منابع پایان نامه درمورد انتقال پایتخت، استان تهران، کلانشهر تهران، جغرافیای سیاسی

دانلود پایان نامه ارشد

بسمه تعالی
…………………………………….
(این چکیده به منظور چاپ در پژوهش نامه دانشگاه تهیه شده است)
نام واحد دانشگاهی:تهران مرکزی کد واحد:101 کدشناسایی پایان نامه:
عنوان پایان نامه: امکان سنجی انتقال پایتخت در ایران
نام و نام خانوادگی دانشجو: سید محمد دانیال ایوب نژاد تاریخ شروع پایان نامه:20/10/1390
شماره دانشجویی:89091948000 تاریخ اتمام پایان نامه:16/06/1392
رشته تحصیلی:شهرسازی-برنامه ریزی منطقه ای
استاد راهنما:دکتر کرامت اله زیاری
استاد مشاوره:دکتر واراز مرادی مسیحی
آدرس و شماره تلفن:خراسان رضوی،شهرجدید گلبهار،خیابان بهار،بهار19،پلاک6 09158993641
چکیده پایان نامه:
مطالعاتی که در این پژوهش صورت گرفت بر مبنا مسئله مشکلات و معضلات تهران که برخی انتقال پایتخت” را راه حل برون رفت از وضعیت فعلی کلانشهر تهران مطرح نموده بودند مورد بررسی قرار گرفت که با توجه به سابقه طولانی مطرح شدن این طرح از سال 1368 و نگرش های متفاوتی که به این امر مهم در سال های اخیر بود.این پژوهش با هدف شناسایی تبعات انتقال پایتخت در مقیاس ملی به نگارش درآمده است و باروش کیفی و استفاده از منابع کتابخانه ای و جمع آوری اطلاعات به سوالات اولیه تحقیق پاسخ داده شد که بررسی تجارب دیگر کشور در امر انتقال پایتخت را نمیتوان با کشورایران مقایسه نمود چرا که در اکثر کشورها علت اصلی این امر مشکلات شهری پایتخت اولیه نبودهاست و همچنین نظام سیاسی،اقتصادی و اجتماعی و نظام برنامه ریزی از جمله مواردی است که ابتدامورد بررسی قرار گیرد که طرحی همچون انتقال پایتخت در چه نوع نظام برنامه ریزی انجام میپذیرد. متاسفانه طی سالیان اخیر مطرح شدن انتقال پایتخت در ایران فقط با نگرش رهایی ازمشکلات تهران مورد بررسی قرار گرفته و تاثیر را در برنامه ریزی فضایی کشور مورد غفلت واقع شده است ،در این پژوهش طرح انتقال پایتخت مردود محسوب شده و طرح های جایگزینی جهت تمرکز زدایی و ایجاد زیرساخت های دولت الکترونیکی تفویض اختیار به استان ها،ایجاد قطب های اقتصادی درسایر نقاط کشور ارائه گردید.
پایتخت ،مهاجرت ،تمرکز ،انتقال کلیدواژه: کلانشهر
نظر استاد راهنما برای چاپ در پژوهش نامه دانشگاه مناسب است تاریخ امضاء
فهرست مطالب

1-1-مقدمه : 17
1-2- بیان مساله تحقیق : 17
1-3- اهمیت موضوع تحقیق و دلایل انتخاب آن : 18
1-4- هدفهاي تحقیق : 18
1-5- سوالات و فرضيه هاي تحقيق ( بیان روابط بین متغیرهای مورد مطالعه ) : 19
1-8- روش تحقیق ( تاریخی ، توصیفی،و غیره) 20
1-9- روش پژو هش یا روش گرد آوری اطلاعات ( کتابخانه ای ،مصاحبه ، پرسش نامه ،….): 20
1-10- روش تجزیه و تحلیل اطلاعات: 21
2-1- پایتخت و نقشآفرینی آن در جغرافیای سیاسی 23
2-1-1- مفهوم پایتخت 23
2-1-2- انواع پایتختها 26
2-1-2-1- پایتختهای چندکاره: 29
2-1-2-2- پایتختهای سیاسی: 29
2-1-2-3- پایتختهای امپریالی سابق: 30
2-1-2-3- پایتختهای ایالتی: 30
2-1-2-4- پایتختهای برتر: 30
2-1-2-5- پایتختهای منظومهای 39
2-1-2- نقشهای شهر پایتخت 41
2-1-2- 1- نقش سیاسی شهر پایتخت 42
2-1-2- 1- نقش اقتصادی شهر پایتخت 43
2-1-3- نقش و کارکرد پایتخت در جغرافیای سیاسی 45
2-2- نقش متحول شهر پایتخت در گذشته، حال و آینده 52
2-3- تجربیات انتقال پایتخت در جهان و ایران 55
2-3-1- تجربیات انتقال پایتخت در ایران 55
2-3-2- تجربیات انتقال پایتخت در جهان 59
2-3-2-1- آلمان 61
2-3-2-2- استرالیا 65
2-3-2-3- برزیل 71
2-3-2-4- پاکستان 77
2-3-2-5- ترکیه 84
2-3-2-6- ژاپن 87
2-3-2-7- قزاقستان 94
2-3-2-8- مالزی 99
2-3-2-9- تانزانیا 103
2-3-2-10- ساحل عاج 105
-3-5 بررسی تجارب انتقال پایتخت در جهان 108
-2-3تمرکز و عدم تمرکز (تئوری ها و تجربیات جهانی) 110
-3-3اثرات فضایی نظام متمرکز و غیر متمرکز 113
-4-3تمرکز و عدم تمرکز با تکیه بر ابعاد مدیریتی: 114
-1-4-3نظام مدیریتی متمرکز 115
-2-4-3 نظام مدیریتی غیر متمرکز 116
-6-3تمرکز زدایی در ایران(سیاست ها و اقدامات) 120
-1-4مقدمه: 136
-2-4نام تهران 137
-3-4تاریخ تهران 138
-4-4چگونگی شکل گیری کلانشهر تهران 140
-1-4-4شکل گیری کالبدی کلانشهر تهران 140
-2-4-4شاخص جمعیتی 143
4-4-3- شاخص واکنش فعالیت و جمعیت در منطقه 146
4-5- بلایای طبیعی 148
4-5-1- جغرافیا تهران 148
4-5-2- لرزه خیزی 151
4-6- اقلیم 154
4-6-1- آلودگی های (آسیب ها) زیست محیطی شهر تهران 157
4-7- مناطق شهری 159
4-7-1- محله های شهر 160
4-7-2-نمای شهر 160
4-8- تحولات گذشته و وضع موجود ساختار كالبدي مجموعه: 161
4-8-1- تحولات استخوان بندي ساختار كالبدي مجموعه 162
4-4-2- استخوان بندي ساختار كالبدي مجموعه در وضع موجود: 167
4-3- تحولات گذشته وچشم انداز آينده جمعيت مجموعه شهري تهران 168
4-4- ويژگي هاي سفرهاي ورودي و خروجي به تهران 170
4-4-1- منظور و وسيله سفر 170
4-5- بررسی نتایج سرشماری عمومی نفوس و مسکن سال 90 استان تهران 174
4-5-1- نسبت جنسیتی 175
4-5-2- رشد جمعیت 175
4-5-3- شاخص جمعیت در سه گروه سنی 176
4-5-4- مهاجرپذیری پایتخت 176
4-5-5- تراکم جمعیت تهران 177
4-5-6- ضریب نفوذ اینترنت 179
4-7- بررسی آسیب پذیری تهران در مقابل زلزله 182
4-7-1- پیشنهادات در زمينه تغيير و اصلاح شكل شهر تهران، جهت كاهش آسيب پذيري شهر در مقابل خطرات ناشي از زلزله 183
4-7-1-1- تهران شهري تك مركزي 183
4-7-1-2- تغيير شكل شهر تهران از شهر تك مركزي 185
4-7-1-3- ساخت كالبد شهر تهران 186
4-8- بررسی نظرات و پیشنهادات مسئولین پیرامون طرح انتقال پایتخت 188
4-9- بررسی نظرات و پیشنهادات پژهشگران پیرامون طرح انتقال پایتخت 194
5-10- بررسی هزینه های انتقال پایتخت 199
5-1- جمع بندی فصول گذشته 201
5-2- بررسی فرضیه های اولیه تحقیق 209
5-2- 1- فرضیه اول: 209
5-2- 1-1-بررسی فرضیه اول: 209
5-2- 2- فرضیه دوم: 211
5-2- 2- 1- بررسی فرضیه دوم: 211
5-2- 3- فرضیه سوم: 213
5-2- 3-1- بررسی فرضیه سوم: 213
5-3- نتیجه گیری 216
5-4- ارائه پیشنهادات 220
منابع و ماخذ: 224

فهرست جداول
جدول شماره(1-2) تقسیمات سیاسی کشور……………………………………………………………………9
جدول(2-2):کشورهای دارای سیستم چند پایتختی…………………………………………………………….20
جدول(3-2):فهرست ترتیبی پایتخت های ایران…………………………………………….. ……………….41
جدول(2-4):عوامل موثر در انتخاب پایتخت……………………………………………………………….42
جدول(2-5):موقعیت جغرافیایی پایتخت های ایران…………………………………………………………..43
جدول(2-6): آخرین موارد انتقال پایتخت ها در قرن بیستم………………………………………………….46
جدول (-11) ویژگی های تحقیق کیفی تبیینی…………………………………………………………………107
جدول(4-1):سهم جمعیت شهر و منطقه شهری تهران در کل کشور…………………………………….135
جدول (4-2) تحولات جمعیتی استان تهران……………………………………………………………….135
جدول (4-3) جمعيت استان تهران در 1400 (افق طرح)…………………………………………………..136
جدول (4-4)حجم سفرهاي دروازه اي تهران بر حسب هدف از سفر…………………………………..138
جدول (4-5) توزيع سفرهاي دروازه اي غير بازگشت به منزل…………………………………………….139
جدول (4-6) نظرات و پیشنهادات مسئولین پیرامون طرح انتقال پایتخت………………………………153
جدول (4-7) نظرات و پیشنهادات مسئولین پیرامون طرح انتقال پایتخت………………………………159

فهرست نقشه ها

نقشه(2-1):جانمایی پایتخت جدید و قدیم کشور آلمان……………………………………………………..49
نقشه(2-2):جانمایی پایتخت جدید و قدیم کشور استرالیا……………………………………………………..54
نقشه(2-3):جانمایی پایتخت جدید و قدیم کشور برزیل…………………………………………………….60
نقشه(2-4):جانمایی پایتخت جدید و قدیم کشور پاکستان…………………………………………………….66
نقشه(2-5):جانمایی پایتخت جدید و قدیم کشور ترکیه………………………………………………………68
نقشه(2-6):جانمایی پایتخت جدید و قدیم کشور ژاپن………………………………………………………77
نقشه(2-8):جانمایی پایتخت جدید و قدیم کشور مالزی……………………………………………………81
نقشه(2-10):جانمایی پایتخت جدید و قدیم کشور ساحل عاج…………………………………………….83
نقشه(4-1):محدودیت های طبیعی توسعه شهر تهران……………………………………………………….125
نقشه(4-2):مسیل ها و شبکه جمع آوری آبهای سطحی شهرتهران………………………………………..126
نقشه(4-3):وضعیت آلودگی هوا شهر تهران…………………………………………………………………..127
نقشه(4-4):تقسیمات سیاسی استان تهران………………………………………………………………………137
نقشه(4-5):تراکم جمعیتی شهر تهران…………………………………………………………………………….143
نقشه(4-6):پهنه بندی خطر زلزله پذیری ایران………………………………………………………………..147

فصل اول
کلیات تحقیق

1-1-مقدمه :
در اوایل دهه 30، 75درصد جمعیت کشور روستانشین و 25درصد شهرنشین بوده اند؛ ولی از سال 85 تاکنون این آمار بر عکس شده و در حال حاضر 75درصد جمعیت شهرنشین و 25درصد روستانشین شده اند و این روند باعث شده تعادل جمعیتی بین کلان شهرهایی چون اصفهان، شیراز، تهران و …. بر هم خورده و تمرکز فعالیت های صنعتی، خدماتی و دانشگاهی از بین برود.و این کلان شهرها بخصوص پایتخت را گریبان گیر مشکلات عدیده ای نموده است.علت اصلی آن در مهاجر پذیری کلانشهرها می باشد.و تهران با جذابیت های فراوانی که دارد از جمله: 35 درصد مراکز آموزش عالی در کشور و 50درصد فعالیت های آموزشی کل کشور و… که در کنار بیشترین میزان حمل و نقل عمومی و ساخت و ساز در تهران در جریان است.
یکی از طرح هایی که برای حل معضلات تهران پیشنهاد شده است انتقال پایتخت می باشد که جوانب مختلف این طرح در این پژوهش مورد بررسی قرار می گیرد.

1-2- بیان مساله تحقیق :
چشم انداز کنونی شهر تهران مبین توسعه فضای ناهمگون و توزیع نامتعادل جمعیت و فعالیت های اقتصادی است که در پی تمرکز بیش از حد فعالیت های صنعتی، خدماتی و اداری متصور شده است. این تراکم از یکسو تهران را به کانون برتر سیاسی، اقتصادی تبدیل کرده و از جنبه های دیگر آسیب های مبتلابهی را در مسیر توسعه آن قرار داده است. در متن رویا رویی با این ناهنجاری ها دو تفکر و راهبرد کلی وجود دارد:
1 ‏. اصلاح گرایی و ترمیم
2 ‏. جابه جایی و تمرکززدایی
‏از میان این اندیشه ها بنا بر باور بسیاری، برترین گزینه و رهیافت انتقال مراکز اداری، سیاسی و اقتصادی به سایر نواحی جغرافیایی کشور است. ازاین رو علی رغم وجود محدودیت

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه ارشد رایگان درمورد دانشگاه تهران، علامه طباطبائی، فلسفه اسلامی، هیئت مدیره Next Entries منابع پایان نامه درمورد انتقال پایتخت، تحقیق کیفی، روش تحقیق، جغرافیای سیاسی