پایان نامه ارشد درباره اعتبارات خرد، وضعیت تأهل، توسعه روستایی، توسعه روستا

دانلود پایان نامه ارشد

فصل دوم: مبانی نظری
مقدمه 16
2 ـ 1 ـ معانی و مفاهیم اشتغال و خود اشتغالی 16
2 ـ 1 ـ 2 ـ خود اشتغالی 16
2 ـ 1 ـ 3 ـ نقش تحصیلات در توسعه خود اشتغالی 18
2 ـ 2 ـ نظریات و تئوری های مربوط به اشتغال 19
2 ـ 2 ـ 1 ـ نظریه اقتصاددانان کلاسیک 19
2 ـ 2 ـ 2 ـ نظریه کینز 19
2 ـ 2 ـ 3 ـ نظریه نئوکلاسیک ها 19
2 ـ 2 ـ 4 ـ نظریه مزد کارایی: 20
2 ـ 2 ـ 5 ـ نظریه داخلی ها ـ خارجی ها 20
2 ـ 2 ـ 6 ـ نظریه تودارو 20
2ـ3 ـ معانی و مفاهیم اعتبارات خرد 20
2-3 ـ 1 ـ اعتبارات خرد و توسعه روستایی 23
2ـ3ـ2 ـ اعتبارات خرد وکاهش فقر 25
2 ـ 3 ـ 3 ـ اعتبارات خرد و مهاجرت های روستایی 28
2 ـ 4 ـ دیدگاههای موجود درباره اعتبارات خرد روستایی 30
2 ـ 4 ـ 1 ـ نظریه توسعه همه جانبه ( یکپارچه ) روستایی 30
2 ـ 4 ـ 2 ـ دیدگاه بازار گرا 31
2 ـ 4 ـ 3 ـ دیدگاه دولت گرا 31
2 ـ 4 ـ 4 ـ دید گاه جامعه گرا 32
2 ـ 4 ـ 5ـ رویکرد سنتی تأمین مالی روستایی 32
2 ـ4 ـ 6 ـ رویکرد جدید تأمین مالی روستایی 33
2 ـ 5 ـ انواع اعتبارات خرد در مناطق روستایی 33
2 ـ 5 ـ 1 ـ اعتبارات رسمی 34
2 ـ 5 ـ 2 ـ اعتبارات غیر رسمی 35
2 ـ 6 ـ اعتبارات خرد و توانمند سازی روستاییان 35
2 ـ 6 ـ 1 ـ بنگلادش 36
2 ـ 6 ـ 2 ـ چین 37
2 ـ 6 ـ 3 ـ پاکستان 37
2 ـ 6 ـ 4 ـ اعتبارات خرد در آمریکای لاتین و کانادا 38
2 ـ 7 ـ تاریخچه اعتبارات خرد در ایران 39
2 ـ 8 ـ انواع اعتبارات خرد روستایی در ایران 40
2 ـ 9 ـ نتیجه گیری فصل دوم 40
فصل سوم : ویژگیهای جغرافیایی واقتصادی منطقه
3 ـ 1 ـ ویژگی های طبیعی شهرستان لنگرود 45
3 ـ 1 ـ 1 ـ مو قعیت جغرافیایی 45
3ـ 1 ـ 2 ـ زمین شناسی 56
3 ـ 1 ـ 3 ـ زمین شناسی اقتصادی 56
3 ـ 1 ـ 4 ـ آب وهوا 57
3 ـ 1 ـ 4 ـ 1 ـ بارندگی 58
3 ـ 1 ـ 4 ـ 2 ـ درجه حرارت 60
3 ـ 1 ـ 4 ـ 3 ـ رطوبت نسبی 64
3 ـ 1 ـ4 ـ 4 باد 66
3 ـ 1ـ 4 ـ 5 ـ تعداد روزهای یخبندان 67
3 ـ 1 ـ 5 ـ توپوگرافی 67
3 ـ 1 ـ 5 ـ 2 ـ ناحیه جلگه ای 67
3 ـ 1 ـ 5 ـ 3 ـ نواحی کوهپایه ای 67
3 ـ 1 ـ 5 ـ 4 ـ نواحی کوهستانی 67
3 ـ 1 ـ 6 ـ خاک شهرستان لنگرود 68
3 ـ 1 ـ 7 ـ پوشش گیاهی: 69
3 ـ 1 ـ 8 ـ جنگل 70
3 ـ 1 ـ 9 ـ مراتع( چمنزار) 70
3 ـ 1 ـ 10 ـ محیط زیست 71
3 ـ 1 ـ 11 ـ رودخانه ها: 71
3 ـ 1 ـ 11 ـ 1 ـ رودخانه شلمانرود 72
3 ـ 1 ـ 11ـ 2 ـ رود خانه بارکیلی رود 72
3 ـ 1 ـ 11 ـ 3 ـ رودخانه لنگرود رودخان 73
3 ـ 2 ـ ویژگی های انسانی 74
3 ـ 2 ـ 1 ـ جمعیت و سکونتگاه 74
3 ـ 2 ـ 2 ـ وضعیت برخورداری دهستانهای منطقه از امکانات و خدمات 79
3 ـ 3ـ بررسی خصوصیات اقتصادی شهرستان 81
3 ـ 3 ـ 1 ـ صنعت 81
3 ـ 3 ـ 1 ـ 1 ـ اقتصاد صنعت و معدن 81
3 ـ 3 ـ 1 ـ 2 ـ تولیدات صنعتی 83
3 ـ 3 ـ 1 ـ 3 ـ معدن 83
3 ـ 3 ـ 1 ـ 4 ـ ناحیه صنعتی اطاقور 83
3 ـ 3 ـ 1 ـ 5 ـ شهرک صنعتی لنگرود 83
3 ـ3 ـ 2 ـ صنایع روستایی 84
3 ـ 3 ـ 2 ـ 1 ـ صنایع روستایی دهستان چاف 85
3 ـ 3 ـ 2 ـ 2 ـ صنایع روستایی دهستان دیوشل 85
3 ـ 3 ـ 2 ـ 3 ـ صنایع روستایی دهستان گل سفید 86
3 ـ 3 ـ 2 ـ 4 ـ صنایع روستایی دهستان اطاقور 86
3 ـ 3 ـ 2 ـ 5 ـ صنایع روستایی دهستان لات و لیل 87
3 ـ 3 ـ 2 ـ 6 ـ صنایع روستایی دهستان دریاسر 88
3 ـ 3 ـ 2 ـ 7 ـ صنایع روستایی دهستان مریدان 88
3ـ 3 ـ 3 ـ صنایع دستی 89
3 ـ 4 ـ کشاورزی 89
3 ـ 4 ـ 1 ـ کشاورزی دهستان چاف 90
3 ـ 4 ـ 1 ـ 1 ـ کشاورزی دهستان دیوشل 91
3 ـ 4 ـ 1 ـ 2 ـ کشاورزی دهستان گل سفید 91
3 ـ 4ـ 1 ـ 3 ـ کشاورزی دهستان اطاقور 91
3 ـ 4 ـ 1 ـ 4 ـ کشاورزی دهستان لات و لیل 91
3 ـ 4 ـ 1 ـ 5 ـ کشاورزی دهستان دریاسر 92
3 ـ 4 ـ 1 ـ 6 ـ کشاورزی دهستان مریدان 92
3 ـ 4 ـ 2 ـ برنجکاری 95
3 ـ5 ـ دام، طیور و سایر محصولات 97
3 ـ 5 ـ 1 ـ صید و صیادی: 98
3 ـ 6 ـ خطوط ارتباطی: 99
3 ـ 7 ـ نتیجه گیری فصل سوم 99
فصل چهارم : تجزیه و تحلیل داده ها واطلاعات
مقدمه 102
4 ـ 1 ـ وام های خود اشتغالی 102
4 ـ 1 ـ 2 ـ ویژگی های فردی 104
4 ـ 1 ـ 3 ـ وضعیت تأهل 105
4 ـ 1 ـ 5 ـ سواد 105
4 ـ 1 ـ 6 ـ وضعیت برخورداری از امکانات افراد وام گیردنده 107
4 ـ 1 ـ 7 ـ وضعیت نوع سند زمین زراعی دریافت کنندگان وام 107
4 ـ 1 ـ 8 ـ محصولات کشت شده توسط دریافت کنندگان وام 108
4 ـ 1 ـ 9 ـ نوع محصولات دریافت کنندگان وام 109
4 ـ 1 ـ 10 ـ مساحت باغات دریافت کنندگان وام 110
4 ـ 1 ـ 11 ـ تعداد قطعات زمین دریافت کنندگان وام 110
4 ـ 1 ـ 12 ـ تعداد دام نگهداری شده توسط دریافت کننده گان وام 111
4 ـ 1 ـ 13 ـ تعداد طیور نگهداری شده توسط دریافت کنندگان وام 111
4 ـ 2 ـ سال اخذ وام 112
4 ـ 2 ـ 1 ـ میزان وام دریافتی 112
4 ـ 2 ـ2 ـ تعداد افرادی که با وام های پرداخت شده شغل ایجاد کردند 114
4 ـ 3 ـ اشتغال 115
4 ـ 3 ـ 1 ـ وضعیت اشتغال وام گیرندگان بعد از دریافت وام 115
4 ـ 3 ـ 2ـ انواع مشاغل ایجاد شده توسط دریافت کنندگان وام 117
4 ـ 3 ـ 3 ـ افراد وام گیرنده ای که با دریافت وام شغل گذشته خود را توسعه داده اند 120
4 ـ 3 ـ 4 ـ میزان توسعه شغل افراد دریافت کننده وام 121
4 ـ 4 ـ مراکز پرداخت تسهیلات به وام گیرندگان 123
4 ـ 5 ـ نظرات دریافت کنندگان وام در مورد میزان سرمایه لازم برای ایجاد شغل 124
4 ـ 6 ـ افرادی که وام های دریافتی را غیر از اهداف منعقد شده مصرف نموده ائد 126
4 ـ 7 ـ نظر وام گیرندگان در مورد افزایش کارایی وام ها 126
4 ـ 8 ـ میزان نظارت مسؤلین امر بعد از اعطای اعتبارات 127
4 ـ 9 ـ عمده ترین مشکلات وام از نظر دریافت کنندگان وام 127
4 ـ 10 ـ وام های خود اشتغالی و نظر دریافت کنندگان در مورد اثرات آن 128
4 ـ 11 ـ نقش اعتبارات دریافتی در توانمندسازی اقتصادی وام گیرندگان 131
4 ـ 12 ـ نتیجه گیری فصل چهارم 133
فصل پنجم : نتیجه گیری و آزمون فرضیات
مقدمه 136
5 ـ 1 ـ آزمون فرضیات 136
5 ـ 1 ـ 1 ـ فرضیه اول 136
5 ـ 1 ـ 2 ـ فرضیه دوم 138
5 ـ 1 ـ 3 ـ فرضیه سوم 139
5 ـ 2 ـ نتیجه گیری نهایی 141
5 ـ 3 ـ مشکلات منطقه مورد مطالعه 143
5 ـ 4 ـ پیشنهادات 143
منابع
منابع فارسی 147
منابع لاتین 155
ضمائم 159

فهرست جداول
جدول شماره (1 ـ 1 ) شاخص های تحقیق اثرات وام خود اشتغالی بر افراد وام گیرنده……………………………………….11
جدول شماره (1ـ2): نقش و جایگاه اعتبارات خرد در توسعه روستایی( انگاره قدیم و انگاره جدید ) 25
جدول شماره(2-2 ): اسامی، اهداف، مشکلات و موانع نهاد های دولتی پرداخت کننده اعتبارات خرد در ایران 39
جدول شماره(1-3): تقسیمات سیاسی شهرستان لنگرود 46
جدول (2 ـ 3) میانگین بارندگی ( میلیمتر)لنگرود طی دوره 13 ساله ( 1392 ـ 1380 ) 59
جدول(3-3 ): میانگین دما لنگرود طی دوره 13 ساله ( 1392ـ1380) 61
جدول(4-3 ) میانگین حداقل دما لنگرود طی دوره 13 ساله( 1392 ـ 1380 ) 62
جدول (5 ـ 3 ) میانگین حداکثر دمای لنگرود دوره آماری 13 ساله ( 1392ـ 1380 ) 63
جدول(6 ـ 3 )درصد میانگین رطوبت نسبی لنگرود طی دوره ( 1392 ـ 1380 ) 65
جدول(7 ـ 3 ) میانگین 13 ساله بارندگی، درجه حرارت و رطوبت ( 1392 ـ 1380 ) 66
جدول شماره ( 8 ـ 3 )ایستگاه هیدرومتری 72
جدول شماره(9 ـ 3 ) معدل بارندگی ماهانه ایستگاههای کلچال و شلمان و ضریب همبستگی آنها بادبی متوسط ماهانه 73
جدول شماره ( 10 ـ 3 ): ویژگی اساسی رودخانه لنگرود 73
جدول (11 ـ 3 )جمعیت شهرستان لنگرود بر اساس سرشماری سال 90 74
جدول شماره(12 ـ 3) تعداد جمعیت و نرخ رشد به تفکیک روستاها طی 90 ـ 65 75
جدول(13 ـ 3 ) درصد شهرنشینی و روستانشینی شهرستان لنگرود 75
جدول شماره ( 14 ـ 3 ) جمعیت مرد و زن، نسبت جنسی، خانوار، بعد خانوار، به تفکیک دهستان 76
جدول شماره ( 15 ـ 3 )جمعیت 6 ساله و بیشتر زنان و مردان به تفکیک دهستان سال 90 76
جدول (16 ـ 3 )نرخ باسوادان زن و مرد به تفکیک دهستان سال 90 77
جدول شماره(17 ـ 3 ) جمعیت فعال، مشارکت اقتصادی،نرخ مشارکت اقتصادی، شاغلان مرد و زن به تفکیک دهستان 90 78
جدول (18 ـ 3) نرخ شاغلان مردان و زنان، جمعیت بیکاران، نرخ بیکاری مردان و زنان به تفکیک دهستان 90 79
جدول شماره(19 ـ 3) درصد برخورداری از خدمات به تفکیک دهستان سال 90 80
جدول شماره(20 ـ 3) درصد برخورداری از خدمات به تفکیک دهستان سال 90 80
جدول شماره(21 ـ 3) تعداد کارگاه اقتصادی به تفکیک سطوح اشتغال 82
جدول شماره (22 ـ 3 ) صنایع روستایی 84
جدول شماره(23 ـ 3) وضعیت کارگاههای صنایع روستایی دهستان چاف و شاغلین آن 85
جدول شماره(24 ـ 3 ) وضعیت کارگاههای صنایع روستایی دهستان دیوشل و شاغلین آن 85
جدول شماره(25 ـ 3 ) وضعیت کارگاههای صنایع روستایی دهستان گل سفید و شاغلین آن 86
جدول شماره(26 ـ 3 ) وضعیت کارگاههای صنایع روستایی دهستان اطاقور و شاغلین آن 86
جدول شماره(27ـ 3) وضعیت کارگاههای صنایع روستایی دهستان لات و لیل و شاغلین آن 87
جدول شماره(28 ـ 3 ) وضعیت کارگاههای صنایع روستایی دهستان دریاسرو شاغلین آن 88
جدول شماره(29 ـ 3) وضعیت کارگاههای صنایع روستایی دهستان مریدان و شاغلین آن 88
جدول شماره (30 ـ 3 ) صنایع دستی 89
جدول شماره ( 31 ـ 3 )سطح زیرکشت، تولید و عملکرد در هر هکتار محصولات شهرستان لنگرود سال93 93
جدول شماره(32 ـ 3 ) آمار محصولات باغی ( میوه های سردسیری و خشک )شهرستان لنگرود سال 93 94
جدول شماره (33 ـ 3 )سطح زیر کشت و عملکرد برنج 95
جدول شماره (34 ـ 3 )تولید برنج 96
جدول شماره(35ـ 3) مکانیزاسیون 96
جدول شماره(36 ـ 3 ) هزینه های تولید 97
جدول شماره(37ـ 3) خلاصه وضعیت برنجکاری 97
جدول شماره (38 ـ 3 )فعالیت شرکت ابریشم ایران در استان گیلان سال 1390 98
جدول شماره ( 1-4 )آمار افراد دریافت کننده وام های خود اشتغالی مناطق روستایی شهرستان لنگرود در طی سالهای 91 ـ 85 102
جدول شماره ( 2-4 )تعداد افراد وام گیرنده در روستاهای شهرستان لنگرود 103
جدول شماره (3-4 ): گروه های سنی دریافت کننده وام 104
جدول شماره (4-4 )وضعیت تأهل دریافت کنندگان وام 105
جدول شماره( 5ـ4 ) سطح تحصیلات دریافت کنندگان وام 106
جدول شماره (6-4) وضعیت برخورداری از امکانات دریافت کنندگان وام 107
جدول (7-4 )وضعیت نوع سند زمین زراعی دریافت کنندگان وام 108
جدول شماره(8-4 )نوع کاشت محصولات کشت شده توسط دریافت کنندگان وام 109
جدول شماره(9-4) مساحت زمین زراعی دریافت کنندگان وام 110
جدول شماره (10-4) مساحت باغات دریافت کنندگان وام 110
جدول شماره (11-4)تعداد قطعات زمین دریافت کنندگان وام 111
جدول شماره(12-4) تعداد دام دریافت کننده گان وام 111
جدول شماره (13-4) تعداد طیور دریافت کنندگان وام 112
جدول شماره(14-4) سال اخذ وام 112
جدول شماره(15-4 ) میزان وام دریافتی 113
جدول (16-4 )افرادی که با وام های پرداخت شده شغل ایجاد کردند 115
جدول (17-4 )وضعیت اشتغال وام گیرندگان بعد از دریافت وام 116
جدول شماره(18-4) مجموع وام های اعطایی به دریافت کنندگان وام مصاحبه شونده 117
جدول شماره (19-4 )نوع اشتغال ایجاد شده توسط دریافت کنندگان وام 118
جدول شماره(20-4 ) نوع اشتغال ایجاد شده توسط دریافت کنندگان وام در بخش کشاورزی 119
جدول شماره (21-4 )نوع اشتغال ایجاد شده توسط دریافت کنندگان وام در بخش خدمات 120
جدول شماره (22-4) نوع اشتغال ایجاد شده توسط دریافت کنندگان وام در بخش صنعت 120
جدول شماره (23-4)افراد وام گیرنده ای که با دریافت وام شغل گذشته خود را توسعه داده اند 121
جدول (24-4) میزان توسعه شغل گذشته وام گیرندگان 122
جدول شماره(25-4)تعداد وام گیرندگانی که برای توسعه شغل خود به سرمایه مجدد نیاز دارند 123
جدول شماره (26-4)مراکز پرداخت تسهیلات به وام گیرندگان 123
جدول شماره (27-4)نظرات دریافت کننده وام در مورد

پایان نامه
Previous Entries منبع پایان نامه ارشد با موضوع زیرساختها، توسعه گردشگری، جامعه محلی، صنعت گردشگری Next Entries پایان نامه ارشد درباره نمونه برداری، مناطق روستایی، اعتبارات خرد، نواحی روستایی