پایان نامه با کلید واژه های فناوری اطلاعات، توانمندسازی، منابع انسانی، ضریب همبستگی

دانلود پایان نامه ارشد

چکیده :
رشد جهانی شدن و تکنولوژی بسیار پیشرفته از جمله عواملی هستند که باعث شده‏اند سازمانهای سده بیست و یکم شکلی متفاوت از سازمانهای سنتی پیدا کنند. در سازمانهای سنتی، صرفا انرژی کارکنان مدیریت می شد در حالیکه در سازمانهای امروزی نیاز به آن خواهد بود که علاوه بر انرژی، نیروی فکری و خلاقیت کارکنان نیز مدیریت گردد. از این رو امروزه سازمانها، بر توانمندی منابع انسانی خود توجه ویژ ه داشته و بر عوامل افزایش توانمندی نیروی انسانی تاکید دارند.
کمیته امداد امام خمینی(ره) نیز از زمره سازمانهایی است که همواره دغدغه تحول و تعالی داشته و از آنجایی که در زمینه حمایت از محرومین و زدودن چهره فقر از جامعه در شاکله نظام جمهوری اسلامی دارای جایگاهی مهم و استراتژیک است، همواره در جهت تحقق چشم انداز بیست ساله کشور و اهداف و افق های ترسیم شده درون سازمانی نیز تلاش می نماید. بدین منظور لازم است ضمن توجه به رسالت و مأموریت‏های تبیین شده از طریق آموزش و به کارگیری فناوریهای نوین اطلاعاتی و ارتباطی و روش‏های مناسب، موثر و جامع از تمامی ظرفیت‏های منابع انسانی خود بهره‏گیری نماید. در این راستا ضمن اتخاذ نگرشی فراگیر و منسجم، تاکید بر استفاده حداکثری از فناوری‏های مذکور را داشته تا موجب کارایی و اثربخشی منابع انسانی و توانمندی آنان گردد.
در این زمینه محقق با انجام پژوهش حاضر در پی تعیین رابطه معناداری آموزش فناوری اطلاعات و ارتباطات بر توانمندسازی منابع انسانی درکمیته امدادامام(ره) است. لذا هدف این تحقیق بررسی رابطه میان آموزش فناوری اطلاعات و ارتباطات با توانمندسازی کارکنان درکمیته امداد امام(ره) بوده است. جامعه آماری این تحقیق شامل 715 نفر ازمعاونین، مدیران کل، مدیریت ها، معاونین مدیران کل، روسای ادارات وکارشناسان دفتر مرکزی بوده وحجم نمونه بر اساس فرمول کوکران 200 نفر برآورد شده است. ابزار گردآوری داده ها در این تحقیق پرسش نامه بوده و از طریق آزمون همبستگی پیرسون رابطه بین فرضیه های تحقیق مورد بررسی قرار گرفت که از تکنیک آنتروپی برای رتبه‏بندی ابعاد توانمندسازی استفاده شده است.
پس از تحلیل داده ها مشخص شد که میان آموزش فناوری اطلاعات و ارتباطات در کمیته امداد امام(ره) با توانمندسازی کارکنان که شامل: احساس شایستگی، معنی‏داربودن، موثر بودن، اعتماد به دیگران و آزادی عمل می باشد، رابطه معنادار و مثبت وجوددارد و از میان عوامل فوق مهمترین آنها عوامل احساس شایستگی، معنی داربودن و موثر بودن می باشند.
واژگان کلیدی :آموزش ، فناوری اطلاعات و ارتباطات ، توانمندسازی منابع انسانی .

فهرست مطالب
فصل اول : كليات تحقيق 1
1-1-مقدمه : 2
1-2-بيان مساله : 3
1-3- اهمیت و ضرورت انجام تحقيق: 4
1-4- اهداف مشخص تحقيق : 6
1-5 – سوالات تحقیق: 7
1-6- متغيرهاي مورد بررسي در تحقیق: 7
1-7- فرضيه‏هاي تحقیق: 8
1-7-1- فرضیه اصلی 8
1-7-2- فرضیات فرعی 8
1-8- روش تحقیق: 8
1-9- جامعه آماري و حجم نمونه: 8
1-10- قلمرو تحقیق: 9
1-11- تعريف واژه‏ها و اصطلاحات فني و تخصصی: 9
فصل دوم : ادبیات و پیشینه تحقیق 11
2-1- بخش اول- مباحث تئوريك فناوری اطلاعات و ارتباطات: 12
2-1-1-مقدمه: 12
2-1-2-تاریخچه پیدایش و تحول فناوری اطلاعات: 13
2-1-3-تعریف فناوری اطلاعات و ارتباطات(ICT) و جنبه های مرتبط با آن: 14
2-1-3-1- فناوری اطلاعات یک استراتژی است 14
2-1-3-2- فناوری اطلاعات یک سری مفاهیم و فکر است 15
2-1-3-3- فناوری اطلاعات یک سری ابزار است 15
2-1-3-4- فناوری اطلاعات نوآوری است 16
2-1-3-5- فناوری اطلاعات همراه با انسان است 16
2-1-4- تأثیر فناوری اطلاعات بر سازمان: 16
2-1-5-کاربردهای فناوری اطلاعات: 17
2-1-6- نقش فناوری اطلاعات در فرآیند های سازمان: 17
2-1-6-1‌- تعریف سیستم برنامه‌ریزی منابع سازمان (ERP) 17
2-1-6-2- تاریخچه برنامه ریزی منابع سازمان 18
2-1-6-3- کارکردهای سیستم برنامه ریزی منابع سازمان 19
2-1-7- سیستم‌های اطلاعاتی: 20
2-1-7-1- مدیران و حمایت‌های کامپیوتري 20
2-1-7-2- دلایل نیاز به سیستم‌های مکانیزه حمایت از تصمیم 20
2-1-7-2-1- سیر تکامل سیستم‌های اطلاعات 21
2-1-7-2-2- تقسیم بنديIS برحسب سطوح سازمانی: 21
2-1-7-2-3- تقسیم بنديIS برحسب نوع حمایتی: 21
2-1-7-2-4- فناوری‌های حمایت از تصمیم 22
2-1-7-2-4-1- مفهوم سیستم‌های حمایت از تصمیم (DSS) 22
2-1-8- تغییر در فرآیندها و ساختار سازمانی از طریق فناوری اطلاعات: 23
2-1-9- آموزش فناوری اطلاعات و ارتباطات: 25
2-2- بخش دوم-مباحث تئوریک توانمند سازی نیروی انسانی 27
2-2-1- مقدمه: 27
2-2-2- تاريخچه و مبانی توانمندسازی نیروی انسانی: 27
2-2-3-توانمندسازی چيست؟ 28
2-2-4- تعاريف توانمندسازی: 30
2-2-5- ضرورت و اهميت توانمندسازي: 33
2-2-6- توانمندسازی کارکنان: 35
2-2-7- دیدگاه‌های توانمند سازی: 36
2-2-7-1- ديدگاه عقلايی 36
2-2-7-2- ديدگاه انگيزشی 37
2-2-7-3-ديدگاه فوق انگيزشی 37
2-2-7-4-ديدگاه عملكردي تواناسازي 38
2-2-8- درجه و انواع توانمند سازی: 41
2-2-9- برنامه‌هاي توانمندسازي كاركنان: 43
2-2-9-1- مديريت مشاركتي 43
2-2-9-2- تفويض اختيار 46
2-2-9-3- پاداش مبتني بر عملكرد 47
2-2-10- ساختار سازماني: 48
2-2-10-1- ابعاد ساختار سازماني 48
2-2-10- 2- وظيفه هاي اساسي ساختار سازماني 49
2-2-11- ابعاد سازمان: 50
2-2-11-1- ابعاد ساختاري 50
2-2-11-2- ابعاد محتوايي 52
2-2-12- نظریه‌ها و مدل های ارائه شدة مرتبط با موضوع تحقیق: 54
2-2-12-1- مدل پذیرش فناوری 54
2-2-12-2- نظریه نشر نوآوری 56
2-2-12-3- نظریه رفتار هدایت شده 58
2-2-12-4- مدل انتظار- تأیید در زمینه فناوری اطلاعات و ارتباطات 59
2-2-12-5- نظریه یکپارچة پذیرش و استفاده از فناوری 61
2-2-12-6- مدل تناسب بین وظیفه و فناوری 61
2-2-12-7- چهارچوب فناوری‌-‌سازمان‌-‌محیط 62
2-2-12-8- چهارچوب تناسب بین افراد، وظیفه و فناوری 63
2-2-12-9- مدل‌های توانمندسازی: 64
2-2-12-9-1- مدل توماس و ولتوس 64
2-2-12-9-2- مدل باون و لاولر 65
2-2-12-9-3- مدل اسپريتز 65
2-2-12-9-4- مدل کوئين و اسپرتيز 66
2-2-12-9-5- مدل‌های اقتضايی 66
2-2-12-9-5-1-مدل فورد و فوتلر 66
2-2-12-9-5-2-مدل بلانچارد و زيگارمی 67
2-2-12-9-5-3-مدل کانگر و کانگو 67
2-2-13- مقايسه ساختار سازمان‌های توانمند و سنتي: 70
2-2-13-1-ساختار هرمي و ويژگي‌هاي آن 70
2-2-13-2-ساختار حلقوي و ويژگي‌هاي آن 71
2-2-13-3-ساختار شبكه‌اي و ويژگي‌هاي آن 71
2-2-14- مدل مورد استفاده در تحقیق: 72
2-2-15- نتیجه‌گیری 72
2-3- بخش سوم- سابقه تحقيقات مشابه 73
2-3-1- تحقیقات داخلی: 73
2-3-2- تحقیقات خارجی: 79
2-3-3- خلاصه فصل: 83
فصل سوم : روش تحقيق 84
3-1- مقدمه: 85
3-2- روش تحقيق: 86
3-2-1- دسته‌بندي تحقيقات برحسب هدف 86
3-2-2- دسته‌بندي تحقيقات بر حسب نحوه گردآوري داده‌ها 86
3-3- جامعه آماري و نمونه آماري: 88
3-3-1- جامعه آماري 88
3-3-2- نمونه آماري 89
3-3-2-1- روش نمونه گيري 89
3-3-2-2- حجم نمونه 90
3-4- ابزار سنجش (پرسشنامه مورد استفاده در تحقيق): 91
3-4-1- طراحي پرسشنامه 92
3-4-2- روايي (قابليت اعتبار) پرسشنامه 93
3-4-3- پايايي (قابليت اعتماد) پرسشنامه 93
3-5- روش تجزيه و تحليل داده ها: 94
3-5-1- آزمون كولموگروف – اسميرنوف 94
3-5-2- آزمون t-استیودنت 95
3-5-3- ضريب همبستگي 95
3-5-4- تعریف مدل معادلات ساختاري 96
3-5-4-1-ضرورت مدل معادلات ساختاري در پژوهش حاضر 96
3-5-4-2-مراحل مدل معادلات ساختاري 97
3-5-5-تکنیک آنتروپی 102
فصل چهارم : تجزيه و تحليل داده ها 104
4-1- مقدمه: 105
4-2- روش تجزیه ‌و تحلیل داده‌ها: 105
4-2- 1-آمار توصیفی 105
4-2-1-1- آمار توصيفي جنسیت 106
4-2-1-2-آمار توصيفي تاهل 107
4-2-1-3-آمار توصيفي تحصیلات 108
4-2-1-4-آمار توصيفي وضعیت استخدامی 109
4-2-1-5- آمار توصيفي سمت سازمانی 110
4-2-1-6- آمار توصيفي سابقه خدمت 111
4-2-1-7- آمار توصيفي سن 112
4-2-2- آمار استنباطی 113
4-2-2-1- آزمون کولموگروف-اسمیرنف 113
4-2-2-2- تحلیل عاملی تاییدی متغیر‌های پژوهش 114
4-2-2-3- آزمون فرضیه های تحقیق 122
4-2-2-4-آزمون فرضیات 129
4-2-2- 5- تکنیک آنتروپی 135
فصل پنجم : نتيجه گيري و پيشنهاد 136
5-1- مقدمه: 137
5-2- نتایج حاصل از آزمون فرضیات: 137
5-2-1- نتایج حاصل از بکارگیری آزمون پیرسون 138
5-2-2- تکنیک آنتروپی 141
5-3- ارائه پیشنهادها 141
5-3-1- پیشنهادات بر اساس یافته های پژوهش 142
5-3-2- پیشنهادات اجرایی برای کمیته امداد امام خمینی (ره) 143
5-3-3- پیشنهادات برای تحقیقات آتی 148
5-4- محدوديت هاي تحقيق 149
منابع 150

فهرست جداول
جدول(2-1) مقايسه توانمند سازی در پارادايم قديم و جديد انگيزش 37
جدول(3-1) متغیرهای اصلی پرسش نامه توانمند ساز ها 92
جدول(3-2)متغیرهای اصلی پرسش نامه آموزش فناوری 92
جدول(3-3) کدهای تخصیص يافته به گزینه های سؤالات پرسشنامه 92
جدول(3-4) آزمون آلفاي كرونباخ براي پايايي پرسشنامه 94
جد‍ول(4-1) فراوانی مطلق و نسبی توزیع جنسیت 106
جدول(4-2) فراوانی مطلق و نسبی توزیع تاهل 107
جدول(4-3) فراوانی مطلق و نسبی توزیع تحصیلات 108
جدول(‍‍4-4) فراوانی مطلق و نسبی توزیع وضعیت استخدامی 109
جدول(4-5) فراوانی مطلق و نسبی توزیع سمت سازمانی 110
جدول(‍‍4-6) فراوانی مطلق و نسبی توزیع سنی ‍ ‍ 111
جدول(‍‍4-7) فراوانی مطلق و نسبی توزیع سنی ‍ ‍ 112
جدول(4-8 )آزمون کولموگروف اسمیرنف نرمالیتی عوامل 113
جدول(4-9 )آزمون ضریب همبستگی آموزش فناوری اطلاعات و ارتباطات با توانمندسازی کارکنان 123
جدول(4-10) آزمون ضریب همبستگی آموزش فناوری اطلاعات و ارتباطات با شایستگی کارکنان 124
جدول(4-11) آزمون ضریب همبستگی آموزش فناوری اطلاعات و ارتباطات با اعتماد کارکنان 125
جدول(4-12) آزمون ضریب همبستگی آموزش فناوری اطلاعات و ارتباطات با احساس مؤثربودن کارکنان 126
جدول (4-13 ) آزمون ضریب همبستگی آموزش فناوری اطلاعات و ارتباطات با احساس معنی دار کارکنان 127
جدول(4-14) آزمون ضریب همبستگی آموزش فناوری اطلاعات و ارتباطات با آزادی عمل کارکنان 128
جدول(4-15) نتایج آزمون Test t- وضعیت موجود توانمندسازی کارکنان 129
جدول(4-16) نتایج آزمون T-TEST وضعیت موجودشایستگی کارکنان 130
جدول(4-17) نتایج آزمون Test t- وضعیت احساس معنی دار بودن کارکنان دفتر مرکزی 131
جدول(4-18) نتایج آزمون Test t- وضعیت احساس موثر بودن کارکنان دفتر مرکزی 132
جدول(4-19) نتایج آزمون Test t- وضعیت آزادی عمل (استقلال)کارکنان دفتر مرکزی 133
جدول(4-20) نتایج آزمون Test t- وضعیت اعتماد به دیگران کارکنان دفتر مرکزی 134
جدول(4-21) رتبه بندی عوامل موثر بر توانمند ساز های منابع انسانی 135
جدول(5-21) نتایج حاصل از بکارگیری تکنیک آنتروپی 141

فهرست نمودارها
نمودار(2-1)مدل پذیرش فناوری 56
نمودار(2-2) نظریه نشر نوآوری 57
نمودار(2-3) مدل انتظار-تایید برای استفاده مستمر در زمینه فناوری اطلاعات و ارتباطات 60
نمودار(2-4) مدل تناسب بین وظیفه و فن آوری 62
نمودار(2-5) چهارچوب فناوری‌-‌سازمان‌-‌محیط 63
نمودار(2-6)چهارچوب تناسب بین افراد، وظیفه و فناوری 64
نمودار(4-1) توزیع جنسیت مربوط به پاسخ دهندگان 106
نمودار(4-2) توزیع مربوط به تاهل پاسخ دهنده ها 107
نمودار(4-3) فراوانی مطلق و نسبی توزیع تحصیلات 108
نمودار(4-4) فراوانی مطلق و نسبی توزیع وضعیت استخدامی 109
نمودار(4-5) توزیع مربوط به سمت شغلي پاسخ دهندگان 110
نمودار(4-6) توزیع فراوانی مربوط به سابقه خدمت سن پاسخ دهندگان 111
نمودار(4-7) توزیع فراوانی مربوط به سن پاسخ دهندگان 112

فهرست شکل

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه ارشد رایگان با موضوع حل اختلاف، سازمان تجارت جهاني، تجارت بین الملل، جنگ جهانی دوم Next Entries پایان نامه با کلید واژه های توانمندسازی، منابع انسانی، توانمندسازی کارکنان، مدل اندازه گیری