پایان نامه ارشد رایگان درمورد سرمایه انسانی، تحلیل عامل، تحلیل عاملی، تحلیل عاملی تاییدی

دانلود پایان نامه ارشد

2.3.2. تعریف عملیاتی سرمایه انسانی 24
2.3.3. اهمیت سرمایه انسانی 25
2.3.4 . سرمایه‌گذاری در سرمایه انسانی 28
2.3.5. تشکیل سرمایه انسانی از طریق آموزش و پرورش 30
2.3.6. تشکیل سرمایه انسانی از طریق آموزش ضمن خدمت 31
2.3.7. بررسی تطبیقی اجزای سرمایه انسانی از نظر صاحب‌نظران مختلف 32
2.3.8. سرمایه انسانی و رقابت‌پذیری سازمانی 33
2.3.9. اهمیت سرمایه انسانی در بیمه 36
2.4. تاریخچه شایستگی 38
2.4.1. تفاوت competence و competency 38
2.4.2. مفهوم شایستگی 39
2.4.3. مدیریت منابع انسانی مبتنی بر قابلیت‌ها 41
2.4.4. ابعاد شایستگی 42
2.4.5. الگوهای شایستگی 43
2.4.5.1. ﺷﺎﻳﺴﺘﮕﻲ‌های ﺑﻮﻳﺎﺗﺰﻳﺲ 43
2.4.5.2. ﺷﺎﻳﺴﺘﮕﻲ‌های ﺍﺳﭙﻨﺴﺮ ﻭ ﺍﺳﭙﻨﺴﺮ 44
2.4.5.3. ﺷﺎﻳﺴﺘﮕﻲ‌های ﺷﺮﻭﺩﺭ 46
2.4.5.4. ﺷﺎﻳﺴﺘﮕﻲ‌های ﺩﻭﻟﻮﻳﻜﺰ ﻭ ﻫﺮﺑﺮﺕ 47
2.4.5.5. ﺷﺎﻳﺴﺘﮕﻲ‌های ﮔﻠﻤﻦ ﻭ ﺑﻮﻳﺎﺗﺰﻳﺲ 49
2.4.6. توسعه الگوهای شایستگی 51
2.4.7. سطوح شایستگی 52
2.4.8. مفهوم شایستگی‌محوری 52
2.4.9. شناسایی شایستگی‌های محوری 55
2.4.10. اهمیت شایستگی‌محوری 55
2.4.11. شایستگی‌محوری در نیروی انسانی 57
2.4.12. شایستگی‌محوری و شایستگی‌های شخصی 58
2.4.13. ایجاد ارتباط بین شایستگی‌های کارکنان با شایستگی‌های محوری 59
2.5. عملکرد 59
2.5.1. عوامل یا متغیرهای موثر بر عملکرد 60
2.6. عملکرد شغلی 60
2.6.1. ابعاد عملکرد شغلی 63
2.6.1.1. عملکرد وظیفه‌ای 63
2.6.1.2. عملکرد زمینه‌ای(متنی) 63
2.6.1.3. عملکرد انطباقی 64
2.7. بخش دوم: پیشینه پژوهش 66
2.7.1. پژوهش‌های داخلی 66
2.7.2. پژوهش‌های خارجی 69
2.8. بخش سوم: صنعت بیمه 71
2.9. نتیجه‌گیری 73
فصل سوم 76
3.1. مقدمه 77
3.2. روش پژوهش 77
3.2.1. روش پژوهش براساس هدف 78
3.2.2 روش پژوهش بر اساس ماهیت روش 78
3.3. جامعه آماری: 80
3.4. نمونه آماری: 80
3.5. روش نمونه‌گیری: 80
3.6. حجم نمونه: 81
3.7. روش گردآوری اطلاعات 81
3.7.1. مطالعات کتابخانه‌ای 82
3.7.2. پژوهش‌های میدانی 82
3.8. تعیین روایی (اعتبار) پرسشنامه: 83
9.3. تعیین پایایی (قابلیت اعتماد) پرسشنامه: 84
3.10. روش تجزیه‌و‌تحلیل داده‌ها: 85
3.11. مدلسازی معادلات ساختاری: 86
3.11.1. تحلیل عاملی 88
3.11.2 تحلیل مسیر 89
3.12. مراحل عمومی آزمون فرض آماری: 90
3.13. نتیجه‌گیری و خلاصه فصل سوم: 91
فصل چهارم 92
4.1. مقدمه 93
4.2. آمار توصیفی: 94
4.2.1. جنسیت 94
4.2.2. سن 95
4.2.3. تحصیلات 96
4.2.4. سابقه خدمت: 97
4.2.5. سمت سازمانی 98
4.3. آمار استنباطی: 99
4.3.1. آزمون نرمال بودن متغیرهای پژوهش 99
4.3.2. ضریب همبستگی بین متغیرهای پژوهش 100
4.3.3. ارزیابی بخش اندازه‌گیری مدل 101
4.3.3.1. تحلیل عاملی تاییدی شاخص‌های متغیر کیفیت سرمایه انسانی 101
4.3.3.2. تحلیل عاملی تاییدی شاخص‌های متغیر شایستگی‌محوری کارکنان 103
4.3.3.3. تحلیل عاملی تاییدی متغیر عملکرد شغلی 106
4.3.4. معیارهای اعتبارسنجی مدل اندازه‌گیری 108
4.3.5. مدلسازی معادلات ساختاری 111
4.3.5.1. رتبه‌بندی شاخص‌های پژوهش 114
4.3.6. معیارهای اعتبارسنجی مدل ساختاری 115
4.3.7. آزمون فرضیات: 115
4.3.7.1. فرضیه اصلی 116
4.3.7.2. فرضیات فرعی 116
4.3.8. بررسی تأثیر متغیر‌های جمعیت شناختی بر متغیرهای پژوهش 118
4.3.8.1. تحلیل تاثیر تحصیلات بر متغیرهای پژوهش 118
4.3.9. خلاصه فصل چهارم: 119
فصل پنجم 120
5.1. مقدمه 121
5.2. مروری اجمالی بر فرایند پژوهش 121
5.3. نتیجه‌گیری 123
5.3.1. نتایج یافته‌های توصیفی 123
5.3.2. نتایج یافته‌های استنباطی 124
5.4. مقایسه مدل مفهومی پژوهش و مدل مبتنی بر یافته‌ها 125
5.5. تحلیل آزمون آنوا 127
5.6. محدودیت‌های پژوهش 128
5.7. پیشنهادها 128
5.7.1. پیشنهادهای کاربردی و مبتنی بر یافته‌ها 128
5.7.2. پیشنهادهایی برای مدیران ارشد 130
5.7.3. پیشنهادهای عمومی 131
5.7.4. پیشنهادهای پژوهشی 132
منابع و مآخذ I
منابع فارسی: II
منابع لاتین: VI
ضمائم XIV

فهرست جداول
جدول 1-1: آمار نیروی انسانی شرکت‌های بیمه خصوصی مستقیم با بیش از 5 سال سابقه فعالیت………………… 11
جدول 1- 2: مفهوم سرمایه فکری……………………………………………………………………………………………………………………….. 28
جدول 2- 2 : مقایسه مولفه‌های سرمایه انسانی از نگاه چند صاحب نظر (Bolen , Vergauwen & Schnieders, 2005)……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 32
جدول 3- 2: خلاصه‌ای از نتایج مدل شایستگی بویاتزیس………………………………………………………………………………….. 44
جدول 4- 2: مدل کلی مدیریتی اسپنسر و اسپنسر…………………………………………………………………………………………….. 45
جدول 5- 2: شایستگی‌های عملکرد عالی شرودر………………………………………………………………………………………………… 46
جدول6-2: شایستگی‌های دولویکز……………………………………………………………………………………………………………………….. 48
جدول 7- 2: مقایسه شایستگی‌های مرتبط با عملکرد عالی………………………………………………………………………………… 50
جدول 1- 3: دسته‌بندی ابعاد و سؤالات پرسشنامه……………………………………………………………………………………………… 82
جدول 2- 3: سنجه‌های طیف لیکرت…………………………………………………………………………………………………………………… 83
جدول 3- 3: ضرایب آلفای کرونباخ متغیرها………………………………………………………………………………………………………… 85
جدول 1- 4: توزیع فراوانی مربوط به جنسیت پاسخ‌دهندگان…………………………………………………………………………….. 94
جدول 2- 4: توزیع فراوانی مربوط به سن پاسخ‌دهندگان……………………………………………………………………………………. 95
جدول 3- 4: توزیع فراوانی مربوط به تحصیلات پاسخ‌دهندگان………………………………………………………………………….. 96
جدول 4- 4: توزیع فراوانی مربوط به سابقه خدمت پاسخ‌دهندگان…………………………………………………………………….. 97
جدول 5- 4: توزیع فراوانی مربوط به سمت سازمانی پاسخ‌دهندگان………………………………………………………………….. 98
جدول 6- 4: آزمون کولموگروف- اسمیرنوف برای متغیر‌های پژوهش……………………………………………………………….. 99
جدول7-4: ماتریس همبستگی بین متغیرهای پژوهش……………………………………………………………………………………. 100
جدول 9- 4: نتایج تحلیل عاملی تائیدی شاخص‌های شایستگی‌محوری کارکنان……………………………………………. 105
جدول 10- 4: نتایج تحلیل عاملی تائیدی متغیر عملکرد شغلی………………………………………………………………………. 108
جدول11- 4: شاخص‌های برازش مدل……………………………………………………………………………………………………………… 111
جدول12- 4: شاخص‌های متغیر کیفیت سرمایه انسانی…………………………………………………………………………………… 114
جدول13- 4: شاخص‌های متغیر شایستگی‌محوری کارکنان……………………………………………………………………………. 115
جدول 14- 4: معیارهای اعتبارسنجی مدل ساختاری………………………………………………………………………………………. 115
جدول 15- 4: ضرایب مسیر، آمارهی t و نتیجه فرضیات پژوهش……………………………………………………………………. 116
جدول16- 4: آزمون ANOVA تحصیلات پاسخ‌گویان………………………………………………………………………………….. 118

فهرست اشکال و نمودارها
شکل 1- 1: مدل مفهومی پژوهش برگرفته از Chiung-ju Liang et al (2013) …………………………………………6
شکل 1- 2: گونه‌های متفاوت سرمایه انسانی………………………………………………………………………………………………………. 34
شکل 2- 2: مدل مفهومی پژوهش برگرفته از Chiung-ju Liang et al (2013) ………………………………………75
نمودار 1- 4: وضعیت گرافیکی مربوط به جنسیت پاسخ‌دهندگان………………………………………………………………………. 94
نمودار 2- 4: وضعیت گرافیکی مربوط به جنسیت پاسخ‌دهندگان………………………………………………………………………. 95
نمودار 3- 4: وضعیت گرافیکی مربوط به تحصیلات پاسخ‌دهندگان……………………………………………………………………. 96
نمودار 4- 4: وضعیت گرافیکی مربوط به سابقه خدمت پاسخ‌دهندگان………………………………………………………………. 97
نمودار 5- 4: وضعیت گرافیکی مربوط به سمت سازمانی پاسخ‌دهندگان……………………………………………………………. 98
شکل 1- 4: مدل تحلیل عاملی تاییدی شاخص‌های کیفیت سرمایه انسانی (تخمین استاندارد)…………………… 102
شکل 2- 4: مدل تحلیل عاملی تاییدی شاخص‌های کیفیت سرمایه انسانی (معناداری ضرایب)…………………….. 102
شکل3- 4: تخمین مقادیر استاندارد شده مدل اندازه‌گیری متغیر کیفیت سرمایه انسانی………………………………. 103
شکل 4- 4: تخمین مقادیر T-Vaue مدل اندازه‌گیری متغیر کیفیت سرمایه انسانی……………………………………. 103
شکل 5- 4: مدل تحلیل عاملی تاییدی شاخص‌های شایستگی‌محوری کارکنان (تخمین استاندارد)…………….. 104
شکل 6- 4: مدل تحلیل عاملی تاییدی شاخص‌های شایستگی‌محوری کارکنان (معناداری ضرایب)……………… 104
شکل7- 4: تخمین مقادیر استاندارد شده مدل اندازه‌گیری متغیر شایستگی‌محوری کارکنان………………………… 106
شکل 8- 4: تخمین مقادیر T-Value مدل اندازه‌گیری متغیر شایستگی‌محوری کارکنان……………………………. 106
شکل 9- 4: مدل تحلیل عاملی تاییدی متغیر عملکرد شغلی (تخمین استاندارد)…………………………………………… 107
شکل 10- 4: مدل تحلیل عاملی تاییدی متغیر عملکرد شغلی (معناداری ضرایب)…………………………………………. 107
شکل 11- 4: مدلسازی معادلات ساختاری مدل مفهومی پژوهش (تخمین استاندارد)…………………………………… 112
شکل 12- 4: مدلسازی معادلات ساختاری مدل مفهومی پژوهش (معناداری ضرایب)…………………………………… 112
شکل 13- 4: مدلسازی معادلات ساختاری مدل مفهومی پژوهش (تخمین استاندارد)……………………………………

پایان نامه
Previous Entries تحقیق رایگان با موضوع قوه مجریه، قانون گذاری، تفکیک قوا، نظام های حقوقی Next Entries پایان نامه ارشد رایگان درمورد نیروی انسانی، سرمایه انسانی، عملکرد شغلی، مزیت رقابتی