منابع و ماخذ پایان نامه خاورمیانه، موازنه قوا، ریاست جمهوری، عراق جدید

دانلود پایان نامه ارشد

…………………………………………………………………………………………….20
• شیوههای تامین و حفظ موازنه قوا ………………………………………………………………………………………………………21
• اصول حاکم بر موازنه قدرت …………………………………………………………………………………………………………22-21
• نظریه کلاسیک واقع گرا……………………………………………………………………………………………………………….25-22
• تلقی نوواقع گرایانه از توازن قوا…………………………………………………………………………………………………….27-25
• والتز و نظریه موازنه قوا ……………………………………………………………………………………………………………………….28
• موازنه قوا و مطالعات منطقهای …………………………………………………………………………………………………….30-29
• نظمهای منطقهای ……………………………………………………………………………………………………………………….31-30
• ساختار نظام موازنه قوا در منطقه خاورمیانه …………………………………………………………………………….33 – 32
• فصل سوم: عوامل تاثیر گذار بر اشغال عراق توسط ایالات متحده …………………………………………….34
• اهداف و سیاستهای آمریکا در خاورمیانه ………………………………………………………………………………………….35
• راهبرد امنیت ملی آمریکا پس از جنگ سرد ………………………………………………………………………………39-36
• مراحل حضور آمریکا در خلیج فارس از سال 1990تا 2003……………………………………………………………. 39
• ریاست جمهورری جرج بوش پدر ………………………………………………………………………………………………..40-39
• ریاست جمهوری کلینتون …………………………………………………………………………………………………………..43-40
• ریاست جمهوری جرج دبلیو یوش ……………………………………………………………………………………………….47-43
• عوامل تاثیرگذار بر اشغال نظامی عراق ……………………………………………………………………………………………….47
• حوادث یازده سپتامبر 2001 ……………………………………………………………………………………………………..49- 47
• اجرای طرح خاورمیانه بزرگ ……………………………………………………………………………………………………………. 49
• سلطه پذیری عراق ………………………………………………………………………………………………………………………51-49
• ریشه کن کردن ترورریسم …………………………………………………………………………………………………………..53-52
• از بین بردن سلاحهای کشتار جمعی ………………………………………………………………………………………………..53
• تغییر نقشه جغرافیایی و سیاسی خاورمیانه ……………………………………………………………………………………….54
• ابزار قدرت برای پیشگیری از حملات آتی …………………………………………………………………………………55-54
• ارتقاء دموکراسی در خاورمیانه …………………………………………………………………………………………………….56-55
• جنگ تمدنها ……………………………………………………………………………………………………………………………..57-56
• جلوگیری از دستیابی بنیادگرایان به منابع استراتژیک…………………………………………………………………58-57
• حفظ برتری آمریکا و تعمیق نظم نوین جهانی…………………………………………………………………………….60-58
• دستیابی و کنترل نفت عراق ……………………………………………………………………………………………………… 61-60
• حمایت از منافع اسرائیل ……………………………………………………………………………………………………………..59-58
• جنگ ابزاری برای مدیریت نوسانهای اقتصادی ………………………………………………………………………..62- 61
• جمع بندی …………………………………………………………………………………………………………………………………………62
• فصل چهارم: سیاستها و راهبردهای آمریکا پس از سقوط صدام …………………………………………….63
• اقدامات آمریکا پس از حمله نظامی به عراق در مارس 2003 ……………………………………………………71-64
• دولت سازی …………………………………………………………………………………………………………………………………73-71
• پایان فرایند سیاسی و تشکیل نخستین دولت ملی……………………………………………………………………..76-73
• مذاکرات تهران – واشنگتن ………………………………………………………………………………………………………….77-76
• موافقتنامه امنیتی ………………………………………………………………………………………………………………………79-77
• استراتژیهای آمریکا در عراق پس از صدام ………………………………………………………………………………………..79
• استراتژی الگوسازی ……………………………………………………………………………………………………………………..80-79
• استراتژی پیروزی ………………………………………………………………………………………………………………………..82-81
• استراتژی جلوگیری از شکست……………………………………………………………………………………………………..84-82
• استراتژی افزایش نیرو ………………………………………………………………………………………………………………….85-84
• استراتژی خروج آبرومندانه ………………………………………………………………………………………………………….86-85
• جمع بندی ………………………………………………………………………………………………………………………………………….86
• فصل پنجم: تاثیر سیاستها و راهبردهای امریکا پس از اشغال عراق بر موازنه قوا در خاورمیانه…………………………………………………………………………………………………………..88-87
• جمهوری اسلامی ایران و تحولات عراق پس از صدام …………………………………………………………………92-89
• ایران و عراق جدید: ورود عنصر شیعی ………………………………………………………………………………………..94-92
• ایران و شیعیان عراق: اتصال استراتژیک ……………………………………………………………………………………..96-94
• هلال شیعی …………………………………………………………………………………………………………………………………97-96
• ترکیه و تحولات پس از صدام ……………………………………………………………………………………………………100-97
• عربستان سعودی و تحولات پس از صدام ……………………………………………………………………………….102-100
• نگرانی های سعودیها از تحولات عراق جدید…………………………………………………………………………104-102
• اسرائیل و تحولات پس از صدام ………………………………………………………………………………………………105-104
• سیاست و استراتژی اسرائیل در کردستان عراق ……………………………………………………………………..106-105
• پیامدهای تغییر رژیم بعثی عراق بر منافع اسرائیل …………………………………………………………………107-106
• جمع بندی……………………………………………………………………………………………………………………………………… 107
• نتیجه گیری……………………………………………………………………………………………………………………………………108
• نتیجه گیری…………………………………………………………………………………………………………………………….113-109
• منابع……………………………………………………………………………………………………………………………………….122-114

فصل اول:
طرح تحقیق و کلیات

1- بیان مسئله:
همان‌گونه که پیش‌بینی می‌شد حوادث 11 سپتامبر فرصت طلائی را در اختیار امریکا قرار داد که از این وضعیت حداکثر بهره‌برداری را ببرد و به عبارت دیگر از این آب گل آلود، ماهی بگیرد. گرچه دولت امریکا پس از فروپاشی شوروی در اوایل دهه 1990دیگر رقیبی جدی برای خود در نظام بین‌الملل نمی‌یافت، اما به نظر می‌رسید در تبیین نظام جدید بین‌المللی نیز محدودیت‌هایی را احساس می‌کند. هرچند امریکا در دهه 1990 قدرت برتر جهانی بود، اما واقعیت این است که هیچ‌گاه نتوانست در این دوره نظام تک قطبی مورد نظر خود را تثبیت کند. به عبارت دیگر، این دوره را باید دوره گذار در نظام بین‌الملل نامید.( سجادپور، 1380: 972)
حوادث 11 سپتامبر را باید نقطه عطفی در شکل دادن به نظام بین‌المللی در اوایل هزاره سوم دانست. ضربه‌ای که در این روز به امریکا وارد شد می‌توانست دو وجه داشته باشد. وجه اول اوج ضربه‌پذیری قدرت اول جهانی بود که می‌توانست نظام بین‌الملل را به سمت یک نظام چند قطبی پیش ببرد. اما وجه دوم که در عمل اتفاق افتاد پاسخ سریع امریکا به این حوادث و تلاش آن برای

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با کلید واژگان فضای شهری Next Entries منابع و ماخذ پایان نامه خاورمیانه، سیاست خارجی، موازنه قوا، منافع ملی