منابع پایان نامه ارشد درمورد کتاب مقدس، ارزش افزوده، مفهوم خدا

دانلود پایان نامه ارشد

. هم چنين در اين بنياد به معلمان، تاريخ هولوکاست آموزش داده ميشود.
7
لوئيس جيکبز20
8
نويسنده و الهيدان برجسته و مؤسس يهوديت محافظه کار؛ او به ويژه در زمينه آشتي دادن بين يهوديت ارتدوکس و دنياي مدرن بسيار تلاش نموده است. جيکبز هم چنين در مورد وجود خدا، درد، زندگي اخروي و معجزه قلم زده است.
8
مارشا فالک21
11
نويسنده؛ او داراي مدرک کارشناسي در رشته فلسفه و دکتري در رشته ادبيات انگليسي و عبري ميباشد. او به مدت 15 سال در رشتههاي ادبيات انگليسي و عبري، مطالعات يهودي و کتاب مقدس به تدريس پرداخته است.
9
نيل گيلمن22
16
ربي امريکايي، فيلسوف و يهودي محافظه کار؛ او در رشته فلسفه از دانشگاه کلمبيا و در مقطع دکتري فارغ التحصيل شد. گيلمن يکي از اعضاء کميسيون يهوديان محافظه کار و استاد فلسفه يهوديت در مدرسه ديني منهتن ميباشد.
10
استيون اشوارتس شيلت23
18
ربي، فيلسوف، الهيدان و روزنامه نگار؛ او در سال 1965 در دانشگاه واشنگتن به عنوان استاد رشته فلسفه و الاهيات يهودي برگزيده شد. او مقالات علمي متعددي در زمينه‌هاي اخلاق، زيبايي شناسي، آخرت شناسي و هلاخا24 نگاشته است.
11
ديويد دابليو. وايس25
13
استاد باکتري شناسي و امينولوژي؛ او که متولد اتريش ميباشد در سال 1939 به امريکا گريخت. او هم چنين در زمينههاي شريعت و فلسفه يهود قلم زده است شامل کتاب بالهاي کبوتر: ارزشها، علم و هلاخاي يهودي.

در اين مقدمه پيشينه مضامين ترجمه شده، يعني خدا، آفرينش، وحي و رستگاري، در انديشهي دو تن از عالمان سنتي قرون وسطاي يهودي بررسي ميشو. تطبيق اين رويکرد سنتي با رويکرد الاهيات نوين يهودي ميتواند فضا و پيشينهي اين بحث را بيشتر و بهتر نشان دهد. ذکر اين نکته حائز اهميت است که اسامي اشخاص و افراد گوناگون و اصطلاحات علمي يهودي بکار رفته در اين اثر بر مبناي کتابهاي مرجع گوناگوني همچون فرهنگ اسامي و اصطلاحات فريبرز مجيدي و درسنامههاي باورها و آيينهاي يهودي ترجمه رضا فرزين، جوداييکا و فرهنگ هزاره ترجمه شده است.
فصل دوم – پيشينيه مضامين کتاب در قرون وسطي از منظر سعديا گائون و موسي بن ميمون
فاصله زماني قرن پنجم ميلادي تا حدود قرن چهاردهم و پانزدهم ميلادي در اروپا را “سدههاي ميانه” مينامند. قرون وسطي يا سدههاي ميانه، نام يکي از چهار دورهاي است که براي تقسيم بندي تاريخ اروپا استفاده ميشود. اين چهار دوره عبارت بودند از: دوران کلاسيک باستان، قرون وسطي، عصر نوزايي (رنسانس) و دوران جديد يا مدرن که از سال 1600 ميلادي شروع ميشود. قرون وسطي عصري است که در آن تفکر غربي شکل گرفت. تفکر قرون وسطي به طور اساسي ديني است و دغدغه گسترش دين و دفاع از آن مهمترين دلمشغولي متفکران غربي در اين سدهها بوده است26. با اين حال، بعلت اينکه کلام و فلسفه يهودي متأثر از انديشههاي اسلامي بوده است، قرون وسطي مسيحي چندان تأثيري بر انديشمندان يهودي نداشته است.
2-1- خدا
2-1-1- اهميت موضوع خدا در ميان يهوديت
قوم يهود با اعتقاد به خداي يگانه، قادر، عالم و متعال در سرزمين فلسطين، در کنار اقوام ديگر مي‌زيست. خداي يهود قبل از عالم وجود داشت و بعد از آن هم خواهد بود. يعني او وجودي خارج از عالم دارد. اين قوم در مرحله دوم حيات ديني خود، يعني پس از تبعيد به بابل به روشني تعالي خداي خود را تبيين کرد. خدايي که خارج از عالم است و وجود عالم وابسته به اوست. او عالم را از عدم خلق کرده و ارادهاش بر آن حاکم است. دين اين قوم بر اساس پيماني تاريخي شکل گرفت. ابراهيم به نمايندگي از اين قوم با يهوه27، خداي يگانه، پيمان بست که در عوض حمايت او از اين قوم و راهنمايي آن به سرزمين موعود، او را به عنوان خداي يگانه بپرستند و از دستوراتش پيروي کنند28. اين پيمان و تبعيت از فرامين يهوه در دوره‌هاي مختلف تاريخي از طريق پيامبران الهي به ياد قوم بني اسرائيل آورده ميشد. روايت اين پيمان و روابط اين قوم با خدايش در کتاب تورات باقي مانده است. کتابي که تاريخ اين قوم و ارتباطش با خداوند را همراه با روايت خلقت آسمانها و زمين، شرح مي‌دهد و به عنوان متن مقدس و مرجع دينداري مورد احترام اين قوم است. بدين ترتيب رابطه اين قوم با خدايش از طريق متني مقدس و افرادي بود که به عنوان واسطه، پيام خدا را برايشان بازگو ميکردند. در مرحله بعد، سازمان منظم روحانيت، کمابيش جايگزين پيامبران به عنوان واسطه رستگاري شد.29
دين يهود ديني است کاملاً تاريخي و تاريخ براي آن داراي معناست و در واقع ميتوان ادعا نمود اين دين داراي فلسفه تاريخ است. يک فرد يهودي هويت خود را در اين تاريخ مي‌جويد و ديدي تاريخي به عالم دارد. تاريخي که يک بار اتفاق افتاده و ابتدا و انتهايش مشخص است و براساس اراده يهوه اداره مي‌شود. يهوديان معتقدند قوانين و سنتهاي حاکم بر اين تاريخ خواست و اراده خداوند بوده و اين تاريخ، فقط تاريخ انسان و جامعهاش نيست بلکه تاريخ عالم و طبيعت نيز هست، بنابراين اراده الهي بر طبيعت حاکم است. اما از آنجا که يهوديان اراده خدا را متعالي‌تر از آن ميدانستند که معرفت به ذاتش در قابليتهاي بشري بگنجد؛ موضوع طبيعت براي آنها امري ناشناخته مينمود. چرا که هر لحظه ممکن بود که براساس خواست خداوند اتفاقي بيفتد. قانون ثابتي که بتوان با آن آينده را پيش‌بيني کرد وجود نداشت، چنانکه معجزات بسيار برخلاف جريان عادي امور اتفاق مي‌افتاد. پس اگر حادثه‌اي خوش مثل شکافتن دريا و عبور از آن در خروج از سرزمين مصر رخ داد و اگر در سالهايي نغمتهاي طبيعي يا انساني ناگواري رخ مي‌داد، نشان دهنده اين بود که اين قوم اعمال ناشايستي انجام داده، پيمان خود را با خداي يهود شکسته و از فرامين، اطاعت نکرده است و در نتيجه يهوه بر آنها خشم گرفته است. بر مبناي اين انديشه ميبايست تسليم اراده الهي شد، فرامينش را به طور کامل به کار بست تا خشمش فرونشيند و طبيعت به آدميان روي خوش نشان دهد. بدين ترتيب طبيعت شناسي در نزد اين قوم پيشرفت چنداني نداشته و چون معتقد بودند که طبيعت بنفسه داراي قوانين نيست و اجزاء آن را به طور ذاتي علت وقوع پديده‌ها نميدانستند، در شناخت طبيعت نيز هيچگونه تلاشي از خود بروز نميدادند. به همين ترتيب، جوامع يهودي متأثر از اين انديشه همواره خود را تسليم محض قوانين دانسته و در قانونگذاري و اداره جامعه هيچ نقشي براي خود قائل نبودند. قوانين از طرف خداوند ابلاغ مي‌شد و جامعه تنها به دنبال تبعيت از اين قوانين و پيروي از متوليان دين بود.30
از آغاز تاريخ يهوديت، خدا محور حيات و انديشه ديني يهود بوده و يهوديان در مورد خدا به تفکر و تأمل پرداختهاند. بنابراين خدا و اراده او در شريعت يهود نقش بسزايي دارد و تمام انديشمندان يهود براي اثبات خداوند نظرياتي را مطرح کرده و به اين موضوع پرداختهاند. حال در اين فصل ميخواهيم مباحث ترجمه شده در پايان نامه را از منظر دو فيلسوف و انديشمند قرون وسطي که انديشههاي آنان تا به امروز تأثير فراواني بر الاهيات و شريعت يهود گذاشته است، بررسي نماييم. اين دو متفکر عبارتند از: سعديا گائون و موسي بن ميمون.
سعديا بن يوسف معروف به گائون، متفکر و انديشمند يهودي قرن نهم ميلادي است. سعديا اعتقاد ديني و عقل را با هم سازگار ميدانست و بر اين مبنا سعي در اثبات خدا نمود. مهمترين اثر او کتاب فلسفي الامانات و الاعتقادات است.
موسي بن ميمون طبيب، فقيه و فيلسوف برجسته يهودي قرن دوازدهم است که نقش بسزايي در الاهيات يهودي داشته است. همه آثار ابنميمون به جز نوشتههاي پزشکي او اهميت الاهياتي دارند. سه اثر بسيار مهم وي، از منظر الاهياتي، عبارتند از: شرحي بر ميشنا که در آن اصول سيزده گانه يهوديت را از نگاه خود شرح ميدهد و به هلاخا جايگاهي الاهياتي مي‌بخشد؛ دلالة الحائرين و مجموعه قوانين يهودي در کتاب ميشنه توراه. لذا قرار گرفتن اين موارد در کنار ترجمه بخشهاي کتاب مذکور ميتواند ارزش افزوده قابل قبولي براي خوانندگان فراهم آورد.
2-1-2- خدا از منظر سعديا گائون
نخستين فيلسوف در زنجيره فيلسوفان يهودي در قرون وسطي سعديا بود كه “پدر فلسفه يهود” ناميده شده است. سعديا عميقاً متأثر از متكلمان مسلماني است كه بر كاربرد عقل به ‌عنوان ابزار دستيابي به معرفت الهي تأكيد مي‌كردند31. در عين حال، سعديا در مورد مسائل فلسفي به شيوه‌اي مستقل بحث مي‌كند. او در كتاب الامانات و الاعتقادات كوشيد به اثبات رابطه متقابل ايمان و عقل بپردازد. از نظر سعديا، هر نوع تعارضي بين ايمان و عقل محال و تصورناپذير است، زيرا هر دو ريشه در ذات الهي دارند. تنها تفاوت ميان آن دو تفاوت در روش است. بدين صورت که ايمان نسبت به عقل رويكردي سريع‌تر و مستقيم‌تر به حقيقت ديني ارائه مي‌كند. به علاوه، ايمان و عقل از ديدگاه سعديا مكمل ضروري يكديگر براي شناخت حقيقت هستند. ايمان عقل را از شك‌ها و دودلي‌هايي كه ممكن است به آساني در دام آنها گرفتار شود نجات مي‌بخشد، و عقل به ايضاح و بسط و گسترش تعاليمي كه از راه وحي منتقل ميشود كمك مينمايد32.
سعديا همچون متکلمان معتزلى در ارتباط با وحدانيت خدا مىگويد: “لازمه تعدد صفات خدا مرکب بودن ذات اوست”. در نتيجه مىگويد اوصافي همچون “حيات”، “قدرت مطلق” و “علم مطلق” را بايد به عنوان لوازم مفهوم خداى خالق فهميد نه همچون صفات خود خدا و اين سه واژه را اوصافي متمايز از ذات او به حساب نميآورد33. او معتقد است به دليل محدوديتهاى زبان ناگزيريم خدا را به وسيله اين اوصاف توصيف کنيم، ولى اينها به هيچ وجه مستلزم کثرت در خدا نيست. وي صفات خدا را با تأکيد بر وحدت دروني و بساطت ذات او بيان ميکند. در پرتو اين نکات، سعديا اثبات مىکند که تعابير انسانگرايانه موجود در کتاب مقدس را نبايد به صورت تحت اللفظى لحاظ کرد، زيرا مستلزم کثرت در خدا مىشود. پس هنگامى که در کتاب مقدس مىخوانيم که خدا سر، چشم، گوش، دهان، صورت يا دست دارد، اين اصطلاحات را بايد به معناى مجازى فهميد. به همين ترتيب، هنگامى که فعل انسان به خدا نسبت داده مىشود يا هنگامى که خدا به صورت انسان ظاهر مىشود، چنين اوصافى را نبايد به صورت تحت اللفظى تفسير کرد34. او به پيروي از متكلمان، جهان آفرينش را قاطع‌ترين برهان براي اثبات وجود خدا مي‌يابد. از اين‌رو، او شرح نظام فلسفي خود را با اثبات اين نكته آغاز مي‌كند كه جهان از عدم و در زمان آفريده شد، و اين پايه‌اي براي براهين او جهت اثبات وجود آفريننده‌اي كه سرمدي، حكيم و قدير است فراهم مي‌سازد. سعديا از يگانگي خداوند در مقابل تثليث مسيحيان و ثنويت پارسيان دفاع مي‌كند35. او معتقد است خداوند نه تنها از لحاظ عددي يگانه است، بلكه همچنين مطلقاً بسيط و روح محض و عاري از هر نوع صفت يا ويژگي مادي است. بدين‌سان آن توصيفات متعدد خداوند در كتاب مقدس را كه با اين تصور فلسفي از ذات الهي در تعارض هستند بايد صرفاً مجازي دانست36.
سعديا تأكيد مي‌كند كه اگر حيات را به خاطر عبادت خداوند انكار و ترك كنيم، هيچ امكاني براي اطاعت يا نافرماني در برابر بسياري از دستورهاي ديني نخواهيم داشت.
خداوند براي اين كه انسان را قادر گرداند از دستورهاي تورات پيروي كند، به او روح و قوه درک بخشيده است و لذا به او آزادي اراده و نيز قدرت تميز بين خير و شر، برطبق ملاك‌هايي كه تورات تعيين كرده، عطا فرموده است. الاهيات سعديا همانند معتزليها مبتني بر دو اصل يگانگي خداوند و اصل عدالت است. اصل عدالت اين ديدگاه را مورد چالش قرار ميدهد که ميگويد: “تبيين اينکه چه چيز عدل و يا خير است انحصاراً به اراده خداوند بستگي دارد؛ ارادهاي که هيچ کدام از معيارهاي اخلاقي نميتوان در مورد آن اعمال کرد”37. بر اساس چنين ديدگاهي يک وحي از طرف خدا مي‌تواند عملي را که اکنون عموماً شر تلقي ميشود، به عمل خير تبديل کند. در برابر اين نوع تفکر، سعديا و معتزليها معتقد بودند که خوب و عادل بودن و يا شر و غيرعادل بودن، از خصوصيات ذاتي اعمال انساني است و نميتواند با فرمان خداوند تغيير کند. مفاهيم عدالت و خير – آنگونه که انسان آنها را درک ميکند – براي خود خداوند نيز الزام آورند. به تعبير

پایان نامه
Previous Entries دانلود پایان نامه با موضوع ، رأي، جرثقيل، استيناف Next Entries منابع پایان نامه ارشد درمورد صفات خداوند، وجود خداوند، کتاب مقدس