………..65
ج ) شرايط تخقق……………………………………………………..67
گفتار دوم : حقوق معنوي (اخلاقي ) در قوانين ايران…………………70
الف ) : ويژگيها………………………………………………………..70
الف 1 : غير قابل نقل و انتقال……………………………………70
الف 2 : عدم محدوديت زماني و مكاني……………………….70
ب ) : مصاديق………………………………………………………….71
ب 1 : حق ارائه و انتشار عمومي اثر……………………………71
ب 2 : حق انصراف (استرداد )……………………………………71
ب 3 : حق تماميت اثر……………………………………………….71
ب 4 : حق دسترسي به اثر…………………………………………72
ب 5 : حق ولايت بر اثر…………………………………………….72
مبحث دوم : در موافقت نامه تريپس……………………………………………………74
گفتار نخست : حقوق مادي……………………………………………………74
الف ) : انواع حقوق مادي…………………………………………74
الف 1: حق تكثير و انتشار…………………………………………75
الف 2 : حق تعقيب…………………………………………………..76
الف 3 : حق اجاره…………………………………………………….76
ب ) شرايط تخقق…………………………………………………….77
گفتار دوم : حقوق معنوي………………………………………………………78
مبحث سوم : آثار الحاق…………………………………………………………………….80
فصل چهارم : مدت حمايت…………………………………………………………………………..83
مبحث نخست : در قوانين ايران………………………………………………………….83
گفتار نخست : در حقوق مادي………………………………………………83
الف ) در اثرهاي عمومي……………………………………………83
ب ) در اثرهاي مشترك…………………………………………….84
ج ) در اثرهاي بي نام يا با نام مستعار………………………….85
د ) در آثار عكاسي……………………………………………………85
ه ) در اثرهاي سفارشي………………………………………………86
و ) در نرم افزارهاي رايانه اي…………………………………….87
گفتار دوم : مدت حمايت در حقوق معنوي……………………………..87
مبحث دوم : در موافقت نامه تريپس……………………………………………………87
گفتار نخست : در حقوق مادي………………………………………………87
الف ) در اثرهاي عمومي……………………………………………87
ب ) در اثرهاي مشترك…………………………………………….88
ج ) در اثرهاي بي نام يا با نام مستعار………………………… 89
د ) در آثار عكاسي و هنرهاي کاربردي ………………………89
ه ) در اثرهاي سينمايي………………………………………………90
و ) در نرم افزارهاي رايانه اي…………………………………… 90
گفتار دوم : در حقوق معنوي………………………………………………… 91
مبحث سوم : آثار الحاق…………………………………………………………………….91
فصل پنجم : محدوديت ها و استثنائات……………………………………………………………92
مبحث نخست : در قوانين ايران………………………………………………………….92
مبحث دوم : در موافقت نامه تريپس……………………………………………………96
مبحث سوم : آثار الحاق…………………………………………………………………….98
فصل ششم : حقوق مرتبط……………………………………………………………………………..98
مبحث نخست : در قوانين ايران………………………………………………………….98
الف ) اثرهاي مورد حمايت……………………………………………………98
ب ) حقوق پديدآورندگان……………………………………………………..99
ج ) معيارهاي حمايت…………………………………………………………101
د ) مدت حمايت………………………………………………………………..102
ه ) محدوديت ها و استثنائات……………………………………………….103
مبحث دوم : در موافقت نامه تريپس………………………………………………….104
الف ) اثرهاي مورد حمايت………………………………………………….104
ب ) حقوق پديدآورندگان……………………………………………………107
ج ) معيارهاي حمايت…………………………………………………………109
د ) مدت حمايت………………………………………………………………..110
ه ) محدوديت ها و استثنائات……………………………………………….110
مبحث سوم : آثار الحاق…………………………………………………………………..112
فصل هفتم : ضمانت اجرا……………………………………………………………………………113
مبحث نخست : در قوانين ايران………………………………………………………..113
گفتار نخست : ضمانت اجراي مدني……………………………………..114
گفتار دوم : ضمانت اجراي كيفري………………………………………..118
گفتار سوم : مقررات اداري و گمركي…………………………………….121
مبحث

پایان نامه
Previous Entries منابع پایان نامه درمورد فناوری اطلاعات، پذیرش فناوری، توانمندسازی، وظایف سازمانی Next Entries منبع تحقیق درمورد قوانين، حمايت، صنعتي، اعطاي