منبع پایان نامه ارشد درباره حمل و نقل، متصدی حمل، جبران خسارت، حقوق داخلی

دانلود پایان نامه ارشد

1ـ1ـ1ـ2ـ4 رابطه سببیت 16
1ـ1ـ2 مفهوم متصدی حمل و نقل دریایی 16
1ـ1ـ2ـ1 متصدی حمل و نقل قراردادی 17
1ـ1ـ2ـ2 مفهوم «متصدی حمل و نقل واقعی» و «طرف اجرا کننده دریایی» 19
1ـ1ـ2ـ3 نحوه تشخیص هویت متصدی باربری 20
1ـ1ـ2ـ4 تفاوت مفهوم متصدی حمل و نقل (کریر) و کارگزار حمل و نقل(فورواردر) 24
1ـ1ـ3 مفهوم قرارداد حمل و نقل دریایی 26
1ـ1ـ3ـ1 تعریف قرارداد حمل و نقل 26
1ـ1ـ3ـ2 تمییز قرارداد حمل با قرارداد اجاره شناور 28
1ـ1ـ4 اسناد حمل و نقل دریایی 28
1ـ1ـ4ـ1 تعریف بارنامه دریایی 29
1ـ1ـ4ـ2 ویژگی‌های بارنامه دریایی 30
1ـ1ـ4ـ3 «سند حمل و نقل» و «سند حمل و نقل الکترونیکی» مذکور در کنوانسیون روتردام 32
1ـ2 منابع بین‌المللی حقوق حمل و نقل دریایی 34
1ـ2ـ1 کنوانسیون لاهه 1924 و پروتکل الحاقی کنوانسیون لاهه – ویزبی 1968 34
1ـ2ـ1ـ1 تاریخچه 34
1ـ2ـ1ـ2 حیطه اعمال و استثنائات کنوانسیون لاهه- ویزبی 35
1ـ2ـ2 کنوانسیون هامبورگ 36
1ـ2ـ2ـ1 تاریخچه 36
1ـ2ـ2ـ2 قلمرو اجرا 37
1ـ2ـ3 کنوانسیون روتردام 2008 38
1ـ2ـ3ـ1 تاریخچه 38
1ـ2ـ3ـ2 قلمرو اجرای مقررات روتردام 39
1ـ2ـ3ـ3 حیطه اعمال 42
فصل دوم: مبنای مسئولیت متصدی حمل و نقل دریایی و موارد معافیت از مسئولیت 45
2ـ1 مسئولیت متصدی حمل و نقل 46
2ـ1ـ1 ماهیت تعهد ایمنی و سیستم‌های مختلف مسئولیت متصدی حمل و نقل 46
2ـ1ـ1ـ1 تعهد ایمنی متصدی، به عنوان تعهدی به وسیله 47
2ـ1ـ1ـ2 تعهد ایمنی متصدی به عنوان تعهدی به نتیجه 47
2ـ1ـ1ـ3 سیستم‌های مختلف در مسئولیت مدنی متصدی حمل و نقل 48
2ـ1ـ2 مبنای مسئولیت متصدی حمل در مقررات ایران و کنوانسیون‌های سه گانه 48
2ـ1ـ2ـ1 مبنای مسئولیت متصدی حمل و نقل در فقه، قانون مدنی و قانون تجارت ایران 48
2ـ1ـ2ـ2 مبنای مسئولیت در مقررات لاهه- ویزبی و قانون دریایی ایران 52
2ـ1ـ2ـ3 مبنای مسئولیت در مقررات هامبورگ 54
2ـ1ـ2ـ4 مبنای مسئولیت در مقررات روتردام 58
2ـ1ـ2ـ4ـ1 دور اول اختصاص بار اثبات 58
2ـ1ـ2ـ4ـ2 دور دوم اختصاص بار اثبات 60
2ـ2 موارد معافیت متصدی حمل و نقل از مسئولیت 63
2ـ2ـ1 معافیت از خسارات در جریان حمل معمول کالا 64
2ـ2ـ1ـ1 مسئولیت متصدی نسبت به خسارت ناشی از عدم قابلیت دریانوردی و تقصیر در اداره کشتی 64
2ـ2ـ1ـ1ـ1 خسارت ناشی از نقض تعهدات سه گانه ایمنی 64
2ـ2ـ1ـ1ـ2 خسارات ناشی از تقصیر در دریانوردی و اداره امور کشتی 68
2ـ2ـ1ـ1ـ3 اصل تعهد برتر 71
2ـ2ـ1ـ2 خسارات ناشی از آتشسوزی در کشتی 73
2ـ2ـ1ـ3 خسارت ناشی از قوه قاهره 75
2ـ2ـ1ـ4 خسارت ناشی از علل مربوط به خود کالا یا عمل فرستنده 77
2ـ2ـ1ـ4ـ1 تقصیر فرستنده 77
2ـ2ـ1ـ4ـ2 عیوب مربوط به کیفیت کالاها 79
2ـ2ـ1ـ4ـ3 اعتبار شروط (رزرو) در مورد کیفیت و کمیت کالا 80
2ـ2ـ1ـ4ـ4 نجات و مجاهدت برای نجات جان افراد و یا اموال در دریا 82
2ـ2ـ1ـ4ـ5 سایر عللی که ناشی از تقصیر متصدی و مأموران او نیست 84
2ـ2ـ1ـ4ـ6 قید والسکورا 85
2ـ2ـ2 معافیت‌های مسئولیت متصدی نسبت به انواع خاص حمل 86
2ـ2ـ2ـ1 حمل حیوانات زنده 87
2ـ2ـ2ـ2 حمل کالا روی عرشه 88
2ـ2ـ2ـ3 حمل کالای خطرناک 92
فصل سوم: آثار مسئولیت متصدی حمل و نقل 93
3ـ1 شرایط و نحوه جبران خسارت 94
3ـ1ـ1 زیان‌های قابل جبران و روش محاسبه خسارت 94
3ـ1ـ1ـ1 زیان‌های قابل جبران 94
3ـ1ـ1ـ2 روش محاسبه غرامت 98
3ـ1ـ1ـ2ـ1 محاسبه غرامت در مورد فقدان و خسارت 98
3ـ1ـ1ـ2ـ2 محاسبه غرامت در مورد تأخیر در تحویل کالا 101
3ـ1ـ2 اصل محدودیت مسئولیت در جبران خسارت 103
3ـ1ـ2ـ1 مفهوم محدودیت مسئولیت 103
3ـ1ـ2ـ2 شرایط و میزان محدودیت مسئولیت متصدی، در کنوانسیون‌های سه‌گانه 104
3ـ1ـ2ـ2ـ1 موارد و معیار محدودیت مسئولیت و زوال آن 105
3ـ1ـ2ـ2ـ1ـ1 مقررات لاهه و قانون دریایی ایران و اشکالات آن 105
3ـ1ـ2ـ2ـ1ـ2 راهحل‌ها در مقررات لاهه – ویزبی 105
3ـ1ـ2ـ2ـ1ـ3 موضع کنوانسیون هامبورگ 107
3ـ1ـ2ـ2ـ1ـ4 موضع مقررات روتردام 108
3ـ1ـ2ـ2ـ2 مبلغ محدودیت‌ها و تبدیل معیار محاسبه به ارز محلی 112
3ـ1ـ2ـ2ـ2ـ1 در مقررات لاهه 112
3ـ1ـ2ـ2ـ2ـ2 اصلاحات در مقررات ویزبی 113
3ـ1ـ2ـ2ـ2ـ3 پروتکل 1979 بروکسل 113
3ـ1ـ2ـ2ـ2ـ4 مقررات هامبورگ و روتردام 113
3ـ1ـ2ـ3 محدودیت مسئولیت کارکنان متصدی حمل 114
3ـ2 اقامه دعوی جبران خسارت 117
3ـ2ـ1 طرفین دعوی 117
3ـ2ـ1ـ1 خواهان دعوی 117
3ـ2ـ1ـ1ـ1 طرح دعوی از طرف فرستنده و فرستنده اسنادی 118
3ـ2ـ1ـ1ـ2 طرح دعوی از طرف گیرنده کالا یا دارنده ظهرنویسی 119
3ـ2ـ1ـ1ـ3 طرح دعوی از طرف خریدار کالا 119
3ـ2ـ1ـ1ـ4 طرح دعوی از طرف بیمه گران 120
3ـ2ـ1ـ2 خوانده دعوی 120
3ـ2ـ1ـ2ـ1 اقامه دعوی علیه مالک کشتی 121
3ـ2ـ1ـ2ـ2 اقامه دعوی علیه مستأجر کشتی 121
3ـ2ـ1ـ2ـ3 اقامه دعوی علیه مالک و مستأجر 122
3ـ2ـ1ـ2ـ5 اقامه دعوی علیه اشخاص زیر مجموعه متصدی 124
3ـ2ـ2 مرور زمان طرح دعوی و دادگاه صالح برای طرح دعوی 126
3ـ2ـ2ـ1 مرور زمان 126
3ـ2ـ2ـ2 دادگاه صالح 127
نتیجه‌گیری و پیشنهادات 130
الف- یافته‌های تحقیق 130
ب- پیشنهاد اصلاحی 134
ج- پیشنهاد زمینه‌هایی برای تحقیقات آتی 134
فهرست منابع و مأخذ 136
چکیده انگلیسی 141

چکیده
حمل و نقل دریایی کالا در حقوق بین‌المللی را مقررات سه کنوانسیون عمده مختلف تنظیم می‌کند: کنوانسیون لاهه- ویزبی 1924، کنوانسیون هامبورگ 1987و کنوانسیون اخیر التصویب روتردام 2008. لذا کشورهای مختلف بسته به اینکه به کدامیک از این کنوانسیون‌ها ملحق شده باشند یا مقررات آن را وارد حقوق داخلی خود نموده باشند، حمل و نقل بین‌المللی کالا از طریق دریا را بر ساختارهای متفاوتی بنا نهاده‌اند.
پایان نامه با یک رویکرد تطبیقی تلاش نموده است تا مبنا، شرایط و حدود مسئولیت متصدی در قراردادهای حمل و نقل بین‌المللی دریایی کالا را با توجه به مقررات این سه کنوانسیون مطالعه نماید.
مبنای مسئولیت متصدی حمل و نقل در هر یک از این سه کنوانسیون، در عین اینکه بر زمینه تقصیر قرار گرفته است، متفاوت است. در خصوص مبنای مسئولیت متصدی حمل و نقل در مقررات لاهه و به تبع آن قانون دریایی ایران اختلاف نظر وجود دارد و اکثراً معتقدند بر فرض تقصیر استوار شده است. در حالی که مسئولیت در مقررات هامبورگ مبتنی بر فرض مسئولیت است. مقررات روتردام در عین اینکه مسئولیت را بر فرض تقصیر استوار ساخته اما تفصیلاً بار اثبات دعوی را در هر یک از مراحل اثبات ادعا به طور متعادل میان مدعی و متصدی تقسیم نموده است و لذا می‌توان گفت ساختاری نو در اختصاص بار اثبات دعوی و تعیین مبنای مسئولیت بنا نهاده است. از حیث مسئولیت متصدی و معافیت‌های آن، در حالی که کنوانسیون لاهه و قانون دریایی ایران، معافیت‌ها را در 17 مورد احصا نموده بودند، مقررات هامبورگ با برقراری یک قاعده کلی در تعیین مبنای مسئولیت، معافیتها را به جز در مورد آتش سوزی و تلاش بری نجات جان افراد لغو نمود. اما مقررات روتردام بار دیگر به احصای موارد معافیت پرداخت و در عین حال، معافیت از تقصیر در دریانوردی و اداره کشتی را لغو نمود و بعلاوه بند خ(q) ماده 3 کنوانسیون لاهه که یک معافیت کلی با عنوان «سایر مواردی که متصدی یا کارکنانش تقصیر نداشته باشند» و بسیار مورد انتقاد بود، در قالب نظام اختصاص بار اثبات اصلاح گردید.
همچنین در حالی که مقررات لاهه اشاره‌ای به امکان مطالبه خسارت ناشی از تأخیر در تحویل ننموده بودند و این مسأله باعث تشتت در آرای دادگاه‌ها شده بود، مقررات هامبورگ و روتردام صراحتاً آن را در ردیف خسارتهای قابل مطالبه اعلام کردند.
واژگان کلیدی: مسئولیت مدنی، متصدی حمل و نقل، قرارداد حمل دریایی کالا، کنوانسیون لاهه- ویزبی، کنوانسیون هامبورگ، کنوانسیون روتردام.

مقدمه
هر چیزی که ما می‌خریم غالباً به طریقی حمل و نقل شده است. در هر جای جهان کامیون‌ها، قطارها، هواپیماها و کشتی‌هایی هستند که با عجله در حال حرکت به مقصد خود در هر کشور قابل تصوری هستند. در این میان شناورهای دریایی به طور قاطعی بیشترین سهم را در این نقل و انتقال دارند. طبق آمار در سال 2006 حمل و نقل دریایی 89.1 درصد از کل تجارت جهانی را از نظر حجم و 70.1 درصد این تجارت را از نظر ارزش به خود اختصاص داده‌اند (سازمان حمل و نقل بین‌المللی، منبع اینترنتی).
شاید چنین تصور شود که بر این حجم عظیم تجارت جهانی باید قوانین بین‌المللی روشن و یکپارچه‌ای حاکم باشد و تعدادی اتاق‌های بین‌المللی برای اختلافات و بحث‌های حقوقی پیرامون این مسئله دایر باشد. اما چنین نیست؛ برعکس به نظر می‌رسد حقوق حمل و نقل دریایی غیر نظام‌مند و پر هرج و مرج است. چند کنوانسیون‌ بین‌المللی بر آن حاکمند. برخی از اینها اصلاحیه‌ای بر کنوانسیون قبلی‌اند و برخی سعی کرده‌اند تا قواعد حمل و نقل دریایی بین‌المللی را بهبود بخشند.
کنوانسیون‌ها در همه کشورها به یک شکل پذیرفته نشده‌اند در حالی که برخی کشورها به کنوانسیون اصلی ملحق شده‌اند تعدادی دیگر پروتکل اصلاحی آن را تصویب کرده‌اند. افزون بر این برخی کنوانسیون‌ها اگرچه به امضا رسیده‌اند اما هنوز تعدادی کافی از کشورها آن را اجرائی ننموده‌اند و در قوانین داخلی الزام‌آور خود وارد ننموده‌اند. اما این هرج و مرج بدین جا پایان نمی‌یابد اخیراً چنین متعارف شده است که برخی کشورها به طور گزینشی با قواعد کنوانسیون‌ها برخورد می‌کنند یعنی مواردی را که مورد پسندشان است می‌پذیرند و باقی قواعد را کنار می‌گذارند.

1ـ بیان مسأله
اینکه بر حمل و نقل دریایی کالا چهار کنوانسیون مهم بینالمللی همزمان حکم فرما باشد، وضعیت خوشایندی نیست. زیرا برای طرفهای یک قرارداد حمل و نقل دریایی تشخیص وضعیت حقوقی خود را در حمل و نقل بینالمللی دشوار میگردد. مسئولیت متصدی حمل و نقل دریایی در حقوق بینالملل در احاطه کنوانسیونهای متعدد و حقوق داخلی کشورهاست.
نظام مسئولیت در حمل و نقل کالا در هر یک از این کنوانسیونها دارای تفارقات جدی است. اینکه مسئولیت متصدی حمل و نقل به وسیله است یا به نتیجه و یا در شکلی مختلط برقرار گشته است وضعیت حقوقی متصدی را متفاوت میگرداند. به طور کلی چهار نظام مسئولیت در معاهدات بینالمللی و حقوق داخلی قابل تصور دانستهاند: مسئولیت مبتنی بر تقصیر، مسئولیت مبتنی بر فرض تقصیر، مسئولیت مبتنی بر فرض مسئولیت و مسئولیت محض.1 باید دید نظر هر یک از کنوانسیونهای بینالمللی و حقوق ایران که این تحقیق قصد بررسی آنها را دارد به چه سمتی متمایل است. بنابراین مسأله اساسی اینست که مبنا و حدود مسئولیت متصدی حمل و نقل دریایی و موارد عدم آن، مطابق قواعد معاهدههای لاهه- ویزبی، هامبورگ و روتردام چیست و حقوق ایران در این باره چه قاعدهای داشته و به چه نحوی از قواعد بینالمللی تبعیت میکند؟
اگرچه نوشتههای حقوقی و کتابهای متعددی حقوق حمل و نقل را به طور کلی مورد توجه قرار دادهاند اما تعداد اندکی حقوق حمل و نقل دریایی را به شکل تطبیقی مورد توجه قرار داده و از حیث مسئولیت متصدی در قرارداد حمل و نقل کنوانسیونهای متعدد را با هم مقایسه کردهاند. لذا این تحقیق قصد دارد نظام مسئولیت در کنوانسیونهای بین‌المللی سه گانه در زمینه حمل و نقل دریایی را با هم مقایسه نماید تا در قراردادهای حمل و نقل دریایی مبنا، حدود مسئولیت و موارد عدم مسئولیت متصدی حمل و نقل در یک رویکرد تطبیقی بررسی گردد.
مبنا در این پایان نامه، «کنوانسیون بینالمللی در خصوص یکنواخت کردن مقررات مربوط به بارنامه» مصوب 1924 موسوم به مقررات لاهه) و پروتکل الحاقی آن موسوم به کنوانسیون ویزبی مصوب 1968 است که روی هم به کنوانسیون لاهه- ویزبی معروفند. این کنوانسیون در حال حاضر مهمترین و فراگیرترین کنوانسیون در خصوص حقوق حمل و نقل دریایی و تعیین مبنا و حدود مسئولیت متصدی حمل و نقل دریایی است و قانونگذار ایرانی نیز ضمن الحاق به این کنوانسیون، تقریباً ترجمه آن را وارد قانون دریایی ایران مصوب 1343 نموده است. مقررات هامبورگ مصوب 1978 که در راستای

پایان نامه
Previous Entries منبع تحقیق درمورد هزینه نگهداری، زنجیره تأمین، نیروی انسانی، رضایتمندی مشتری Next Entries منبع پایان نامه ارشد درباره حمل و نقل، متصدی حمل، مسئولیت مدنی، حقوق داخلی