منبع پایان نامه ارشد با موضوع گردشگری شهری، مقصد گردشگری، مقصدهای گردشگری، توسعه گردشگری

دانلود پایان نامه ارشد

2-5-3-2)بیانیه مأموریت جامعه گردشگری 36
3-5-3-2)اهداف بلند مدت 37
4-5-3-2)اهداف عملیاتی/کوتاه مدت 38
بخش دوم: گردشگری شهری و استراتژیهای توسعه آن 38
4-2) گردشگری شهری 38
1-4-2) عناصر گردشگری شهری 42
2-4-2)تاریخچه گردشگری شهری 43
3-4-2)گردشگری شهری پایدار 48
4-4-2) اهمیت مناطق شهری برای اهداف گردشگری 50
بخش سوم: چرخه عمر مقصد و استراتژیهای مراحل مختلف چرخۀ عمر مقصد 51
5-2) چرخه عمر مقصد 51
2-5-2) عناصر مدل چرخه حیات مقصد گردشگری باتلر 57
3-5-2) استراتژیهای مراحل مختلف چرخۀ عمر مقصد 58
4-5-2) مراحل چرخه حیات شهرها 63
1-4-5-2) مرحله ظهور و معرفی شهرها 63
2-4-5-2) مرحله رشد شهرها 64
3-4-5-2) مرحلهی بلوغ شهرها 65
4-4-5-2) مرحلهی نزول شهرها 66
بخش چهارم: مقصدهای نوظهورو مفاهیم و ویژگیهای آنها 66
6-2) مقصدهای نوظهور 66
1-6-2) مفاهیم و ویژگیهای مقصدهای گردشگری نوظهور 67
بخش پنجم: پیشینه تحقیق و مراحل توسعۀ گردشگری در مالزی بر اساس مدل چرخۀ عمر مقصد باتلر 71
تحقیقات داخلی 71
معرفی یک نمونه خارجی از مقصدهای نوظهور 78
مدیریت یک مقصد نوظهور، نمونه موردی ناحیه کورکا، آلبانی (آلبانا کول، 2010): 77
بررسی کاربرد چرخۀ عمر و استراتژیهای انتخاب شده در مقصد گردشگری مالزی‌(هوسین، 2014): 80
7-2) جمع بندی و نتیجه گیری فصل دوم 84
8-2)مدل مفهومی تحقیق 89
9-2)آشنایی با شهر بوکان به عنوان مطالعه موردی تحقیق 90
3-9-2) تسهیلات و خدمات گردشگري شهر بوكان 95
6-9-2- وضعیت اقتصادی شهر بوکان 97
7-9-2- وضعیت اجتماعی فرهنگی شهر بوکان 98
8-9-2-وضعیت بازار گردشگری شهر بوکان 98
10-9-2- موقعیت جغرافیایی شهر بوکان 99
1-3) مقدمه 102
2-3) نوع و روش تحقیق 102
3-3) ابزارها و روش گردآوری اطلاعات 103
4-3) جامعه آماری 103
5-3) نمونه آماری 104
1-5-3) روش نمونه گیری 104
2-5-3) حجم نمونه 104
6-3) مراحل انجام تحقیق 105
1-6-3) گام اول: شناسایی شاخصهای اساسی مدل باتلر طی مراحل مختلف عمر توسعۀ مقصدهای گردشگری 105
فرآیند برنامه‌ریزی استراتژیک توسعه مقصدهای گردشگری 107
2-6-3)گام دوم: مرحله ورودی 108
4-6-3)گام چهارم: مرحله تصمیمگیری 112
7-3) روایی و پایایی 114
1-4) مقدمه 117
2-4) سوالات تحقیق 117
1-2-4) پرسشهای اصلی 117
2-2-4) پرسشهای فرعی 117
4-4)تحلیل داده‌های جمعیت شناختی 121
6-4) ماتریس SWOT 136
7-4) ماتریس داخلی/خارجی (IE) 141
2-5) نتایج تحقیق بر مبنای پاسخگویی به سوالها 152
1-2-5) در مورد سوال فرعی اول 152
2-2-5) در مورد سوال فرعی دوم 153
3-2-5) در مورد سوال فرعی سوم 156
4-2-5) در مورد سوال اصلی اول 157
3-5) پیشنهادات 160
5-5) جنبۀ نوآوری تحقیق 166
6-5) پیشنهادات تحقیق 166
7-5) محدودیتهای تحقیق 167
منابع و مأخذ 168

فهرست شکلها

شکل شماره 1-2- عناصر سيستم گردشگري (سازمان جهاني گردشگري) 18
شکل شماره 2-2- سیستم گردشگری میل و موریسون (میل و موریسون،2:1985) 19
شکل شماره 3-2- سیستم گردشگری گان (گان؛34:2002) 20
شکل شماره 4-2- الگوی سیستم گردشگری لیپر (اقتباس از کوپر و همکاران،5:1998) 22
شکل شماره 5-2- عناصر اساسی مأموریت سازمان 37
شکل شماره 6-2- استراتژیهای توسعه شهری از طریق گردشگری 47
شکل شماره 7-2- مدل چرخه حیات مقصد گردشگری باتلر 53
شکل شماره 8-2- استراتژی تمایز گیلبرت 62
شکل9-2- مدل مفهومی تحقیق (اقتباس از مدل باتلر، مدل دلبری و جمعبندی محقق) 89
شکل 1-4- ماتریس داخلی و خارجی مقصد شهری بوکان (IE) 141

فهرست جداول و نمودارها

جدول 1-1- چارچوب جامع تدوین استراتژی 9
نمودار1-1- فرایند انجام تحقیق 11
نمودار 1-2- عناصر اساسی فرایند مدیریت استراتژیک 29
نمودار2-2- الگوی جامع مدیریت استراتژیک 30
جدول 1-2- چرخه عمر مقصد و گزینههای استراتژیک 63
جدول 2-2- ویژگیهای مقصدهای نوظهور 70
جدول 3-2- جمعبندی پیشینه تحقیقات خارجی 75
جدول 4-2- جمعبندی پیشینه تحقیقات داخلی 76
جدول 5-2- جمع بندی مراحل توسعۀ گردشگری در مالزی 83
جدول 6-2- شاخصهای مطرح برای بررسی عومل تأثیرگذار بر تدوین استراتژیهای ارتقای مقصدهای شهری نوظهور 85
جدول 7-2- شاخصهای استخراج شده بر مبنای مبانی نظری تحقیق و یافتههای تحقیق با توجه به ضرورتهای فرهنگی و زمانی موجود به انتخاب پژوهشگر 87
جدول 8-2- تعداد و وضعیت تسهیلات و خدمات گردشگری شهر بوکان در سال 1392 97
جدول1-3- ویژگیها و متغیرهای مقصدها طبق مدل چرخه حیات مقصد باتلر، استراتژیهای مناسب، ترکیب و الویت آنها 106
جدول 2-3- مراحل برنامهریزی استراتژیک 108
جدول 3-3- ماتريس تهديدات، فرصتها، نقاط قوت و نقاط ضعف 111
نمودار 1- 3- ماتریس داخلی و خارجی 112
جدول1-4- تطبیق ویژگیها و متغیرهای مقصد گردشگری مورد مطالعه (شهر بوکان) طبق مدل باتلر 119
جدول 2-4- نسبت جنس مونث و مذکر پاسخ دهندگان 122
نمودار 1-4- نمودارميله اي مربوط به فراواني جنسیت پاسخ دهندگان 122
جدول 3-4- توزیع فراوانی مربوط به سطح تحصیلات پاسخ دهندگان 123
نمودار 2-4- نمودارميله اي مربوط به فراواني سطح تحصیلات پاسخ دهندگان 123
جدول 4-4- توزیع فراوانی مربوط به سابقه خدمت پاسخ دهندگان 124
نمودار 3-4- نمودارميله اي مربوط به فراواني سابقه خدمت پاسخ دهندگان 124
جدول 5-4- ضرایب اهميت اجزاي محيط خارجي 125
جدول6-4- بررسی جاذبههای گردشگری (با ضریب اهمیت12٪) 126
جدول7-4- بررسی تسهیلات و خدمات گردشگری (با ضریب اهمیت19٪) 127
جدول8-4- بررسی زیرساختهای گردشگری و عوامل مدیریت، ساختار و تشکیلات سازمانی‌ (با ضریب اهمیت 26٪) 127
جدول9-4- بررسی عوامل اجتماعی فرهنگی، موقعیتی و اقتصادی (با ضریب اهمیت 43٪) 128
جدول 10-4- ماتریس ارزیابی عوامل خارجی (EFE) 129
جدول11-4- ضرایب اهمیت اجزای محیط داخلی 130
جدول 12-4- بررسی جاذبههای گردشگری (با ضریب اهمیت 18٪) 131
جدول 13-4- بررسی تسهیلات و خدمات گردشگری (با ضریب اهمیت20٪) 131
جدول 14-4- بررسی زیرساختهای گردشگری (با ضریب اهمیت 24٪) 132
جدول 15-4- بررسی عوامل مدیریت، ساختار و تشکیلات سازمانی (با ضریب اهمیت 12٪) 133
جدول 16-4- بررسی عوامل اجتماعی- فرهنگی و بازار‌ (با ضریب اهمیت 26٪) 133
جدول 17-4- ماتریس ارزیابی عوامل داخلی (IFE) 135
جدول 18-4- ماتریس SWOT 140
جدول 19-4- استراتژی‌های انتخاب شده 142
جدول 20-4- ماتريس برنامهريزي استراتژيك کمی (QSPM) شهر بوکان 145
جدول 21-4- الویت بندی استراتژیهای ناحیه تهاجمی 149
جدول 1-5- راهکارهای حفظ و زنده نگه داشتن آداب و رسوم سنتی 161
جدول 2-5- راهکارهای تأسیس موزه و گالری های هنری و مردم شناسی جهت معرفی فرهنگ و آداب و رسوم غنی به گردشگران 161
جدول 3-5- راهکارهای اجرای تورهای گروهی گردشگری شهری و بازدید از مراکز خرید 161
جدول 4-5- راهکارهای احداث و توسعۀ مراکز بهداشتی و درمانی 162
جدول 5-5- راهکارهای بهسازی حمل و نقل و ایجاد راههای ارتباطی 162
جدول 6-5- راهکارهای تأسیس زیرساختهای تأمین آب و برق جهت توسعه گردشگری 162
جدول 7-5- راهکارهای بهرهگیری از دانش نیروهای تحصیل کرده و متخصص جهت مدیریت واحدهای اقامتی 162
جدول 8-5- راهکارهای بهرهگیری از حمایت مسئولان در زمینه حفظ و مرمت آثار تاریخی و ایجاد بستری مناسب برای توسعه گردشگری 163
جدول 9-5- راهکارهای تاکید بر فعالیت های بازاریابی جهت هویت بخشی و معرفی بناهای تاریخی و باستانی 163
جدول 10-5- راهکارهای بهبود کیفیت خدمات پذیرایی بین راهی با توجه به موقعیت ارتباطی ویژه شهر بوکان 164
جدول 11-5- راهکارهای توسعه گردشگری تجاری با جذب سرمایهگذاریهای بخش خصوصی 164
جدول 12-5- راهکارهای ایجاد زمینه درآمدهای پایدار برای مدیریت شهری (شهرداری و شورای شهر) 164

1-1) مقدمه
در عصر سفرهای بین المللی، کشورها، شهرها و مکانهای گردشگری به طور مداوم بازارهای نوظهور را جستجو میکنند. همانطورکه کارشناسان گردشگری، متصدیان تور و آژانسهای مسافرتی به دنبال کسب آگاهی از مقصدهای نوظهور میباشند (کیم8 و پردو9،۲۰۱۱). رشد فزایندۀ صنعت گردشگری و به دنبال آن ظهور مقصدهای جدید چالشهایی به همراه داشته است؛ نیازها و انتظارات به سرعت در حال تغییر گردشگران، ظهور انواع جدید گردشگری، حساسیت نسبت به مسائل محیطی و جهانی منجر به این امر گردیده که مدیران در یک فضای به شدت رقابتی به سمت مدیریت دانش محور و توسعۀ اندیشیده شده گرایش پیدا کنند. در نتیجه ضرورت طراحی برنامههای منظم، مدیریت هدفمند، تربیت نیروی انسانی کارآمد و جذب سرمایههای بیشتر به این صنعت بیش از پیش احساس میشود. گردشگری در چارچوب الگوهای فضایی خاصی عمل میکند که یکی از این الگوهای فضایی، گردشگری شهری است. نواحی شهری به علت آنکه جاذبههای تاریخی و فرهنگی بسیاری دارند غالباً مقصدهای گردشگری مهمی محسوب میگردند. شهرها معمولاً جاذبههای متنوع و بزرگی شامل موزهها، بناهای یادبود، تئاترها، استادیومهای ورزشی، پارکها، شهربازی، مراکز خرید، مناطقی با معماری تاریخی و مکانهایی مربوط به حوادث مهم با افراد مشهور دارا بوده که این خود گردشگران بسیاری را جذب میکند (تیموتی10،63:1995). از این رو اهمیت مطالعۀ راهبردهای توسعه مقصدهای شهری نوظهور غیر قابل انکار است.

2-1) بیان مسئله
امروزه مردم با وجود ناامنی شغلی، نسبت به گذشته سختتر کار میکنند اوقات فراغت فشردهتر شده و مردم چندین مسافرت کوتاه را به یک تعطیلات طولانی ترجیح میدهند. بنابراین مردم مقصدهای گردشگری را میخواهند که به راحتی و به سرعت قابل دسترسی باشد؛ این شرایط برای مقصدهای نزدیک و قابل دسترسی، بسیار سودمند بوده و باعث توسعه گردشگری شهری شده است (نوربخش و اکبرپور سراسکانرود،1389). شهرها به عنوان مقصد گردشگری، دارای عملکرد چند منظوره هستند؛ آنها به عنوان دروازه ورودی به کشور، مراکز اقامتی و مبدأ سفر به روستاها و مقصدهای مجاور خود هستند. علاوه بر این، شهرها فقط مقصدهایی که در آنها جمعیتی با فعالیتهای اقتصادی، زندگی فرهنگی و تحت کنترل نیروهای سیاسی کنار هم جمع میشوند نمیباشند، بلکه نقش مهمی را به عنوان مراکز فعالیت گردشگری بر عهده دارند. بنابراین، باید به جای گردشگری در شهرها، مفهوم “گردشگری شهری” مورد بررسی قرار گیرد (رهنمایی،1387).
یکی از مهمترین مقصدهایی که روندهای گردشگری جهان را در دهههای گذشته تحت تاثیر قرار داده است، مراکز شهری است. رشد سفرهای کوتاه مدت این مقصدها را به یکی از اصلیترین مراکز گردشگری دنیا تبدیل نموده است (کوپر11 و همکاران،145:1998).
بایستی توجه داشت که، در این نقاط اگر گردشگری در راستای اهداف و برنامههای توسعه پایدار حرکت ننماید شکلی از توسعه بیبرنامه گردشگری رخ خواهد داد که باعث تخریب محیط طبیعی و انسانی این شهرها میگردد.
یک مقصد گردشگری نوظهور یک منطقه ژئوپولیتکی12 است که گردشگری را به عنوان ابزار توسعه اقتصادی اجتماعی پذیرفته است و جامعه به پتانسیلهای گردشگری به عنوان اهرمی برای افزایش رفاه اقتصادی اجتماعی مینگرد (ایسو و ایبیتو،2010). با توجه به اینکه هر مقصد چرخهای با ویژگیها و مراحل منحصر به فرد دارد با استنباط از مدل باتلر بعضی مفروضات اساسی در مورد مقصدهای نوظهور ایجاد میشود؛ دریک مقصد گردشگری نوظهور در سمت عرضه، گردشگری از طرف دولت و جامعه محلی به عنوان ابزار توسعه اقتصادی پذیرفته شده است و استراتژیهایی برای تحقق این دیدگاه (توسعه و طراحی محصول) معرفی میشود اما در سمت تقاضا بازار، آگاهی کمی از مقصد دارد و این تصور در مورد مقصد وجود دارد که فاقد محصول منحصر به فرد برای جذب گردشگر باشد (باتلر،1980).
مقصدهای گردشگری نوظهور ویژگیهای منحصر به فردی دارند که آنها را از مقصدهای به بلوغ رسیده یا مقصدهای در مرحله افول متمایز میکند. سازمانهای بازاریابی مقصد(DMO) 13 مسئول ایجاد، جذب و حفظ مشتریان ارزشمند هستند

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با کلمات کلیدی نزول قرآن Next Entries منبع پایان نامه ارشد با موضوع توسعه گردشگری، چرخه عمر، گردشگری شهری، آذربایجان غربی